HOTĂRÂRE nr. 769 din 25 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 141/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Hotărârea Guvernului nr. 141/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 2 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 2
Autoritatea are sediul principal în municipiul Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2. Aceasta îşi desfăşoară o parte din activitatea specifică şi în sediul din str. Eremia Grigorescu nr. 26, sectorul 1."
2.La articolul 6, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 6
(1) Autoritatea este condusă de un preşedinte a cărui funcţie este asimilată celei de secretar de stat şi reprezintă Autoritatea în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu organisme şi organizaţii, precum şi cu celelalte persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate.
(2) Preşedintele este ajutat în activitatea de conducere a Autorităţii de 2 vicepreşedinţi a căror funcţie este asimilată celei de subsecretar de stat.
..............
(4) Preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii se subordonează ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi îndeplinesc şi atribuţiile stabilite prin ordin al acestuia."
3.La articolul 6, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:
"(6) Preşedintele şi cei 2 vicepreşedinţi sunt numiţi în funcţie prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
(7) Funcţiile de preşedinte şi de vicepreşedinte sunt funcţii de demnitate publică, potrivit legii."
4.La articolul 7, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 7
(1) Conducerea executivă a Autorităţii se exercită de către un secretar general şi de către un secretar general adjunct, înalţi funcţionari publici, numiţi în condiţiile legii, care îndeplinesc atribuţiile prevăzute de Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Secretarul general şi secretarul general adjunct coordonează activităţile stabilite potrivit structurii organizatorice, îndeplinind şi alte atribuţii care le sunt delegate de preşedintele Autorităţii."
5.Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 9
(1) La nivelul Autorităţii funcţionează Consiliul Naţional pentru Sport, organism consultativ, fără personalitate juridică. Consiliul Naţional pentru Sport este condus de către Consiliul director.
(2) Consiliul director este format din 11 membri, care sunt numiţi şi exercită competenţe stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii. Din Consiliul director vor face parte 5 reprezentanţi ai federaţiilor sportive naţionale, un reprezentant al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, iar restul vor reprezenta fie instituţiile subordonate Autorităţii, fie structurile sau organismele cu activitate semnificativă în domeniul sportului."
6.Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. II
Încadrarea pe funcţii a personalului în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, în limita numărului de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică, cu stabilirea drepturilor salariale aferente, se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Ecaterina Andronescu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

ANEXA: STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret
(- Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 141/2010)
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 552 din data de 6 august 2012