HOTĂRÂRE nr. 896 din 20 noiembrie 2013 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 115/2011 pentru aprobarea participării României la Expoziţia Mondială 2015 "Hrănirea planetei, energie pentru viaţă", Milano, Italia
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Hotărârea Guvernului nr. 115/2011 pentru aprobarea participării României la Expoziţia Mondială 2015 "Hrănirea planetei, energie pentru viaţă", Milano, Italia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 22 februarie 2011, se modifică după cum urmează:
1.Articolul 1 va avea următorul cuprins:
"Art. 1
(1) Se aprobă participarea României, cu un pavilion naţional, la Expoziţia Mondială 2015 «Hrănirea planetei, energie pentru viaţă», Milano, Italia, ce se va desfăşura în perioada 1 mai-31 octombrie 2015, denumită în continuare expoziţia mondială.
(2) Pavilionul naţional este o construcţie cu caracter provizoriu care nu intră în categoria mijloacelor fixe. După închiderea expoziţiei mondiale, locaţia atribuită se redă organizatorilor în forma în care a fost alocată."
2.La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Comisia de organizare este condusă de comisarul general al Secţiunii române şi are în componenţă reprezentanţi, la nivel de secretar de stat, desemnaţi de către următorii miniştri:
a) ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice;
b) ministrul culturii;
c) ministrul tineretului şi sportului;
d) ministrul economiei;
e) ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale;
f) ministrul delegat pentru buget;
g) ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică;
h) ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism;
i) ministrul delegat pentru energie."
3.Articolul 6 va avea următorul cuprins:
"Art. 6
(1) Cheltuielile aferente pregătirii şi participării României la expoziţia mondială se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul MAE, capitolul 51.01 «Autorităţi publice şi acţiuni externe».
(2) Ministrul afacerilor externe poate delega comisarului general al Secţiunii române calitatea de ordonator principal de credite pentru aprobarea structurii detaliate a bugetului aferent pregătirii şi participării României la expoziţia mondială.
(3) Comisia de organizare decide asupra modalităţilor prin care se elaborează conceptul de participare şi asupra organismelor consultate, care pot include asociaţii patronale şi profesionale, institute de arhitectură, institute de cercetare-dezvoltare, instituţii culturale.
(4) Pe perioada deplasărilor în străinătate, comisarul general al Secţiunii române beneficiază de categoria a II-a de diurnă şi de plafonul B de cazare, la nivelul corespunzător lit. A nr. crt. 1 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) În bugetul prevăzut la alin. (1) sunt incluse şi cheltuielile cu transportul, cazarea şi diurna legală ale reprezentanţilor mass-mediei, precum şi cheltuielile cu transportul, cazarea şi diurna legală sau onorariile pentru membrii colectivelor artistice, sportive, ştiinţifice şi altele asemenea, care vor participa la evenimentele organizate de România pentru participarea la expoziţia mondială.
(6) Cheltuielile prevăzute la alin. (5) se suportă de la titlul «Bunuri şi servicii», capitolul 51.01 «Autorităţi publice şi acţiuni externe».
(7) În completarea alocaţiilor bugetare prevăzute la alin. (1), MAE poate atrage fonduri provenite din donaţii şi sponsorizări ale persoanelor fizice şi ale persoanelor juridice, din ţară şi din străinătate, precum şi alte surse atrase în condiţiile legii. De asemenea, MAE poate primi sponsorizări şi donaţii în obiecte de artă, bunuri, servicii sau altele asemenea, în condiţiile legii.
(8) Organizarea acţiunilor de reprezentare şi protocol în Italia, pe durata desfăşurării expoziţiei mondiale, se realizează în conformitate cu legislaţia în vigoare privind modul şi condiţiile în care misiunile diplomatice, oficiile consulare şi celelalte reprezentanţe ale României în străinătate pot să organizeze acţiuni de protocol şi de reprezentare şi se efectuează cu aprobarea comisarului general al Secţiunii române la expoziţia mondială.
(9) În vederea realizării activităţilor şi acţiunilor necesare participării României la expoziţia mondială, MAE poate încheia convenţii civile de prestări de servicii.
(10) Se autorizează MAE să închirieze sau să primească în comodat, în ţară şi în Italia, autovehicule şi echipamente necesare pe durata pregătirii şi participării la expoziţia mondială, precum şi să efectueze cheltuieli legate de asigurarea, utilizarea, întreţinerea şi repararea acestora, din bugetul prevăzut la alin. (1), în condiţiile legii.
(11) În urma închiderii expoziţiei mondiale, bunurile de natura mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar aparţinând pavilionului României, inclusiv structurile de construcţie şi amenajare, se scot din funcţiune, se casează, se transferă la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi celelalte reprezentanţe ale României în străinătate, se donează, se repatriază sau se valorifică în Italia, după caz, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
(12) Lista bunurilor prevăzute la alin. (11) şi destinaţia acestora se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor externe, la propunerea compartimentelor de specialitate, cu responsabilităţi în domeniu, ale MAE.
(13) Scăderea din contabilitate a contravalorii eventualelor pagube care pot apărea în timpul participării la expoziţia mondială şi care nu se datorează culpei vreunei persoane se face, în condiţiile legii, pe baza aprobării ministrului afacerilor externe, în calitatea sa de ordonator principal de credite.
(14) Comisarul general al Secţiunii române răspunde de utilizarea fondurilor aferente organizării şi participării României la expoziţia mondială, potrivit prevederilor legale."
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

p. Ministrul culturii,

Radu Boroianu,

secretar de stat

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

Ministrul tineretului şi sportului,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul economiei,

Andrei Dominic Gerea

Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism,

Maria Grapini

Ministrul delegat pentru energie,

Constantin Niţă

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 719 din data de 22 noiembrie 2013