NORMA nr. 25 din 17 decembrie 2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative
Având în vedere prevederile art. 29 alin. (10) şi (12), ale art. 101-104 şi ale art. 108 lit. g) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul dispoziţiilor art. 23 lit. b), f) şi h) şi art. 24 lit. j) şi o) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în urma deliberărilor din şedinţa Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 16 decembrie 2015,
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Prezenta normă reglementează obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative.
Art. 2
Prezenta normă se aplică următoarelor categorii de entităţi, denumite în continuare entităţi raportoare:
a)administratori de fonduri de pensii facultative, denumiţi în continuare administratori;
b)depozitari ai fondurilor de pensii facultative, denumiţi în continuare depozitari;
c)brokeri de pensii private.
Art. 3
(1)Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normă au semnificaţia prevăzută la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege.
(2)De asemenea, în înţelesul prezentei norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:
a)format de raportare - format standardizat folosit de sistemul informatic de raportări pentru transferul de date, respectiv standardul formatului de raportare Extensible Markup Language, denumit în continuare XML;
b)indicatori primari - date şi informaţii colectate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., prin intermediul sistemului informatic de raportări;
c)instrucţiuni tehnice - reguli prin care se stabilesc cerinţele minime de raportare specifice fiecărui raport periodic;
d)raport periodic - un set de indicatori primari solicitaţi de A.S.F., care se regăsesc într-un formular de raportare şi au aceeaşi periodicitate de transmitere şi acelaşi termen de raportare;
e)sistem informatic de raportări - sistemul informatic prin care A.S.F. colectează indicatori primari de la entităţile raportoare, denumit în continuare SIR.
CAPITOLUL II: Obligaţiile entităţilor raportoare
SECŢIUNEA 1: Dispoziţii generale privind rapoartele periodice
Art. 4
(1)Rapoartele periodice se completează de către entităţile raportoare conform documentelor justificative.
(2)Rapoartele periodice transmise trebuie să fie reale, corecte şi complete.
(3)În cazul în care nu există date, rapoartele periodice sunt completate cu zero.
(4)Rapoartele periodice se completează în limba română.
Art. 5
(1)Entităţile raportoare transmit A.S.F.:
a)numele, funcţia şi datele de contact ale persoanelor responsabile cu întocmirea şi transmiterea raportărilor;
b)structura organizatorică din care face parte fiecare persoană dintre cele menţionate la lit. a);
c)numele, funcţia şi datele de contact ale persoanelor care asigură conducerea structurilor organizatorice menţionate la lit. b).
(2)Administratorul are obligaţia de a transmite A.S.F. informaţiile prevăzute la alin. (1), inclusiv pentru persoanele responsabile cu publicarea informaţiilor pe pagina de internet a administratorului, conform prevederilor prezentei norme.
(3)Orice modificare a informaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se transmite A.S.F. în ziua lucrătoare următoare apariţiei acesteia.
(4)Informaţiile prevăzute la alin. (1)-(3) se transmit A.S.F., conform anexei nr. 7, sub semnătura electronică extinsă a persoanei care asigură conducerea activităţii pentru care se întocmesc raportări sau a persoanei responsabile cu întocmirea şi transmiterea rapoartelor, în baza regulamentelor interne ale entităţii raportoare, precum şi a responsabilităţilor corespunzătoare fişei de post.
Art. 6
(1)Entităţile raportoare transmit A.S.F. toate rapoartele periodice, în format electronic, sub semnătura electronică extinsă a persoanei care asigură conducerea activităţii pentru care se întocmesc raportări sau a persoanei responsabile cu întocmirea şi transmiterea rapoartelor, după caz, cu excepţia situaţiilor în care se prevede altfel.
(2)Rapoartele prevăzute la alin. (1) sunt transmise în formatul standard de raportare XML, conform instrucţiunilor tehnice de raportare, cu excepţia situaţiilor în care se prevede altfel.
(3)Pentru transmiterea electronică, entităţile raportoare au obligaţia de a se înregistra ca utilizatori în aplicaţia SIR.
Art. 7
La solicitarea A.S.F., entităţile raportoare transmit rapoartele periodice pe suport hârtie, sub semnătura reprezentantului legal, respectiv a persoanei mandatate să le reprezinte în relaţia cu A.S.F., după caz.
Art. 8
Entităţile raportoare sunt obligate să pună la dispoziţia A.S.F., la cerere, în forma şi în termenul stabilit de aceasta, informaţiile şi documentele care să evidenţieze şi să justifice operaţiunile privind activitatea desfăşurată, sub toate aspectele sale.
SECŢIUNEA 2: Obligaţiile de raportare ale administratorilor pentru activitatea fondurilor de pensii facultative
Art. 9
Administratorii au obligaţia să întocmească şi să transmită pentru activitatea fiecărui fond de pensii facultative rapoartele periodice, în formatul standard de raportare XML, în structura şi la termenele stabilite de A.S.F.
Art. 10
Pentru activitatea fiecărui fond de pensii facultative, administratorul întocmeşte şi transmite A.S.F. situaţiile financiare anuale şi raportările contabile semestriale, conform reglementărilor contabile în vigoare.
Art. 11
Anual, planul de audit intern aprobat de consiliul de administraţie sau consiliul de supraveghere, după caz, se transmite A.S.F. până la data de 31 ianuarie a anului pentru care urmează a se efectua misiunile de audit intern, conform anexei nr. 13.
Art. 12
(1)Semestrial, raportul de audit intern, cuprinzând misiunile de audit intern desfăşurate la nivelul fiecărui fond de pensii facultative, se transmite A S.F., conform anexei nr. 14.
(2)Semestrial, raportul de control intern, cuprinzând acţiunile de control intern desfăşurate la nivelul administratorului şi la nivelul fiecărui fond de pensii facultative, se transmite A.S.F., conform anexei nr. 15.
(3)Semestrial, raportul de risc, cuprinzând activităţile de administrare a riscurilor desfăşurate la nivelul administratorului şi la nivelul fiecărui fond de pensii facultative, se transmite A.S.F., conform anexei nr. 16.
(4)Rapoartele semestriale prevăzute la alin. (1)-(3) se transmit A.S.F. până la finalul lunii august a anului în curs pentru raportarea aferentă semestrului I, respectiv până la finalul lunii februarie a anului următor pentru raportarea aferentă semestrului II.
Art. 13
(1)Trimestrial, administratorul calculează şi raportează A.S.F. rata de rentabilitate a fiecărui fond de pensii facultative, în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, pentru perioada ultimelor 24 de luni anterioare datei efectuării calculului, conform anexei nr. 17.
(2)Administratorul publică pe pagina proprie de internet rata de rentabilitate a fiecărui fond de pensii facultative pe care îl administrează în a patra zi lucrătoare de la încheierea trimestrului.
Art. 14
(1)Lunar, administratorul întocmeşte pentru activitatea fiecărui fond de pensii facultative următoarele rapoarte:
a)soldurile conturilor individuale ale participanţilor, conform anexei nr. 1A;
b)situaţia transferurilor de tip "IN", conform anexei nr. 1B;
c)situaţia transferurilor de tip "OUT" şi utilizarea activului personal al participanţilor, conform anexei nr. 1C;
d)structura numărului de participanţi, conform anexei nr. 1D;
e)situaţia contului colector al fondului de pensii, conform anexei nr. 1E;
f)balanţa contabilă de verificare analitică, conform anexei nr. 8;
g)situaţia tranzacţiilor OTC, conform anexei nr. 18.
(2)Rapoartele lunare prevăzute la alin. (1) lit. d) şi g) se transmit A.S.F. în termen de 2 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea.
(3)Rapoartele lunare prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c) şi e) se transmit A.S.F. în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea.
(4)Raportul lunar prevăzut la alin. (1) lit. f) se transmite A.S.F. până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.
Art. 15
(1)Săptămânal, administratorul întocmeşte pentru activitatea fiecărui fond de pensii facultative următoarele rapoarte:
a)situaţia activelor investite şi a obligaţiilor fondului de pensii, conform anexei nr. 2;
b)situaţia detaliată a investiţiilor, conform anexei nr. 4.
(2)Raportul săptămânal prevăzut la alin. (1) lit. a) se transmite A.S.F. în a doua zi lucrătoare a săptămânii următoare celei pentru care se face raportarea, detaliat pentru fiecare zi calendaristică a săptămânii anterioare, inclusiv pentru zilele nelucrătoare.
(3)Raportul săptămânal prevăzut la alin. (1) lit. b) se transmite A.S.F. în a doua zi lucrătoare a săptămânii următoare celei pentru care se face raportarea, pentru ultima zi lucrătoare a săptămânii anterioare.
(4)În cazul în care ultima zi calendaristică a lunii nu corespunde cu ultima zi lucrătoare a săptămânii pentru care se realizează raportarea conform prevederilor alin. (3), raportul prevăzut la alin. (1) lit. b) se întocmeşte şi pentru ultima zi calendaristică a lunii, transmiterea acestuia realizându-se în termen de 2 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea.
(5)A.S.F. poate decide ca raportul prevăzut la alin. (1) lit. b) să fie întocmit şi transmis zilnic.
Art. 16
(1)Zilnic, administratorul întocmeşte pentru activitatea fiecărui fond de pensii facultative un raport privind situaţia valorii activului net, conform anexei nr. 3.
(2)Raportul zilnic prevăzut la alin. (1) se transmite A.S.F. în ziua lucrătoare următoare celei pentru care se face raportarea.
SECŢIUNEA 3: Obligaţiile de raportare ale administratorilor pentru activitatea proprie
Art. 17
Administratorii au obligaţia să întocmească şi să transmită pentru activitatea proprie rapoartele periodice, în formatul standard de raportare XML, în structura şi la termenele stabilite de A.S.F.
Art. 18
Administratorul întocmeşte şi transmite A.S.F., pentru activitatea proprie, situaţiile financiare anuale şi raportările contabile semestriale, conform reglementărilor contabile în vigoare.
Art. 19
Administratorul întocmeşte şi transmite A.S.F. raportul actuarial anual, până la data de 31 ianuarie a anului următor celui pentru care se face raportarea, conform anexei nr. 11.
Art. 20
(1)Lunar, administratorul întocmeşte, pentru activitatea proprie, balanţa contabilă de verificare analitică, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se realizează, în formatul prevăzut în anexa nr. 8.
(2)Raportul prevăzut la alin. (1) se transmite A.S.F. pentru lunile iunie şi decembrie, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.
Art. 21
(1)Lunar, administratorul întocmeşte, pentru activitatea proprie, declaraţia privind taxa de administrare, conform anexei nr. 5.
(2)Raportul lunar prevăzut la alin. (1) se transmite A.S.F. până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.
SECŢIUNEA 4: Obligaţiile de raportare ale depozitarilor fondurilor de pensii facultative
Art. 22
Depozitarii au obligaţia să întocmească şi să transmită rapoartele periodice, în formatul standard de raportare XML, în structura şi la termenele stabilite de A.S.F.
Art. 23
(1)Lunar, depozitarul întocmeşte următoarele rapoarte:
a)declaraţia privind taxa de funcţionare, conform anexei nr. 6;
b)situaţia activelor care acoperă provizionul tehnic, conform anexei nr. 9.
(2)Raportul lunar prevăzut la alin. (1) lit. a) se transmite A.S.F. până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.
(3)Raportul lunar prevăzut la alin. (1) lit. b) se transmite A.S.F. în prima zi lucrătoare a fiecărei luni, pentru ultima zi calendaristică a lunii anterioare.
Art. 24
(1)Zilnic, depozitarul întocmeşte pentru activitatea fiecărui fond de pensii facultative situaţia valorii activului net, conform anexei nr. 3.
(2)Raportul zilnic prevăzut la alin. (1) se transmite A.S.F. în fiecare zi lucrătoare următoare celei pentru care se face raportarea.
SECŢIUNEA 5: Obligaţiile de raportare ale brokerilor de pensii private
Art. 25
Brokerii de pensii private întocmesc şi transmit A.S.F. situaţiile financiare anuale şi raportările contabile semestriale, conform reglementărilor contabile în vigoare.
CAPITOLUL III: Obligaţiile de informare şi transparenţă
Art. 26
(1)Conform prevederilor art. 100 alin. (1) din Lege, administratorul publică pe pagina proprie de internet, cel târziu la data de 31 mai a fiecărui an, un raport anual de informare a participanţilor cu informaţii corecte şi complete despre activitatea desfăşurată în anul calendaristic precedent.
(2)Raportul anual prevăzut la alin. (1) se transmite A.S.F. în acelaşi termen şi va conţine informaţiile prevăzute la art. 101 din Lege, precum şi cel puţin următoarele:
a)principiile investiţionale ale schemei de pensii facultative administrate şi rezultatele aplicării lor;
b)riscurile generate de factori interni sau de factori externi care au avut un impact negativ asupra activităţii administratorului şi/sau a fondurilor de pensii facultative, precum şi modul în care au fost gestionate;
c)costurile de administrare totale şi defalcate pe categorii;
d)principiile relaţiei dintre administrator şi participanţii fondului de pensii facultative şi modul de derulare pe parcursul anului;
e)politica de investiţii a administratorului prevăzută la art. 86 alin. (1) din Lege şi rezultatele aplicării ei, pe fiecare componentă;
f)prezentarea portofoliului de investiţii pe tipuri de investiţii şi a deţinerilor pe fiecare tip de investiţie;
g)ratele de rentabilitate de la sfârşitul fiecărui trimestru din anul pentru care se întocmeşte raportul.
Art. 27
(1)Conform prevederilor art. 103 alin. (1) din Lege, administratorul transmite în scris, gratuit, fiecărui participant, până la data de 15 mai a fiecărui an, la ultima adresă de corespondenţă comunicată, o scrisoare de informare cu privire la situaţia activului personal al participantului la data de 31 decembrie a anului precedent.
(2)Scrisoarea prevăzută la alin. (1) trebuie să conţină minimum de informaţii, conform anexei nr. 10.
(3)Administratorul este obligat să ia toate măsurile necesare astfel încât să se respecte confidenţialitatea informaţiilor referitoare la datele personale ale participanţilor la fondurile de pensii facultative potrivit legislaţiei referitoare la protecţia datelor cu caracter personal.
Art. 28
(1)Conform prevederilor art. 104 din Lege, administratorul întocmeşte şi transmite A.S.F., până la data de 15 aprilie, un raport anual care oferă o imagine reală, corectă şi completă asupra activităţii de administrare a fondului/fondurilor de pensii facultative.
(2)Raportul anual prevăzut la alin. (1) cuprinde informaţiile prevăzute la art. 104 alin. (1) lit. a)-d) din Lege, precum şi cel puţin următoarele:
a)date privind identificarea administratorului, conducerea, organizarea şi funcţionarea acestuia, precum şi organigrama, cu specificarea numărului mediu de persoane alocate fiecărui departament;
b)date privind identificarea fiecărui fond de pensii facultative, a depozitarului şi a auditorului acestuia;
c)informaţii privind evoluţia numărului de participanţi la fiecare fond de pensii facultative;
d)analiza respectării regulilor de investire conţinute în declaraţia privind politica de investiţii, modificările survenite în timpul anului şi motivele care au determinat eventualele modificări;
e)activitatea şi strategia privind marketingul în domeniul pensiilor facultative;
f)managementul riscului investiţional, metodele de evaluare utilizate şi rezultatele administrării acestuia;
g)managementul riscului operaţional, metodele de evaluare utilizate şi rezultatele administrării acestuia;
h)conformitatea cu legislaţia în vigoare şi cu reglementările interne ale administratorului în efectuarea operaţiunilor;
i)informaţii cu privire la cheltuielile de administrare suportate de administrator şi cheltuielile de administrare suportate de fiecare fond de pensii facultative, detaliate pe fiecare componentă;
j)informaţii cu privire la plăţile de disponibilităţi băneşti care s-au efectuat din fiecare fond de pensii facultative, detaliate pe tipuri de plăţi;
k)analiza sesizărilor primite de la participanţi, modul de soluţionare a acestora şi măsurile întreprinse;
l)analiza desfăşurării activităţii de audit intern şi măsurile întreprinse.
(3)Raportul anual prevăzut la alin. (1) este însoţit de:
a)situaţiile financiare anuale ale fiecărui fond de pensii facultative, întocmite şi aprobate conform legislaţiei în vigoare;
b)situaţiile financiare anuale ale administratorului, întocmite şi aprobate conform legislaţiei în vigoare.
(4)Auditorul financiar emite o opinie cu privire la raportul prevăzut la alin. (1), cu respectarea prevederilor art. 104 alin. (2) din Lege.
(5)Raportul prevăzut la alin. (1) însoţit de raportul auditorului financiar, prevăzut la alin. (4), se transmite de către administrator A.S.F. pe suport hârtie, până la data de 15 aprilie a fiecărui an.
Art. 29
(1)Administratorul are obligaţia de a publica pe pagina proprie de internet, în termen de 5 zile lucrătoare de la transmiterea lor către A.S.F.:
a)situaţiile financiare anuale ale fiecărui fond de pensii facultative, conform reglementarilor contabile în vigoare;
b)situaţiile financiare anuale ale administratorului fondului de pensii facultative, conform reglementărilor contabile în vigoare;
c)raportările contabile semestriale ale fiecărui fond de pensii facultative, conform reglementărilor contabile în vigoare;
d)raportările contabile semestriale ale administratorului fondului de pensii facultative, conform reglementărilor contabile în vigoare.
(2)Lunar, pentru activitatea fiecărui fond de pensii facultative, administratorul are obligaţia de a publica pe pagina proprie de internet, în termen de 10 zile lucrătoare de la încheierea lunii anterioare, următoarele informaţii:
a)numărul total de participanţi ai fondului de pensii facultative şi structura acestora pe grupe de sex şi vârste, respectiv: până la 19 ani, între 20-24 ani, între 25-29 ani, între 30-34 ani, între 35-39 ani, între 40-44 ani, între 45-49 ani, între 50-54 ani, între 55-59 ani, 60-64 ani şi peste 65 de ani;
b)valoarea contribuţiilor brute încasate de fondul de pensii facultative;
c)structura portofoliului de investiţii, conform anexei nr. 12.
(3)Săptămânal, administratorul are obligaţia de a publica, în a doua zi lucrătoare a săptămânii, pe pagina proprie de internet, pentru ultima zi lucrătoare a săptămânii precedente, următoarele informaţii referitoare la activitatea fiecărui fond de pensii facultative:
a)valoarea activului total al fondului de pensii facultative;
b)valoarea activului net al fondului de pensii facultative;
c)numărul total de unităţi de fond ale fondului de pensii facultative;
d)valoarea unitară a activului net.
(4)Informaţiile şi datele publicate pe pagina proprie de internet a administratorului sunt salvate în format arhivat şi rămân publicate pe o perioadă de 5 ani din momentul publicării pe pagina de internet.
(5)Informaţiile şi datele publicate pe pagina proprie de internet a administratorului trebuie să fie structurate, vizibile şi uşor accesibile.
(6)Pe pagina de start a site-ului administratorului trebuie să existe linkuri interne către informaţiile prevăzute la alin. (1)-(3).
Art. 30
(1)Administratorul are obligaţia de a publica pe pagina proprie de internet, pentru fiecare fond de pensii facultative, odată cu situaţiile financiare anuale şi structura portofoliului de investiţii, prevăzută în anexa nr. 12, detaliată, pentru fiecare instrument financiar şi pentru fiecare emitent, cu date referitoare la valoarea actualizată în lei şi ponderea deţinută în activul total al fondului de pensii facultative la data de 31 decembrie.
(2)Administratorul are obligaţia de a publica pe pagina proprie de internet, pentru fiecare fond de pensii facultative, până la data de 1 octombrie a fiecărui an, structura portofoliului de investiţii, prevăzută în anexa nr. 12, detaliată, pentru fiecare instrument financiar şi pentru fiecare emitent, cu date referitoare la valoarea actualizată în lei şi ponderea deţinută în activul total al fondului de pensii facultative la data de 30 iunie.
Art. 31
Cuantumul tarifului perceput de administrator pentru informaţiile prevăzute la art. 103 alin. (5) din Lege nu poate depăşi costul efectiv al punerii la dispoziţie a informaţiilor.
CAPITOLUL IV: Răspundere juridică
Art. 32
Entităţile raportoare sunt răspunzătoare pentru prejudiciile create prin neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de raportare şi transparenţă.
Art. 33
(1)Constituie contravenţii următoarele fapte:
a)neraportarea, raportarea cu întârziere sau raportarea de date sau informaţii eronate către A.S.F.;
b)nerespectarea prevederilor referitoare la informarea participanţilor;
c)nerespectarea prevederilor referitoare la cerinţele de publicare a informaţiilor pe pagina proprie de internet.
(2)Săvârşirea de către entitatea raportoare a vreuneia din faptele prevăzute la alin. (1) se sancţionează conform prevederilor art. 38 lit. c), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) lit. k), alin. (2)-(11), art. 122 şi art. 1221 din Lege.
CAPITOLUL V: Dispoziţii finale
Art. 34
(1)Administratorul asigură reprezentanţilor A.S.F. accesul nelimitat la sistemul informatic de gestiune al operaţiunilor fondului de pensii facultative la sediul administratorului, precum şi la toate sistemele informatice utilizate în vederea ducerii la îndeplinire a obiectului de activitate.
(2)A.S.F. poate solicita entităţilor raportoare şi auditorului financiar să furnizeze informaţii privind toate aspectele activităţii desfăşurate, inclusiv orice detalii, clarificări şi explicaţii, precum şi să pună la dispoziţie toate documentele aferente acesteia, conform actelor normative aplicabile.
(3)Transmiterea către A.S.F. a informaţiilor prevăzute la alin. (2) nu constituie o încălcare a obligaţiei de păstrare a secretului profesional, neputând atrage răspunderea entităţii în cauză.
(4)Rapoartele şi informaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se transmit de către persoanele responsabile conform art. 5 şi se semnează olograf sau cu semnătură electronică extinsă.
Art. 35
Termenele prevăzute de prezenta normă care expiră într-o zi de sărbătoare legală sau într-o zi nelucrătoare se prelungesc până în următoarea zi lucrătoare.
Art. 36
Anexele nr. 1A, 1B, 1C, 1D, 1E şi 2-18 fac parte integrantă din prezenta normă.
Art. 37
Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 februarie 2016.
Art. 38
La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Norma nr. 11/2010 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 21/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605 şi 605 bis din 26 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
-****-

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

______
Pentru a vizualiza Monitorul Oficial 006 bis apăsaţi aici. În cazul în care nu aveţi cont iDrept, vă rugăm să apăsaţi butonul Cont nou din drepta sus a ecranului şi să urmaţi paşii necesari.
ANEXA nr. 1A: Soldurile conturilor individuale ale participanţilor în data de ............
CAPITOLUL 1:

Codul de comandă

Codul administratorului

Codul fondului de pensii

Data evaluării soldurilor conturilor individuale

Codul de operaţiune

CNP participant

Numele participantului

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 5

Col. 6

Col. 7

Prenumele participantului

Contribuţia brută

Data virării contribuţiei brute

Contribuţia netă

Data convertirii contribuţiei nete în unităţi de fond

Numărul de unităţi de fond aferente contribuţiei nete

Numărul total de unităţi de fond (sold final)

Col. 8

Col. 9

Col. 10

Col. 11

Col. 12

Col. 13

Col. 14

CAPITOLUL 2: Instrucţiuni de completare a Anexei nr. 1A
SUBCAPITOLUL 1:
(1)Anexa nr. 1A se completează de către administratorii de fonduri de pensii.
(2)Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare pentru:
a)soldurile conturilor individuale pentru fiecare participant al unui fond de pensii;
b)situaţia convertirilor de contribuţii nete în unităţi de fond, pentru fiecare participant al fondului.
(3)Câmpurile anexei nr. 1A se completează , după cum urmează:

Nr. crt.

Denumire câmp

Descriere câmp

1.

Codul de comandă

Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori: 1 = raportare iniţială; 5 = raportare rectificativă

2.

Codul administratorului

Codul administratorului, aşa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.

3.

Codul fondului de pensii

Codul fondului de pensii, aşa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.

4.

Data evaluării soldurilor conturilor individuale

Data evaluării soldurilor conturilor individuale (data ultimei zile lucrătoare a lunii pentru care se întocmeşte raportul).

5.

Codul de operaţiune

Codul operaţiunii se completează cu:

101 - pentru tranzacţiile determinate de transformarea contribuţiei nete, indiferent de valoarea sau semnul acesteia;

102 - pentru tranzacţiile de ajustare a contului individual al participantului în situaţia în care tranzacţiile anterioare tip 101 au adus soldul contului la un număr negativ de unităţi de fond;

103 - pentru a raporta valoarea contului individual al participantului pentru care nu există tranzacţii cu cod 101 şi tranzacţii cu cod 102 în luna pentru care s-a întocmit raportul;

112 - pentru tranzacţiile de ajustare a contului individual, în situaţia în care tranzacţiile anterioare asociate alocării contribuţiei au fost operate eronat;

166 - pentru situaţia în care nu sunt gestionate conturi individuale;

199 - pentru a raporta alte tranzacţii de emitere/anulare unităţi de fond ca efect al prelucrării contribuţiilor.

6.

CNP participant

Codul numeric personal al participantului (CNP). Se raportează toţi participanţii care au cont individual la fondul de pensii.

7.

Numele participantului

Numele participantului conform documentelor legale.

8.

Prenumele participantului

Prenumele participantului conform documentelor legale.

9.

Contribuţia brută

Valoarea în lei a contribuţiei brute a participantului care s-a virat în numele şi în contul lui, conform extrasului de cont. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

10.

Data virării contribuţiei brute

Data la care contribuţia brută a participantului a fost virată în contul bancar colector, conform extrasului de cont.

11.

Contribuţia netă

Valoarea contribuţiei nete a participantului convertită în unităţi de fond. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

12.

Data convertirii contribuţiei nete în unităţi de fond

Data la care contribuţia netă a participantului a fost convertită în unităţi de fond.

13.

Numărul de unităţi de fond aferente contribuţiei nete

Numărul de unităţi de fond rezultat în urma operaţiunii de convertire a contribuţiei nete. Se utilizează 6 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

14.

Numărul total de unităţi de fond (sold final)

Numărul de unităţi de fond total, existent în contul individual al participantului, în ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se întocmeşte raportul. Se utilizează 6 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

SUBCAPITOLUL 2: Raportare iniţială (cod 1)
(4)Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 1A.
a)Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă:
YYYYMMDb_TRANZACTII_CONTRIBUTII_1_FFF_EEE.xml.p7s
unde:
- YYYYMMDD reprezintă data ultimei zile lucrătoare a lunii pentru care se întocmeşte raportul;
- FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;
- EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.
b)Fişierul definit conform punctului (4) lit. a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.
c)Fişierul definit conform punctului (4) lit. a), semnat electronic, se încarcă în SIR, în folderul dedicat "TRANZACTII_CONTRIBUTII".
(5)Anexa nr. 1A se întocmeşte lunar şi se transmite A.S.F. în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică anterioară.
(6)SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 1A.
(7)SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.
SUBCAPITOLUL 3: Raportare rectificativă (cod 5)
(8)Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere, se consideră raportare rectificativă.
(9)Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1A conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:
a)un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei:
YYYYMMDD_TRANZACTII_CONTRIBUTII_5_FFF_EEE.xml.p7s
b)un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului limită pentru depunere, denumit conform sintaxei:
YYYYMMDD_TRANZACTII_CONTRIBUTII_5_FFF_EEE.rtf.p7s
(10)Lipsa oricărui fişier menţionat la punctul (9) determină respingerea raportării rectificative.
(11)Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1A se încarcă în SIR, în folderul dedicat "TRANZACTII_CONTRIBUTII".
ANEXA nr. 1B: Situaţia transferurilor de tip "IN" pentru luna ......... anul ......
CAPITOLUL 1:

Codul de comandă

Codul administratorului (IN)

Codul fondului la care s-a transferat participantul (IN)

Anul

Luna

Codul fondului de unde s-a transferat participantul (OUT) (TI)

Codul de operaţiune

CNP

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 5

Col. 6

Col. 7

Col. 8

Valoarea activului personal transferat (TI)

Data încasării disponibilităţilor (TI)

Data convertirii disponibilităţilor (TI)

Numărul de unităţi de fond alocate (TI)

VUAN convertite (TI)

Data VUAN convertire (TI)

Totalul numărului de unităţi de fond ale fondului de pensii la data la care a avut loc convertirea (TI)

Col. 9

Col. 10

Col. 11

Col. 12

Col. 13

Col. 14

Col. 15

CAPITOLUL 2: Instrucţiuni de completare a Anexei nr. 1B
SUBCAPITOLUL 1:
(1)Anexa nr. 1B se completează de către administratorii de fonduri de pensii.
(2)Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a transferurilor de tip "IN".
(3)Câmpurile anexei nr. 1B se completează , după cum urmează:

Nr. crt.

Denumire câmp

Descriere câmp

1

Codul de comandă

Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori: 1 = raportare iniţială; 5 = raportare rectificativă

2

Codul administratorului (IN)

Codul administratorului fondului la care s-a transferat participantul, aşa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.

3

Codul fondului la care sa transferat participantul (IN)

Codul fondului de pensii la care s-a transferat participantul (noul fond de pensii al participantului), aşa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.

4

Anul

Anul de raportare

5

Luna

Luna pentru care se întocmeşte raportarea

6

Codul fondului de unde s-a transferat participantul (OUT) (TI)

Codul fondului de pensii de unde s-a transferat participantul (vechiul fond de pensii al participantului), aşa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.

7

Codul de operaţiune

Codul operaţiunii se completează cu:

200 - pentru tranzacţia de emitere de unităţi de fond determinată de transferul activului personal al participantului de la un alt fond de pensii facultative;

202 - pentru tranzacţia de emitere de unităţi de fond determinată de primirea unui activ cuvenit în calitate de beneficiar al unui participant al aceluiaşi fond de pensii facultative, în urma decesului acestuia

203 - pentru tranzacţia de emitere de unităţi de fond determinată de primirea activelor rezultate din comasarea de CNP-uri între fonduri de pensii facultative diferite;

204 - pentru tranzacţia de emitere de unităţi de fond determinată de primirea activelor rezultate din comasarea de CNP-uri în cadrul aceluiaşi fond de pensii facultative;

205 - pentru tranzacţia de emitere de unităţi de fond determinată de primirea unor active cu titlul de penalizări de întârziere;

220 - pentru tranzacţia de emitere de unităţi de fond determinată de primirea activului personal al participantului de la un alt fond de pensii facultative, ca urmare a fuziunii dintre două fonduri; 266 - pentru situaţia în care nu există transferuri "IN"; 299 - pentru a raporta alte tranzacţii de emitere unităţi de fond ca efect al prelucrării transferurilor "IN".

8

CNP

Codul numeric personal al participantului se completează pentru toate operaţiunile.

9

Valoarea activului personal transferat (TI)

Valoarea activului personal transferat al unui participant, conform extrasului de cont bancar. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

10

Data încasării disponibilităţilor (TI)

Data extrasului de cont aferent încasării disponibilităţilor ce reprezintă activul personal net transferat.

11

Data convertirii disponibilităţilor intrate prin transfer (TI)

Data la care activul personal al participantului a fost convertit în unităţi de fond;

12

Numărul de unităţi de fond alocate (TI)

Număr de unităţi de fond alocate ca urmare a convertirii activului personal net al participantului. Se utilizează 6 poziţii zecimale.

13

VUAN convertire (TI)

VUAN utilizată pentru convertirea activului personal al participantului. Se utilizează 6 poziţii zecimale.

14

Data VUAN convertire (TI)

Data VUAN utilizată pentru convertirea activului personal net al participantului.

15

Totalul numărului de unităţi de fond ale fondului la data la care a avut loc convertirea (TI)

Totalul numărului de unităţi de fond ale fondului de pensii la data la care a avut loc convertirea sumelor transferate (după ce s-a realizat convertirea). Se utilizează 6 poziţii zecimale.

SUBCAPITOLUL 2: Raportare iniţială (cod 1)
(4)Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 1B.
a)Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă:
YYYYMM_TRANZACTII_TRANSFER_IN_1_FFF_EEE.xml.p7s
unde:
- YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmit raportul;
- FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;
- EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.
b)Fişierul definit conform punctului (4) lit. a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.
c)Fişierul definit conform punctului (4) lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "TRANZACTII_TRANSFERIN".
(5)Anexa nr. 1B se întocmeşte lunar şi se transmite A.S.F. în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică anterioară.
(6)SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 1B.
(7)SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.
SUBCAPITOLUL 3: Raportare rectificativă (cod 5)
(8)Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere, se consideră raportare rectificativă.
(9)Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1B conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:
a)un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei:
YYYYMM_TRANZACTII_TRANSFER_IN_5_FFF_EEE.xml.p7s
b)un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului limită pentru depunere, denumit conform sintaxei:
YYYYMM_TRANZACTII_TRANSFER_IN_5_FFF_EEE.rtf.p7s
(10)Lipsa oricărui fişier menţionat la punctul (9) determină respingerea raportării rectificative.
(11)Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1B se încarcă în SIR, în folderul dedicat "TRANZACTII_TRANSFER_IN".
ANEXA nr. 1C: Situaţia transferurilor de tip "OUT" şi utilizarea activului personal al participanţilor pentru luna ......... anul ......
CAPITOLUL 1:

Codul de comandă

Codul administratorului (OUT)

Codul fondului de unde s-a transferat participantul (OUT)

Anul

Luna

Codul fondului la care s-a transferat participantul (IN) (TO)

Codul de operaţiune

CNP

Data cererii

Data convertirii unităţilor de fond în lichidităţi

Numărul de unităţi de fond anulate (TO)

VUAN convertire (TO)

Data VUAN convertire (TO)

Penalitatea de transfer reţinută participantului (TO)

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 5

Col. 6

Col. 7

Col. 8

Col. 9

Col. 10

Col. 11

Col. 12

Col. 13

Col. 14

Contribuţia la asigurările sociale de sănătate (CASS)

Impozit pe venit

Comisioane bancare

Taxe aferente mandatului poştal

Valoarea totală a taxelor, impozitelor şi comisioanelor bancare/ taxelor poştale suportate de participant (TO)

Valoarea minimă garantată (TO)

Valoarea totală plătită participantului, din care: (TO)

Valoarea plătită din fond (TO)

Valoarea plătită din provizion (TO)

Data virării activului personal în contul DIP

Modalitatea de plată a activului personal (cont bancar sau mandat poştal)

Data virării în contul bancar al participantului sau în contul bancar al poştei

Data mandatului poştal

Col. 15

Col. 16

Col. 17

Col. 18

Col. 19 = 15+16+17+18

Col. 20

Col. 21

Col. 22

Col. 23

Col. 24

Col. 25

Col. 26

Col. 27

CAPITOLUL 2: Instrucţiuni de completare a Anexei nr. 1C
SUBCAPITOLUL 1:
(1)Anexa nr. 1C se completează de către administratorii de fonduri de pensii.
(2)Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a transferurilor de tip "OUT" şi utilizarea activului personal al participanţilor.
(3)Câmpurile anexei nr. 1C se completează , după cum urmează:

Nr. crt.

Denumire câmp

Descriere câmp

1

Codul de comandă

Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori: 1 = raportare iniţială; 5 = raportare rectificativă

2

Codul administratorului (OUT)

Codul administratorului, aşa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.

3

Codul fondului de unde s-a transferat participantul (OUT)

Codul fondului, asa cum esteînregistrat în Registrul A.S.F.

4

Anul

Anul de raportare

5

Luna

Luna pentru care se întocmeşte raportarea

6

Codul fondului la care s-a transferat participantul (IN) (TO)

Codul noului fond de pensii la care s-a transferat participantul, aşa cum este înscris în Registrul A.S.F.

7

Codul de operaţiune

Codul operaţiunii se completează cu:

301 - pentru tranzacţia de anulare de unităţi de fond determinată de transferul participantului la un alt fond de pensii facultative (transferul la cerere);

303 - pentru tranzacţia de anulare de unităţi de fond determinata de transferul beneficiilor în cadrul aceluiaşi fond de pensii facultative (decedatul şi beneficiarul sunt în registrul aceluiaşi fond)

304 - pentru tranzacţia de anulare de unităţi de fond determinată de corecţia de CNP-uri (comasări externe de CNP-uri aparţinând aceleiaşi persoane la fonduri de pensii facultative diferite);

305 - pentru tranzacţia de anulare de unităţi de fond determinată de corecţia de CNP-uri (comasări interne de CNP-uri aparţinând aceleiaşi persoane la acelaşi fond de pensii facultative);

306 - pentru tranzacţia de anulare de unităţi de fond determinată de plata drepturilor de pensie;

307 - pentru tranzacţia de anulare de unităţi de fond determinată de plata drepturilor de invaliditate;

308 - pentru tranzacţia de anulare de unităţi de fond determinată de plata drepturilor de deces;

311 - pentru tranzacţia de anulare de unităţi de fond determinată de transferul administrativ al participantului la fondul de pensii facultative absorbant ca efect al fuziunii fondurilor de pensii facultative (se aplică participanţilor care nu au depus cereri de transfer de la fondul de pensii facultative absorbit spre alte fonduri, în perioada fuziunii);

313 - pentru tranzacţia de anulare de unităţi de fond determinată de nerevendicarea în termenul general de prescripţie a drepturilor cuvenite în calitate de beneficiar;

320 - pentru tranzacţia de anulare de unităţi de fond determinată de transferul participantului la un alt fond, ca urmare a procesului de fuziune;

366 - pentru situaţia în care nu există transferuri "OUT"; 399 - pentru a raporta alte tranzacţii de anulare unităţi de fond ca efect al prelucrării transferurilor "OUT".

8

(CNP)

Codul numeric personal al participantului se completează pentru toate operaţiunile.

9

Data cererii

Data primirii documentaţiei complete pentru cererea de plată a activului.

10

Data convertirii unităţilor de fond în lichidităţi

Data la care unităţile de fond ale participantului au fost convertite în lichidităţi

11

Numărul de unităţi de fond anulate (TO)

Numărul de unităţi de fond anulate (TO). Se utilizează 6 poziţii zecimale

12

VUAN convertire (TO)

Valoarea VUAN utilizat pentru calculul activului personal al participantului. Se utilizează 6 poziţii zecimale

13

Data VUAN convertire (TO)

Data VUAN utilizat pentru calculul activului personal al participantului.

14

Penalitatea de transfer reţinută participantului (TO)

Valoarea în lei a penalităţii de transfer. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

15

Contribuţia la asigurările sociale de sănătate (CASS)

Se completează în situaţiile de plată activ personal, după caz, conform prevederilor legale în vigoare. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

16

Impozit pe venit

Se completează în situaţiile de plată activ personal, după caz, conform prevederilor legale în vigoare. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

17

Comisioane bancare

Se completează în situaţiile de plată activ personal, după caz. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

18

Taxe aferente mandatului poştal

Se completează în situaţiile de plată activ personal, după caz. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

19

Valoarea totală a taxelor, impozitelor şi comisioanelor bancare/taxelor poştaşe suportate de participant

Valoarea totală a taxelor, impozitelor şi comisioanelor bancare/taxelor poştale. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

20

Valoarea minimă garantată (TO)

Valoarea minimă garantată. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

21

Valoarea totală plătită participantului, din care: (TO)

Valoarea în lei a sumei transferate. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

22

Valoarea plătită din fond (TO)

Valoarea în lei a sumei plătite din contul fondului de pensii, conform extrasului de cont. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

23

Valoarea plătită din provizion (TO)

Valoarea în lei a sumei transferate - din provizionul tehnic constituit de administrator - din contul bancar al administratorului fondului de pensii actual în contul bancar de transfer al noului fond de pensii, conform extrasului de cont. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

24

Data virării activului personal în contul DIP

Data virării activului personal în contul DIP, conform extrasului de cont. Se completează pentru invaliditate, deces şi deschiderea dreptului la pensie.

25

Modalitatea de plată a activului personal (cont bancar sau mandat poştal)

Modalitatea de plată a activului personal (cont bancar sau mandat poştal). Pentru cont bancar se foloseşte "C", iar pentru mandat poştal se foloseşte "M". Se completează pentru invaliditate, deces şi deschiderea dreptului la pensie.

26

Data virării în contul bancar al participantului sau în contul bancar al poştei

Data virării în contul bancar al participantului sau în contul bancar al poştei. Se completează pentru invaliditate, deces şi deschiderea dreptului la pensie.

27

Data mandatului poştal

Data mandatului poştal este data înregistrării mandatului la poştă, cu respectarea actelor normative aplicabile.

SUBCAPITOLUL 2: Raportare iniţială (cod 1)
(4)Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 1C.
a)Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă:
YYYYMM_TRANZACTII_TRANSFER_OUT_1_FFF_EEE.xml.p7s
unde:
- YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmit raportul;
- FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;
- EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.
b)Fişierul definit conform punctului 4(a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.
c)Fişierul definit conform punctului 4(a) semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "TRANZACTII_TRANSFER_OUT".
(5)Anexa nr. 1C se întocmeşte lunar şi se transmite A.S.F. în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică anterioară.
(6)SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 1C.
(7)SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.
SUBCAPITOLUL 3: Raportare rectificativă (cod 5)
(8)Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere, se consideră raportare rectificativă.
(9)Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1C conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:
a)un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei:
YYYYMM_TRANZACTII_TRANSFER_OUT_5_FFF_EEE.xml.p7s.
b)un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului limită pentru depunere, denumit conform sintaxei:
YYYYMM_TRANZACTII_TRANSFER_OUT_5_FFF_EEE.rtf.p7s
(10)Lipsa oricărui fişier menţionat la punctul (9) determină respingerea raportării rectificative.
(11)Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1C se încarcă în SIR, în folderul dedicat "TRANZACTII_TRANSFER_OUT".
ANEXA nr. 1D: Structura numărului de participanţi pentru luna ......... anul ......
CAPITOLUL 1:

Codul categoriei

Persoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii

Plată de activ ca urmare a deschiderii dreptului la pensie

Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii

Sold final de participanţi în ultima zi calendaristică a lunii

Din care

Act de aderare semnat

Repartizat aleatoriu

Transfer în cadrul fondului de la un alt fond de pensii

Alte situaţii

Deces, cu plată de activ

Pensionare de invaliditate

Transfer de la un fond de pensii la altul

Hotărâre judecătorească/Decizie a administratorului de anulare de unităţi de fond

Nerevendicare în termenul de prescripţie

Alte situaţii

Bărbaţi

Femei

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 5

Col. 6

Col. 7

Col. 8

Col. 9

Col. 10

Col. 11

Col. 12

Col. 13

Col. 14

Col. 15

Număr de participanţi

 

0

                       

Din care:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

   

Până la 19 de ani

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

   

Între 20-24 de ani

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

   

Între 25-29 de ani

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

   

Între 30-34 de ani

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

   

Între 35-39 de ani

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

   

Între 40-44 de ani

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

   

Între 45-49 de ani

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

   

Între 50-54 de ani

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

   

Între 55-59 de ani

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

   

Între 60-64 de ani

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

   

Peste 65 de ani

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

   
CAPITOLUL 2: Instrucţiuni de completare a Anexei nr. 1D
SUBCAPITOLUL 1:
(1)Anexa nr. 1D se completează de către administratorii de fonduri de pensii.
(2)Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a structurii numărului de participanţi, în funcţie de dobândirea şi încetarea calităţii de participant, precum şi împărţirea acestuia în funcţie de gen.
(3)Câmpurile anexei nr. 1D se completează , după cum urmează:

Nr. crt.

Denumire câmp

Descriere câmp

 

Cod comandă

Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori: 1 = raportare iniţială; 5 = raportare rectificativă

1

Codul categoriei

Categorii de participanţi pe grupe de vârstă.

2

Persoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii - Act de aderare semnat

Persoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii, ca urmare a semnării unui act de aderare individual de aderare la un fond de pensii facultativ.

3

Persoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii - Act de aderare validat de instituţiile de evidenţă

Se completează cu 0 pentru fondurile din Pilon 3.

4

Persoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii - Transfer în cadrul fondului de la un alt fond de pensii

Persoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii, ca urmare a solicitării transferului în cadrul fondului de pensii, de la un alt de fond de pensii. Se iau în considerare persoanele care au depus o cerere de transfer la administratorul fondului de pensii de la care sa solicitat transferul şi au dobândit calitatea de participant la noul fond de pensii facultative.

5

Persoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii - Alte situaţii

Persoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii, prin alte situaţii excepţionale ce nu sunt prevăzute anterior.

6

Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii - Plată de activ ca urmare a deschiderii dreptului la pensie

Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii - Plată de activ ca urmare a deschiderii dreptului la pensie.

7

Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii - Deces

Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii - Deces.

8

Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii - Pensionare de invaliditate

Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii - Pensionare de invaliditate.

9

Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii - Transfer de la un fond la altul

Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii, ca urmare a transferului la un alt fond de pensii. Se iau în considerare persoanele care au depus o cerere de transfer la administratorul fondului de pensii de la care s-a solicitat transferul şi au dobândit calitatea de participant la noul fond de pensii facultative.

10

Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii - Hotărâre judecătorească/Decizie administratorului de anulare de unităţi

Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii, ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti sau ca urmare a deciziei administratorului de desfiinţare.

11

Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii - Nerevendicare în termenul de prescripţie

Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii ca urmare a tranzacţiei de anulare a unităţilor de fond determinată de nerevendicarea în termenul general de prescripţie a drepturilor cuvenite beneficiarilor.

12

Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii - Alte situaţii

Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii, prin alte situaţii excepţionale ce nu sunt prevăzute anterior.

13

Sold final de participanţi în ultima zi calendaristică a lunii

Sold final de participanţi în ultima zi calendaristică a lunii = Sold iniţial + Persoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii - Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii.

14

Bărbaţi

Număr de persoane de sex masculin care intră în compoziţia soldului final de participanţi în ultima zi calendaristică a lunii.

15

Femei

Număr de persoane de sex feminin care intră în compoziţia soldului final de participanţi în ultima zi calendaristică a lunii.

SUBCAPITOLUL 2: Raportare iniţială (cod 1)
(4)Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 1D.
a)Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă:
YYYYMM_STRUCTURA_PARTICIPANTI_1_FFF_EEE.xml.p7s
unde:
- YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmit raportul;
- FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;
- EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.
b)Fişierul definit conform punctului (4) lit. a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.
c)Fişierul definit conform punctului (4) lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "STRUCTURA_PARTICIPANTI".
(5)Anexa nr. 1D se întocmeşte lunar şi se transmite către A.S.F., în termen de 2 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică anterioară.
(6)SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 1D.
(7)SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.
SUBCAPITOLUL 3: Raportare rectificativă (cod 5)
(8)Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere, se consideră raportare rectificativă.
(9)Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1D conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:
a)un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei:
YYYYMM_STRUCTURA_PARTICIPANTI_5_FFF_EEE.xml.p7s
b)un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului limită pentru depunere, denumit conform sintaxei:
YYYYMM_STRUCTURA_PARTICIPANTI_5_FFF_EEE.rtf.p7s
(10)Lipsa oricărui fişier menţionat la punctul (9) determină respingerea raportării rectificative.
(11)Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1D se încarcă în SIR, în folderul dedicat "STRUCTURA_PARTICIPANTI".
ANEXA nr. 1E: Situaţia contului colector al fondului de pensii facultative pentru luna ......... anul ......
CAPITOLUL 1:

Codul de comandă

Codul administratorului

Codul fondului

Anul

Luna

Sold iniţial la începutul perioadei

Valoarea disponibilului încasat în luna de raportare

Valoarea disponibilului convertit în unităţi de fond în luna de raportare

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 5

Col. 6

Col. 7

Col. 8

Valoarea comisioanelor reţinute din contribuţiile brute ale participanţilor

Valoarea disponibilului neconvertit şi restituit

Sold final la sfârşitul perioadei

Din care:

Sume aflate în termenul legal de convertire

Sume cu vechime mai mare de 4 zile de la data încasării lor

Col. 9

Col. 10

Col. 11 = 6+7-8-9-10

Col. 12

Col. 13

CAPITOLUL 2: Instrucţiuni de completare a Anexei nr. 1E
SUBCAPITOLUL 1:
(1)Anexa nr. 1E se completează de către administratorii de fonduri de pensii.
(2)Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare al contului colector.
(3)Câmpurile anexei nr. 1E se completează , după cum urmează:

Nr. crt.

Denumire câmp

Descriere câmp

1

Codul de comandă

Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori: 1 = raportare iniţială; 5 = raportare rectificativă

2

Codul administratorului

Codul administratorului, aşa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.

3

Codul fondului

Codul fondului de pensii, aşa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.

4

Anul

Anul de raportare

5

Luna

Luna pentru care se întocmeşte raportarea

6

Sold iniţial la începutul perioadei

Soldul iniţial al contului colector, la începutul perioadei, conform documentelor justificative. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

7

Valoarea disponibilului încasat în luna de raportare

Valoarea disponibilului încasat în luna de raportare, conform documentelor justificative. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

8

Valoarea disponibilului convertit în unităţi de fond în luna de raportare

Valoarea disponibilului convertit în unităţi de fond în luna de raportare, conform documentelor justificative. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

9

Valoarea comisioanelor reţinute din contribuţiile brute ale participanţilor

Valoarea comisioanelor reţinute din contribuţiile brute ale participanţilor, conform documentelor justificative. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

10

Valoarea disponibilului neconvertit şi restituit

Valoarea disponibilului virat eronat şi necuvenit fondului de pensii, conform documentelor justificative. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

11

Sold final la sfârşitul perioadei

Sold final al contului colector, la sfârşitul perioadei, conform documentelor justificative. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

12

Sume aflate în termenul legal de convertire

Sume aflate în termenul legal de convertire. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

13

Sume cu vechime mai mare de 4 zile de la data încasării lor

Sume cu vechime mai mare de 4 zile de la data încasării lor, conform documentelor justificative. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul. În cazul în care există sume rămase de convertit, cu vechime mai mare de 4 zile de la data încasării lor, administratorul este obligat să întocmească şi să transmită A.S.F. o notă explicativă care să detalieze cel puţin informaţii cu privire la:

a) vechimea acestor sume;

b) demersurile realizate de administrator cu privire la identificarea plătitorului/plătitorilor;

c) motivele care au determinat nerestituirea sumelor.

Nota explicativă se transmite electronic, în format pdf, semnată cu semnătură electronică extinsă.

SUBCAPITOLUL 2: Raportare iniţială (cod 1)
(4)Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 1E.
a)Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă:
YYYYMM_CONT_COLECTOR_1_FFF_EEE.xml.p7s
unde:
- YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmit raportul;
- FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;
- EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.
b)Fişierul definit conform punctului (4) lit. a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.
c)Fişierul definit conform punctului (4) lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "CONT_COLECTOR".
(5)Metodologia de transmitere electronică a notei explicative:
a)Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă:
YYYYMM_CONT_COLECTOR_1_FFF_EEE.xml.p7s,
unde:
- YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmită nota;
- FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;
- EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.
b)Fişierul definit conform lit. a) se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.
c)Fişierul definit conform lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "CONT_COLECTOR".
d)Fişierele definite conform punctului (4) şi lit. a)-c) ale prezentului punct se transmit concomitent.
(6)Anexa nr. 1E se întocmeşte lunar şi se transmite A.S.F. în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică anterioară.
(7)SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 1E.
(8)SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.
SUBCAPITOLUL 3: Raportare rectificativă (cod 5)
(9)Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere, se consideră raportare rectificativă.
(10)Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1E conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:
a)un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei:
YYYYMM_CONT_COLECTOR_5_FFF_EEE.xml.p7s
b)un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului limită pentru depunere, denumit conform sintaxei:
YYYYMM_CONT_COLECTOR_5_FFF_EEE.rtf.p7s
(11)Lipsa oricărui fişier menţionat la punctul (10) determină respingerea raportării rectificative.
(12)Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1E se încarcă în SIR, în folderul dedicat "CONT_COLECTOR".
ANEXA nr. 2: Situaţia activelor investite şi a obligaţiilor fondului de pensii la data de .............
CAPITOLUL 1:

Cod comandă

Cod administrator

Cod fond

Data Evaluării

Codul elementului

Denumirea elementului

Valoare de achiziţie (pentru elementele cu indicativul A)/Suma plătită (pentru elementele cu indicativul B)

Valoarea actualizată (pentru elementele cu indicativul A)/Suma datorată (pentru elementele cu indicativul B)

Suma în curs de decontare, net (+/-) (pentru elementele cu indicativul A)

       

AC000000

Total active, din care:

     
       

AC110000

Instrumente ale pieţei monetare, din care:

     
       

AP111000

Conturi curente

     
       

AP112000

Depozite în lei şi valută convertibilă

     
       

AP113000

Titluri de stat cu scadenţa mai mică de 1 an

     
       

AP114000

Reverse repo

     
       

AC120000

Valori mobiliare tranzacţionate, din care:

     
       

AP121000

Titluri de stat cu scadenţa mai mare de 1 an

     
       

AP122000

Obligaţiuni emise de administraţia publică locală

     
       

AC123000

Obligaţiuni corporative, din care:

     
       

AP123100

Obligaţiuni corporative tranzacţionate, cu garanţia integrală a statului

     
       

AP123200

Obligaţiuni corporative tranzacţionate, fără garanţia integrală a statului

     
       

AC124000

Acţiuni, din care:

     
       

AP124100

Acţiuni tranzacţionate

     
       

AP124200

Acţiunile suspendate de la tranzacţionare conform normei privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private

     
       

AP124300

Acţiuni retrase de la tranzacţionare

     
       

AP124400

Acţiuni aferente majorărilor de capital social

     
       

AP124500

Drepturi

     
       

AP125000

Alte obligaţiuni emise de organisme străine neguvernamental e (Investment Grade)

     
       

AC130000

Organisme de plasament colectiv, din care:

     
       

AC131000

Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, din care:

     
       

AP131100

Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare clasificate ca fiind monetare

     
       

AP131200

Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare clasificate ca fiind de obligaţiuni

     
       

AP131300

Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, altele decât cele clasificate ca fiind monetare sau de obligaţiuni

     
       

AP132000

OPCVM tranzacţionabile - ETF

     
       

AP133000

Alte organisme de plasament colectiv - AOPC

     
       

AC160000

Instrumente de acoperire a riscului, din care:

     
       

AP161100

Futures pentru acoperire risc valutar

     
       

AP161200

Futures pentru acoperire risc de dobândă

     
       

AP162100

Opţiuni pentru acoperire risc valutar

     
       

AP162200

Opţiuni pentru acoperire risc de dobândă

     
       

AP163100

Swap pentru acoperire risc valutar

     
       

AP163200

Swap pentru acoperire risc de dobândă

     
       

AP164100

Forward pentru acoperire risc valutar

     
       

AP164200

Forward pentru acoperire risc de dobândă

     
       

AC170000

Investiţii private de capital - private equity, din care:

     
       

AP171000

Acţiuni

     
       

AP172000

Fonduri de private equity

     
       

AP190000

Alte instrumente financiare

     
       

AP321300

Titluri de stat cu scadenţa mai mică de un an (state terţe)

     
       

AP321400

Titluri de stat cu scadenţa mai mare de un an (state terţe)

     
       

AP322000

Obligaţiuni emise de administraţia publică locală (state terţe)

     
       

AP400000

Obligaţiuni BERD, BEI, BM

     
       

AC500000

Alte active, din care:

     
       

AC510000

Sume în tranzit, din care:

     
       

AP511000

Sume în tranzit la bănci

     
       

AP512000

Sume în tranzit la intermediari

     
       

AP520000

Sume în curs de rezolvare

     
       

AC530000

Sume în curs de decontare, din care:

     
       

AP531000

Dividende de încasat

     
       

AP532000

Principal şi cupoane de încasat

     
       

AP533000

Alte sume

     
       

AP534000

Sume aferente decontării tranzacţiilor de cumpărare

     
       

AP535000

Sume aferente decontării tranzacţiilor de vânzare

     
       

AP630000

ETC

     
       

BC500000

Total obligaţii, din care:

   

X

       

BC510000

Comisioane, din care:

   

X

       

BP511000

Comision de administrare din activ net

   

X

       

BP512000

Comision de depozitare şi custodie

   

X

       

BP513000

Comision de tranzacţionare

   

X

       

BP514000

Sume de regularizat

   

X

       

BC520000

Taxe, din care:

   

X

       

BP521000

Taxa de auditare

   

X

       

BC530000

Obligaţii din decontări cu participanţii, din care:

   

X

       

BC531000

Transferuri

   

X

       

BP532000

Decese

   

X

       

BP533000

Invaliditate

   

X

       

BP534000

Plata activ personal net ca urmare a deschiderii dreptului la pensie

   

X

       

BP539000

Alte obligaţii de decontare cu participanţii

   

X

       

BP590000

Alte obligaţii

   

X

       

GR

Gradul de risc asociat fondului de pensii privat (%)

X

 

X

CAPITOLUL 2: Instrucţiuni de completare a Anexei nr. 2
SUBCAPITOLUL 1:
(1)Anexa nr. 2 se completează de către administratorii de fonduri de pensii.
(2)Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activelor investite şi a obligaţiilor fondului de pensii.
(3)Câmpurile anexei nr. 2 se completează după cum urmează:

Nr. crt.

Denumirea câmpului

Descrierea câmpului

1

Codul de comandă

Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori: 1 = raportare iniţială; 5 = raportare rectificativă.

2

Codul administratorului

Codul entităţii raportoare, aşa cum este înregistrată în Registrul A.S.F.

3

Codul fondului

Codul fondului, aşa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.

4

Data evaluării

Data la care se face evaluarea

5

Codul elementului

Codurile elementelor de activ şi de obligaţii.

6

Denumirea elementului

Denumirea elementului de activ/obligaţie.

7

Valoare de achiziţie (pentru elementele cu indicativul A)

Pentru elementele cu indicativul A se completează "valoare de achiziţie". Se utilizează două poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul. Pentru instrumentele financiare exprimate în valută se utilizează cursul valutei respective de la data decontării acestora:

a) Pentru instrumentele cu venit fix, valoarea de achiziţie reprezintă preţul brut de achiziţie al acestora, preţ care include dobânda aferentă perioadei cuprinse între ultima încasare a cuponului şi data achiziţiei, conform documentelor de achiziţie. Această valoare exprimată în lei nu se va modifica pe durata existenţei în portofoliu a instrumentului cu venit fix, chiar dacă în perioadă se vor încasa cupoane pentru instrumentul respectiv;

b) Pentru depozitele bancare, valoarea de achiziţie reprezintă valoarea de constituire a acestora, conform contractelor de depozit. Această valoare este exprimată în lei.

8

Suma plătită (pentru elementele cu indicativul B)

Pentru elementele cu indicativul B se completează "suma plătită" numai la data efectuării plăţii, cu contravaloarea efectivă a acesteia. Se utilizează două poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul. Această valoare este exprimată în lei.

Pentru codul BP514000 se va completa cu suma regularizată, numai la data efectuării regularizării, cu contravaloarea acesteia. (Sumele plătite de administrator sunt trecute cu semnul minus "-", iar sumele plătite de fond sunt trecute cu semnul plus "+").

9

Valoarea actualizată (pentru elementele cu indicativul A)/Suma datorată (pentru elementele cu indicativul B)

Pentru elementele cu indicativul A se completează "valoare actualizată", iar pentru elementele cu indicativul B se completează "suma datorată". Se utilizează două poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul. Aceste valori sunt exprimate în lei.

Pentru codul BP514000 se va completa cu suma de regularizat. (Sumele datorate de administrator sunt trecute cu semnul minus "-", iar sumele datorate de fond sunt trecute cu semnul plus "+").

10

Suma în curs de decontare, net (+/-) (pentru elementele cu indicativul A)

Pentru codul AP534000 se completează cu semnul minus pentru sumele aferente tranzacţiilor de cumpărare. Pentru conul AP535000 se completează cu semnul plus pentru sumele aferente tranzacţiilor de vânzare. Se completează pentru toate elementele de activ (cele care încep cu codul A, cu excepţia celulelor marcate cu X. Se utilizează două poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul. Aceste valori sunt exprimate în lei. În cazul instrumentelor pentru acoperirea riscurilor cu data evaluării finale diferită de data decontării, în perioada dintre evaluarea finală şi decontare nu vor mai fi reflectate pe coloana "Valoare actualizată", ci vor fi reflectate pe coloana "Suma în curs de decontare" în dreptul clasei instrumentelor de acoperire a riscurilor cu semnul plus pentru sumele de încasat sau cu semnul minus pentru sumele de plată.

Reflectarea tranzacţiilor de schimb valutar cu data decontării diferită de data tranzacţiei se va efectua pe baza extrasului de cont şi a ordinului de schimb valutar. Acestea se vor reflecta pe codul AP534000 pentru sumele de plată şi pe contul AP535000 pentru sumele de încasat. Pentru codul AP111000 pe coloana "Sume în decontare" se va reflecta valoarea netă a sumelor aflate în decontare aferente tranzacţiei de schimb valutar.

11

Gradul de risc

Pentru "Gradul de risc asociat fondului de pensii private", administratorul are obligaţia de a completa gradul de risc asociat fondului de pensii private, conform normei privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private. Această valoare se exprimă în procente, cu două poziţii zecimale.

SUBCAPITOLUL 2: Raportare iniţială (cod 1)
(4)Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 2.
a)Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă:
YYYYMMDD_ACTIVE_OBLIGATII_1_FFF_EEE.xml.p7s
unde:
- YYYYMMDD reprezintă data evaluării elementelor de active, respectiv obligaţii, după caz;
- FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;
- EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.;
b)Fişierul definit conform lit. a) se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5;
c)Fişierul definit conform lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "ACTIVE_OBLIGATII".
(5)Anexa nr. 2 se întocmeşte şi se transmite A.S.F. în a doua zi lucrătoare a săptămânii următoare celei pentru care se face raportarea, detaliat pentru fiecare zi calendaristică a săptămânii anterioare, inclusiv pentru zilele nelucrătoare.
(6)SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 2.
(7)SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.
SUBCAPITOLUL 3: Raportare rectificativă (cod 5)
(8)Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.
(9)Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 2 conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:
a)un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei
YYYYMMDD_ACTIVE_OBLIGATII_5_FFF_EEE.xml.p7s;
b)un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei
YYYYMMDD_ACTIVE_OBLIGATII_5_FFF_EEE.rtf.p7s;
(10)Lipsa oricărui fişier menţionat la punctului (8) determină respingerea raportării rectificative.
(11)Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 2 se încarcă în SIR, în folderul dedicat "ACTIVE_OBLIGATII".
ANEXA nr. 3: Situaţia valorii activului net la data de ...............
CAPITOLUL 1:

Cod de comandă

Cod entitate raportoare

Cod depozitar

Cod administrator

Codul fondului

Data transmiterii raportului

Data de evaluare

Data anterioară datei de evaluare

Valoare activ total

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 5

Col. 6

Col. 7

Col. 8

Col. 9

Valoare activ net

Nr. unităţi de fond

Valoarea unităţii de fond

Valoare activ total raportată anterior

Valoare activ net raportată anterior

Numărul de unităţi de fond raportat anterior

Valoarea unităţii de fond raportată anterior

Variaţie procentuală a activului total

Col. 10

Col. 11

Col. 12

Col. 13

Col. 14

Col. 15

Col. 16

Col. 17

Variaţie procentuală a activului net

Variaţie procentuală a numărului de unităţi de fond

Variaţie procentuală a valorii unităţii de fond

Variaţie în valoare absolută a activului total

Variaţie în valoare absolută a activului net

Variaţie în valoare absolută a numărului de unităţi de fond

Variaţie în valoare absolută a valorii unităţii de fond

Col. 18

Col. 19

Col. 20

Col. 21

Col. 22

Col. 23

Col. 24

CAPITOLUL 2: Instrucţiuni de completare a Anexei nr. 3
SUBCAPITOLUL 1:
(1)Anexa nr. 3 se completează de către administratorii de fonduri de pensii, pentru activitatea fiecărui fond de pensii şi de către depozitarii fondurilor de pensii, în fiecare zi lucrătoare, folosind informaţiile aferente zilei lucrătoare anterioare efectuării calculului.
(2)Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a valorii activului net al fondului, respectiv al valorii unitare a activului net.
(3)Câmpurile anexei nr. 3 se completează , după cum urmează:

Nr. crt.

Denumirea câmpului

Descrierea câmpului

1

Codul de comandă

Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori: 1 = raportare iniţială; 5 = raportare rectificativă.

2

Cod entitate raportoare

Codul entităţii care face raportarea, aşa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.

3

Cod depozitar

Codul depozitarului, aşa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.

4

Cod administrator

Codul administratorului, aşa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.

5

Codul fondului

Codul fondului de pensii, aşa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.

6

Data transmiterii raportului

Ziua lucrătoare în care s-a efectuat calculul şi au fost transmise valorile astfel obţinute.

7

Data de evaluare

Data la care au fost valabile valorile folosite pentru evaluare/ziua lucrătoare în care au fost valabile valorile folosite în calcul.

8

Data anterioară datei de evaluare

Ziua lucrătoare anterioară datei de evaluare.

9

Valoare activ total

Valoare activ total al fondului. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

10

Valoare activ net

Valoare activ net al fondului. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

11

Nr. unităţi de fond

Număr de unităţi de fond. Se utilizează 6 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

12

Valoarea unităţii de fond

Valoarea unitară a activului net. Se utilizează 6 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

13

Valoare activ total raportată anterior

Valoare activ total al fondului la data anterioară datei de evaluare. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

14

Valoare activ net raportată anterior

Valoare activ net al fondului la data anterioară datei de evaluare. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

15

Numărul de unităţi de fond raportat anterior

Număr de unităţi de fond la data anterioară datei de evaluare. Se utilizează 6 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

16

Valoarea unităţii de fond raportată anterior

Valoarea unitară a activului net la data anterioară datei de evaluare. Se utilizează 6 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

17

Variaţie procentuală a activului total

Diferenţă exprimată procentual = 100*(Col.9/Col.13-1)

Se exprimă procentual şi se utilizează 4 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

18

Variaţie procentuală a activului net

Diferenţă exprimată procentual = 100*(Col.10/Col.14-1)

Se exprimă procentual şi se utilizează 4 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

19

Variaţie procentuală a numărului de unităţi de fond

Diferenţă exprimată procentual = 100*(Col.11/Col.15-1)

Se exprimă procentual şi se utilizează 4 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

20

Variaţie procentuală a valorii unităţii de fond

Diferenţă exprimată procentual = 100*(Col.12/Col.16-1)

Se exprimă procentual şi se utilizează 4 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

21

Variaţie în valoare absolută a activului total

Diferenţe exprimate în valoare absolută = Col. 9 - Col. 13. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

22

Variaţie în valoare absolută a activului net

Diferenţe exprimate în valoare absolută = Col. 10 - Col. 14. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

23

Variaţie în valoare absolută a numărului de unităţi de fond

Diferenţe exprimate în valoare absolută = Col. 11 - Col. 15. Se utilizează 6 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

24

Variaţie în valoare absolută a valorii unităţii de fond

Diferenţe exprimate în valoare absolută = Col. 12 - Col. 16. Se utilizează 6 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

SUBCAPITOLUL 2: Raportare iniţială (cod 1)
(4)Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 3.
a)Fişierul este denumit după următoarea sintaxă:
YYYYMMDD_VAN_VUAN_1_FFF_EEE.xml.p7s
unde:
- YYYYMMDD reprezintă data transmiterii raportului;
- FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;
- EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.;
b)Fişierul definit conform punctului 4(a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5;
c)Fişierul definit conform punctului 4(a) semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "VAN_VUAN".
(5)Anexa nr. 3 se întocmeşte zilnic şi se transmite A.S.F. în ziua lucrătoare următoare celei pentru care se face raportarea.
(6)Transmiterea anexei nr. 3 către A.S.F. se efectuează până la ora 15,30 a zilei de raportare.
(7)SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 3.
(8)SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.
SUBCAPITOLUL 3: Raportare rectificativă (cod 5)
(9)Orice raport transmis după termenul stabilit de depunere, se consideră raportare rectificativă.
(10)Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 3 conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:
a)un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei:
YYYYMMDD_VAN_VUAN_5_FFF_EEE.xml.p7s;
b)un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului limită pentru depunere, denumit conform sintaxei:
YYYYMMDD_VAN_VUAN_5_FFF_EEE.rtf.p7s.
(11)Lipsa oricărui fişier menţionat la punctul (10) determină respingerea raportării rectificative.
(12)Raportarea rectificativă pentru anexa 3 se încarcă în SIR, în folderul dedicat "VAN_VUAN", până la ora 17.00 a zilei de raportare.
ANEXA nr. 4: Situaţia detaliată a investiţiilor la data de .............
CAPITOLUL 1:

Codul de comandă

Codul administratorului

Codul fondului

Data evaluării

Codul activului

Denumirea activului

Tipul acţiunii

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 5

Col. 6

Col. 7

             

ISIN

Simbolul pieţei de evaluare/sursa evaluare

CUI emitent

Denumirea emitentului/contrapartidei

Codul ţării emitentului/contrapartidei

Col. 8

Col. 9

Col. 10

Col. 11

Col. 12

Codul monedei în care este emis/evaluat activul

Valoarea la zi a activului în moneda în care acesta este emis/evaluat

Valoarea echivalentă în lei a activului

Cantitatea

Preţul unitar de evaluare

Codul monedei în care este achiziţionat activul

Col. 13

Col. 14

Col. 15

Col. 16

Col. 17

Col. 18

Valoarea totală de achiziţie/constituire

Valoarea nominală/marjă/colateral

Dobândă curentă

Rata dobânzii

Data emisiunii

Col. 19

Col. 20

Col. 21

Col. 22

Col. 23

Data maturităţii

Activul-suport

Multiplicatorul

Tipul contractului

Col. 24

Col. 25

Col. 26

Col. 27

Investment grade

Ponderea aplicată activului (%)

Valoarea activului ajustată cu valoarea derivatului

Valoarea ajustată la risc

Noţionalul fondului

Col. 28

Col. 29

Col. 30

Col. 31

Col. 32

Cod monedă noţional fondul

Noţional contrapartidă

Cod monedă noţional contrapartidă

Noţionalul schimbat la iniţiere/ maturitate

Obligaţii de plată fond conform contract derivat

Obligaţii de plată contrapartidă conform contract derivat

Tip decontare contracte derivate

Col. 33

Col. 34

Col. 35

Col. 36

Col. 37

Col. 38

Col. 39

CAPITOLUL 2: Instrucţiuni de completare a Anexei nr. 4
SUBCAPITOLUL 1:
(1)Anexa nr. 4 se completează de către administratorii de fonduri de pensii, pentru activitatea de investire a activelor fiecărui fond de pensii, pentru toate codurile din anexa nr. 2 care au valori de raportare.
(2)Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activelor deţinute de fiecare fond de pensii.
(3)Câmpurile anexei nr. 4 se completează după cum urmează:

Nr. crt.

Denumirea câmpului

Descrierea câmpului

1

Codul de comandă

Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori: 1 = raportare iniţială; 5 = raportare rectificativă.

2

Codul administratorului

Codul entităţii raportoare, aşa cum este înregistrată în Registrul A.S.F.

3

Codul fondului

Codul fondului, aşa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.

4

Data evaluării

Se va completa pentru toate codurile de activ cu data de referinţă a raportării.

5

Codul activului

Se va completa pentru toate codurile de activ cu codul de activ conform anexei nr. 2.

6

Denumirea activului

Se va completa pentru toate codurile de activ cu denumirea activului aferent codului de activ conform anexei nr. 2.

7

Tipul acţiunii

Se va completa cu "C" pentru tipul de acţiune ordinară/comună sau cu "P" pentru tipul de acţiune preferenţială. Se va completa pentru activele AP124100, Ap124200, AP124300, AP124400, AP171000(după caz),AP172000(după caz), AP190000 (după caz).

8

ISIN

Se va completa cu codul ISIN aferent instrumentului financiar. Se va completa pentru codurile de activ: AP113000, AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, AP124100, AP124200, AP124300, AP124400, AP124500, AP125000, AP131100 (după caz)1, AP131200 (după caz), AP131300 (după caz), AP132000, AP133000 (după caz), AP171000 (după caz), AP172000 (după caz), AP190000 (după caz), AP321300, AP321400, AP322000, AP400000, AP531000 (după caz), AP532000, AP533000 (după caz), AP534000 (după caz), AP535000 (după caz) şi AP630000.

1După caz - se completează dacă este aplicabil; în caz contrar, câmpul nu se completează . Se referă la toate situaţiile în care în instrucţiunea de completare a anexei nr. 4 apare sintagma "după caz".

9

Simbol piaţă evaluare/sursă evaluare

Simbolul pieţei de la care se foloseşte preţul pentru evaluarea activelor. Simbolul MIC, conform Standardului ISO 10383 al pieţei reglementate pe care este tranzacţionat activul fondului. Pentru activele achiziţionate în ofertă publică primară şi care nu sunt încă admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată se va completa cu IPO. Pentru activele evaluate conform cotaţiilor furnizate de Bloomberg Finance L.P. se va completa cu BLMG. Pentru activele evaluate conform cotaţiilor furnizate de Thomson Reuters S.A se va completa cu REUT. Pentru activele evaluate în funcţie de o cotaţie furnizată de o contrapartidă se va completa cu OTC.

Câmpul simbol piaţă se va completa cu NA: a) în cazul în care preţul de pe bursă/de la furnizor este mai vechi de 180 de zile şi preţul de achiziţie mediu ponderat este mai mic decât ultimul preţ folosit în evaluare sau b) în orice alt caz neprevăzut în situaţiile anterioare.

Se va completa pentru AP113000, AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, AP124100, AP124200, AP124300, AP124400, AP124500, AP125000, AP132000, AP133000 (după caz), AP161100, AP161200, AP162100 (după caz), AP 162200 (după caz), AP171000 (după caz), AP172000 (după caz), AP190000 (după caz), AP321300, AP321400, AP322000, AP400000, AP630000 (după caz).

10

CUI emitent

Se va completa cu codul de identificare fiscală din ţara emitentului instrumentului financiar sau contrapartidei, după caz. Pentru activele AP111000, AP112000, AP511000 se va completa cu codul de identificare fiscală al sediului central al sucursalei bancare din ţara respectivă. Pentru activele AP114000, AP162100, AP162200, Ap163100, AP163200, AP164100 şi AP164200, se va completa cu codul de identificare fiscală al contrapartidei cu care este încheiată tranzacţia respectivă. Pentru activele AP131100, AP131200, AP131300, AP132000, AP133000, AP172000 (după caz), AP630000, se va completa cu codul de identificare fiscală al emitentului respectiv. Nu se va completa pentru activele AP161100, AP161200, AP533000, AP534000, AP535000. Pentru toate celelalte active se va completa cu codul de identificare fiscală al emitentului. În cazul AP520000 se va completa cu CUI al emitentului/contrapartidei.

11

Denumirea emitentului/contrapartidei

Se va completa cu denumirea emitentului sau a contrapartidei. Se vor aplica regulile de completare de la coloana "cui emitent" şi se va completa cu denumirea emitentului sau a contrapartidei, după caz. Excepţie fac activele AP131100, AP131200, AP131300, AP132000, AP133000, AP172000, AP630000 pentru care se vor completa atât denumirea fondului, cât şi denumirea emitentului respectiv sub formatul: "denumire fond/denumire emitent".

12

Codul ţării emitentului/contrapartidei

Se va completa cu codul ISO al ţării în care este localizat sediul social al emitentului/contrapartidei, conform Alpha-2, Standardul ISO 3166-1. Pentru codul AP131100, AP131200, AP131300, AP132000, AP133000, AP172000, AP630000 se va utiliza codul ţării în care este localizat emitentul. Se va completa pentru toate activele, cu excepţia AP161100, AP161200, AP400000, AP533000, AP534000, AP535000.

13

Codul monedei în care este emis/evaluat activul

Se va completa cu codul monedei în care este emis/evaluat activul, conform Standardului ISO 4217. Se va completa pentru toate activele cu codul monedei în care este emis acel activ/încheiată acea tranzacţie. Fac excepţie activele care sunt tranzacţionate pe mai multe pieţe, unde se va trece codul monedei în care este evaluat activul, indiferent de moneda de achiziţie.

14

Valoarea la zi a activului în moneda în care acesta este emis/evaluat

Se va completa cu valoarea la zi a activului în moneda în care acesta este emis/evaluat. Se vor aplica regulile de la coloana nr. 13 "Codul monedei în care este emis/evaluat activul". Se va completa pentru toate activele. Pentru activele AP161100, AP161200, AP162100, AP162200, AP163100, AP163200, AP164100 şi AP164200, se va completa cu valoarea la zi a contractelor respective, inclusiv valoarea marjei şi/sau a colateralului.

15

Valoarea echivalentă în lei a activului

Se va completa cu valoarea echivalentă în lei a coloanei "Valoarea la zi a activului în moneda în care acesta este emis/evaluat", calculată conform prevederilor normelor privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private. Se va completa pentru toate activele.

16

Cantitatea

Se va completa cu numărul de unităţi deţinute din activul respectiv. Nu se va completa pentru activele AP 111000, AP112000, AP114000, AP163100, AP163200, AP164100, AP164200, AP511000, AP512000, AP520000, AP531000, AP532000, AP533000, AP534000, AP535000.

17

Preţul unitar de evaluare

Se va completa cu preţul de evaluare a activului în unitatea de monedă exprimată în coloana "Codul monedei în care este emis/evaluat activul", pentru o unitate de măsură. Pentru instrumentele financiare cu venit fix se înscrie preţul net. Preţul net va fi trunchiat la 4 zecimale.

18

Codul monedei în care este achiziţionat activul

Se va completa cu codul monedei în care este achiziţionat activul, conform Standardului ISO 4217, indiferent de codul monedei în care este evaluat acesta.

19

Valoarea totală de achiziţie/constituire

Se va completa cu valoarea totală de achiziţie/constituire a activului respectiv. Pentru activele AP112000, AP114000, se va completa cu valoarea de constituire. Pentru activele AP113000, AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, AP124100, AP124200, AP124300, AP124400, AP124500, AP125000, AP131100, AP131200, AP131300, AP132000, AP133000, AP171000, AP172000, AP190000 (după caz), AP321300, AP321400, AP322000, AP400000 şi AP630000, se va completa cu valoarea totală de achiziţie. Pentru instrumentele achiziţionate pe mai multe pieţe, în monede diferite, se va completa cu echivalentul monetar în moneda de evaluare, la cursul oficial de la data achiziţiei.

20

Valoarea nominală/marjă/colateral

Se va completa cu valoarea nominală a unei unităţi de activ sau cu valoarea totală a marjei/colateralului, după caz. Pentru activele AP113000, AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, AP124100, AP124200, AP124300, AP124400, AP125000, AP171000, AP172000 (după caz), AP190000 (după caz), AP321300, AP321400, AP322000, AP400000 se va completa cu valoarea nominală a unei unităţi de activ. Pentru activele AP161100, AP161200, AP162100, AP162200, AP163100, AP163200, AP164100 şi AP164200, se va completa cu valoarea marjei/colateralului aferentă contractului respectiv. Pentru instrumentele tranzacţionate pe mai multe pieţe se va completata cu valoarea nominală corespunzătoare sursei de evaluare.

21

Dobândă curentă

Se va completa cu valoarea dobânzii acumulate pentru activul respectiv. Pentru activele AP112000 şi AP114000 se va completa cu valoarea dobânzii acumulate la zi minus orice sume primite ca dobândă în avans pentru activul respectiv. Pentru activele AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, AP125000,AP190000 (după caz), AP321400, AP322000 şi AP400000, se va completa cu valoarea dobânzii acumulate aferente cuponului curent.

22

Rata dobânzii

Se va completa cu rata dobânzii/cuponului aferente activului respectiv. Pentru activele AP112000 şi AP114000 se va completa cu rata dobânzii aferente. Pentru activele AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, AP125000, AP190000 (după caz), AP321400, AP322000, AP400000 se va completa cu cuponul activului respectiv. În cazul activelor cu rata dobânzii/cuponul variabil, se va trece valoarea efectivă a ratei dobânzii utilizată în calcularea dobânzii curente pentru data raportării.

23

Data emisiunii

Se va completa cu data emisiunii activului respectiv. Pentru activele AP112000 se va completa cu data constituirii depozitului. Pentru activele AP114000 se va completa cu data încheierii acordului. Pentru activele AP113000, AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, AP125000, AP321300, AP321400, AP322000 şi AP400000 se va completa cu data iniţială a emisiunii pentru activul respectiv. Pentru activele AP161100, AP161200, AP162100, AP162200, AP163100, AP163200, AP164100 şi AP164200 se va completa cu data începerii contractului respectiv (inclusiv la achiziţii ulterioare). Pentru activele AP531000 şi AP532000 se va completa cu data de la care sunt recunoscute dividendele, respectiv cupoanele şi principalul.Pentru activele AP190000, AP533000 se va completa după caz.

24

Data maturităţii

Se va completa cu data maturităţii/scadenţei activului respectiv. Pentru activele AP112000 se va completa cu data maturităţii depozitului. Pentru activele AP114000 se va completa cu data închiderii acordului. Pentru activele AP113000, AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, AP125000, AP321300, AP321400, AP322000 şi AP400000 se va completa cu data maturităţii activului. Pentru activele AP161100, AP161200, AP162100, AP162200, AP163100, AP163200 AP164100 şi AP164200 se va completa cu data maturităţii contractului respectiv (inclusiv la achiziţii ulterioare), data maturităţii reprezentând ultima zi în care contractul produce efecte, fără a lua în calcul eventualele zile necesare decontării. Pentru activele AP190000 se va completa după caz.

25

Activ-suport

Se va completa cu ISIN-ul activului-suport. În cazul în care activul-suport nu are ISIN se va trece denumirea acestuia. Pentru activele AP114000 se va completa cu ISIN-ul titlurilor de stat acceptate drept colateral în cadrul acordului. Pentru activele AP161100, AP161200, AP162100, AP162200, AP163100, AP163200,AP164100 şi AP164200 se va completa fie cu perechea valutară pentru care se încheie contractul, fie cu ISIN-ul activului - suport, iar pentru cazurile în care nu este aplicabil se va completa cu simbolul/denumirea activului-suport. Pentru activele AP190000, AP531000, AP532000 şi AP533000 se va completa după caz.

26

Multiplicator

Se va completa cu multiplicatorul activului-suport. Pentru activele AP114000 se va completa cu numărul de unităţi de activ-suport acceptate drept colateral în cadrul acordului. Pentru activele AP161100, AP161200, AP162100 şi AP162200, se va completa cu numărul de unităţi de activ-suport aferente unui contract încheiat. Pentru activele AP190000 se va completa după caz.

27

Tipul contractului

Se va completa pentru activele AP161100, AP161200, AP162100, AP162200, AP163100, AP163200, AP164100 şi AP164200. Pentru activele AP190000 se va completa după caz. Se va completa cu "C" pentru poziţiile long (de cumpărare) şi cu "V" pentru poziţiile short (de vânzare).

28

Investment grade

Se va completa cu "DA" ori "NU" în funcţie de îndeplinirea condiţiilor de investment grade prevăzute în normele privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private. Se va completa pentru activele AP111000 şi AP112000 în funcţie de îndeplinirea condiţiilor de investment grade de instituţia bancară unde este constituit activul; în cazul în care instituţia bancară nu are rating de la nicio agenţie de rating dintre cele prevăzute de normele privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private, se va verifica şi se va completa cu "DA" sau cu "NU" în funcţie de ratingul societăţii-mamă a instituţiei de credit respective. Pentru activele AP113000, AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, AP125000, AP321300, AP321400, AP322000 şi AP400000 se va completa în funcţie de îndeplinirea condiţiilor de investment grade de activul respectiv; în cazul în care activul nu are rating de la nicio agenţie de rating dintre cele prevăzute de normele privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private, se va verifica şi se va completa cu "DA" sau cu "NU" în funcţie de ratingul emitentului activului. Pentru activele AP162100, AP162200 (după caz), AP163100, AP163200, AP164100 şi AP164200 se va completa în funcţie de îndeplinirea condiţiilor de investment grade de instituţia bancară ce acţionează drept contrapartidă; în cazul în care instituţia bancară nu are rating de la nicio agenţie de rating dintre cele prevăzute de normele privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private, se va verifica şi se va completa cu "DA" sau cu "NU" în funcţie de ratingul societăţii-mamă a instituţiei de credit respective. Pentru activele AP190000 se va completa după caz.

29

Ponderea aplicată activului (%)

Se va completa cu gradul de ajustare al activului respectiv. Se va completa pentru toate activele, conform normei privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private.

30

Valoarea activului ajustată cu valoarea derivatului

Se va completa cu valoarea în lei a activului cumulată cu valoarea instrumentului derivat (exclusiv valoarea marjei şi/sau colateralului)pentru activele AP113000, AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, AP125000, AP321300, AP321400, AP322000, AP400000. Pentru toate celelalte active se va completa cu valoarea activului.

31

Valoarea ajustată la risc

Se va completa cu valoarea ajustată în funcţie de gradul de risc. Valoarea va fi obţinută prin înmulţirea valorii din coloana "Valoarea activului ajustată cu valoarea derivatului" cu ponderea din coloana "Ponderea aplicată activului". Se va completa pentru toate activele.

32

Noţional fond

Se va completa cu valoarea noţională folosită la calculul plăţilor în cadrul contractului financiar derivat. Pentru activele AP161100, AP161200, AP162100, AP162200, AP164100 şi AP164200, se va completa cu valoarea noţionalului aferent contractului derivat. Pentru activele AP163100 şi AP163200 se va completa cu noţionalul folosit la calculul plăţilor efectuate de fond în cadrul contractului.

33

Cod monedă noţional fond

Se va completa cu codul monedei noţionalului folosit la calculul plăţilor efectuate de fond în cadrul contractului, conform Standardului ISO 4217. Se va completa pentru activele AP161100, AP161200, AP162100, AP162200, AP163100, AP163200, AP164100 şi AP164200.

34

Noţional contrapartidă

Se va completa cu valoarea noţională folosită la calculul plăţilor în cadrul contractului financiar derivat. Pentru activele AP161100, AP161200, AP162100, AP162200, AP164100 şi AP164200 se va completa cu valoarea noţionalului aferent contractului derivat. Pentru activele AP163100 şi AP163200 se va completa cu noţionalul folosit la calculul plăţilor efectuate de contrapartidă în cadrul contractului.

35

Cod monedă noţional contrapartidă derivat

Se va completa cu codul monedei noţionalului folosit la calculul plăţilor efectuate de contrapartidă în cadrul contractului financiar derivat, conform Standardului ISO 4217. Se va completa pentru activele AP161100, AP161200, AP162100, AP162200, AP163100, AP163200, AP164100 şi AP164200.

36

Noţionalul schimbat la iniţiere/maturitate

Se va completa cu "DD" în cazul în care noţionalul se schimbă între participanţii la contract atât la iniţierea contractului, cât şi la maturitatea acestuia, se completează cu "ND" în cazul în care noţionalul se schimbă între participanţii la contract doar la maturitate şi se completează cu "NN" în cazul în care noţionalul nu se schimbă între participanţii la contract nici la iniţiere, nici la maturitate. Se va completa pentru activele AP163100, AP163200, AP164100 şi AP164200.

37

Obligaţii de plată fond conform contract derivat

Se va completa cu cotaţia (curs valutar/rată dobândă) aplicată noţionalului folosită la calculul plăţilor în cadrul contractului financiar derivat. Se va completa pentru activele AP161100, AP161200, AP162100, AP162200, AP164100 şi AP164200 cu cotaţia aferentă contractului. Se va completa pentru activele AP163100, AP163200 cu cotaţia aplicată noţionalului în baza căruia fondul de pensii private efectuează plăţile.

38

Obligaţii de plată contrapartidă conform contract derivat

Se va completa cu cotaţia (curs valutar/ rată dobândă) aplicată noţionalului folosită la calculul plăţilor în cadrul contractului financiar derivat. Se va completa pentru activele AP161100, AP161200, AP162100, AP162200, AP164100 şi AP164200 cu cotaţia aferentă contractului. Se va completa pentru activele AP163100, AP163200 cu cotaţia aplicată noţionalului în baza căruia contrapartida efectuează plăţile.

39

Tip decontare contracte derivate

Se va completa cu modalitatea de decontare a contractelor financiare derivate. Pentru contractele financiare derivate cu decontare în fonduri se va completa cu "F" iar pentru contractele financiare derivate cu decontare cu livrare se va completa cu "L". Se va completa pentru activele AP161100, AP161200, AP162100, AP162200, AP163100, AP163200, AP164100 şi AP164200.

SUBCAPITOLUL 2: Raportare iniţială (cod 1)
(4)Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 4.
a)Fişierul este denumit după următoarea sintaxă:
YYYYMMDD_INVESTITII_DETALIAT_1_FFF_EEE.xml.p7s,
unde:
- YYYYMMDD reprezintă data la care au fost evaluate activele raportate (ultima zi calendaristică a lunii pentru care a fost întocmit raportul);
- FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;
- EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.;
b)Fişierul definit conform lit. a) se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5;
c)Fişierul definit conform lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat, respectiv în folderul "INVESTITII_DETALIAT".
(5)Anexa nr. 4 se întocmeşte săptămânal şi se transmite A.S.F. în a doua zi lucrătoare a săptămânii următoare celei pentru care se face raportarea, pentru ultima zi lucrătoare a săptămânii anterioare. În cazul în care ultima zi calendaristică a lunii nu corespunde cu ultima zi lucrătoare a săptămânii pentru care se realizează raportarea se întocmeşte şi pentru ultima zi calendaristică a lunii, transmiterea acesteia realizându-se în termen de 2 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea.
(6)SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 4.
(7)SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.
SUBCAPITOLUL 3: Raportare rectificativă (cod 5)
(8)Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.
(9)Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 4 conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:
a)un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei:
YYYYMMDD_INVESTITII_DETALIAT_5_FFF_EEE.xml.p7s;
b)un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei
YYYYMMDD_INVESTITII_DETALIAT_5_FFF_EEE.rtf.p7s.
(10)Lipsa oricărui fişier menţionat la punctul (8) determină respingerea raportării rectificative.
(11)Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 4 se încarcă în SIR, în folderul dedicat "INVESTITII_DETALIAT".
ANEXA nr. 5: Declaraţia privind taxa de administrare pentru luna ......... anul ......
CAPITOLUL 1:

Codul de comandă

Codul administratorului

Codul fondului de pensii

Pilon

Anul

Luna

Valoarea contribuţiilor brute încasate de fondul de pensii în luna de raportare

Comisionul de administrare perceput de administrator din contribuţii brute (cotă procentuală)

Comision de administrare încasat de administrator din contribuţii brute (lei)

Taxa de administrare lunară din contribuţii brute datorată ASF (cotă procentuală)

Taxa de administrare lunară din contribuţii brute datorată ASF (lei)

Majorări de întârziere datorate pentru neplata taxei de administrare lunară din contribuţii brute (lei)

Sumă datorată ASF de către administrator cu titlu de taxă de administrare lunară din contribuţii brute (total)

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 5

Col. 6

Col. 7

Col. 8

Col. 9 = 7 x 8

Col. 10

Col. 11 = 7 x 10

Col. 12

Col. 13 = 11 + 12

Valoarea activului net al fondului de pensii din ultima zi lucrătoare a lunii precedente

Comisionul de administrare încasat de administrator din activul net (cotă procentuală)

Comision de administrare încasat de administrator din activul net (lei)

Taxa de administrare lunară din activ net al fondului de pensii datorată ASF (cotă procentuală)

Taxa de administrare lunară din activ net al fondului de pensii datorată ASF (lei)

Majorări de întârziere datorate pentru neplata taxei de administrare lunară din activ net al fondului de pensii (lei)

Sumă datorată ASF de către administrator cu titlu de taxă de administrare lunară din activ net al fondului de pensii (total)

Taxa de administrare lunară datorată ASF de către administrator (total)

Document justificativ pentru plata taxei de funcţionare

Numărul aferent documentului justificativ pentru plata taxei de funcţionare

Data aferentă documentului justificativ pentru plata taxei de funcţionare

Valoarea aferentă documentului justificativ pentru plata taxei de funcţionare

Col. 14

Col. 15

Col. 16 = 14 x 15

Col. 17

Col. 18

Col. 19

Col. 20 = 18 + 19

Col. 21 = 13 + 20

Col. 22

Col. 23

Col. 24

CAPITOLUL 2: Instrucţiuni de completare a Anexei nr. 5
SUBCAPITOLUL 1:
(1)Anexa nr. 5 se completează de către administratorii de fonduri de pensii.
(2)Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a taxei de funcţionare a administratorilor.
(3)Câmpurile Anexei nr. 5 se completează , după cum urmează:

Nr. crt.

Denumire câmp

Descriere câmp

1

Codul de comandă

Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori: 1 = raportare iniţială; 5 = raportare rectificativă

2

Codul administratorului

Codul administratorului aşa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.

3

Codul fondului de pensii

Codul fondului de pensii aşa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.

4

Pilon

Pilon (2 sau 3).

5

Anul

Anul pentru care a fost întocmit raportul.

6

Luna

Luna pentru care a fost întocmit raportul.

7

Valoarea contribuţiilor brute încasate de fondul de pensii în luna de raportare

Valoarea contribuţiilor brute încasate în contul colector al fondului de pensii, conform documentelor justificative. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul. Exemplu: în declaraţia întocmită pentru luna aprilie 2010, în col. 4 se înscrie valoarea contribuţiilor încasate în luna aprilie 2010, conform documentelor justificative.

8

Comisionul de administrare perceput de administrator din contribuţii brute (cotă procentuală)

Cota procentuală ce reprezintă comisionul de administrare perceput de administrator din contribuţii brute, conform prospectului schemei de pensii facultative. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

9

Comisionul de administrare perceput de administrator din contribuţii brute (lei)

Comision de administrare perceput de administrator din contribuţiile brute, pentru luna pentru care se face raportarea. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

10

Taxa de administrare lunară din contribuţii brute datorată ASF (cotă procentuală)

Cota procentuală ce reprezintă taxa de administrare lunară din contribuţii brute datorată A.S.F. pentru luna pentru care se face raportarea, conform Regulamentului privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară.

11

Taxa de administrare lunară din contribuţii brute datorată ASF (lei)

Suma reprezentând taxa de administrare lunară din contribuţii brute datorată A.S.F. pentru luna pentru care se face raportarea, calculată conform Regulamentului privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară, la nivel leu, fără subdiviziuni, prin rotunjire la un leu pentru fracţiunile de peste 50 de bani inclusiv şi prin neglijarea fracţiunilor de până la 49 de bani inclusiv.

12

Majorări de întârziere datorate pentru neplata taxei de administrare lunară din contribuţii brute (lei)

Sume calculate conform prevederilor Codului de Procedură Fiscală, datorate de administrator A.S.F. cu titlul de majorări de întârziere pentru neplata taxei de administrare lunară din contribuţii brute (lei). Nu se utilizează poziţii zecimale.

13

Sumă datorată ASF de către administrator cu titlu de taxă de administrare lunară din contribuţii brute (total)

Total sumă datorată ASF de către administrator cu titlu de taxă de administrare lunară din contribuţii brute, inclusiv majorări de întârziere, după caz.

14

Valoarea activului net al fondului de pensii din ultima zi lucrătoare a lunii precedente

Valoarea activului net al fondului de pensii din ultima zi lucrătoare a lunii precedente. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

15

Comisionul de administrare încasat de administrator din activul net (cotă procentuală)

Cota procentuală ce reprezintă comisionul de administrare perceput de administrator din activul net, conform prospectului schemei de pensii facultative. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

16

Comision de administrare încasat de administrator din activul net

Comision de administrare încasat de administrator din activul net, pentru luna pentru care se face raportarea. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul, prin trunchiere.

17

Taxa de administrare lunară din activ net al fondului de pensii datorată A.S.F. (cotă procentuală)

Cota procentuală ce reprezintă taxa de administrare lunară din activul net datorată A.S.F. pentru luna pentru care se face raportarea, conform Regulamentului privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară.

18

Taxa de administrare lunară din activ net al fondului de pensii datorată A.S.F. (lei)

Suma reprezentând taxa de administrare lunară din activul net datorată A.S.F. pentru luna pentru care se face raportarea, calculată conform Regulamentului privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară, la nivel leu, fără subdiviziuni, prin rotunjire la un leu pentru fracţiunile de peste 50 de bani inclusiv şi prin neglijarea fracţiunilor de până la 49 de bani inclusiv.

19

Majorări de întârziere datorate pentru neplata taxei de administrare lunară din activ net al fondului de pensii (lei)

Sume calculate conform prevederilor Codului de Procedură Fiscală, datorate de administrator A.S.F. cu titlul de majorări de întârziere pentru neplata taxei de administrare lunară din activul net (lei). Nu se utilizează poziţii zecimale.

20

Sumă datorată ASF de către administrator cu titlu de taxă de administrare lunară din activ net al fondului de pensii (total)

Total sumă datorată A.S.F. de către administrator cu titlu de taxă de administrare lunară din activul net, inclusiv majorări de întârziere, după caz.

21

Taxă de administrare lunară datorată A.S.F. (total)

Total taxă de administrare lunară datorată A.S.F. = Taxa de administrare din contribuţii brute + Taxa de administrare din activ net. Nu se utilizează poziţii zecimale.

22

Documentul justificativ pentru plata taxei de funcţionare

Documentul justificativ pentru plata taxei de funcţionare, respectiv ordinul de plată: număr, dată, valoarea în lei.

SUBCAPITOLUL 2: Raportare iniţială (cod 1)
(4)Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 5
a)Fişierul este denumit după următoarea sintaxă:
YYYYMM_TAXE_FUNCTIONARE_ADMINISTRATOR_1_EEE.xml.p7s
unde:
- YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmit raportul
- EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.
b)Fişierul definit conform punctului (4) lit. a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.
c)Fişierul definit conform punctului (4) lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "TAXE_FUNCTIONARE_ADMINISTRATOR".
(5)Anexa nr. 5 se întocmeşte lunar şi se transmite până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică.
(6)SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 5.
(7)SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.
SUBCAPITOLUL 3: Raportare rectificativă (cod 5)
(8)Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere, se consideră raportare rectificativă.
(9)Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 5 conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:
a)un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei:
YYYYMM_TAXE_FUNCTIONARE_ADMINISTRATOR_5_EEE.xml.p7s
b)un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului limită pentru depunere, denumit conform sintaxei:
YYYYMM_TAXE_FUNCTIONARE_ADMINISTRATOR_5_EEE.rtf.p7s
(10)Lipsa oricărui fişier menţionat la punctul (9) determină respingerea raportării rectificative.
(11)Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 5 se încarcă în SIR, în folderul dedicat "TAXE_FUNCTIONARE_ADMINISTRATOR".
ANEXA nr. 6: Declaraţia privind taxa de funcţionare a depozitarului pentru luna ......... anul ......
CAPITOLUL 1:

Codul de comandă

Codul depozitarului

Codul administratorului

Codul fondului de pensii

Pilon

Anul

Luna

Venituri înregistrate

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 5

Col. 6

Col. 7

Col. 8

Taxă de funcţionare lunară datorată A.S.F. (cotă procentuală)

Taxă de funcţionare lunară datorată A.S.F. (lei)

Majorări de întârziere datorate pentru neplata taxei de funcţionare lunare (lei)

Sumă datorată ASF de către depozitar cu titlu de taxă de funcţionare (total)

Documentul justificativ pentru plata taxei de funcţionare (ordinul de plată)

Numărul aferent documentului justificativ pentru plata taxei de funcţionare

Data aferentă documentului justificativ pentru plata taxei de funcţionare

Valoarea aferentă documentului justificativ pentru plata taxei de funcţionare

Col. 9

Col. 10 = 8 x 9

Col. 11

Col. 12 = 10 + 11

Col. 13

Col. 14

Col. 15

CAPITOLUL 2: Instrucţiuni de completare a Anexei nr. 6
SUBCAPITOLUL 1:
(1)Anexa nr. 6 se completează de către depozitarii fondurilor de pensii.
(2)Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop implementarea procesului de raportare a taxei de funcţionare a depozitarilor.
(3)Câmpurile Anexei nr. 6 se completează , după cum urmează:

Nr. crt.

Denumire câmp

Descriere câmp

1

Codul de comandă

Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori: 1 = raportare iniţială; 5 = raportare rectificativă

2

Codul depozitarului

Codul depozitarului aşa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.

3

Codul administratorului

Codul administratorului aşa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.

4

Codul fondului de pensii

Codul fondului de pensii aşa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.

5

Pilon

Pilon (2 sau 3).

6

Anul

Anul pentru care a fost întocmit raportul.

7

Luna

Luna pentru care a fost întocmit raportul.

8

Venituri înregistrate

Sumele facturate pentru toate activităţile prestate pentru un fond de pensii facultative, pentru luna pentru care se face raportarea. Aceste informaţii trebuie să fie în concordanţă cu datele înregistrate în contabilitate, în baza documentelor justificative. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

9

Taxă de funcţionare lunară datorată A.S.F. (cotă procentuală)

Cota procentuală ce reprezintă taxa de funcţionare lunară datorată A.S.F. pentru luna pentru care se face raportarea, conform Regulamentului privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară.

10

Taxă de funcţionare lunară datorată A.S.F.

(lei)

Suma reprezentând taxa de funcţionare lunară datorată A.S.F. pentru luna pentru care se face raportarea, calculată conform Regulamentului privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară, la nivel leu, fără subdiviziuni, prin rotunjire la un leu pentru fracţiunile de peste 50 de bani inclusiv şi prin neglijarea fracţiunilor de până la 49 de bani inclusiv.

11

Majorări de întârziere datorate pentru neplata taxei de funcţionare lunare (lei)

Sume calculate conform prevederilor Codului de Procedură Fiscală, datorate de către depozitar A.S.F. cu titlul de majorări de întârziere pentru neplata taxei de funcţionare lunare. Nu se utilizează poziţii zecimale.

12

Sumă datorată ASF de către depozitar cu titlu de taxă de funcţionare (total)

Total sumă datorată A.S.F. de către depozitar cu titlu de taxă de funcţionare lunară, inclusiv majorări de întârziere, după caz.

13

Documentul justificativ pentru plata taxei de funcţionare

Documentul justificativ pentru plata taxei de funcţionare, respectiv ordinul de plată: număr, dată, valoarea în lei.

SUBCAPITOLUL 2: Raportare iniţială (cod 1)
(4)Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 6
a)Fişierul este denumit după următoarea sintaxă:
YYYYMM_TAXE_FUNCTIONARE_DEPOZITAR_1_EEE.xml.p7s
unde:
- YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmit raportul;
- EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.
b)Fişierul definit conform punctului (4) lit. a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.
c)Fişierul definit conform punctului (4) lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "TAXE_FUNCTIONARE_DEPOZITAR".
(5)Anexa nr. 6 se întocmeşte lunar şi se transmite A.S.F. până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică.
(6)SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 6.
(7)SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.
SUBCAPITOLUL 3: Raportare rectificativă (cod 5)
(8)Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere, se consideră raportare rectificativă.
(9)Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 6 conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:
a)un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei:
YYYYMM_TAXE_FUNCTIONARE_DEPOZITAR_5_EEE.xml.p7s
b)un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului limită pentru depunere, denumit conform sintaxei:
YYYYMM_TAXE_FUNCTIONARE_DEPOZITAR_5_EEE.rtf.p7s
(10)Lipsa oricărui fişier menţionat la punctul (9) determină respingerea raportării rectificative.
(11)Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 6 se încarcă în SIR, în folderul dedicat "TAXE_FUNCTIONARE_DEPOZITAR".
ANEXA nr. 7: Formular de nominalizare pentru persoanele responsabile la data .............
CAPITOLUL 1:

Cod entitate raportoare

Cod fond de pensii

Cod anexă raportată

Cod operaţiune de nominalizare

CNP

Numele

Prenumele

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 5

Col. 6

Col. 7

Funcţia

Email

Email CC

Numărul de telefon

Faxul

Numărul de telefon mobil

Data start

Col. 8

Col. 9

Col. 10

Col. 11

Col. 12

Col. 13

Col. 14

CAPITOLUL 2: Instrucţiuni de completare a Anexei nr. 7
(1)Anexa nr. 7 se completează de către:
1.administratorii de fonduri de pensii;
2.depozitarii fondurilor de pensii;
3.brokerii de pensii;
(2)Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de notificare către A.S.F. a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.
(3)Câmpurile Anexei nr. 7 se completează , după cum urmează:

Nr. crt.

Denumire câmp

Descriere câmp

1

Cod entitate raportoare

Codul entităţii, aşa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.

2

Codul fondului de pensii

Codul fondului de pensii, aşa cum este înregistrat în Registrul A.S.F. Se completează numai de către administrator sau depozitar.

3

Cod anexă raportată

Codul anexei coincide cu numele său. De exemplu: TRANZACTII_OTC. Pentru raportarea persoanelor care sunt responsabile cu publicarea de informaţii pe pagina de internet a administratorului, se utilizează codul WEB.

4

Cod operaţiune de nominalizare

Se completează, după caz, cu următorul cod:

901 - nominalizare persoană care asigură conducerea activităţii pentru care se întocmeşte raportarea către A.S.F.;

902 - nominalizare înlocuitor pentru care asigură conducerea activităţii pentru care se întocmeşte raportarea către A.S.F.;

903 - nominalizare persoană responsabilă cu întocmirea şi transmiterea raportărilor către A.S.F.;

904 - nominalizare înlocuitor persoană responsabilă cu întocmirea şi transmiterea raportărilor către A.S.F;

909 - definire cont de email centralizator (la acest cont vor fi transmise toate mesajele);

999 - alte nominalizări.

5

CNP

Cod numeric personal sau cod unic de identificare în registrul naţional de evidenţă.

6

Numele

Nume persoană

7

Prenumele

Prenume persoană

8

Funcţia

Funcţia deţinută

9

Email

Email care va fi folosit pentru notificarea persoanei de contact/persoanelor de contact. Se pot utiliza una sau mai multe adrese de email, separate prin virgulă.

10

Email CC

Email CC. Poate fi o adresă de email sau o listă de adrese de email, separate prin virgulă.

11

Numărul de telefon

Număr de telefon principal care va fi folosit pentru notificarea persoanei de contact. Poate fi o listă de numere de telefon, separate prin virgulă.

12

Fax-ul

Număr de fax.

13

Numărul de telefon mobil

Număr de telefon mobil.

14

Data start

Data start de nominalizare. (Mandatul este valabil cu începere din "Data start", inclusiv.)

(4)Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 7.
a)Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă:
YYYYMMDD_PERSOANE_RESPONSABILE_EEE.xml.p7s
unde:
- YYYYMMDD reprezintă data transmiterii raportului;
- EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.
b)Fişierul definit conform punctului (4) lit. a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.
c)Fişierul definit conform punctului (4) lit. a) semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "PERSOANE_RESPONSABILE".
(5)Prima raportare a anexei nr. 7 se transmite A.S.F. în termen de 2 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei norme. Entităţile prevăzute la punctul (1) transmit A.S.F. orice modificare a informaţiilor cuprinse în anexa nr. 7 până la ora 15.30 a zilei lucrătoare următoare apariţiei acesteia, prin retransmiterea anexei, cu informaţii complete şi actualizate referitoare la toate persoanele responsabile prevăzute la art. 5.
(6)SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 7.
(7)SIR transmite automat mesaje persoanele responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.
ANEXA nr. 8: Balanţa de verificare analitică a conturilor contabile la data ..............
CAPITOLUL 1:

Codul de comandă

Codul administratorului

Codul fondului

Data evaluării

Tipul planului de conturi

Simbolul contului

Denumirea contului

Col. l

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 5

Col. 6

Col. 7

Soldurile iniţiale

Totalul sumelor precedente

Rulajele lunii curente

Totalul sumelor

Soldurile finale

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

Col. 8

Col. 9

Col. 10

Col. 11

Col. 12

Col. 13

Col. 14

Col. 15

Col. 16

Col. 17

CAPITOLUL 2: Instrucţiuni de completare a Anexei nr. 8
SUBCAPITOLUL 1:
(1)Anexa nr. 8 se completează de către administratorii fondurilor de pensii, pentru propria activitate şi pentru activitatea fiecărui fond de pensii.
(2)Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a balanţei de verificare a conturilor contabile.
(3)Câmpurile Anexei nr. 8 se completează , după cum urmează:

Nr. crt.

Denumire câmp

Descriere câmp

1

Codul de comandă

Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori: 1 = raportare iniţială; 5 = raportare rectificativă

2

Codul administratorului

Codul administratorului, aşa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.

3

Codul fondului

Codul fondului de pensii, aşa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.

4

Data evaluării

Data pentru care se întocmeşte balanţa.

5

Tipul planului de conturi

Tipul planului de conturi (SAP, SAA, SAI, FND).

6

Simbolul contului

Simbolul contului conform planului de conturi prevăzut de reglementările contabile din sistemul de pensii.

7

Denumirea contului

Denumirea contului contabil, conform reglementărilor contabile în vigoare.

8

Soldurile iniţiale

Valoarea soldului iniţial debitor/creditor la 01 ianuarie anul N, unde N reprezintă anul de raportare. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

9

Totalul sumelor precedente

Valoarea total sume precedente debitor/creditor, inclusiv soldurile iniţiale. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

10

Rulajele lunii curente

Valoarea rulajului curent debitor/creditor. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

11

Totalul sumelor

Valoarea totală a sumelor debitor/creditor. Totalul sumelor include şi soldurile iniţiale. Totalul sumelor = Totalul sumelor precedente + Rulajele lunii curente. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

12

Soldurile finale

Valoarea soldului final al contului debitor/creditor. Se utilizează 2 poziţii zecimale, iar ca separator se foloseşte punctul.

SUBCAPITOLUL 2: Raportare iniţială (cod 1)
(4)Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 8
a)Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă:
1.a1. pentru activitatea proprie a administratorilor:
YYYYMMDD_BALANTA_ADMIN_1_EEE.xml.p7s
2.a2. pentru activitatea fondurilor de pensii private:
YYYYMMDD_BALANTA_FOND_1_EEE_FFF.xml.p7s
unde:
- YYYYMMDD reprezintă ultima zi calendaristică a lunii pentru care se întocmeşte raportul;
- FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;
- EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.
b)Fişiere menţionate la pct. (4) lit. a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.
c)încărcarea în sistem se face astfel:
1.c1. Fişierul YYYYMMDD_BALANTA_ADMIN_1_EEE.xml.p7s semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "BALANTA_ADMIN".
2.c2. Fişierul YYYYMMDD_BALANTA_FOND_1_EEE_FFF.xml.p7s, semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "BALANTA_FOND".
(5)Anexa nr. 8 se întocmeşte şi se transmite astfel:
a)Lunar, administratorul întocmeşte pentru activitatea fiecărui fond de pensii facultative balanţa contabilă de verificare analitică, conform anexei nr. 8. Anexa nr. 8 se transmite A.S.F., până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.
b)Lunar, administratorul întocmeşte pentru activitatea proprie balanţa contabilă de verificare analitică, până la data de 25 ale lunii următoare celei pentru care se realizează, în formatul prevăzut în anexa nr. 8. Anexa nr. 8 se transmite A.S.F. pentru lunile iunie şi decembrie, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.
(6)SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 8.
(7)SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.
Pentru a putea fi procesate, este obligatorie respectarea planului de conturi aplicabil (existenţa conturilor în planul de conturi) şi respectarea funcţiei conturilor din planul de conturi aplicabil. Nerespectarea acestor principii de bază, conduce la imposibilitatea procesării informaţiilor transmise prin Anexa nr. 8.
SUBCAPITOLUL 3: Raportare rectificativă (cod 5)
(8)Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere, se consideră raportare rectificativă.
(9)Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 8 conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, astfel:
a)un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei:
1.a1. pentru activitatea proprie a administratorilor:
YYYYMMDD_BALANTA_ADMIN_5_EEE.xml.p7s
2.a2. pentru activitatea fondurilor de pensii private:
YYYYMMDD_BALANTA_FOND_5_EEE_FFF.xml.p7s
b)un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, inclusiv înregistrările contabile de corecţie care s-au efectuat, denumit conform sintaxei:
1.b1. pentru activitatea proprie a administratorilor:
YYYYMMDD_BALANTA_ADMIN_5_EEE.rtf.p7s
2.b2. pentru activitatea fondurilor de pensii private:
YYYYMMDD_BALANTA_FOND_5_EEE_FFF.rtf.p7s
(10)Lipsa oricărui fişier menţionat la punctul (9) determină respingerea raportării rectificative.
(11)Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 8 se încarcă în SIR, în folderul dedicat "BALANTA_ADMIN", respectiv "BALANTA_FOND".
ANEXA nr. 9: Situaţia activelor care acoperă provizionul tehnic la data de ................
CAPITOLUL 1:

Codul de comandă

Codul entităţii raportoare

Codul administratorului

Codul fondului

Anul

Luna

Data evaluării

Denumire a activului

ISIN

Simbol piaţă evaluare/sursă evaluare

CUI emitent

Denumirea emitentului/contrapartidei

Codul ţării emitentului/contrapartidei

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 5

Col. 6

Col. 7

Col. 8

Col. 9

Col. 10

Col. 11

Col. 12

Col. 13

Codul monedei în care este emis/evaluat activul

Valoarea la zi a activului în moneda în care acesta este emis/evaluat

Valoarea echivalentă în lei a activului

Cantitatea

Preţul unitar de evaluare

Codul monedei în

care este achiziţionat

Valoarea totală de achiziţie/constituire

Valoarea nominală

Dobândă curentă

Rata dobânzii

Data emisiunii

Data maturităţii

Col. 14

Col. 15

Col. 16

Col. 17

Col. 18

Col. 19

Col. 20

Col. 21

Col. 22

Col. 23

Col. 24

Col. 25

CAPITOLUL 2: Instrucţiuni de completare a Anexei nr. 9
SUBCAPITOLUL 1:
(1)Anexa nr. 9 se completează de către depozitarii fondurilor de pensii.
(2)Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare electronică a activităţii de custodie şi evidenţă a activelor care acoperă provizionul tehnic.
(3)Câmpurile anexei nr. 9 se completează , după cum urmează:

Nr. crt.

Denumirea câmpului

Descrierea câmpului

1

Codul de comandă

Codul comenzii va avea una dintre următoarele valori: 1 = raportare iniţială; 5 = raportare rectificativă.

2

Codul entităţii raportoare

Codul entităţii raportoare, aşa cum este înregistrată în Registrul A.S.F.

3

Codul administratorului

Codul administratorului, aşa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.

4

Codul fondului

Codul fondului, aşa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.

5

Anul

Anul pentru care se face raportarea.

6

Luna

Luna pentru care se face raportarea.

7

Data evaluării

Se va completa pentru toate codurile de activ cu data de referinţă a raportării.

8

Denumirea activului

Se va completa pentru toate codurile de activ cu denumirea activului.

9

ISIN

Se va completa cu codul ISIN aferent instrumentului financiar.

10

Simbol piaţă evaluare/sursă evaluare

Simbolul pieţei de la care se foloseşte preţul pentru evaluarea activelor. Simbolul MIC, conform Standardului ISO 10383 al pieţei reglementate pe care este tranzacţionat activul fondului.

Pentru activele achiziţionate în ofertă publică primară şi care nu sunt încă tranzacţionate se va completa cu IPO. Pentru activele evaluate conform cotaţiilor furnizate de Bloomberg Finance L.P. se va completa cu BLMG. Pentru activele evaluate conform cotaţiilor furnizate de Thomson Reuters S.A. se va completa cu REUT. Pentru activele evaluate în funcţie de o cotaţie furnizată de o contrapartidă se va completa cu OTC.

Câmpul simbol piaţă se va completa cu N/A: a) în cazul în care preţul de pe bursă/de la furnizor este mai vechi de 180 de zile şi preţul de achiziţie mediu ponderat este mai mic decât ultimul preţ folosit în evaluare sau b) în orice alt caz neprevăzut în situaţiile anterioare.

11

CUI emitent

Se va completa cu codul de identificare fiscală din ţara emitentului instrumentului financiar.

12

Denumirea emitentului/contrapartidei

Se va completa cu denumirea emitentului sau a contrapartidei. Se vor aplica regulile de completare de la coloana "cui emitent" şi se va completa cu denumirea emitentului.

13

Codul ţării emitentului

Se va completa cu codul ISO al ţării în care este localizat sediul social al emitentului, conform Alpha-2, Standardul ISO 3166-1.

14

Codul monedei în care este emis/evaluat activul

Se va completa cu codul monedei în care este emis/evaluat activul, conform Standardului ISO 4217. Se va completa pentru toate activele cu codul monedei în care este emis acel activ/încheiată acea tranzacţie. Fac excepţie activele care sunt tranzacţionate pe mai multe pieţe, unde se va trece codul monedei în care este evaluat activul, indiferent de moneda de achiziţie.

15

Valoarea la zi a activului în moneda în care acesta este emis/evaluat

Se va completa cu valoarea la zi a activului în moneda în care acesta este emis/evaluat. Se vor aplica regulile de la coloana nr. 13 "Codul monedei în care este emis/evaluat activul". Se va completa pentru toate activele.

16

Valoarea echivalentă în lei a activului

Se va completa cu valoarea echivalentă în lei a coloanei "Valoarea la zi a activului în moneda în care acesta este emis/evaluat", calculată conform prevederilor normelor privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private.

17

Cantitatea

Se va completa cu numărul de unităţi deţinute din activul respectiv.

18

Preţul unitar de evaluare

Se va completa cu preţul de evaluare a activului în unitatea de monedă exprimată în coloana "Codul monedei în care este emis/evaluat activul", pentru o unitate de măsură. Pentru instrumentele financiare cu venit fix se înscrie preţul net.

19

Codul monedei în care este achiziţionat activul

Se va completa cu codul monedei în care este achiziţionat activul, conform Standardului ISO 4217, indiferent de codul monedei în care este evaluat acesta.

20

Valoarea totală de achiziţie/constituire

Se va completa cu valoarea totală de achiziţie/constituire a activului respectiv.

21

Valoarea nominală

Se va completa cu valoarea nominală a unei unităţi de activ.

22

Dobândă curentă

Se va completa cu valoarea dobânzii acumulate pentru activul respectiv.

23

Rata dobânzii

Se va completa cu rata dobânzii/cuponului aferente activului respectiv.

24

Data emisiunii

Se va completa cu data emisiunii activului respectiv.

25

Data maturităţii

Se va completa cu data maturităţii/scadenţei activului respectiv.

SUBCAPITOLUL 2: Raportare iniţială (cod 1)
(4)Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 9
a)Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă
YYYMMDD_ACTIVE_PROVIZION_1_DDD.xml.p7s
unde:
- YYYYMMDD reprezintă ultima zi calendaristică a lunii pentru care se întocmeşte raportul, aceeaşi cu data evaluării activelor;
- DDD reprezintă codul depozitarului înregistrat în Registrul A.S.F.;
b)Fişierul definit conform punctului (4) lit. a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.
c)Fişierul definit conform punctului (4) lit. a) semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "ACTIVE_PROVIZION".
(5)Anexa nr. 9 se întocmeşte lunar şi se transmite A.S.F. în prima zi lucrătoare a fiecărei luni, pentru ultima zi calendaristică a lunii anterioare.
(6)SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 9.
(7)SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.
SUBCAPITOLUL 3: Raportare rectificativă (cod 5)
(8)Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere, se consideră raportare rectificativă.
(9)Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 9 conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5. astfel:
a)un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei:
YYYMMDD_ACTIVE_PROVIZION_5_DDD.xml.p7s
b)un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului limită pentru depunere, denumit conform sintaxei:
YYYMMDD_ACTIVE_PROVIZION_5_DDD.rtf.p7s
(10)Lipsa oricărui fişier menţionat la punctul (9) determină respingerea raportării rectificative.
(11)Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 9 se încarcă în folderul dedicat "ACTIVE_PROVIZION".
ANEXA nr. 10: Informarea anuală a participantului la data de 31 decembrie
CAPITOLUL 1:
Nr. de înregistrare .....................
I.Datele de identificare ale participantului
Numele şi prenumele ................... CNP .......... BI/CI Seria ..... Numărul ...........
Adresa de domiciliu .......................... Adresa de corespondenţă .........................
Adresa de e-mail: ...............
Numele fondului de pensii ...........................
Seria şi numărul actului individual de aderare ............ Data actului individual de aderare ...............
II.Informaţii generale cu privire la activul personal al participantului la 31 decembrie N
a)număr de unităţi de fond acumulate în contul individual .............
b)valoarea unitară a activului net .............
c)valoarea activului personal al participantului (a)x(b) .............
III.Informaţii detaliate cu privire la activul personal al participantului

Luna

Contribuţia plătită

Contribuţia netă convertită în unităţi de fond

Numărul de unităţi fond alocate/lună

Numărul de unităţi fond cumulat, la sfârşitul lunii

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 5

Sold precedent la 31.12.N-1

   

X

 

Ianuarie

       

Februarie

       

Martie

       

Aprilie

       

Mai

       

Iunie

       

Iulie

       

August

       

Septembrie

       

Octombrie

       

Noiembrie

       

Decembrie

       

Sold final la 31.12.N

   

X

 
IV.Informaţii cu privire la administratorul fondului de pensii
a)Fondul de pensii ................ este administrat de ..............., al cărui capital social este în valoare de ................ . Activele fondului de pensii sunt depozitate de către ................... . Auditorul fondului de pensii este .................. .
b)Numele şi prenumele/denumirea acţionarilor care deţin mai mult de 5% din totalul acţiunilor administratorului şi procentul deţinut de aceştia.
c)Numele şi prenumele administratorilor, directorilor, respectiv ale membrilor consiliului de supraveghere sau ai directoratului.
d)Date de contact ale administratorului (telefon, fax, email etc.): ...................................
e)Alte informaţii suplimentare puteţi obţine accesând site-ul .....................

Data ...../......./...............

Numele şi prenumele ............................

Funcţia ................

Semnătura ...................

CAPITOLUL 2: Instrucţiuni de completare şi de transmitere a Anexei nr. 10

Nr. crt.

Denumire câmp

Descriere câmp

1

Nr. de înregistrare

Numărul de înregistrare emis de administrator în conformitate cu norma privind organizarea activităţii de arhivă la administratorii fondurilor de pensii private.

2

Datele de identificare ale participantului

- Datele de identificare ale participantului care a aderat la un fond de pensii, conform documentelor de identitate: numele şi prenumele, adresa de domiciliu, adresa de corespondenţă, adresă de e-mail, CNP, seria şi numărul BI/CI;

- Numele fondului de pensii la care este participant;

- Seria şi numărul actului individual de aderare;

- Data actului individual de aderare - data semnării acestui act.

3

Informaţii generale cu privire la activul personal al participantului la 31 decembrie N

- numărul total de unităţi de fond acumulate în contul individual la data de 31 decembrie anul N; este exprimată în unităţi de fond, cu 6 zecimale. - valoarea unitară a activului net la 31 decembrie N (VUAN); este exprimată în unităţi de fond, cu 6 zecimale;

- valoarea activului personal al participantului la 31 decembrie N = numărul total de unităţi de fond acumulate în contul individual la data de 31 decembrie N x valoarea unitară a activului net la 31 decembrie N; este exprimată în lei, cu 2 zecimale.

4

Informaţii detaliate cu privire la activul personal al participantului

- contribuţia plătită în contul fondului de pensii aferentă participantului, conform documentelor justificative; este exprimată în lei, cu 2 zecimale;

- contribuţia netă convertită în unităţi de fond reprezintă suma de bani netă convertită în unităţi de fond; este exprimată în lei, cu 2 zecimale;

- numărul de unităţi fond alocate/lună rezultat după operaţiunea de convertire a contribuţiei nete care au fost emise în contul individual al participantului; este exprimată în unităţi de fond, cu 6 zecimale;

- numărul de unităţi fond cumulat, la sfârşitul lunii, existent în contul individual al participantului; este exprimată în unităţi de fond, cu 6 zecimale;

- N reprezintă anul;

- celulele marcate cu "x" nu se completează .

5

Informaţii cu privire la administratorul fondului de pensii

a) Fondul de pensii ............ (denumirea fondului de pensii) este administrat de ............. (denumirea administratorului), al cărui capital social este în valoare de ........ (suma capitalului social la data 31 decembrie N). Activele fondului de pensii sunt depozitate de către .......... (denumirea depozitarului la data 31 decembrie N). Auditorul fondului de pensii este ............ (denumirea auditorului care a auditat fondul de pensii la data 31 decembrie N).

b) Numele şi prenumele/denumirea acţionarilor care deţin mai mult de 5% din totalul acţiunilor administratorului şi procentul deţinut de aceştia,

c) Numele şi prenumele administratorilor, directorilor, respectiv ale membrilor consiliului de supraveghere sau ai directoratului,

d) Date de contact ale administratorului: Adresa de e-mail, telefon, fax unde participantul poate adresa întrebări, clarificări cu privire la situaţia contului său.

e) Informaţii suplimentare (site-ul administratorului).

6

Instrucţiuni de transmitere

1. Acest document se transmite tuturor persoanelor care au calitatea de participant.

2. Responsabilitatea legală referitoare la informarea participanţilor, precum şi la conţinutul informării revine administratorului. Obligaţia de informare anuală a participanţilor se realizează prin elaborarea scrisorilor de informare şi transmiterea acestora către participanţi.

3. Administratorul are obligaţia de a realiza, verifica şi autoriza conţinutul informărilor anuale către participanţi în vederea tipăririi acestora.

4. Transmiterea efectivă a informărilor anuale către participanţi (introducerea în plicuri, timbrarea, individualizarea scrisorilor pentru fiecare participant în parte, precum şi alte activităţi conexe) poate fi realizată şi prin transmiterea unei scrisori simple prin intermediul unor furnizori autorizaţi de servicii poştale.

5. Administratorul are obligaţia de a indica într-un proces verbal încheiat cu persoana juridică ce prestează servicii poştale care să conţină cel puţin următoarele informaţii:

a) judeţul şi localitatea;

b) numărul de plicuri;

c) numele complet al fiecărui participant/destinatar în parte.

6. Comunicarea informării anuale se face la adresa de corespondenţă a participantului, în termenul prevăzut de prezenta normă.

7. În situaţia scrisorilor returnate ca urmare a adreselor incomplete sau necorespunzătoare, administratorul are obligaţia de a le arhiva până la următoarea informare a participanţilor, constituind mijloc de probă în cazul controalelor efectuate de A.S.F.

ANEXA nr. 11:
CAPITOLUL 1:
Administrator fond ..........................
Cod administrator ............................
Fond de pensii ..................................
Cod fond ...........................................
Raport actuarial pentru anul ...........
1.Certificat actuarial, care va cuprinde:
a)valoarea calculată a provizionului tehnic;
b)opinia actuarului cu privire la adecvarea valorii calculate a provizionului tehnic;
c)opinia actuarului cu privire la respectarea prevederilor legale, în vigoare, în calculul provizionului tehnic;
2.Prezentarea datelor statistice utilizate în calcul, şi a surselor emitente, care va cuprinde:
a)Tabelele biometrice:
i.Mortalitate;
ii.Invaliditate;
b)Alte date statistice utilizate în calcul.
3.Descrierea succintă a garanţiilor schemei de pensii private pentru care s-a efectuat calculul.
4.Prezentarea activelor care constituie provizionului tehnic, care va cuprinde:
a)Descrierea succintă a metodei de evaluare;
b)Structura ţintă a portofoliului urmărită de administrator, pe tip de instrument şi piaţă (RO, SEE, state terţe);
c)Ponderea valorii activelor denominate în altă monedă decât cea naţională, în totalul valorii portofoliului:
i.pe fiecare monedă în parte
ii.total monedă străină.
Întocmit ......................
CAPITOLUL 2: Instrucţiuni de completare a Anexei nr. 11
(1)Anexa nr. 11 se întocmeşte de către administratorii de fonduri de pensii.
(2)Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activităţii de actuariat.
(3)Fişierul se denumeşte după următoarea sintaxă:
YYYYMMDD_RAPORT_ACTUARIAL_FFF.pdf.p7s
unde:
- YYYYMMDD reprezintă data transmiterii raportului;
- FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.
(4)Fişierul denumit YYYYMMDD_RAPORT_ACTUARIAL_FFF.pdf.p7s se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.
(5)Fişierul YYYYMMDD_RAPORT_ACTUARIAL_FFF.pdf.p7s, semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "RAPORT_ACTUARIAL".
(6)Anexa nr. 11 se întocmeşte anual şi se transmite A.S.F. până la data de 31 ianuarie a anului următor celui pentru care se face raportarea.
ANEXA nr. 12:
Administrator de fond .................
Cod administrator ........................
Fond de pensii ..............................
Cod fond .......................................
Depozitar ......................................
Cod depozitar ...............................
Structura portofoliului de investiţii la data de ...............

Portofoliul de instrumente financiare

Valoarea actualizată

(în lei)

Col. 1

Col. 2

1. Instrumente ale pieţei monetare, din care:

 

a. Conturi curente

 

b. Depozite în lei şi valută convertibilă

 

c. Titluri de stat cu scadenţa mai mică de 1 an

 

2. Valori mobiliare tranzacţionate, din care:

 

a. Titluri de stat cu scadenţa mai mare de 1 an

 

b. Obligaţiuni emise de administraţia publică locală

 

c. Obligaţiuni corporative tranzacţionate

 

d. Acţiuni

 

e. Obligaţiuni BERD, BEI, BM

 

f. Alte obligaţiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)

 

3. OPCVM

 

4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:

 

a. Futures

 

b. Options

 

c. Swaps

 

d. Forward

 

5. Private equity

 

6. Alte instrumente financiare

 
ANEXA nr. 13:
CAPITOLUL 1:
Administrator de fond ............................
Plan de audit intern pentru anul .........

Nr. crt.

Tema misiunii de audit

Activitatea de administrare supusă auditării

Obiectivele misiunii de audit

Perioada supusă auditării interne

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 5

Departamentul/Direcţia/Serviciul auditat

Perioada desfăşurării misiunii de audit

Activităţi planificate

Resurse umane alocate

Resurse materiale alocate

Col. 6

Col. 7

Col. 8

Col. 9

Col. 10

CAPITOLUL 2: Instrucţiuni de completare a Anexei nr. 13
(1)Anexa nr. 13 se întocmeşte de către conducătorul direcţiei de audit intern a administratorului fondului de pensii.
(2)Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activităţii de audit intern.
(3)Anual, conducătorul direcţiei de audit intern are obligaţia de a întocmi un plan de audit intern din care să reiasă obiectivele, termenele şi frecvenţa misiunilor de audit intern, precum şi activităţile care se vor desfăşura la nivelul fiecărui fond de pensii.
(4)Fişierul se denumeşte după următoarea sintaxă:
YYYYMMDD_PLAN_AUDIT_EEE.pdf.p7s
unde:
- YYYYMMDD reprezintă data transmiterii raportului;
- EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.
(5)Fişierul denumit YYYYMMDD_PLAN_AUDIT_EEE.pdf.p7s se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.
(6)Fişierul YYYYMMDD_PLAN_AUDIT_EEE.pdf.p7s, semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "PLANAUDIT".
(7)Anexa nr. 13 se întocmeşte anual şi se transmite A.S.F. până la data de 31 ianuarie a anului pentru care urmează a se efectua misiunile de audit intern.
ANEXA nr. 14:
CAPITOLUL 1:
Administrator de fond ........................
Raport de audit intern pentru semestrul ....... anul ................
Raportul de audit intern se întocmeşte conform normei privind controlul intern, auditul intern şi administrarea riscurilor în sistemul de pensii private.
CAPITOLUL 2: Instrucţiuni de completare a Anexei nr. 14
(1)Anexa nr. 14 se întocmeşte de către persoana care conduce activitatea de audit intern al administratorului fondului de pensii facultative.
(2)Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activităţii de audit intern.
(3)Semestrial, persoana care conduce activitatea de audit intern are obligaţia de a întocmi un raport privind misiunile de audit intern desfăşurate, din care să reiasă constatările şi recomandările acestuia. Raportul va prezenta detaliat misiunile de audit intern desfăşurate la nivelul administratorului şi fiecărui fond de pensii facultative, conform actelor normative aplicabile.
(4)Fişierul se denumeşte după următoarea sintaxă:
YYYYMMDD_RAPORT_AUDIT_FFF_EEE.pdf.p7s,
unde:
- YYYYMMDD reprezintă data transmiterii raportului;
- FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;
- EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.
(5)Fişierul denumit YYYYMMDD_RAPORT_AUDIT_FFF_EEE.pdf.p7s se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.
(6)Fişierul YYYYMMDD_RAPORT_AUDIT_FFF_EEE.pdf.p7s, semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "RAPORT_AUDIT".
(7)Anexa nr. 14 se întocmeşte semestrial şi se transmite A.S.F. până la finalul lunii august a anului în curs pentru raportarea aferentă semestrului I, respectiv până la finalul lunii februarie a anului următor pentru raportarea aferentă semestrului II.
ANEXA nr. 15:
CAPITOLUL 1:
Administrator de fond ...................
Raport de control intern pentru semestrul ........ anul .................
Raportul de control intern se întocmeşte conform normei privind controlul intern, auditul intern şi administrarea riscurilor în sistemul de pensii private.
CAPITOLUL 2: Instrucţiuni de completare a Anexei nr. 15
(1)Anexa nr. 15 se întocmeşte de către persoana care conduce activitatea de control intern al administratorului.
(2)Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activităţii de control intern.
(3)Semestrial, persoana care conduce activitatea de control intern are obligaţia de a întocmi un raport privind acţiunile de control intern desfăşurate. Raportul va prezenta detaliat acţiunile de control intern desfăşurate la nivelul administratorului şi al fondului de pensii facultative, conform actelor normative aplicabile.
(4)Fişierul se denumeşte după următoarea sintaxă:
YYYYMMDD_RApORT_CONTROL_EEE.pdf.p7s
unde:
- YYYYMMDD reprezintă data transmiterii raportului;
- EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.
(5)Fişierul denumit YYYYMMDD_RAPORT_CONTROL_EEE.pdf.p7s se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5.
(6)Fişierul YYYYMMDD_RAPORT_CONTROL_EEE.pdf.p7s, semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "RAPORT_CONTROL".
(7)Anexa nr. 15 se întocmeşte semestrial şi se transmite A.S.F. p