REGULAMENT nr. 1 din 15 ianuarie 2016 pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind procedura de soluţionare de către entităţile reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în baza Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi a Legii nr. 74/2015 privind administratorii fondurilor de investiţii alternative a petiţiilor referitoare la activitatea acestora pe piaţa de capital
În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a), art. 3 alin. (1) lit. b), precum şi ale art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015. cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare,
în scopul asigurării protecţiei investitorilor şi promovării stabilităţii pieţei de capital din România,
în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 13 ianuarie 2016,
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.
Art. I
Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind procedura de soluţionare de către entităţile reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în baza Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi a Legii nr. 74/2015 privind administratorii fondurilor de investiţii alternative a petiţiilor referitoare la activitatea acestora pe piaţa de capital, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 20 iulie 2015, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 1 alineatul (3) litera a), punctul (i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(i)intermediarii, astfel cum sunt definiţi la art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea 297/2004;"
2.La articolul 1 alineatul (3) litera a), punctul (ii) se abrogă.
3.La articolul 1 alineatul (3) litera a), punctul (iii) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(iii)societăţile de administrare a investiţiilor, denumite în continuare S.A.I., astfel cum sunt definite la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările ulterioare, precum şi organismele de plasament colectiv (O.P.C.) care nu au desemnat o S.A.I.;"
4.La articolul 3 alineatul (1), partea introductivă a literei d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"d) să deţină şi să menţină la sediul social/central un registru unic de petiţii în format electronic securizat, pe an calendaristic, cu reînceperea numerotării de la 01 la fiecare început de an, în care să înregistreze cronologic, în ordinea primirii, toate petiţiile, inclusiv pe cele primite la sucursale/agenţii, indiferent de modalitatea de primire a acestora: prin registratură, prin poştă electronică, prin sistemul on-line; entităţile care deţin un sistem electronic securizat care nu oferă posibilitatea reînceperii numerotării de la 01 la fiecare început de an vor numerota conform sistemului implementat; registrul unic de petiţii în format electronic va fi securizat prin implementarea unui mecanism care să garanteze nerepudierea înscrisurilor şi va cuprinde în mod obligatoriu cel puţin următoarele informaţii:"
5.La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 7
(1) Pentru asigurarea transparenţei modului de înregistrare şi soluţionare a petiţiilor, entităţile au obligaţia de a transmite Autorităţii de Supraveghere Financiară rapoartele prevăzute în anexele nr. 2 şi 3. Fac excepţie de la obligaţia de raportare a anexei nr. 3 O.P.C. care nu au desemnat o S.A.I."
6.Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul regulament.
Art. II
Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
-****-

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

ANEXA nr. 1: REGISTRU UNIC DE PETIŢII - model -
(- Anexa nr. 1 la Regulamentul nr. 9/2015)

Nr. de intrare şi data petiţiei

Numele şi prenumele petentului

Datele de identificare ale petenţilor

(CNP, domiciliu, date de contact)

Persoana responsabilă din cadrul entităţii

Obiectul petiţiei

Stadiul petiţiei

Data soluţionării

Modul de soluţionare a petiţiei

Motivul pentru care petiţia nu a fost soluţionată favorabil

(dacă este cazul)

Prejudiciul invocat de petent

(dacă este cazul)

Observaţii

Nr.

Data

1

           

2

           

Nume: ..........................

Funcţie .........................

Semnătură ....................

Data ....................

Reprezentant control intern/Responsabil cu funcţia de conformitate,

.............................

ANEXA nr. 2: RAPORT privind situaţia generală a petiţiilor pentru luna/anul ................
(- Anexa nr. 2 la Regulamentul nr. 9/2015)
 

Luna curentă*

Luna precedentă*

Numărul total de petiţii înregistrate

  

Numărul total de petiţii soluţionate favorabil

  

Numărul total de petiţii soluţionate nefavorabil

  

Numărul de petiţii în curs de soluţionare

  
* În cazul raportării anuale, rubricile "Luna curentă" şi "Luna precedentă" se vor înlocui cu "Anul curent", respectiv "Anul precedent", conform machetei standard ce poate fi descărcată de pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară (www.asfromania.ro), secţiunea Supraveghere/Piaţă de capital/Raportări ReSE 3.

Nume: ..........................

Funcţie .........................

Semnătură ....................

Data ....................

Reprezentant control intern,

.............................

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 64 din data de 28 ianuarie 2016