HOTĂRÂRE nr. 1104 din 10 decembrie 2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Hotărârea Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 4 iulie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Prezenta hotărâre are în vedere prevederile referitoare la ajutoare sub formă de reduceri ale sprijinului financiar pentru energia electrică din surse regenerabile prevăzute la secţiunea 3.7.2 din Orientări."
2.La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) Schema de ajutor de stat prevăzută la alin. (1) se aplică potrivit prevederilor Deciziei Comisiei Europene nr. C (2014) 7287 final din 15 octombrie 2014."
3.La articolul 2 alineatul (5), punctul (iv) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(iv)preţul energiei electrice = preţul mediu de vânzare cu amănuntul al energiei electrice aplicabil întreprinderilor cu nivel asemănător de consum, astfel cum rezultă din ultimul raport privind rezultatele monitorizării pieţei de energie electrică, aferent anului n, publicat pe site-ul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE. Preţul energiei electrice include şi costul integral al subvenţiilor pentru energia electrică produsă din surse regenerabile care ar fi transferat întreprinderii în absenţa exceptării."
4.La articolul 2, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(6) În cazul întreprinderilor electro-intensive înfiinţate de mai puţin de un an şi care se află pe lista sectoarelor din anexa nr. 3 din Orientări, se utilizează datele estimate pentru primul an de activitate. Ulterior primului an de activitate, Ministerul Economiei verifică încadrarea întreprinderii în condiţiile de eligibilitate stabilite de prezenta schemă, urmând să regularizeze sprijinul financiar acordat, după caz. Pentru al doilea an de activitate se utilizează datele aferente primului an de activitate. Pentru al treilea an de activitate se aplică media aritmetică a datelor aferente primilor 2 ani de activitate. Începând cu al patrulea an de activitate se utilizează media aritmetică a celor 3 ani anteriori."
5.La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
"(11) Pentru anul 2014, exceptarea prevăzută la art. 1 alin. (1) se aplică de la data de 1 decembrie 2014 pentru cantitatea de energie electrică consumată de beneficiari după această dată."
6.Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 4
(1) Ministerul Economiei verifică anual respectarea îndeplinirii de către beneficiari a condiţiilor impuse de reglementările Uniunii Europene şi cele naţionale în vigoare, precum şi de prevederile prezentei hotărâri şi monitorizează schema de ajutor de stat astfel încât să asigure că exceptările acordate se încadrează în procentele prevăzute la art. 2 alin. (4) şi că beneficiarul ajutorului de stat continuă să se încadreze în condiţiile de eligibilitate stabilite în schemă în baza documentaţiei depuse de beneficiar până la data de 31 mai a fiecărui an.
(2) Documentaţia prevăzută la alin. (1) se depune începând cu anul următor celui în care a fost obţinut acordul de exceptare.
(3) Dacă în cursul monitorizării se constată:
a) înregistrarea unui excedent al ajutorului de stat acordat prin exceptare faţă de procentele prevăzute la art. 2 alin. (4), Ministerul Economiei ia măsurile necesare ca respectivul ajutor excedentar să fie rambursat înainte de data de 1 iulie a anului următor înregistrării excedentului;
b) că beneficiarul ajutorului de stat nu mai îndeplineşte oricare dintre criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta hotărâre, Ministerul Economiei notifică beneficiarul asupra încetării acordului pentru exceptare şi ia măsurile necesare de rambursare a ajutorului de stat de la momentul la care beneficiarul nu a mai îndeplinit respectivele criterii.
(4) În situaţia prevăzută la alin. (3) lit. b), beneficiarul ajutorului de stat informează ANRE, precum şi pe fiecare dintre furnizorii săi de energie electrică, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii notificării prevăzute la alin. (3) lit. b), asupra încetării acordului pentru exceptare."
7.La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) În cazul în care beneficiarul unui ajutor acordat în baza prezentei scheme dispune de un ajutor ilegal anterior, declarat incompatibil printr-o decizie a Comisiei Europene, Ministerul Economiei suspendă plata ajutorului de stat până când respectivul beneficiar rambursează ajutorul ilegal şi incompatibil, precum şi dobânda de recuperare aferentă."
8.În anexă, articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 1
(1) Pot beneficia de exceptări, în baza schemei de ajutor de stat, întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii de eligibilitate:
a) sunt înregistrate conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) activitatea principală sau una dintre activităţile secundare se încadrează în codurile CAEN prevăzute în anexa nr. 3 la «Orientările privind ajutoarele pentru mediu şi energie pentru perioada 2014-2020», elaborate de Comisia Europeană, denumite în continuare Orientări;
c) nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;
d) asigură realizarea în mod independent de către experţi acreditaţi a activităţii de auditare energetică, anterior aplicării măsurilor de eficienţă energetică şi ulterior realizării acestora. Auditul iniţial reflectă stadiul implementării măsurilor de eficienţă energetică şi/sau planul de măsuri de eficientizare a consumului de energie electrică rezultate din respectivul audit şi asumate de beneficiar. Ulterior, auditul energetic se realizează cu o periodicitate de 4 ani, cu excepţia auditului energetic final care se realizează în ultimul an de valabilitate a schemei;
e) pe durata schemei, menţin activitatea în Spaţiul Economic European şi eventualele disponibilizări nu depăşesc 25% din numărul angajaţilor la momentul calificării în schema de sprijin;
f) încheie şi desfăşoară parteneriate cu instituţii de învăţământ pentru realizarea de specializări în domenii de activitate precum: şcoli profesionale, calificare la locul de muncă, burse de studii etc., finanţează dotări de laboratoare din învăţământul liceal şi universitar, programe de pregătire profesională pentru elevi şi profesori, în vederea reducerii decalajului dintre teorie şi practică şi creşterii nivelului profesional şi atragerii de personal calificat.
(2) Criteriile de eligibilitate prevăzute la alin. (1) trebuie îndeplinite de beneficiar pe toată perioada de valabilitate a acordului pentru exceptare."
9.În anexă, la articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 2
(1) În vederea obţinerii acordului pentru exceptare, solicitantul transmite Ministerului Economiei o cerere de emitere a acordului pentru exceptare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură, însoţită de următoarele documente justificative:
a) certificat constatator, în original, emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde este înregistrată societatea solicitantă, în care să se menţioneze următoarele informaţii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociaţii şi reprezentanţii legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal şi toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale întreprinderii, data ultimei menţiuni înscrise în registru şi obiectul acesteia;
b) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat al statului, în original sau în copie legalizată, eliberat în condiţiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru;
c) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local, în original sau în copie legalizată, eliberat în condiţiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru;
d) dovada contractării auditului energetic iniţial prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. d);
e) documentele aferente formulei de calcul prevăzute la art. 2 alin. (5) din hotărâre care să ateste încadrarea în procentele prevăzute la art. 2 alin. (4) din hotărâre;
f) documentele care atestă numărul angajaţilor, conform criteriului de eligibilitate prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. e);
g) documentele care atestă încheierea parteneriatelor cu instituţii de învăţământ, conform criteriului de eligibilitate prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. f)."
10.În anexă, la articolul 3 alineatul (6), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) acordul pentru exceptare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură, în cazul întreprinderilor solicitante selectate pentru finanţare;"
11.În anexă, la articolul 3, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
"(7) Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat asigură publicarea informaţiilor prevăzute la art. 104-106 din Orientări pe site-ul Ministerului Economiei."
12.După anexă se introduc anexele nr. 1 şi 2 la procedură, cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.
Art. II
Hotărârea Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 4 iulie 2014, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

Ministrul delegat pentru energie,

Răzvan-Eugen Nicolescu

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

ANEXA nr. 1: CERERE de emitere a acordului pentru exceptare
(- Anexa nr. 1 la procedură)
Data înregistrării: ................
Numărul înregistrării: ................
Subscrisa, ................, având datele de identificare menţionate la pct. I, reprezentată legal prin domnul/doamna ................, având calitatea de ................, solicit exceptarea de la plata unui procent de ......... din numărul de certificate verzi aferent cotei obligatorii de achiziţie a certificatelor verzi în condiţiile prevederilor schemei de ajutor de stat instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 495/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
I.Prezentarea întreprinderii
Denumirea întreprinderii: ................
Data înregistrării întreprinderii: ................
Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: ................
Codul de identificare fiscală: ................
Adresa: ................, cod poştal: ................
Telefon: ................, fax: ................
E-mail: ................
Forma juridică: ................
Tipul întreprinderii: ................
IMM1: |_|
1IMM sunt definite, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, ca societăţi cu numărul mediu scriptic de personal până la 250 (inclusiv) de angajaţi raportat în anul anterior, care realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau care deţin active totale ce nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate.
Societăţi mari2: |_|
2Societatea mare este acea societate care nu îndeplineşte criteriile pentru încadrarea în categoria IMM-urilor.
Obiectul principal de activitate: ................
Cod CAEN: ................
Obiectul secundar de activitate pentru care se solicită exceptarea3: ................
3Se completează dacă exceptarea se solicită pentru obiectul secundar de activitate.
Cod CAEN: ................
Numărul de angajaţi la data înregistrării cererii de emitere a acordului pentru exceptare: ................
II.Situaţia întreprinderii în absenţa acordării exceptării
Suma estimată de plată pentru certificatele verzi: ................ lei
Consumul estimat de energie: ................ MW/h
Estimare privind ponderea certificatelor verzi în costul total cu energia electrică: ................ %
Datele de la pct. II sunt aferente anului în care se depune cererea de emitere a acordului pentru exceptare.
III.Declaraţie pe propria răspundere
Subsemnatul/Subsemnata, ................, identificat/identificată cu actul de identitate seria ...... nr. ........., eliberat de ................ la data de ............, cu domiciliul în localitatea ................, str. ............... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., sectorul/judeţul ........., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ................, declar pe propria răspundere că:
a)întreprinderea asigură din surse proprii, pe perioada derulării schemei, plata sumei prevăzute la art. 2 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
b)întreprinderea se angajează să prezinte anual Ministerului Economiei stadiul implementării măsurilor de eficienţă energetică asumate în conformitate cu recomandările auditurilor energetice prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. d) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 495/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi documentele care atestă îndeplinirea în continuare a celorlalte criterii de eligibilitate prevăzute la acelaşi articol;
c)întreprinderea se angajează să menţină evidenţa contabilă separată pentru obiectivul secundar de activitate4;
4Se completează dacă exceptarea se solicită pentru obiectul secundar de activitate.
d)toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte.
Înţeleg că orice incorectitudine în prezentarea informaţiilor şi a documentelor ataşate în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
Numele: ................
Funcţia: ................
Semnătura autorizată şi stampila solicitantului5: ................
5Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.
Data semnării: ................
ANEXA nr. 2: ACORD pentru exceptare1
1Se completează de către unitatea de implementare.
(- Anexa nr. 2 la procedură)
MINISTERUL ECONOMIEI
Unitatea de implementare
................
Data înregistrării: ................
Numărul înregistrării: ................
DESTINATAR:
Denumirea întreprinderii: ................
Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: ................
Codul de identificare fiscală: ................
Adresa: ................
Telefon: ................, fax: ................
E-mail: ................
Ca urmare a Cererii dumneavoastră nr. ........ din data de ............ vă comunicăm Acordul pentru exceptare nr. ....... din data de ................, prin care ................ este exceptată de la plata unui procent de ......... % din numărul de certificate verzi aferente cotei obligatorii.
Prezentul acord de exceptare este valabil până la expirarea schemei de ajutor de stat, sub rezerva constatării îndeplinirii criteriilor de eligibilitate în cadrul verificărilor anuale realizate de către unitatea de implementare.
Ministrul economiei,
................
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 4 din data de 5 ianuarie 2015