NORMA din 28 septembrie 2015 DE SECURITATE NUCLEARĂ privind limitele şi condiţiile tehnice de operare pentru instalaţiile nucleare
CAPITOLUL I: Domeniu, scop, definiţii
SECŢIUNEA 1: Domeniu şi scop
Art. 1
(1)Prezentele norme sunt emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Prin prezentele norme se stabilesc cerinţele generale de securitate nucleară privind limitele şi condiţiile tehnice de operare pentru instalaţiile nucleare.
(3)Îndeplinirea prevederilor prezentelor norme constituie o condiţie necesară pentru autorizarea de către Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, denumită în continuare CNCAN, a activităţilor de punere în funcţiune şi exploatare a unei instalaţii nucleare.
(4)Prevederile prezentelor norme se aplică atât titularilor, cât şi solicitanţilor de autorizaţie pentru fazele de punere în funcţiune şi exploatare a unei instalaţii nucleare.
Art. 2
Prezentele norme se aplică următoarelor categorii de instalaţii nucleare:
a)centrale nuclearoelectrice;
b)reactoare de cercetare, reactoare de putere zero şi ansambluri subcritice;
c)reactoare de demonstraţie;
d)alte instalaţii nucleare pentru care CNCAN consideră necesară aplicarea, parţială sau integrală, a acestor norme în procesul de autorizare.
SECŢIUNEA 2: Definiţii
Art. 3
(1)Termenii utilizaţi în prezentele norme sunt definiţi în anexă, cu excepţia acelora ale căror definiţii se regăsesc în textul prezentelor norme.
(2)Abrevierea LCTO se utilizează pentru a face referire în mod generic la limitele şi condiţiile tehnice de operare.
(3)LCTO reprezintă setul de reguli, limitele parametrilor, capacitatea funcţională şi nivelurile de performanţă ale echipamentelor, efectivele şi calificările personalului stabilite pentru asigurarea operării în siguranţă a unei instalaţii nucleare.
(4)Abrevierea SSCE se utilizează pentru a face referire în mod generic la sistemele, structurile, componentele şi echipamentele unei instalaţii nucleare, inclusiv software-ul pentru sistemele de instrumentaţie şi control.
(5)Funcţionarea de probă, funcţionarea propriu-zisă, întreţinerea, repararea, modificarea şi conservarea instalaţiei nucleare sunt considerate componente ale fazei de exploatare.
CAPITOLUL II: Cerinţe privind LCTO
SECŢIUNEA 1: Scopul şi domeniul LCTO
Art. 4
(1)LCTO trebuie stabilite pentru a se asigura exploatarea instalaţiei nucleare în conformitate cu ipotezele şi intenţia de proiectare şi cu analizele de securitate nucleară bază de proiectare.
(2)LCTO definesc condiţiile care trebuie îndeplinite pentru:
a)prevenirea situaţiilor care ar putea duce la accidente;
b)atenuarea consecinţelor accidentelor potenţiale considerate în proiectul instalaţiei.
Art. 5
LCTO trebuie să includă următoarele categorii de specificaţii tehnice:
a)limitele de securitate nucleară;
b)pragurile de acţionare a sistemelor de securitate nucleară;
c)condiţiile-limită de operare;
d)cerinţele de supraveghere a performanţelor de securitate nucleară;
e)aspecte specifice de proiectare;
f)controlul administrativ.
Art. 6
(1)LCTO trebuie să acopere toate stările instalaţiei nucleare şi toate modurile de operare. Pentru reactoarele nucleare, acestea includ operarea la putere, stările de oprire, realimentarea cu combustibil nuclear, orice condiţii intermediare şi situaţii temporare rezultate din activităţile de întreţinere şi testare.
(2)LCTO trebuie astfel stabilite încât respectarea acestora să asigure îndeplinirea funcţiilor de securitate nucleară pentru toate evenimentele considerate în baza de proiectare a instalaţiei nucleare.
Art. 7
(1)Limitele de securitate nucleară reprezintă valorile parametrilor importanţi pentru securitatea nucleară în limita cărora se asigură protecţia integrităţii barierelor fizice care previn eliberările necontrolate de materiale radioactive.
(2)Limitele de securitate nucleară trebuie stabilite în mod conservativ, cu o marjă de siguranţă suficientă, ţinând cont de incertitudinile analizelor de securitate nucleară şi de erorile de măsurare a parametrilor introduse de instrumentaţie.
(3)Dacă una din limitele de securitate nucleară este depăşită, instalaţia nucleară trebuie oprită şi trebuie efectuată o evaluare a stării instalaţiei. Titularul de autorizaţie trebuie să informeze imediat CNCAN, să evalueze situaţia şi să documenteze rezultatele evaluării, inclusiv cauzele evenimentului şi bazele pentru acţiunile corective implementate pentru prevenirea repetării unei situaţii similare. Reluarea exploatării instalaţiei nucleare se face numai cu aprobarea CNCAN.
(4)În măsura în care este practic posibil, trebuie identificate marjele dintre limitele de securitate nucleară şi limitele de proiectare pentru SSCE importante pentru securitatea nucleară.
Art. 8
(1)Pragurile de acţionare a sistemelor de securitate nucleară sunt acele valori ale parametrilor importanţi pentru securitatea nucleară care determină acţionarea automată a acestora.
(2)Valorile pragurilor de acţionare automată a sistemelor de securitate nucleară protective trebuie astfel alese încât acţiunea de protecţie automată să fie eficace chiar şi în cazul celor mai grave situaţii anormale sau de accident luate în considerare în proiect, fără a se depăşi limitele de securitate nucleară.
(3)Dacă în timpul operării instalaţiei nucleare se descoperă că un sistem de securitate nucleară protectiv nu funcţionează în conformitate cu cerinţele stabilite, atunci sistemul respectiv trebuie adus imediat într-o stare sigură cunoscută şi trebuie luate măsurile corective necesare, mergând până la oprirea instalaţiei. Titularul de autorizaţie trebuie să informeze CNCAN, să evalueze situaţia şi să documenteze rezultatele evaluării, inclusiv cauzele evenimentului şi bazele pentru acţiunile corective implementate pentru prevenirea repetării unei situaţii similare. Aceste măsuri, împreună cu rezultatele şi justificarea lor, trebuie raportate la CNCAN.
Art. 9
(1)Condiţiile-limită de operare reprezintă nivelurile minime ale capacităţii de funcţionare sau ale performanţelor SSCE care trebuie respectate pentru a asigura funcţionarea instalaţiei nucleare în condiţii de siguranţă.
(2)Condiţiile-limită de operare trebuie să includă limitele parametrilor care definesc funcţionarea normală a SSCE, ansamblul minim de sisteme, componente şi echipamente care trebuie să fie funcţionale, acţiunile care trebuie luate de personalul de operare în cazul deviaţiei de la LCTO şi timpul permis pentru luarea acestor acţiuni.
(3)Cerinţele de operare trebuie să specifice, pentru fiecare mod de operare normală a instalaţiei, ansamblul sistemelor, componentelor şi echipamentelor care trebuie să se afle fie în stare de funcţionare, fie armate/pregătite pentru a intra în funcţionare. Aceste cerinţe de operare definesc configuraţia minimă admisibilă pentru exploatarea instalaţiei, pentru fiecare mod de operare normală.
(4)Neîndeplinirea unei condiţii-limită de operare impune luarea de măsuri compensatorii pentru readucerea instalaţiei într-o stare sigură, care pot merge până la oprirea instalaţiei. Aceste măsuri trebuie specificate în documentaţia de operare, împreună cu timpul permis pentru finalizarea lor.
(5)În situaţia în care o condiţie-limită de operare nu este îndeplinită, titularul de autorizaţie va lua acţiunile corective necesare, va informa CNCAN şi va întocmi un raport asupra evenimentului şi măsurilor luate.
Art. 10
Trebuie stabilite condiţii-limită de operare pentru orice SSCE care se încadrează în una sau mai multe din categoriile următoare:
a)instrumentaţia utilizată pentru detectarea şi indicarea în camera de comandă a degradării integrităţii sistemului primar de transport al căldurii;
b)are asociată o variabilă de proces, o caracteristică de proiect sau o restricţie de operare care face parte din condiţiile iniţiale pentru analiza unui accident sau tranzient care presupune sau prezintă un risc pentru integritatea uneia din barierele fizice care previn eliberările necontrolate de materiale radioactive;
c)face parte din calea de succes primară şi intră în funcţiune sau continuă să funcţioneze pentru a limita consecinţele unui accident sau tranzient care presupune sau prezintă un risc pentru integritatea uneia din barierele fizice care previn eliberările necontrolate de materiale radioactive;
d)a fost sau este evidenţiat de experienţa de exploatare sau evaluările probabilistice de securitate nucleară ca semnificativ din punctul de vedere al riscului.
Art. 11
Trebuie asigurate marje corespunzătoare între condiţiile-limită de operare şi pragurile de acţionare a sistemelor de securitate nucleară, pentru a permite luarea de acţiuni corective de către personalul de operare şi pentru a evita acţionarea nedorită frecventă a sistemelor de securitate nucleară.
Art. 12
Cerinţele de supraveghere reprezintă condiţiile referitoare la testările, calibrările, verificările, inspecţiile şi monitorizările care trebuie efectuate pentru a se asigura că cerinţele de performanţă pentru SSCE importante pentru securitatea nucleară sunt menţinute pe toată durata de funcţionare a instalaţiei şi că exploatarea instalaţiei se face în condiţii de siguranţă. Cerinţele de supraveghere trebuie să fie adecvate pentru detectarea oricăror efecte ale proceselor şi mecanismelor de îmbătrânire asupra SSCE importante pentru securitatea nucleară.
Art. 13
Aspectele specifice de proiectare se referă la anumite caracteristici ale instalaţiei, de exemplu, materialele de construcţie, dispoziţia în spaţiu, a căror modificare sau degradare poate afecta securitatea nucleară şi care nu au fost incluse în categoriile de LCTO descrise în art. 7, 8, 9 şi 12.
Art. 14
(1)Controlul administrativ reprezintă măsurile organizatorice necesare pentru asigurarea exploatării instalaţiei în condiţii de securitate nucleară. Acestea includ, de exemplu, procesele de organizare şi conducere, controlul documentelor, controlul şi menţinerea înregistrărilor, controlul configuraţiei şi al modificărilor permanente şi temporare, cerinţele referitoare la revizii şi evaluări, cerinţe de raportare. De asemenea, acestea includ cerinţe referitoare la disponibilitatea, inspecţia, verificarea şi testarea periodică a structurilor, sistemelor, facilităţilor, instrumentelor, dispozitivelor, echipamentelor fixe şi mobile şi sistemelor de comunicaţie dedicate implementării răspunsului la tranzienţi, accidente şi situaţii de urgenţă, în cazul în care acestea nu sunt incluse în cerinţele de supraveghere de la art. 12.
(2)În categoria menţionată la alin. (1) trebuie incluse şi specificaţiile tehnice pentru SSCE prevăzute pentru protecţia instalaţiei nucleare împotriva unor evenimente care depăşesc bazele de proiectare şi pentru protecţia populaţiei în caz de accident sever, în conformitate cu cerinţele stabilite de CNCAN prin norme specifice şi/sau în procesul de autorizare.
(3)Trebuie stabilite şi implementate proceduri administrative care să asigure că instrucţiunile verbale sau scrise nu compromit respectarea cerinţelor LCTO.
(4)Trebuie stabilite alarmele care să indice personalului de operare necesitatea de a lua acţiuni pentru a preveni deviaţiile de la LCTO, precum şi procedurile de răspuns la aceste alarme.
(5)Trebuie stabilite procedurile de răspuns la tranzienţi, accidente şi situaţii de urgenţă, astfel încât să se prevină, în măsura în care este practic posibil, depăşirea limitelor de securitate nucleară.
(6)Procedurile menţionate la alin. (3)-(5) trebuie elaborate, verificate, validate, aprobate, revizuite şi actualizate în conformitate cu cerinţele din normele specifice aplicabile şi cu prevederile sistemului de management al titularului de autorizaţie, astfel încât să reflecte starea curentă a instalaţiei nucleare şi analizele de securitate nucleară care fac parte din documentaţia bază de autorizare.
Art. 15
(1)Efectivul minim de personal care trebuie să fie disponibil în orice tură de exploatare a instalaţiei nucleare, precum şi calificările aferente trebuie incluse în LCTO.
(2)Pentru centralele nuclearoelectrice, efectivul minim de personal care trebuie să fie disponibil în orice tură de exploatare trebuie să respecte prevederile din Normele de securitate nucleară privind pregătirea răspunsului la tranzienţi, accidente şi situaţii de urgenţă la centralele nuclearoelectrice, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 3/2014.
(3)Pentru centralele nuclearoelectrice, pentru fiecare reactor în parte, trebuie să existe în permanenţă personal calificat, atât în camera de comandă principală, cât şi în camera secundară de comandă.
(4)Efectivul minim de personal pentru turele de exploatare pentru centralele nuclearoelectrice trebuie să includă, pentru fiecare reactor:
a)un dispecer şef de tură/operator principal cameră de comandă, autorizat de CNCAN;
b)doi operatori cameră de comandă, autorizaţi de CNCAN pentru operarea din camera de comandă principală;
c)un operator desemnat pentru operarea din camera secundară de comandă.
(5)Pentru centralele nuclearoelectrice cu mai multe unităţi trebuie desemnat un dispecer coordonator pentru fiecare tură de exploatare.
(6)Pentru centralele nuclearoelectrice trebuie stabilit şi inclus în LCTO, pentru fiecare reactor în parte, efectivul minim de personal necesar pentru asigurarea în bune condiţii a activităţilor de realimentare cu combustibil nuclear.
(7)Pentru centralele nuclearoelectrice trebuie stabilit şi inclus în LCTO, pentru fiecare reactor în parte, efectivul minim de personal care trebuie să fie disponibil în orice tură de exploatare pe perioada opririlor neplanificate şi a opririlor planificate.
(8)Pentru reactoarele de cercetare, reactoarele de putere zero, ansamblurile subcritice şi reactoarele de demonstraţie, efectivul minim de personal care trebuie să fie disponibil în orice tură de exploatare trebuie să includă, pentru fiecare reactor, un operator cameră de comandă şi un operator principal cameră de comandă, autorizaţi de CNCAN, precum şi suficient personal cu calificările necesare pentru asigurarea exploatării instalaţiilor nucleare în condiţii de siguranţă şi pentru implementarea măsurilor de răspuns la tranzienţi şi situaţii de accident.
(9)Pentru fiecare instalaţie nucleară, efectivul minim de personal trebuie să includă personalul responsabil cu stingerea incendiilor şi personalul de protecţie fizică.
(10)Pentru fiecare instalaţie nucleară trebuie stabilit efectivul normal de personal care trebuie să fie disponibil în orice tură de exploatare a instalaţiei nucleare, precum şi calificările aferente. Efectivul normal trebuie să includă, pe lângă efectivul minim, personalul necesar pentru efectuarea în condiţii optime a tuturor lucrărilor de inspecţie, întreţinere, supraveghere, testare şi a activităţilor aferente, asociate exploatării instalaţiei nucleare în condiţii de siguranţă, în conformitate cu documentaţia bază de autorizare şi cerinţele de reglementare.
SECŢIUNEA 2: Bazele şi actualizarea LCTO
Art. 16
(1)LCTO trebuie incluse, direct sau prin referinţe, în rapoartele finale de securitate nucleara care fac parte din documentaţia bază de autorizare pentru faza de punere în funcţiune, respectiv pentru faza de exploatare a instalaţiei nucleare.
(2)Adoptarea fiecărei LCTO trebuie justificată şi trebuie însoţită de informaţiile care stau la baza stabilirii acesteia.
(3)Pentru faza de punere în funcţiune, LCTO trebuie bazate pe analizele şi evaluările de securitate nucleară efectuate în faza de proiectare şi actualizate astfel încât să reflecte stadiul actual al proiectului instalaţiei nucleare, aşa cum a fost construită. LCTO trebuie verificate şi validate în măsura în care este practic posibil în timpul procesului de punere în funcţiune.
(4)Pentru faza de exploatare, LCTO trebuie bazate pe analizele şi evaluările de securitate nucleară efectuate în faza de proiectare şi actualizate astfel încât să reflecte stadiul actual al proiectului instalaţiei nucleare, aşa cum a fost construită şi pusă în funcţiune, precum şi rezultatele testelor de punere în funcţiune.
(5)Analizele şi evaluările de securitate nucleară suport pentru stabilirea LCTO trebuie supuse unei verificări independente de către personalul care deţine calificările, expertiza şi experienţa necesare şi care nu a fost implicat în elaborarea respectivelor analize.
Art. 17
(1)LCTO trebuie reevaluate şi revizuite, periodic sau ori de câte ori este necesar, în timpul exploatării, pentru a reflecta starea actuală a instalaţiei nucleare, ţinând cont de efectele cumulate ale îmbătrânirii, modificărilor, experienţei de exploatare şi schimbărilor legate de amplasament asupra bazelor de proiectare şi practicilor de operare ale instalaţiei, precum şi de rezultatele analizelor de securitate nucleară realizate cu metode şi coduri de calcul mai performante, de rezultatele activităţilor de cercetare, de evoluţia ştiinţifică şi tehnologică şi de cele mai noi standarde şi bune practici recunoscute la nivel internaţional.
(2)Procesul pentru modificarea permanentă sau temporară a LCTO trebuie definit de titularul de autorizaţie şi supus aprobării CNCAN.
(3)Orice modificare a LCTO trebuie justificată corespunzător în baza analizelor şi evaluărilor de securitate nucleară.
(4)Analizele şi evaluările de securitate nucleară suport pentru modificarea LCTO trebuie supuse unei verificări independente de către personalul care deţine calificările, expertiza şi experienţa necesare şi care nu a fost implicat în elaborarea respectivelor analize.
Art. 18
(1)LCTO pentru instalaţia nucleară trebuie supuse aprobării CNCAN înainte de implementare.
(2)Orice modificare a LCTO pentru instalaţia nucleară trebuie supusă aprobării CNCAN înainte de implementare.
(3)Titularul, respectiv solicitantul de autorizaţie trebuie să îşi stabilească o procedură specifică pentru elaborarea şi actualizarea LCTO. Procedura trebuie să specifice calificările, expertiza şi experienţa necesare pentru colectivul responsabil pentru elaborarea şi actualizarea LCTO. Această procedură trebuie supusă aprobării CNCAN.
SECŢIUNEA 3: Obligaţiile titularilor şi solicitanţilor de autorizaţie
Art. 19
(1)Titularul de autorizaţie răspunde pentru punerea în funcţiune şi exploatarea instalaţiei nucleare în conformitate cu LCTO aprobate de CNCAN.
(2)Solicitantul de autorizaţie are obligaţia de a elabora LCTO în conformitate cu cerinţele din normele CNCAN.
Art. 20
(1)Personalul de operare şi toţi membrii organizaţiei de exploatare responsabili de conducerea exploatării instalaţiei nucleare şi de luarea deciziilor operaţionale trebuie să cunoască intenţia, conţinutul, bazele tehnice şi importanţa LCTO pentru securitatea nucleară şi să ia toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea acestora.
(2)La dezvoltarea procedurilor de exploatare, titularul de autorizaţie trebuie să asigure implementarea cerinţelor LCTO.
(3)Documentaţia aferentă LCTO, inclusiv documentaţia relevantă pentru asigurarea respectării LCTO, trebuie să se afle permanent la dispoziţia personalului din camerele de comandă ale instalaţiei nucleare.
(4)Procesul de management al configuraţiei implementat de titularul de autorizaţie trebuie să asigure actualizarea documentaţiei şi procedurilor de exploatare în cazul în care LCTO sunt modificate.
Art. 21
(1)Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească şi să implementeze un proces documentat de supraveghere pentru a asigura conformitatea cu LCTO. Rezultatele acestui proces trebuie evaluate, păstrate sub controlul titularului de autorizaţie şi raportate periodic la CNCAN.
(2)Obiectivele procesului de supraveghere cerut la alin. (1) includ următoarele:
a)confirmarea respectării LCTO;
b)menţinerea şi îmbunătăţirea fiabilităţii SSCE cu funcţii de securitate nucleară;
c)detectarea şi corectarea oricăror condiţii anormale înainte ca acestea să aibă consecinţe semnificative asupra securităţii nucleare; condiţiile anormale relevante pentru procesul de supraveghere includ atât deficienţele legate de integritatea şi performanţa SSCE, de erori umane şi de erori în documentaţia de exploatare, cât şi tendinţele care se situează în limite acceptabile, dar care pot indica o deviaţie de la intenţiile de proiectare.
Art. 22
(1)În caz de neconformitate cu LCTO, trebuie luate imediat acţiuni corective.
(2)Acţiunile de restabilire a conformităţii cu LCTO trebuie documentate. Pentru astfel de situaţii trebuie întocmite rapoarte de neconformitate, trebuie investigate cauzele care au condus la evenimentul respectiv şi trebuie implementate acţiuni corective pentru prevenirea recurenţei. Înregistrările privind neconformităţile trebuie păstrate pe toată durata de viaţă a instalaţiei nucleare.
(3)Titularul de autorizaţie trebuie să notifice CNCAN situaţiile de neconformitate cu LCTO, conform procedurilor de raportare stabilite.
(4)Dacă acţiunile ce au ca scop corectarea deviaţiilor de la LCTO nu sunt implementate în conformitate cu specificaţiile din procedurile de exploatare aprobate, inclusiv cu cerinţele privind timpul maxim admis de indisponibilitate pentru SSCE afectate, această situaţie se va considera o încălcare a LCTO.
Art. 23
În orice situaţie în care personalul de operare nu poate să determine starea în care se află instalaţia sau nu poate stabili că instalaţia funcţionează în limitele de operare aprobate, precum şi în orice situaţie în care instalaţia se comportă într-un mod neaşteptat, trebuie luate măsuri imediate de aducere a acesteia într-o stare sigură şi stabilă.
Art. 24
(1)După o oprire neplanificată, instalaţia nucleară poate fi repusă în funcţiune numai după ce s-au investigat şi sau înţeles cauzele opririi, s-au implementat acţiunile corective necesare şi s-a confirmat, în baza inspecţiilor şi evaluărilor efectuate de personal calificat, că exploatarea poate fi reluată în condiţii de securitate nucleară. Înregistrările aferente managementului opririlor neplanificate sunt considerate înregistrări permanente.
(2)Oprirea neplanificată a unei instalaţii nucleare trebuie notificată imediat la CNCAN în mod verbal şi în scris în conformitate cu procedurile de raportare aprobate de CNCAN.
CAPITOLUL III: Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 25
În termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme, titularii de autorizaţie pentru instalaţiile nucleare aflate în faza de exploatare trebuie să transmită la CNCAN spre evaluare un raport care să prezinte analiza conformităţii cu cerinţele prezentelor norme şi un plan de acţiuni pentru implementarea integrală a cerinţelor. Planul de acţiuni trebuie supus aprobării CNCAN.
Art. 26
La data intrării în vigoare a prezentelor norme se abrogă art. 16 din Normele Republicane de securitate nucleară pentru reactori nucleari şi centrale nuclearoelectrice, aprobate prin Ordinul Comitetului de Stat pentru Energie Nucleară nr. 317 din 15 iulie 1975, publicate în Buletinul Oficial nr. 90 din 11 august 1975.
Art. 27
- Anexa face parte integrantă din prezentele norme.
-****-
ANEXĂ: Definiţii
1.Funcţie de securitate nucleară - un scop specific care trebuie îndeplinit pentru asigurarea securităţii nucleare. Funcţiile generale de securitate nucleară sunt următoarele:
a)controlul reactivităţii; pentru un reactor nuclear, această funcţie se referă inclusiv la oprirea reactorului şi menţinerea acestuia într-o stare de oprire sigură pentru o perioadă de timp nedeterminată;
b)răcirea combustibilului nuclear;
c)reţinerea materialelor radioactive, inclusiv menţinerea barierelor fizice în calea eliberării acestora în mediul înconjurător;
d)monitorizarea stării instalaţiei nucleare şi furnizarea serviciilor-suport necesare pentru menţinerea funcţiilor prevăzute la lit. a), b) şi c).
2.Sisteme de securitate nucleară - sunt acele sisteme, încorporate în proiectul instalaţiei nucleare, care au rolul de a limita şi atenua consecinţele defectării unui sistem de proces şi de a asigura menţinerea scăpărilor radioactive cauzate de această defectare sub limitele stabilite de legislaţia în vigoare.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 751 din data de 8 octombrie 2015