ORDIN nr. 38 din 13 ianuarie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile
În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2010, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.013/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţat din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor.
(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.
Art. 3
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 99/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 25 februarie 2014, se abrogă.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

ANEXĂ: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2014 pentru Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
- mii lei -

Cap./Titlu

Subcap./Articol

Paragraf/Alineat

Denumirea indicatorilor

Program 2014

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

14.780,00

00.02

  

I. VENITURI CURENTE

6.400,00

29.00

  

C. VENITURI NEFISCALE

6.400,00

30.00

  

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

20,00

31.10

  

VENITURI DIN DOBÂNZI

20,00

 

03

 

Alte venituri din dobânzi

20,00

36.10

  

DIVERSE VENITURI

6.360,00

 

50

 

Alte venituri

6.360,00

40.10

  

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE

8.380,00

 

15

 

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

8.380,00

84.10

  

CHELTUIELI TOTAL

14.780,00

01

  

CHELTUIELI CURENTE

8.504,00

10

  

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

4.073,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

3.162,00

  

01

Salarii de bază

2.972,00

  

02

Salarii de merit

-

  

03

Indemnizaţie de conducere

-

  

04

Spor de vechime

-

  

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

-

  

06

Alte sporuri

-

  

07

Ore suplimentare

-

  

08

Fond de premii

-

  

09

Prima de vacanţă

-

  

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

70,00

  

13

Indemnizaţii de delegare

120,00

  

30

Alte drepturi salariale în bani

-

 

10.02

 

Cheltuieli salariale în natură

85,00

  

01

Tichete de masă

85,00

  

30

Alte drepturi salariale în natură

-

 

10.03

 

Contribuţii

826,00

  

01

Contribuţii pentru asigurările sociale de stat

620,00

  

02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

16,00

  

03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

155,00

  

04

Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă

10,00

  

06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

25,00

  

or

Contribuţii la fondul de garantare pt. plata creanţelor salariale

-

20

  

Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII

4.151,00

 

20.01

 

Bunuri şi servicii

1.701,00

  

01

Furnituri de birou

80,00

  

02

Materiale pentru curăţenie

15,00

  

03

Încălzit, iluminat şi forţă motrică

50,00

  

04

Apă, canal şi salubritate

10,.00

  

05

Carburanţi şi lubrifianţi

110,00

  

06

Piese de schimb

-

  

07

Transport

80,00

  

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

120,00

  

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

466,00

  

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

770,00

 

20.02

 

Reparaţii curente

-

 

20.04

 

Medicamente şi materiale sanitare

2,00

  

01

Medicamente

2,00

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

110,00

  

01

Uniforme şi echipament

40,00

  

03

Lenjerie şi accesorii de pat

-

  

30

Alte obiecte de inventar

70,00

 

20.06

 

Deplasări, detaşări, transferări

580,00

  

01

Deplasări interne

143,00

  

02

Deplasări în străinătate

437,00

 

20.11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

10,00

 

20.12

 

Consultanţă şi expertiză

100,00

 

20.13

 

Pregătire profesională

190,00

 

20.14

 

Protecţia muncii

38,00

 

20.30

 

Alte cheltuieli

1.420,00

  

02

Protocol şi reprezentare

20,00

  

03

Prime de asigurare non-viaţă

30,00

  

04

Chirii

1.250,00

  

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

120,00

56

  

Titlul VIII. PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

280,00

 

56.01

 

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

280,00

  

01

Finanţare naţională

280,00

   

CHELTUIELI DE CAPITAL

6.276,00

71

  

Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE

6.276,00

 

71.01

 

Active fixe

6.276,00

  

01

Construcţii

5.900,00

  

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

226,00

  

03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

-

  

30

Alte active fixe

150,00

 

71.03

 

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

-

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014:
1) Număr mediu de personal: 38 persoane;
2) Câştigul mediu brut lunar 6.514 lei (RON)/salariat;
3) În câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma destinată plăţii conducătorului unităţii (suma de 80 mii lei);
4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile membrilor Consiliului de Conducere (suma de 70 mii lei);
5) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile de delegare (suma de 120 mii lei).
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 75 din data de 28 ianuarie 2015