HOTĂRÂRE nr. 362 din 30 aprilie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune CNCIR - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune CNCIR - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii,

familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

ANEXĂ:
AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic: Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor,
Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune CNCIR - S.A.
Sediul/Adresa: Str. Fluviului nr. 16
Cod unic de înregistrare RO 21787860
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curant 2014

0

1

2

3

4

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

63.058

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

62.554

   

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 
   

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 
 

2

 

Venituri financiare

5

504

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II

  

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

38.344

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

38.344

  

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

9.109

  

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

550

  

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

26.155

   

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

19.931

   

C1

ch. cu salariile

13

18.206

   

C2

bonusuri

14

1.725

   

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

    

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 
   

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

708

   

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

5.516

  

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

2.530

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

24.714

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

23

3.780

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

20.934

 

1

 

Rezerve legale

25

1.236

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 
 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 
 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 
 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 
 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

19.698

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

1.458

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

10.578

  

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

10.578

  

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 
  

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 
 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

9.120

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

9.713

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

9.713

  

a)

cheltuieli materiale

38

716

  

b)

cheltuieli cu salariile

39

6.001

  

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

1.338

  

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

87

  

e)

alte cheltuieli

42

1.571

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

5.526

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 
   

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

5.526

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat ta finele anului

48

420

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

415

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

4.002

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.656

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

151

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

 
 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

608

 

8

 

Plăţi restante

55

 
 

9

 

Creanţe restante

56

 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 340 din data de 8 mai 2014