HOTĂRÂRE nr. 69 din 27 februarie 2013 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 707/2012 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2012-2013
În temeiul art. 108 din Constituţia României,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
- Anexele nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 707/2012 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2012-2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 30 iulie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La anexa nr. 1, codul domeniului fundamental de ierarhizare (DFI) 40 Ştiinţe sociale se modifică şi va avea următorul cuprins:

Cod DFI

Domeniul fundamental de ierarhizare (DFI)

Cod RSI

Ramura da ştiinţă (RSI)

Cod DII

Domeniul de ierarhizare (DII)

Cod DSU_D/M

Domeniul de studii universitare de doctorat/masterat
(DSU_D/M)

Cod DL

Domeniul de licenţă (DL)

Cod S

Specializarea (S)

Număr de credite (ECTS)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

"40

Ştiinţe sociale

10

Ştiinţe juridice

10

Drept

10

Drept

10

Drept

10

Drept

240

20

Drept european şi internaţional

240

20

Ştiinţe administrative

10

Ştiinţe administrative

10

Ştiinţe administrative

50

Ştiinţe administrative

10

Administraţie publică

180

20

Administraţie europeană

180

30

Asistenţă managerială şi secretariat

180

40

Poliţie locală

180

50

Servicii şi politici de sănătate publică (Public Health)

180

30

Ştiinţe ale comunicării

10

Ştiinţe ale comunicării

10

Ştiinţe ale comunicării

60

Ştiinţe ale comunicării

10

Jurnalism

180

20

Comunicare şi relaţii publice

180

30

Publicitate

180

40

Ştiinţe ale informării şi documentarii

180

50

Comunicare audiovizuală- multimedia

180

40

Sociologie

10

Asistenţă socială

10

Sociologie

20

Asistenţă socială

10

Asistenţă socială

180

20

Sociologie

10

Sociologie

10

Sociologie

10

Sociologie

180

20

Antropologie

180

30

Resurse umane

180

50

Ştiinţe politice

10

Ştiinţe politice

10

Relaţii internaţionale şi studii europene

40

Relaţii internaţionale şi studii europene

10

Relaţii internaţionale şi studii europene

180

20

Ştiinţe politice

30

Ştiinţe politice

10

Ştiinţe politice

180

20

Studii de securitate

180

60

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

10

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

10

Informaţii şi securitate naţională

10

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

60

Comunicare şi relaţii publice-informaţii

180

70

Psihologie - informaţii

180

90

Securitate şi apărare

180

110

Comunicare publică şi interculturală în domeniul securităţii şi apărării

180

120

Sisteme informaţionale

180

130

Studii de securitate şi informaţii

180

20

Ordine publică şi siguranţă naţională

10

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

160

Ordine şi siguranţă publică*12)

180

30

Ştiinţe militare

10

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

10

Conducere interarme-forţe terestre

180

20

Conducere interarme-forţe navale

180

30

Conducere interarme-forţe aeriene

180

40

Conducere logistica

180

50

Managementul organizaţiei

180

80

Management economico-financiar

180

100

Conducere militară

180

140

Managementul traficului aerian

180

150

Management în aviaţie

180

70

Ştiinţe economice

10

Administrarea afacerilor

10

Administrarea afacerilor

30

Administrarea afacerilor

10

Administrarea afacerilor

180

20

Economia firmei

180

30

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

180

40

Merceologie şi managementul calităţii

180

50

Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii

180

60

Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate

180

70

Administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, merceologie şi managementul calităţii

180

20

Cibernetică, statistică şi informatică economică

10

Cibernetică şi statistică

50

Cibernetică, statistică şi informatică economică

10

Cibernetică economică

180

30

Statistică şi previziune economică

180

20

Informatică economică

50

Cibernetică, statistică şi informatică economică

20

Informatică economică

180

30

Contabilitate

10

Contabilitate

40

Contabilitate

10

Contabilitate şi informatică de gestiune

180

40

Economie

10

Economie

10

Economie

10

Economie generală

180

20

Economie agroalimentară

180

30

Economia mediului

180

40

Economie şi comunicare economică în afaceri

180

50

Economie agroalimentară şi a mediului

180

60

Economie generală şi comunicare economică

180

50

Finanţe

10

Finanţe

20

Finanţe

10

Finanţe şi bănci

180

60

Management

10

Management

70

Management

10

Management

180

20

Managementul dezvoltării rurale durabile

180

70

Marketing

10

Marketing

80

Marketing

10

Marketing

180

80

Relaţii economice internaţionale

10

Economie şi afaceri internaţionale

60

Economie şi afaceri internaţionale

10

Economie internaţională

180

20

Afaceri internaţionale

180

30

Economie şi afaceri internaţionale

180

80

Psihologie şi ştiinţe comportamentale

10

Educaţie fizică şi sport

10

Ştiinţele motricităţii umane

10

Educaţie fizică şi sport

10

Educaţie fizică şi sportivă

180

20

Sporişi performanţă motrică

180

20

Kinetoterapie

10

Kinetoterapie şi motricitate specială

180

20

Psihologie

10

Psihologie

80

Psihologie

10

Psihologie

180

20

Terapie ocupaţională

180

30

Ştiinţe ale educaţiei

10

Ştiinţe ale educaţiei

70

Ştiinţe ale educaţiei

10

Pedagogie

180

20

Psihopedagogie specială

180

30

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

180"

2.La anexa nr. 1, codul domeniului fundamental (DFI) 20 Ştiinţe inginereşti se modifică şi va avea următorul cuprins:

Cod DFI

Domeniul fundamental de ierarhizare (DFI)

Cod RSI

Ramura da ştiinţă (RSI)

Cod DII

Domeniul de ierarhizare (DII)

Cod DSU_D/M

Domeniul de studii universitare de doctorat/masterat
(DSU_D/M)

Cod DL

Domeniul de licenţă (DL)

Cod S

Specializarea
(S)

Număr de credite (ECTS)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

"20

Ştiinţe inginereşti

10

Inginerie civilă

10

Inginerie civilă şi instalaţii

10

Inginerie civilă şi instalaţii

60

Inginerie civilă

10

Construcţii civile, industriale şi agricole

240

20

Căi ferate, drumuri şi poduri

240

30

Construcţii şi fortificaţii

240

40

Amenajări şi construcţii hidrotehnice

240

50

Construcţii miniere

240

60

Inginerie sanitară şi protecţia mediului'

240

70

Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală

240

80

Inginerie civilă

240

90

Inginerie urbană şi dezvoltare regională

240

100

Infrastructura transporturilor metropolitane

240

70

Ingineria instalaţiilor

10

Instalaţii pentru construcţii

240

20

Instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosferei

240

30

Instalaţii pentru construcţii - pompieri

240

20

Inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii

10

Inginerie electrică şi energetică

10

Inginerie electrică

90

Inginerie electrică

10

Sisteme electrice

240

20

Electronică de putere şi acţionări electrice

240

30

Electrotehnică

240

40

Instrumentaţie şi achiziţii de date

240

50

Electromecanică

240

60

Inginerie electrică şi calculatoare

240

20

Inginerie energetică

110

Inginerie energetică

10

Ingineria sistemelor electroenergetice

240

20

Hidroenergetică

240

30

Termoenergetică

240

40

Energetică industrială

240

50

Energetică şi tehnologii nucleare

240

60

Managementul energiei

240

20

Inginerie electronică şi telecomunicaţii

10

Inginerie electronică şi telecomunicaţii

100

Inginerie electronică şi telecomunicaţii

10

Electronică aplicată

240

20

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii

240

30

Reţele şi software de telecomunicaţii

240

40

Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii

240

50

Telecomenzi şi electronică în transporturi

240

60

Echipamente şi sisteme electronice militare

240

70

Transmisiuni

240

30

Inginerie geologică, mine, petrol şi gaze

10

Inginerie geologică, Inginerie geodezică

10

Inginerie geologică

120

Inginerie geologică

10

Inginerie geologică

240

20

Geologia resurselor miniere

240

30

Geologia resurselor petroliere

240

40

Geofizică

240

20

Inginerie geodezică

30

Inginerie geodezică

10

Măsurători terestre şi cadastru

240

20

Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezice

240

20

Mine, petrol şi gaze

10

Mine, petrol şi gaze

260

Mine, petrol şi gaze

10

Inginerie minieră

240

20

Prepararea substanţelor minerale utile

240

30

Topografie minieră

240

40

Inginerie de petrol şi gaze

240

50

Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor

240

40

Ingineria transporturilor

10

Inginerie aerospaţială, autovehicule, transporturi

10

Inginerie aerospaţială

40

Inginerie aerospaţială

10

Construcţii aerospaţiale

240

20

Sisteme de propulsie

240

30

Echipamente şi instalaţii de aviaţie

240

40

Inginerie şi management aeronautic

240

50

Aeronave şi motoare de aviaţie

240

60

Navigaţie aeriană (Air Navigation)

240

20

Ingineria autovehiculelor

160

Ingineria autovehiculelor

10

Construcţii de autovehicule

240

20

Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule

240

30

Autovehicule rutiere

240

40

Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru autovehicule

240

50

Blindate, automobile şi tractoare

240

30

Ingineria transporturilor

240

Ingineria transporturilor

10

Ingineria transporturilor şi a traficului

240

20

Ingineria sistemelor de circulaţie feroviară

240

30

Ingineria sistemelor de circulaţie rutieră

240

50

Ingineria resurselor vegetale şi animale

10

Agronomie, Horticultură, Silvicultură, Inginerie forestieră

10

Agronomie

10

Agronomie

10

Agricultură

240

20

Ştiinţele solului

240

30

Montanologie

240

40

Protecţia plantelor

240

50

Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară

240

20

Horticultură

20

Horticultura

10

Horticultură

240

20

Peisagistică

240

30

Inginerie forestieră

140

Inginerie forestieră

10

Ingineria prelucrării lemnului

240

20

Ingineria şi designul produselor finite din lemn

240

40

Silvicultură

30

Silvicultură

10

Silvicultură

240

20

Exploatări forestiere

240

30

Cinegetică

240

20

Biotehnologii

10

Biotehnologii

50

Biotehnologii

10

Inginerie genetică

240

20

Biotehnologii*10)

240

30

Ingineria produselor alimentare

10

Ingineria produselor alimentare

150

Ingineria produselor alimentare

10

Ingineria produselor alimentare

240

20

Tehnologia prelucrării produselor agricole

240

30

Controlul şi expertiza produselor alimentare

240

40

Pescuit şi industrializarea peştelui

240

50

Protecţia consumatorului şi a mediului

240

60

Extracte şi aditivi naturali alimentari^)

240

40

Zootehnie

10

Zootehnie

40

Zootehnie

10

Zootehnie

240

20

Piscicultura şi acvacultura

240

60

Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei

10

Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei

10

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

10

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

10

Calculatoare

240

20

Tehnologia informaţiei

240

30

Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională

240

40

Ingineria informaţiei

240

20

Ingineria sistemelor

220

Ingineria sistemelor

10

Automatică şi informatică aplicată

240

20

Echipamente pentru modelare, simulare şi conducere informatizată a acţiunilor de luptă

240

30

Ingineria sistemelor multimedia

240

70

Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management

10

Inginerie mecanică

10

Inginerie mecanică

180

Inginerie mecanică

10

Sisteme şi echipamente termice

240

20

Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice

240

30

Mecanică fină şi nanotehnologii

240

40

Maşini şi echipamente miniere

240

50

Inginerie mecanică

240

60

Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară

240

70

Utilaje petroliere şi petrochimice

240

80

Utilaje pentru transportul şi depozitarea hidrocarburilor

240

90

Echipamente pentru procese industriale

240

100

Utilaje tehnologice pentru construcţii

240

110

Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în construcţii

240

120

Utilaje pentru textile şi pielărie

240

130

Vehicule pentru transportul feroviar

240

140

Utilaje şi instalaţii portuare

240

150

Ingineria designului de produs (Product Design Engineering)

240

20

Inginerie industrială

10

Inginerie industrială

130

Inginerie industrială

10

Tehnologia construcţiilor de maşini

240

20

Maşini-unelte şi sisteme de producţie

240

30

Ingineria sudării

240

40

Design industrial

240

50

Ingineria şi managementul calităţii

240

60

Ingineria securităţii în industrie

240

70

Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale

240

80

Tehnologia şi designul produselor textile

240

90

Tehnologia şi designul confecţiilor din piele şi înlocuitori

240

100

Ingineria sistemelor de energii regenerabile

240

110

Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor

240

120

Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile şi compozite

240

130

Logistică industrială

240

20

Inginerie navală şi navigaţie

210

Inginerie marină şi navigaţie

10

Navigaţie şi transport maritim şi fluvial

240

20

Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale

240

30

Electromecanică navală

240

30

Ştiinţe inginereşti aplicate

270

Ştiinţe inginereşti aplicate

10

Inginerie medicală

240

20

Optometrie

240

30

Biotehnologii industriale

240

40

Inginerie fizică

240

50

Informatică industrială

240

60

Informatică aplicată în inginerie electrică

240

70

^)

 

80

Matematică şi informatică aplicată în inginerie

240

90

Fizică tehnologică

240

100

Bioinginerie

240

110

Biomateriale şi dispozitive medicale

240

120

Echipamente şi sisteme medicale

240

40

Arhitectură navală

200

Arhitectură navală

10

Arhitectură navală

240

20

Sisteme şi echipamente navale

240

30

Mecatronică şi robotică

10

Mecatronică şi robotică

250

Mecatronică şi robotică

10

Mecatronică

240

20

Robotică

240

40

Ingineria materialelor

10

Ingineria materialelor

170

Ingineria materialelor

10

Ştiinţa materialelor

240

20

Ingineria elaborării materialelor metalice

240

30

Ingineria procesării materialelor

240

40

Informatică aplicată în ingineria materialelor^)

240

50

Ingineria mediului

10

Ingineria mediului

190

Ingineria mediului

10

Ingineria şi protecţia mediului în industrie

240

20

Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice

240

30

Ingineria şi protecţia mediului în industria chimică şi petrochimică

240

40

Ingineria şi protecţia mediului în agricultură

240

50

Ingineria dezvoltării rurale durabile

240

60

Ingineria mediului

240

70

Ingineria valorificării deşeurilor

240

80

Reconstrucţie ecologică

240

60

Inginerie şi management

10

Inginerie şi management

230

Inginerie şi management

10

Inginerie economică industrială

240

20

Inginerie economică Tn domeniul mecanic

240

30

Inginerie economică în construcţii

240

40

Inginerie şi management naval şi portuar

240

50

Inginerie economică în domeniul transporturilor

240

60

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

240

70

Inginerie economică în industria chimică şi de materiale

240

80

Inginerie economică în agricultură

240

90

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

240

100

Inginerie şi management în industria turismului

240

110

Inginerie şi management forestier

240

120

Ingineria şi managementul afacerilor

240

70

Inginerie genistică, Inginerie de armament, rachete şi muniţii

10

Inginerie genistică, Inginerie de armament, rachete şi muniţii

20

Inginerie genistică

10

Maşini şi utilaje de geniu

240

20

Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare

240

80

Inginerie de armament, rachete şi muniţii

10

Armament, rachete, muniţii de aviaţie şi sisteme de salvare

240

20

Muniţii, rachete, explozivi şi pulberi

240

30

Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului

240

40

Sisteme integrate de armament şi muniţie

240"

3.La anexa nr. 2, punctul 5 "UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI", numărul curent 12 "Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine" se modifică şi va avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare 2))

Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ3)

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

"12

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

Limbă şi literatură

Limba şi literatura neogreacă A- Limba şi literatura modernă B/Limba şi literatura română B

A

IF

180

30

Limba şi literatura rromani - Limba şi literatura română/O limbă şi literatură modernă

A

IF

180

21

Limbă şi literatura modernă - Limba şi ' literatura coreeană (B)

A

IF

180

25

Limbă şi literatură modernă - Limba şi literatura catalană (B)

AP

IF

180

25

O limbă şi literatură modernă - Limba şi literatura română/Limba şi literatura neogreacă

A

IF

180

30

O limbă şi literatură modernă (A) - O limbă şi literatură modernă (B)/Limba şi literatura rromani

A

IF

180

750

Filologie clasică (Limba şi literatura latină A - Limba şi literatura greacă veche B)

A

IF

180

50

Limbi moderne aplicate

Limbi moderne aplicate

A

IF

180

180

Traducere şi interpretare

A

IF

180

180

Studii culturale

Studii americane

A

IF

180

25

Studii iudaice

A

IF

180

25"

4.La anexa nr. 2, punctul 10 "UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ŞI CINEMATOGRAFICĂ «I. L. CARAGIALE» DIN BUCUREŞTI", numărul curent 1 "Facultatea de Teatru" se modifică şi va avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare2))

Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ3)

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

"1

Facultatea de Teatru

Teatru şi artele spectacolului

Artele spectacolului (actorie, regie, păpuşi - marionete, coregrafie)

A

IF

180

81

Scenografie

A

IF

180

12

Teatrologie (management cultural, jurnalism teatral)

A

IF

180

11"

5.La anexa nr. 2, punctul 14 "UNIVERSITATEA «AUREL VLAICU» DIN ARAD", numărul curent 1 "Facultatea de Inginerie" se modifică şi va avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare2))

Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ3)

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

"1

Facultatea de Inginerie

Ingineria autovehiculelor

Autovehicule rutiere

A

IF

240

80

Ingineria sistemelor

Automatică şi informatică aplicată

A

IF

240

50

Ingineria sudăriio)

A

IF

240

25

Inginerie industrială

Tehnologia construcţiilor de maşini

A

IF

240

97

Tehnologia şi designul produselor textile

A

IF

240

40

Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor

A

IF

240

50

Inginerie mecanică

Vehicule pentru transportul feroviar

A

IF

240

35

Inginerie şi management

Inginerie economică industrială

A

IF

240

60"

6.La anexa nr. 2, punctul 16 "UNIVERSITATEA «TRANSILVANIA» DIN BRAŞOV", numărul curent 10 "Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor" şi numărul curent 14 "Facultatea de Medicină" se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare2))

Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ3)

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

"10

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor (în limba engleză}

AP

IF

180

50

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A

IF

180

75

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

AP

ID

180

70

Cibernetica, statistică şi informatică economică

Informatică economică

A

IF

180

30

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A

IF

180

75

Contabilitate şi informatică de gestiune

AP

ID

180

75

Economie şi afaceri internaţionale

Afaceri internaţionale

A

IF

180

75

Afaceri internaţionale

AP

IO

180

75

Finanţe

Finanţe şi bănci

A

IF

180

75

Finanţe şi bănci

A

ID

180

50

Management

Management

A

IF

180

75

Management

A

ID

180

75

Marketing

Marketing

A

IF

180

75

Marketing

AP

ID

180

70

........................................

14

Facultatea de Medicină

Sănătate

Asistenţă medicală generală

A

IF

240

150

Laborator clinic

AP

IF

180

45

Balneofiziokinetoterapie şi recuperare

AP

IF

180

45

Medicină

A

IF

360

100"

7.La anexa nr. 2, punctul 17 "UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA", numărul curent 4 "Facultatea de Construcţii de Maşini", numărul curent 9 "Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului" şi numărul curent 11 "Facultatea de Resurse Minerale şi Mediu**)" se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare2))

Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ3)

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

"4

Facultatea de Construcţii de Maşini

Inginerie industrială

Design industrial

A

IF

240

30

Maşini-unelte şi sisteme de producţie

A

IF

240

30

Maşini-unelte şi sisteme de producţie (la Bistriţa)

A

IF

240

60

Maşini-unelte şi sisteme de producţie (la Satu Mare)

AP

IF

240

30

Maşini-unelte şi sisteme de producţie (la Zalău)

AP

IF

240

30

Tehnologia construcţiilor de maşini

A

IF

240

90

Tehnologia construcţiilor de maşini (în limba germană)

A

IF

240

40

Tehnologia construcţiilor de maşini (la Alba Iulia)

A

IF

240

60

Tehnologia construcţiilor de maşini (la Bistriţa)

AP

IF

240

30

Tehnologia construcţiilor de maşini (la Satu Mare)

A

IF

240

60

Tehnologia construcţiilor de maşini (la Zalău)

A

IF

240

60

Inginerie mecanică

Inginerie mecanică

AP

IF

240

25

Inginerie şi management

Inginerie economică industrială

A

IF

240

75

Inginerie economică industrială (la Bistriţa)

AP

IF

240

30

Inginerie economică industrială (în limba engleză)

A

IF

240

100

Inginerie economică industrială (la Alba Iulia)

AP

IF

240

30

Inginerie economică industrială (la Satu Mare)

AP

IF

240

30

Inginerie economică industrială (la Zalău)

AP

IF

240

30

Mecatronică şi robotică

Robotică

A

IF

240

30

Robotică (în limba engleză)

A

IF

240

50

Robotică (la Bistriţa)

AP

IF

240

30

.........................

9

Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului

Ingineria materialelor

Ingineria procesării materialelor

A

IF

240

67

Ingineria procesării materialelor (la Zalău)

A

IF

240

60

Ştiinţa materialelor

A

IF

240

60

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în industrie

A

IF

240

60

........................

11

Facultatea de Resurse Minerale şi Mediu**)

Ingineria materialelor

Ingineria procesării materialelor

A

IF

240

25

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în industrie

A

IF

240

53

Ingineria valorificării deşeurilor

AP

IF

240

60

Inginerie civilă

Construcţii civile, industriale şi agricole

A

IF

240

50

Inginerie geodezică

Măsurători terestre şi cadastru

AP

IF

240

50

Mine, petrol şi gaze

Inginerie minieră

A

IF

240

30

Prepararea substanţelor minerale utile

A

IF

240

30

Ştiinţa mediului

Ştiinţa mediului

AP

IF

180

40

**) Funcţionează în cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare (CUNBM)."
8.La anexa nr. 2, punctul 19 "UNIVERSITATEA «BABEŞ-BOLYAI» DIN CLUJ-NAPOCA", numărul curent 4 "Facultatea de Biologie şi Geologie" şi numărul curent 15 "Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării" se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare2))

Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ3)

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

"4

Facultatea de Biologie şi Geologie

Biologie

Biochimie

AP

IF

180

50

Biologie

A

IF

180

55

Biologie (în limba maghiară)

A

IF

180

25

Geologie

Geologie

A

IF

180

70

Geologie (în limba maghiară)

AP

IF

180

30

Inginerie geologică

Inginerie geologică

A

IF

240

40

Ştiinţa mediului

Ecologie şi protecţia mediului

A

IF

180

60

Ecologie şi protecţia mediului (în limba germană)

A

IF

180

15

Ecologie şi protecţia mediului (în limba maghiară)

A

IF

180

25

Ştiinţe inginereşti aplicate

Biotehnologii industriale

AP

IF

240

30

..............................

15

Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

A

IF

180

300

Administraţie publică

A

ID

180

150

Administraţie publică (în limba germană, la Satu Mare)

A

IF

180

25

Administraţie publică (în limba maghiară, la Satu Mare)

A

IF

180

50

Administraţie publică (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe)

A

IF

180

70

Administraţie publică (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe)

A

ID

180

40

Administraţie publică (la Bistriţa)

A

IF

180

100

Administraţie publică (la Bistriţa)

AP

ID

180

50

Administraţie publică (la Satu Mare)

A

IF

180

50

Administraţie publică (la Satu Mare)

AP

ID

180

30

Administraţie publică (la Sfântu Gheorghe)

A

IF

180

30

Administraţie publică (la Sfântu Gheorghe)

AP

ID

180

20

Servicii şi politici de sănătate publică (Public Health)

AP

IF

180

50

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice

A

IF

180

145

Comunicare şi relaţii publice

A

ID

180

75

Comunicare şi relaţii publice (în limba germană)

A

IF

180

25

Comunicare şi relaţii publice (în limba maghiară)

A

IF

180

50

Jurnalism

A

IF

180

200

Jurnalism

A

ID

180

50

Jurnalism (în limba engleză)

A

IF

180

50

Jurnalism (în limba germană)

A

IF

180

15

Jurnalism (în limba maghiară)

A

IF

180

35

Publicitate

AP

IF

180

100

Ştiinţe politice

Ştiinţe politice

A

IF

180

100

Ştiinţe politice

A

ID

180

50

Ştiinţe politice (în limba maghiară)

A

IF

180

25

Ştiinţe politice (în limba engleză)

A

IF

180

25"

9.La anexa nr 2, punctul 23 "UNIVERSITATEA «OVIDIUS» DIN CONSTANŢA", numărul curent 9 "Facultatea de Ştiinţe Economice" se modifică şi va avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare2))

Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ3)

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

"9

Facultatea de Ştiinţe Economice

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A

IF

180

250

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A

ID

180

100

Economia firmei

AP

IF

180

100

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A

IF

180

100

Contabilitate şi informatică de gestiune

A

ID

160

100

Economie şi afaceri internaţionale

Afaceri internaţionale

A

IF

180

200

Afaceri internaţionale

A

ID

180

75

Finanţe

Finanţe şi bănci

A

IF

180

200

Finanţe şi bănci

A

ID

180

75

Management

Management

AP

IF

180

100

Marketing

Marketing

A

IF

180

100"

10.La anexa nr. 2, punctul 24 "UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA", numărul curent 1 "Facultatea de Navigaţie şi Transport Naval" şi numărul curent 2 "Facultatea de Electromecanică Navală" vor avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare2))

Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ3)

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

"1

Facultatea de Navigaţie şi Transport Naval

Inginerie marină şi navigaţie

Navigaţie şi transport maritim şi fluvial

A

IF

240

225

Navigaţie şi transport maritim şi fluvial

A

IFR

240

125

Navigaţie şi transport maritim şi fluvial (în limba engleză)

A

IF

240

60

Navigaţie şi transport maritim şi fluvial (in limba engleză, la Aktau Kazakhstan)

AP

IF

240

50

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul transporturilor

A

IF

240

60

2

Facultatea de Electromecanică Navală

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în industrie

A

IF

240

90

Inginerie electrică

Electrotehnică

A

IF

240

100

Electrotehnică

A

IFR

240

100

Inginerie electronică şi telecomunicaţii

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii

A

IF

240

50

Electromecanică navală

A

IF

240

200

Inginerie marină şi navigaţie

Electromecanică navală

A

IFR

240

100

Electromecanică navală (în limba engleză)

A

IF

240

30

Electromecanică navală (în limba engleză, la Aktau Kazakhstan)

AP

IF

240

50"

11.La anexa nr. 2, punctul 25 "UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA", numărul curent 3 "Facultatea de Litere", numărul curent 9 "Facultatea de Inginerie Electrică" şi numărul curent 11 "Facultatea de Agricultură şi Horticultură" se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare2))

Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ3)

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

"3

Facultatea de Litere

Limbă şi literatură

Limba şi literatura română - Limba şi literatura latină

A

IF

180

10

Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă)

A

IF

180

30

Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă)

A

ID

180

75

Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză) (Drobeta-Turnu Severin)

A

IF

180

40

O limbă şi literatură modernă (A) - O limbă şi literatură modernă (B)/ Limba şi literatura latină

A

IF

180

190

Limbi moderne aplicate

Traducere şi interpretare (engleză, franceză)

A

IF

180

40

Muzică

Interpretare muzicală - canto

A

IF

240

8

Interpretare muzicală - instrumente

A

IF

240

8

Pedagogie muzicală

A

IF

180

15

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice

A

IF

180

90

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

A

IF

180

60

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Drobeta-Turnu Severin)

A

IF

180

60

Pedagogie

AP

IF

180

25

Teatru şi artele spectacolului

Artele spectacolului (actorie)

A

IF

180

10

..........................

9

Facultatea de Inginerie Electrică

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în industrie

A

IF

240

50

Inginerie aerospaţială

Echipamente şi instalaţii de aviaţie

A

IF

240

30

Inginerie electrică

Electromecanică

A

IF

240

50

Electromecanică

A

IFR

240

50

Inginerie electrică şi calculatoare

A

IF

240

45

Inginerie electrică şi calculatoare (în limba franceză)

A

IF

240

30

Sisteme electrice

A

IF

240

25

Inginerie energetică

Ingineria sistemelor electroenergetice

A

IF

240

30

Termoenergetică

A

IF

240

30

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

A

IF

240

30

Ştiinţe inginereşti aplicate

Informatică aplicată în inginerie electrică

A

IF

240

50

..................

11

Facultatea de Agricultură şi Horticultură

Agronomie

Agricultură

A

IF

240

100

Agricultură

AP

IFR

240

75

Montanologie

A

IF

240

50

Biologie

Biologie

A

IF

180

50

Horticultură

Horticultură

A

IF

240

55

Peisagistică

AP

IF

240

40

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în agricultură

A

IF

240

60

Ingineria produselor alimentare

Controlul şi expertiza produselor alimentare

AP

IF

240

50

Tehnologia prelucrării produselor agricole

A

IF

240

60

Inginerie geodezică

Măsurători terestre şi cadastru

A

IF

240

50

Silvicultură

Silvicultură

AP

IF

240

30"

12.La anexa nr. 2, punctul 26 "UNIVERSITATEA DE MEDICINA ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA", numărul curent 3 Facultatea de Medicină Dentară" va avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare2))

Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ3)

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

"3

Facultatea de Medicină Dentară

Sănătate

Medicină dentară

A

IF

360

95

Tehnică dentară

A

IF

180

45"

13.La anexa nr. 2, punctul 27 "UNIVERSITATEA «DUNĂREA DE JOS» DIN GALAŢI", numărul curent 4 "Facultatea de Metalurgie, Ştiinţa Materialelor şi Mediu" îşi modifică denumirea în "Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului", iar numărul curent 2 "Facultatea de Arhitectură Navală" şi numărul curent 15 "Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti*)" se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare2))

Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ3)

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

"2

Facultatea de Arhitectură Navală

Arhitectură navală

Arhitectură navală

A

IF

240

80

Sisteme şi echipamente navale

A

IF

240

80

...................

4

Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului

Ingineria materialelor

Ingineria elaborării materialelor metalice

A

IF

240

30

Ingineria procesării materialelor

A

IF

240

75

Ştiinţa materialelor

A

IF

240

30

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în industrie

A

IF

240

50

Ingineria şi protecţia mediului în industrie

AP

IFR

240

50

...............

15

Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti*)

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A

IF

180

*)

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sportivă

A

IF

180

50

Finanţe

Finanţe şi bănci

A

IF

180

*)

Informatică

Informatică

A

IF

180

*)

Ingineria mediului

Ingineria şi protecţia mediului în industrie

AP

IF

240

*)

Ingineria produselor alimentare

Ingineria produselor alimentare

A

IF

240

*)

Inginerie electrică

Electromecanică

A

IF

240

30

Inginerie mecanică

Inginerie mecanică

AP

IF

240

*)

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul mecanic

A

IF

240

*)

Inginerie geodezică

Măsurători terestre şi cadastru

AP

IF

240

30

Istorie

Istorie

AP

IF

180

*)

Limbă şi literatură

Limbă şi literatură română

AP

IF

180

*)

Limbi moderne aplicate

Limbi modeme aplicate

AP

IF

180

*)

Management

Management

A

IF

180

*)

Matematică

Matematică

A

IF

180

*)

Matematică informatică

A

IF

180

*)

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

A

IF

180

*)

Zootehnie

Piscicultură şi acvacultură

AP

IF

240

50

*) Programele de studii universitare/specializările se şcolarizează la Cahul."
14.La anexa nr. 2, punctul 30 "UNIVERSITATEA «ALEXANDRU IOAN CUZA» DIN IAŞI", numărul curent 11 "Facultatea de Litere" se modifică şi va avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare2))

Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ3)

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

"11

Facultatea de Litere

Limbă şi literatură

Filologie clasică (Limba latină A - Limba greacă veche B)

A

IF

180

40

Limba şi literatura română - Literatură universală şi comparată

A

IF

180

20

Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă

A

IF

180

250

Literatură universală şi comparată - Limbă şi literatură modernă

A

IF

180

20

O limbă şi literatură modernă A (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) - Limba şi literatura română

A

IF

180

200

O limbă şi literatură modernă A (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) - O limbă şi literatură modernă B (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă)

A

IF

180

400

O limbă şi literatură modernă (A)- Literatură universală şi comparată

A

IF

180

20

Limbi moderne aplicate

Traducere şi interpretare

AP

IF

180

30

Studii culturale

Studii americane

A

IF

180

30

Ştiinţe ale comunicării

Jurnalism

A

IF

180

125"

15.La anexa nr. 2, punctul 33 "UNIVERSITATEA DIN ORADEA", numărul curent 8 "Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării", numărul curent 10 "Facultatea de Medicină şi Farmacie", numărul curent 12 "Facultatea de Ştiinţe" şi numărul curent 15 "Facultatea de Teologie Ortodoxă «Episcop Dr. Vasile Coman»" se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare2))

Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ3)

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

"8

Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării

Istorie

Istorie

A

IF

180

60

Relaţii internaţionale şi studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene

A

IF

180

50

Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba engleză)

A

IF

180

50

Ştiinţe ale comunicării

Jurnalism

A

IF

180

50

Ştiinţe politice

Studii de securitate

AP

IF

180

30

Ştiinţe politice

A

IF

180

75

Studii culturale

Studii americane

AP

IF

180

50

Turism cultural

AP

IF

180

40

................

10

Facultatea de Medicină şi Farmacie

Sănătate

Asistenţă medicală generală

AP

IF

240

30

Balneofiziokinetoterapie şi recuperare

A

IF

180

30

Farmacie

A

IF

300

50

Medicină

A

IF

360

140

Medicină dentară

A

IF

360

85

Medicină (în limba engleză)

AP

IF

360

50

Radiologie şi imagistică

A

IF

180

30

Tehnică dentară

A

IF

180

30

.................

12

Facultatea de Ştiinţe

Biologie

Biologie

A

IF

180

80

Chimie

Chimie

A

IF

180

40

Fizică

Fizică

A

IF

180

40

Fizică informatică

AP

IF

180

40

Fizică medicală

AP

IF

180

25

Informatică

Informatică

A

IF

180

40

Matematică

Matematică

A

IF

180

50

Matematica informatică

A

IF

180

40

Ştiinţa mediului

Ecologie şi protecţia mediului

AP

IF

180

40

...................

15

Facultatea de Teologie Ortodoxă «Episcop Dr. Vasile Coman»

Teologie

Teologie ortodoxă asistenţă socială

A

IF

180

25

Teologie ortodoxă pastorală

A

IF

240

60"

16.La anexa nr. 2, punctul 35 "UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI", numărul curent 1 "Facultatea de Ştiinţe" şi numărul curent 10 "Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane" se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare2))

Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ3)

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

"1

Facultatea de Ştiinţe

Biologie

Biologie

A

IF

180

70

Chimie

Chimie

A

IF

180

50

Horticultură

Horticultură

A

IF

240

50

Ingineria mediului

Ingineria mediului

AP

IF

240

40

Kinetoterapie

Kinetoterapie şi motricitate specială

A

IF

180

30

Psihologie

Terapie ocupaţională

AP

IF

180

50

Sănătate

Asistenţă medicală generală

A

IF

240

45

Ştiinţa mediului

Ecologie şi protecţia mediului

A

IF

180

110

Ştiinţe inginereşti aplicate

Inginerie fizică

A

IF

240

35

...................

10

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane

Filosofie

Filosofie

A

IF

180

25

Istorie

Istorie

A

IF

180

30

Psihologie

Psihologie

A

IF

180

100

Relaţii internaţionale şi studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene

A

IF

180

50

Ştiinţe administrative

Poliţie locală

AP

IF

180

60

Ştiinţe ale comunicării

Jurnalism

A

IF

180

50"

17.La anexa nr. 2, punctul 38 "UNIVERSITATEA «LUCIAN BLAGA» DIN SIBIU", numărul curent 3 "Facultatea de Litere şi Arte", numărul curent 4 "Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane" şi numărul curent 6 "Facultatea de Ştiinţe" se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare2))

Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ3)

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

"3

Facultatea de Litere şi Arte

Limbă şi literatură

Limba şi literatura chineză - Limba şi literatura engleză

AP

IF

180

25

Limba şi literatura engleză - O limbă şi literatură modernă (germană, franceză)/Limba şi literatura română

A

IF

180

70

Limba şi literatura franceză - O limbă şi literatura modernă (engleză/germană) sau Limba şi literatura română

A

IF

180

50

Limba şi literatura germană - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză) sau Limba şi literatura română

A

IF

180

50

Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, germană, franceză)

A

IF

180

70

Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, germană, franceză)°)

AP

ID

180

75

Limbi moderne aplicate

Limbi modeme aplicate

A

IF

180

100

Studii culturale

Studii americane

AP

IF

180

50

Ştiinţe ale comunicării

Ştiinţe ale informării şi documentării

A

IF

180

25

Teatru şi artele spectacolului

Artele spectacolului (actorie)

A

IF

180

12

Teatrologie (management cultural)

A

IF

180

12

4

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane

Arte vizuale

Conservare şi restaurare

A

IF

180

25

Design

AP

IF

180

25

Asistenţă socială

Asistenţă socială

A

IF

180

100

Filosofie

Filozofie °)

AP

IF

180

50

Istorie

Istorie

A

IF

180

50

Istorie (în limba germană) °)

A

IF

180

*)

Istorie

AP

ID

180

60

Psihologie

Psihologie

A

IF

180

100

Relaţii internaţionale şi studii europene

Reiaţii internaţionale şi studii europene

A

IF

180

50

Sociologie

Resurse umane

AP

IF

180

75

Sociologie

A

IF

180

75

Studii culturale

Etnologie°)

AP

IF

180

30

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice

A

IF

180

50

Comunicare şi relaţii publice

A

ID

180

50

Jurnalism

A

IF

180

90

Jurnalism

A

ID

180

50

Ştiinţe ale educaţiei

Psihopedagogie specială°)

AP

IF

180

100

Ştiinţe politice

Studii de securitate

AP

IF

180

60

Ştiinţe politice

A

IF

180

50

Ştiinţe politice

A

ID

180

50

Teologie

Teologie asistenţă socială (în limba germană)

AP

IF

180

25

Teologie protestantă pastorală

A

IF

240

10

..................

6

Facultatea de Ştiinţe

Biologie

Biologie

A

IF

180

40

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sportivă

A

IF

180

25

Sport şi performanţă motrică

A

IF

180

30

Fizică

Fizică °)

A

IF

180

25

Fizică informatică

AP

IF

180

25

Informatică

Informatică

A

IF

180

30

Informatică aplicată°)

AP

IF

180

25

Informatică aplicată°)

AP

ID

180

*)

Matematică

Matematică°)

AP

IF

180

*)

Matematică informatică

A

IF

180

100

Matematică informatică°)

AP

ID

180

*)

Matematici aplicate °)

AP

IF

180

*)

Ştiinţa mediului

Ecologie şi protecţia mediului

A

IF

180

100

Fizica mediului

AP

IF

180

40"

18.La anexa nr. 2, punctul 39 "UNIVERSITATEA «ŞTEFAN CEL MARE» DIN SUCEAVA", numărul curent 6 "Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării" se modifică şi va avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare2))

Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ3)

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

"6

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Limbă şi literatură

Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura germană/Limba şi literatura română

A

IF

180

30

Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză

A

IF

180

45

Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura germană

A

IF

180

25

Limba şi literatura română - Limba şi literatura italiană

A

IF

180

30

Limba şi literatura română - Limba şi literatura spaniolă

A

IF

180

50

Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (franceză, germană)

A

IF

180

50

Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (franceză, germană)

A

ID

180

50

Limba şi literatura ucraineană - O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)/Limba şi literatura română

A

IF

180

25

Literatură universală şi comparată - Limba şi literatura română sau o limbă modernă (spaniolă/italiană/germană)

AP

IF

180

25

Limbi moderne aplicate

Limbi modeme aplicate

AP

IF

180

25

Studii culturale

Studii americane

AP

IF

180

35

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice

A

IF

180

50"

19.La anexa nr. 2, punctul 40 "UNIVERSITATEA «VALAHIA» DIN TÂRGOVIŞTE", numărul curent 2 "Facultatea de Drept şi Ştiinţe Social-Politice" se modifică şi va avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare2))

Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ3)

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

"2

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Social- Politice

Drept

Drept

A

IF

240

100

Drept

A

ID

240

100

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

A

IF

180

100

Administraţie publică

A

ID

180

75

Administraţie publică (la Alexandria)

AP

IF

180

80

Ştiinţe ale comunicării

Jurnalism

A

IF

180

50"

20.La anexa nr. 2, punctul 41 "UNIVERSITATEA «CONSTANTIN BRÂNCUŞI» DIN TÂRGU JIU", numărul curent 3,Facultatea de Relaţii Internaţionale, Drept şi Ştiinţe Administrative" se modifică şi va avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare2))

Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ3)

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

"3

Facultatea de Relaţii internaţionale, Drept şi Ştiinţe Administrative

Drept

Drept

A

IF

240

150

Drept

A

ID

240

75

Istorie

Istorie

AP

IF

180

50

Relaţii internaţionale şi studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene

A

IF

180

50

Sociologie

Sociologie

AP

IF

180

50

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

A

IF

180

100

Administraţie publică

AP

ID

180

30

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice

AP

IF

180

50

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

Ordine şi siguranţă publică

AP

IF

180

50"

21.La anexa nr. 2, punctul 42 "UNIVERSITATEA «PETRU MAIOR» DIN TÂRGU MUREŞ", numărul curent 3 "Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative" se modifică şi va avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare2))

Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ3)

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

"3

Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A

IF

180

100

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A

IF

180

100

Contabilitate şi informatică de gestiune

A

IFR

180

75

Drept

Drept

A

IF

240

75

Drept

A

IFR

240

50

Finanţe

Finanţe şi bănci

A

IF

180

100

Management

Management

A

IF

180

100

Management

A

IFR

180

75

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

A

IF

180

120

Administraţie publică

A

IFR

180

50"

22.La anexa nr. 2, punctul 43 "UNIVERSITATEA DE MEDICINA ŞI FARMACIE DIN TÂRGU MUREŞ", numărul curent 2 "Facultatea de Medicină Dentară" se modifică şi va avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare2))

Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ3)

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

"2

Facultatea de Medicină Dentară

Sănătate

Medicină dentară

A

IF

360

140

Tehnică dentară

A

IF

180

30"

23.La anexa nr. 2, punctul 45 "UNIVERSITATEA «POLITEHNICA» DIN TIMIŞOARA", numărul curent 9 "Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării" se modifică şi va avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare2))

Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ3)

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

"9

Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării

Limbii moderne aplicate

Traducere şi interpretare

AP

IF

180

25

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice

A

IF

180

75"

24.La anexa nr. 2, punctul 47 "UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA", numărul curent 6 "Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative", numărul curent 7 "Facultatea de Sociologie şi Psihologie" şi numărul curent 8 "Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor" se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare2))

Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ3)

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

"6

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative

Drept

Drept

A

IF

240

550

Drept

A

IFR

240

100

Drept

AP

ID

240

150

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

A

IF

180

100

Poliţie locală

AP

IF

180

100

7

Facultatea de Sociologie şi Psihologie

Asistenţă socială

Asistenţă socială

A

IF

180

50

Asistenţă socială

A

ID

180

50

Psihologie

Psihologie

A

IF

180

230

Sociologie

Antropologie

A

IF

180

30

Resurse umane

AP

IF

180

50

Sociologie

A

IF

180

60

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

A

IF

180

60

Pedagogie

A

IF

180

175

Psihopedagogie specială

A

IF

180

50

8

Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A

IF

180

150

Cibernetică, statistică şi informatică economică

Informatică economică

A

IF

180

100

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A

IF

180

300

Contabilitate şi informatică de gestiune

A

ID

180

50

Economie

Economie agroalimentară şi a mediului

A

IF

180

75

Economie generală şi comunicare economică

A

IF

180

75

Economie şi afaceri internaţionale

Economie şi afaceri internaţionale

A

IF

180

150

Economie şi afaceri internaţionale °)

AP

ID

180

150

Finanţe

Finanţe şi bănci

A

IF

180

420

Finanţe şi bănci

A

ID

180

50

Finanţe şi bănci (în limba engleză)

A

IF

180

75

Management

Management

A

IF

180

400

Management

A

ID

180

100

Management (în limba franceză)

A

IF

180

50

Marketing

Marketing

A

IF

180

185"

25.La anexa nr. 2, punctul 48 "UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE «VICTOR BABEŞ» DIN TIMIŞOARA", numărul curent 2 "Facultatea de Medicină Dentară" va avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare2))

Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ3)

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

"2

Facultatea de Medicină Dentară

Sănătate

Asistenţă de profilaxie stomatologică

AP

IF

180

20

Asistenţă dentară

A

IF

180

20

Medicină dentară

A

IF

360

150

Medicină dentară (in limba engleză)

AP

IF

360

30

Tehnică dentară

A

IF

180

55"

26.La anexa nr. 2, punctul 50 "UNIVERSITATEA NAŢIONALA DE APĂRARE «CAROL I» DIN BUCUREŞTI", numărul curent 1 "Facultatea de Comandă şi Stat Major" se modifică şi se introduce numărul curent 2 "Facultatea de Securitate şi Apărare", care vor avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare2))

Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ3)

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

"1

Facultatea de Comandă şi Stat Major

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

Conducere interarme - forţe aeriene

A

IF

180

25

Conducere interarme - forţe terestre

A

IF

180

15

Conducere logistică

A

IF

180

25

Conducere militară

AP

IF

180

180

2

Facultatea de Securitate şi Apărare

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

Securitate şi apărare

AP

IF

180

50

Comunicare publică şi interculturală în domeniul securităţii şi apărării

AP

IF

180

33

Sisteme informaţionale

AP

IF

180

30"

27.La anexa nr. 3, punctul 1 "UNIVERSITATEA CREŞTINĂ «DIMITRIE CANTEMIR» DIN BUCUREŞTI", numărul curent 1 "Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative", numărul curent 2 "Facultatea de Management Turistic şi Comercial", numărul curent 4 "Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale", numărul curent 5 "Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate", numărul curent 6 "Facultatea de Ştiinţe Politice", numărul curent 8 "Facultatea de Drept din Cluj - Napoca", numărul curent 9 "Facultatea de Ştiinţe Economice din Cluj-Napoca", numărul curent 11 "Facultatea de Management Turistic şi Comercial din Timişoara", numărul curent 12 "Facultatea de Management Turistic şi Comercial din Constanţa", numărul curent 13 "Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale din Braşov", numărul curent 14 "Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate din Braşov" şi numărul curent 17 "Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei" se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare2))

Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ3)

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

"1

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative

Drept

Drept

A

IF

240

500

Drept

A

IFR

240

300

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

A

IF

180

100

Administraţie publică

AP

IFR

180

75

2

Facultatea de Management Turistic şi Comercial

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A

IF

180

600

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A

IFR

180

350

......................

4

Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale

Economie şi afaceri internaţionale

Economie şi afaceri internaţionale

A

IF

180

300

Economie şi afaceri internaţionale

A

IFR

180

200

5

Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

AP

IF

180

150

Finanţe

Finanţe şi bănci

A

IF

180

400

Finanţe şi bănci

A

IFR

180

200

6

Facultatea de Ştiinţe Politice

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice

AP

IF

180

80

Ştiinţe politice

Ştiinţe politice

A

IF

180

75

Ştiinţe politice

A

IFR

180

150

.......................

8

Facultatea de Drept din Cluj-Napoca

Drept

Drept

A

IF

240

200

Drept

A

IFR

240

150

9

Facultatea de Ştiinţe Economice din Cluj-Napoca

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A

IF

180

200

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A

IFR

180

150

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A

IF

180

75

Contabilitate şi informatică de gestiune

A

IFR

180

75

Finanţe

Finanţe şi bănci

A

IF

180

50

Finanţe şi bănci

A

IFR

180

50

......................

11

Facultatea de Management Turistic şi Comercial din Timişoara

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A

IF

180

300

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A

IFR

180

150

12

Facultatea de Management Turistic şi Comercial din Constanţa

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A

IF

180

100

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A

IFR

180

150

13

Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale din Braşov

Economie şi afaceri internaţionale

Economie şi afaceri internaţionale

A

IF

180

100

Economie şi afaceri internaţionale

A

IFR

180

150

14

Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate din Braşov

Finanţe

Finanţe şi bănci

A

IF

180

125

Finanţe şi bănci

A

IFR

180

150

.........................

17

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

AP

IF

180

80"

28.La anexa nr. 3, punctul 2 "UNIVERSITATEA «TITU MAIORESCU» DIN BUCUREŞTI", numărul curent 7 "Facultatea de Medicină" se modifică şi va avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare2))

Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ3)

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

"7

Facultatea de Medicină

Sănătate

Asistenţă medicală generală

A

IF

240

50

Medicină

A

IF

360

125"

29.La anexa nr. 3, punctul 3 "UNIVERSITATEA «NICOLAE TITULESCU» DIN BUCUREŞTI", numărul curent 1 "Facultatea de Drept" se modifică şi va avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare2))

Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ3)

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

"1.

Facultatea de Drept

Drept

Drept

A

IF

240

450

Drept

A

ID

240

150

Drept european şi internaţional

A

IF

240

200"

30.La anexa nr. 3, punctul 6 "UNIVERSITATEA «SPIRU HARET» DIN BUCUREŞTI", numărul curent 5 "Facultatea de Management Financiar-Contabil", numărul curent 9 "Facultatea de Sociologie-Psihologie", numărul curent 14 "Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative din Braşov", numărul curent 15 "Facultatea de Management Financiar - Contabil din Craiova", numărul curent 21 "Facultatea de Psihologie şi Pedagogie din Braşov" şi numărul curent 23 "Facultatea de Contabilitate şi Finanţe din Râmnicu Vâlcea" se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare2))

Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ3)

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

"5

Facultatea de Management Financiar-Contabil

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A

IF

180

300

Contabilitate şi informatică de gestiune

AP

IFR

180

75

Contabilitate şi informatică de gestiune

AP

ID

180

120

Management

Management

AP

IF

180

125

.....................

9

Facultatea de Sociologie - Psihologie

Psihologie

Psihologie

A

IF

180

200

Sociologie

Sociologie

A

IF

180

125

Sociologie

AP

IFR

180

100

...................

14

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative din Braşov

Drept

Drept

A

IF

240

100

Drept

AP

IFR

240

100

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

A

IF

180

150

Administraţie publică

A

IFR

180

75

15

Facultatea de Management Financiar-Contabil din Craiova

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A

IF

180

150

Contabilitate şi informatică de gestiune

AP

IFR

180

75

Economie şi afaceri internaţionale

Afaceri internaţionale

AP

IF

180

100

Finanţe

Finanţe şi bănci

A

IF

180

125

Finanţe şi bănci

A

IFR

180

50

.....................

21

Facultatea de Psihologie şi Pedagogie din Braşov

Psihologie

Psihologie

A

IF

180

100

Psihologie

AP

IFR

180

50

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogie

A

IF

180

100

...................

23

Facultatea de Contabilitate şi Finanţe din Râmnicu Vâlcea

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A

IF

180

50

Contabilitate şi informatică de gestiune

A

IFR

180

50

Finanţe

Finanţe şi bănci

A

IF

180

75

Finanţe şi bănci

A

IFR

180

50"

31.La anexa nr. 3, punctul 13 "INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST DIN BUCUREŞTI", numărul curent 1 "Facultatea de Teologie" se modifică şi va avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare2))

Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ3)

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

"1

Facultatea de Teologie

Teologie

Teologie baptistă pastorală

A

IF

240

25

Teologie baptistă pastorală

A

ID

240

50"

32.La anexa nr. 3, punctul 21 "UNIVERSITATEA «BOGDAN VODĂ» DIN CLUJ-NAPOCA", numărul curent 2 Facultatea de Drept" se modifică şi va avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare2))

Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ3)

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

"2

Facultatea de Drept

Drept

Drept

A

IF

240

80

Drept

AP

IFR

240

50

Ştiinţe politice

Ştiinţe politice *)

AP

IF

180

100"

33.La anexa nr. 3, punctul 33 "UNIVERSITATEA «CONSTANTIN BRÂNCOVEANU» DIN PITEŞTI", numărul curent 6 "Facultatea de Management, Marketing în Afaceri Economice din Râmnicu Vâlcea" se modifică şi va avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare1) şi limba de predare2))

Acreditare (A)/Autorizare de funcţionare provizorie (AP)

Forma de învăţământ3)

Număr de credite de studii transferabile

Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

"6

Facultatea de Management, Marketing în Afaceri Economice din Râmnicu Vâlcea

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

A

IF

180

200

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

A

IF

180

100

Contabilitate şi informatică de gestiune

A

IFR

180

100

Finanţe

Finanţe şi bănci

A

IF

180

100

Management

Management

A

IF

180

200

Management

A

IFR

180

100

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

A

IF

180

60"

Art. II
Hotărârea Guvernului nr. 707/2012 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2012-2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 30 iulie 2012, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 135 din data de 14 martie 2013