ORDIN nr. 926 din 12 august 2014 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate
Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. nr. 5.819/2014 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică, având în vedere prevederile art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003,
În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 29 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.În cuprinsul actului normativ, sintagma "Serviciul pentru programe de sănătate" se înlocuieşte cu sintagma "Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică".
2.La articolul 3, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:
"Art. 3
(1) Direcţiile de sănătate publică vor desemna o persoană responsabilă cu organizarea activităţii de trimitere la tratament în străinătate.
.......................................................................................
(3) În termen de maximum două zile lucrătoare de la înregistrarea documentelor prevăzute la art. 2 alin. (2) la direcţia de sănătate publică, această instituţie are obligaţia de a transmite comisiei de specialitate teritoriale toate documentele necesare îndeplinirii atribuţiilor acesteia privind trimiterea bolnavilor la tratament în străinătate, prevăzute în anexa nr. 2."
3.La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 5
(1) Solicitările de trimitere a bolnavilor pentru tratament medical în străinătate se aprobă, ca urmare a analizării acestora de către o comisie constituită la nivelul Ministerului Sănătăţii, condusă de un secretar de stat în calitatea de preşedinte."
4.Anexele nr. 5 şi 9 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

ANEXA nr. 1:
(- Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 50/2004)
DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ..................... (adresă, telefon, fax) ....................
Nr. ..../....
Către:
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică
Vă trimitem alăturat dosarul medical al pacientului ................................., cu diagnosticul ........................, care are recomandarea Comisiei medicale de ................. pentru trimiterea la tratament medical în ..........................................,
având: punctaj total de ...................... puncte, în vederea efectuării ............................................... .
Vă rugăm să analizaţi şi să dispuneţi finanţarea cu echivalentul în lei al sumei de ..................., din care:
- cheltuieli de tratament = .................................;
- cheltuieli de spitalizare = ..............................;
- cheltuieli de transport = ................................. .
Director executiv,
............................
(numele în clar şi semnătura)
Director executiv adjunct economic,
...........................
(numele în clar şi semnătura)
ANEXA nr. 2:
(- Anexa nr. 9 la Ordinul nr. 50/2004)
PROCES-VERBAL
Nr. ................ din data .........................
Comisia constituită la nivelul Ministerului Sănătăţii, numită prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. ........... din .............., a analizat următoarele solicitări de trimitere a bolnavilor pentru tratament medical în străinătate:

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Diagnosticul complet*

Numărul/Data înregistrării solicitării

Punctaj total**

Punctaj pentru costul estimat al tratamentului solicitat***

Punctaj pentru perioada de timp****

Punctaj total final

Decizia comisiei aprobat/neaprobat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

         
_______
* Se va menţiona diagnosticul aşa cum este consemnat în procesul-verbal medical întocmit în vederea trimiterii pentru tratament în străinătate.
** Se va menţiona punctajul total consemnat în procesul-verbal medical întocmit în vederea trimiterii pentru tratament în străinătate.
*** Se va menţiona punctajul acordat de către comisia constituită la nivelul Ministerului Sănătăţii pentru criteriul "costul estimat al tratamentului solicitat", în condiţiile prevederilor ordinului.
**** Se va menţiona punctajul acordat de către comisia constituită la nivelul Ministerului Sănătăţii pentru criteriul "perioada de timp care a trecut de la data înregistrării solicitării", în condiţiile prevederilor ordinului.
NOTE:
Pentru bolnavii care au consemnat în cuprinsul procesului-verbal medical întocmit în vederea trimiterii pentru tratament în străinătate nivelul de prioritate "Urgenţă medicală" nu se aplică criteriile suplimentare şi nu se completează coloanele 6 şi 7.
Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 2 (două) exemplare, semnate de către preşedintele şi membrii comisiei Ministerului Sănătăţii, nominalizaţi prin ordin al ministrului sănătăţii. Un exemplar al procesului-verbal se păstrează la nivelul Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică şi alt exemplar, de către preşedintele comisiei.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 614 din data de 20 august 2014