ORDIN nr. 6223 din 13 noiembrie 2012 privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Smart Kids" din municipiul Bucureşti de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Smart Kids" din municipiul Bucureşti
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,
luând în considerare prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.936/2012 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Smart Kids" din municipiul Bucureşti, ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.353/2012*), având în vedere prevederile art. 232, art. 233 alin. (1), art. 234 şi 235 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
____
*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.353/2012 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
luând în considerare solicitarea Şcolii Primare "Smart Kids" din municipiul Bucureşti, înregistrată la ARACIP cu nr. 2.812/23 octombrie 2012, privind demararea procedurilor pentru fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Smart Kids" din municipiul Bucureşti de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Smart Kids" din municipiul Bucureşti,
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Smart Kids", cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 22A, sectorul 1, de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Smart Kids", cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 22A, sectorul 1, persoane juridice de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ.
Art. 2
Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Smart Kids" din municipiul Bucureşti, autorizată potrivit prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.353/2012 pentru nivelul de învăţământ "primar", preia toate drepturile şi obligaţiile unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Smart Kids" din municipiul Bucureşti, acreditată potrivit prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.936/2012 pentru nivelul de învăţământ "preşcolar".
Art. 3
(1)Patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Smart Kids" din municipiul Bucureşti este preluat de unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Smart Kids" din municipiul Bucureşti, pe bază de protocol de predare-primire.
(2)În cazul desfiinţării unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Smart Kids" din municipiul Bucureşti, patrimoniul acestei unităţi de învăţământ revine fondatorilor.
Art. 4
Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Smart Kids" din municipiul Bucureşti este preluat de unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Smart Kids" din municipiul Bucureşti, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.
Art. 5
Unităţile de învăţământ preuniversitar particular menţionate la art. 1, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 6
Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 823 din data de 7 decembrie 2012