ORDIN nr. 41 din 14 ianuarie 2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale, precum şi a procedurii de transmitere a datelor în vederea întocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice*) - Republicare
Art. 1
Prevederile prezentului ordin se aplică operatorilor economici care sunt organizaţi şi funcţionează în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările ulterioare, a Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi fondurilor de garantare care primesc finanţări de la bugetul de stat, până la radierea din registrul comerţului, după cum urmează:
a)regiilor autonome înfiinţate de stat şi societăţilor/companiilor naţionale, societăţilor comerciale la care ponderea cumulată a capitalului deţinut de stat este de peste 50% inclusiv;
b)regiilor autonome înfiinţate de unităţile administrativ-teritoriale şi societăţilor comerciale la care ponderea cumulată a capitalului deţinut de stat şi/sau de una sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale este de peste 50% inclusiv;
c)regiilor autonome şi societăţilor comerciale la care persoanele juridice menţionate la lit. a) şi b) sau instituţiile publice centrale şi/sau locale sunt acţionari unici sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, după caz;
d)institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare organizate potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, altele decât cele care funcţionează ca instituţii publice;
e)fondurilor de garantare care primesc finanţări de la bugetul de stat.
Art. 2
(1)Operatorii economici prevăzuţi la art. 1 au obligaţia transmiterii periodice a indicatorilor economico-financiari cuprinşi în anexele nr. 1-8 ale formularului S1001, publicat pe site-ul www.mfinante.gov.ro.
(2)Transmiterea datelor se face exclusiv utilizând formularul S1001 şi serviciile portalului e-guvernare.ro. Formularul S1001 se semnează cu semnătura electronică.
(3)Operatorii economici prevăzuţi la art. 1 au obligaţia de a întreprinde toate demersurile necesare pentru a asigura în timp util posesia şi valabilitatea semnăturii electronice.
(4)Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice se publică spre consultare ghidul de completare şi transmitere a formularului S1001.
(5)Toate raportările trebuie să conţină date cumulate de la începutul anului până la sfârşitul perioadei de raportare şi au acelaşi conţinut economic cu indicatorii economici cuprinşi în bugetele de venituri şi cheltuieli şi în situaţiile financiare.
Art. 3
(1)Listele operatorilor economici prevăzuţi la art. 1 se actualizează şi se publică pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, la adresa www.mfinante.gov.ro, astfel:
a)lista A - lista operatorilor economici monitorizaţi lunar, care funcţionează la nivelul administraţiei publice centrale;
b)lista B - lista operatorilor economici monitorizaţi trimestrial, care funcţionează la nivelul administraţiei publice locale;
c)lista C - lista fondurilor de garantare care primesc finanţări de la bugetul de stat;
d)lista D - lista operatorilor economici reclasificaţi în sectorul administraţiei publice. Lista D se va actualiza anual în luna septembrie, iar în cazul în care există operatori economici care apar pentru prima dată pe listă, aceştia vor efectua prima raportare pe 25 ianuarie anul următor pentru perioada de raportare 1 ianuarie - 31 decembrie anul precedent;
e)lista E - lista operatorilor economici care funcţionează la nivelul administraţiei publice centrale şi locale, aflaţi în stare de lichidare conform prevederilor legale.
(2)Operatorii economici care se regăsesc în mai multe liste vor raporta datele de fiecare dată, la termenele prevăzute la art. 4, 5 şi 6, corespunzător anexelor respective.
(3)Operatorii economici care nu se regăsesc în listele prevăzute la alin. (1) lit. a) sau b), dar care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1 au obligaţia înştiinţării organului fiscal competent în vederea transmiterii către Ministerul Finanţelor Publice a datelor de identificare pentru actualizarea bazei de date S1001.
(4)Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi a municipiului Bucureşti, administraţiile judeţene ale finanţelor publice, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili urmăresc:
a)actualizarea listei prevăzute la alin. (1) lit. b) prin transmiterea la Ministerul Finanţelor Publice a datelor de identificare ale noilor operatori economici care urmează să aplice prezentul ordin, precum şi a modificărilor de stare a operatorilor economici deja existenţi în această listă;
b)transmiterea datelor cuprinse în anexele nr. 1-7 ale formularului S1001 pentru operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) lit. b).
Art. 4
(1)Anexele nr. 1-5 se raportează la Ministerul Finanţelor Publice de către operatorii economici prevăzuţi la art. 3 alin. (1) lit. d), astfel:
a)lunar, datele prevăzute în anexele nr. 1, 2, 3 şi 5 - în termen de 25 de zile calendaristice de la data încheierii perioadei de raportare;
b)trimestrial, datele prevăzute în anexa nr. 4 - în termen de 25 de zile calendaristice de la data încheierii perioadei de raportare;
c)anual, date preliminate pentru anul precedent - până la 25 ianuarie anul curent;
d)anual, date revizuite - până la 5 martie anul curent, conform ultimelor informaţii privind datele contabile pentru anul precedent;
e)anual, date finale pentru anul precedent - în termenul depunerii situaţiilor financiare anuale, potrivit prevederilor art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Datele finale trebuie să fie în concordanţă cu cele din situaţiile financiare anuale întocmite conform legislaţiei în vigoare;
f)anual, date finale - în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către operatorii economici prevăzuţi la art. 3 alin. (1) lit. d), aflaţi în stare de lichidare conform prevederilor legale. Datele raportate trebuie să fie în concordanţă cu cele din raportarea contabilă anuală.
(2)Datele revizuite, transmise conform prevederilor alin. (1) lit. d), se confruntă cu cele din situaţiile financiare anuale. În situaţia unor abateri semnificative între raportările revizuite şi cele finale, se vor transmite, în termen de 5 zile de la încheierea raportărilor finale, explicaţii privind cauzele acestor abateri.
(3)În scopul prelucrării statistice şi transmiterii, la EUROSTAT, a datelor raportate de operatorii economici prevăzuţi la art. 3 alin. (1), orice nelămurire avută asupra datelor transmise va fi clarificată ulterior, telefonic şi/sau pe cale informatică.
Art. 5
(1)Anexele nr. 6 şi 7 ale formularului S1001 se raportează la Ministerul Finanţelor Publice de către operatorii economici prevăzuţi la art. 1, astfel:
a)lunar, date preliminate - în termen de 25 de zile calendaristice de la data încheierii perioadei de raportare, de către operatorii economici prevăzuţi la art. 3 alin. (1) lit. a);
b)trimestrial, date preliminate - în termen de 25 de zile calendaristice de la data încheierii perioadei de raportare, de către operatorii economici prevăzuţi la art. 3 alin. (1) lit. b);
c)pentru semestrul I, date finale - până la 25 august anul curent, de către operatorii economici prevăzuţi la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b). Datele finale trebuie să fie în concordanţă cu cele din raportările contabile semestriale, întocmite potrivit Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d)anual, date finale - în termenul depunerii situaţiilor financiare anuale, potrivit prevederilor art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către operatorii economici prevăzuţi la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b). Datele finale trebuie să fie în concordanţă cu cele din situaţiile financiare anuale întocmite conform legislaţiei în vigoare;
e)anual, date finale - în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către operatorii economici prevăzuţi la art. 3 alin. (1) lit. e), aflaţi în stare de lichidare conform prevederilor legale. Datele raportate trebuie să fie în concordanţă cu cele din raportarea contabilă anuală.
(2)Operatorii economici nou-înfiinţaţi transmit datele la prima raportare obligatorie după data înfiinţării.
Art. 6
- Anexa nr. 8 a formularului S1001 se raportează la Ministerul Finanţelor Publice trimestrial, în termen de 60 de zile calendaristice de la data încheierii perioadei de raportare de către fondurile de garantare care primesc finanţări de la bugetul de stat prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c).
Art. 7
Nerespectarea prevederilor art. 4, 5 şi 6 se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare.
Art. 8
(1)În vederea respectării prevederilor art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Finanţelor Publice elaborează o machetă cu indicatorii economico-financiari, care se completează de către operatorii economici prevăzuţi la art. 1.
(2)Modelul machetei prevăzute la alin. (1) se publică pe pagina proprie de internet a Ministerului Finanţelor Publice până la data de 1 aprilie a anului curent pentru raportul anului precedent.
(3)Operatorii economici prevăzuţi la art. 1 transmit datele potrivit machetei prevăzute la alin. (1), pentru centralizare, autorităţilor publice tutelare, pentru a sta la baza întocmirii rapoartelor anuale ale acestora, precum şi la baza întocmirii raportului anual de către Ministerul Finanţelor Publice.
(4)Autorităţile publice tutelare ale operatorilor economici prevăzuţi la art. 1 vor transmite către Ministerul Finanţelor Publice datele centralizate, conform alin. (3), până la data de 10 iunie a anului curent pentru întocmirea raportului anului precedent.
(5)Direcţia generală management al domeniilor reglementate specific va transmite către Direcţia generală de legislaţie şi reglementare în domeniul activelor statului datele centralizate conform alin. (3), până la data de 10 iunie a anului curent, pentru întocmirea raportului anului precedent.
Art. 9
(1)La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.443/2011 privind reglementarea procedurii de raportare a indicatorilor economico-financiari de către operatorii economici reclasificaţi în sectorul administraţiei publice şi de raportare a unor indicatori economico-financiari prevăzuţi în bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral ori majoritar de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 31 august 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare, Direcţia generală de legislaţie şi reglementare în domeniul activelor statului, Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, Direcţia generală a tehnologiei informaţiei vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
(3)Orice modificare intervenită în anexele nr. 1-8 ale formularului S1001 se face la solicitarea direcţiilor de specialitate, cu aprobarea secretarului de stat coordonator, prin publicarea unei noi versiuni a aplicaţiei informatice a formularului S1001 pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice. Direcţia generală a tehnologiei informaţiei actualizează aplicaţia informatică a formularului S1001 de pe site-ul www.mfinante.gov.ro la solicitarea Direcţiei generale de legislaţie şi reglementare în domeniul activelor statului.
(4)Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
______
*) Republicat în temeiul art. II din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 217/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale, precum şi a procedurii de transmitere a datelor în vederea întocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 9 martie 2015, rectificat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 31 martie 2015, dându-se textului o nouă numerotare.
Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale, precum şi a procedurii de transmitere a datelor în vederea întocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 17 ianuarie 2014 şi a mai fost modificat şi completat prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 729/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale, precum şi a procedurii de transmitere a datelor în vederea întocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 5 iunie 2014.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 346 din data de 20 mai 2015