ORDIN nr. 715 din 12 aprilie 2016 privind măsurile de refacere şi conservare a populaţiilor de sturioni din habitatele piscicole naturale
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 836 din 28 ianuarie 2016 al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură şi Referatul de aprobare nr. 109.601 din 12 aprilie 2016 al Direcţiei Biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
luând în considerare prevederile:
- art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 37 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- Recomandării nr. 3.425 din 6 iulie 2015 a Autorităţii Ştiinţifice CITES, respectiv Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - Tulcea;
- Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, Directiva-cadru Apă, Directiva Habitate, Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa şi Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, precum şi concluziile întâlnirilor organizate de către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură împreună cu Institutul de Biologie Bucureşti, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - Tulcea, Universitatea "Dunărea de Jos" - Galaţi şi reprezentanţii organizaţiilor de pescari comerciali din data de 18 noiembrie 2015, precum şi concluziile reuniunii internaţionale privind conservarea sturionilor din Bazinul Dunării desfăşurate la Viena în data de 2 decembrie 2015,
în temeiul:
- art. 7 pct. A lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările ulterioare;
- art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrul mediului, apelor şi pădurilor emit următorul ordin:
Art. 1
(1)Obiectul prezentului ordin îl constituie asigurarea conservării populaţiilor de sturioni sălbatici din România, aflate în diverse grade de periclitare.
(2)Speciile de sturioni la care face referire alin. (1) sunt:
a)viza (Acipenser nudiventris) - specie critic periclitată;
b)nisetru (Acipenser gueldenstaedti) - specie critic periclitată;
c)păstruga (Acipenser stellatus) - specie critic periclitată;
d)cega (Acipenser ruthenus) - specie vulnerabilă;
e)morun (Huso huso) - specie critic periclitată.
Art. 2
Scopul prezentului ordin este asigurarea conservării şi refacerii populaţiilor de sturioni din speciile prevăzute la art. 1 alin. (2), prin măsuri de interzicere temporară a pescuitului acestora în habitatele piscicole naturale şi în scopul reproducerii artificiale pentru obţinerea de puiet pentru acvacultură.
Art. 3
(1)Pentru conservarea populaţiilor de sturioni, începând cu data publicării prezentului ordin se interzic:
a)pescuitul în scop comercial a speciilor de sturioni prevăzute la art. 1 alin. (2) din habitatele piscicole naturale din România pentru o perioadă de 5 ani;
b)comercializarea produselor şi subproduselor (carne, caviar şi produse obţinute direct din aceştia, icre embrionate, larve şi pui predezvoltaţi) obţinute de la sturionii capturaţi în bazinele naturale ale Dunării şi Mării Negre.
c)folosirea oricăror unelte sau echipamente de pescuit sturioni, inclusiv ohane şi carmace, în zonele de pescuit din habitatele piscicole naturale din România.
(2)Exemplarele de sturioni capturate accidental sunt redate în mediul natural, indiferent de starea acestora.
Art. 4
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - Tulcea, denumit în continuare INCDDD, are calitatea de Autoritate Ştiinţifică CITES pentru Acipenseriforme a României.
Art. 5
(1)Monitorizarea sturionilor se realizează de Staţia pentru Monitorizarea Peştilor Migratori din Dunăre, denumită în continuare SMPMD, din cadrul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", denumită în continuare ARBDD, situată la Isaccea (km 100), în colaborare cu INCDDD Tulcea.
(2)Activităţile SMPMD se desfăşoară în baza unui protocol de colaborare încheiat între ARBDD şi INCDDD Tulcea.
(3)SMPMD funcţionează şi cu participarea specialiştilor din ţările riverane Dunării inferioare care administrează, în comun, sub auspiciile CITES, populaţiile de sturioni din nord-vestul Mării Negre şi Dunărea inferioară.
(4)Rapoartele SMPMD se comunică autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, apelor şi pădurilor, Secretariatului CITES şi altor autorităţi publice interesate.
(5)Rezultatele monitorizării efectuate de SMPMD se consemnează într-un raport anual care va fi comunicat autorităţilor şi instituţiilor interesate, precum şi Secretariatului CITES.
Art. 6
Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 7
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrului mediului şi pădurilor nr. 84/1.302/2012 privind măsurile de refacere şi conservare a populaţiilor de sturioni din habitatele piscicole naturale şi dezvoltarea acvaculturii de sturioni în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 7 mai 2012, şi Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 75/2012, privind autorizarea exercitării pescuitului sturionilor în scopul reproducerii artificiale pentru obţinerea de puiet pentru acvacultură şi popularea de susţinere a bazinelor piscicole naturale, precum şi în scop ştiinţific, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 13 aprilie 2012, se abrogă.
Art. 8
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Simona Allice Man,

secretar de stat

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Paşca Palmer

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 303 din data de 20 aprilie 2016