ORDIN nr. 2486 din 13 iunie 2016 pentru aprobarea cerinţelor minime pe care trebuie să le îndeplinească persoanele juridice de drept privat, în vederea sprijinirii colectării fondurilor, în numele, pe seama Ministerului Culturii şi în scopul achiziţionării operei de artă "Cuminţenia Pământului"
În considerarea prevederilor art. 3 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil, cu completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul culturii emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă cerinţele minime privind capacitatea administrativă de a sprijini colectarea fondurilor şi/sau experienţa în colectarea fondurilor, pe care trebuie să le îndeplinească persoanele juridice de drept privat cu sau fără scop lucrativ, care pot fi selectate în vederea sprijinirii colectării fondurilor, în numele, pe seama Ministerului Culturii şi în scopul achiziţionării bunului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil, cu completările ulterioare.
Art. 2
Pentru a putea fi selectate de către Ministerul Culturii în vederea sprijinirii colectării fondurilor, persoanele juridice de drept privat cu scop lucrativ trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe minime:
a)sunt persoane juridice înfiinţate în conformitate cu prevederile legii;
b)funcţionează de cel puţin 3 ani;
c)nu au datorii la bugetul de stat sau la bugetul local;
d)nu se află în procedură de reorganizare, insolvenţă sau faliment;
e)deţin disponibilităţi băneşti în cuantum de minimum 10.000 lei;
f)au un număr de minimum 10 persoane angajate cu contract individual de muncă;
g)au experienţă în colectarea de fonduri pentru minimum două proiecte/campanii şi/sau deţin instrumente de colectare a fondurilor (platforme online de plată etc.).
Art. 3
Pentru a putea fi selectate de către Ministerul Culturii în vederea sprijinirii colectării fondurilor, persoanele juridice de drept privat fără scop lucrativ trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe minime:
a)sunt persoane juridice înfiinţate în conformitate cu prevederile legii;
b)funcţionează de cel puţin 2 ani;
c)nu au datorii la bugetul de stat sau la bugetul local;
d)deţin disponibilităţi băneşti în cuantum de minimum 10.000 lei;
e)au un număr de minimum 2 persoane angajate cu contract individual de muncă şi/sau contract de voluntariat;
f)au experienţă în colectarea de fonduri pentru minimum două proiecte/campanii.
Art. 4
Ministerul Culturii va anunţa, pe pagina proprie de internet şi/sau pe alte căi mediatice, demararea selecţiei persoanelor juridice de drept privat, precum şi documentele necesare dovedirii îndeplinirii cerinţelor minime prevăzute la art. 2 şi 3.
Art. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul culturii,

Corina Şuteu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 457 din data de 21 iunie 2016