ORDIN nr. 310 din 9 august 2016 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc nr. 141/2013 privind aprobarea modelelor utilizate de personalul din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc pentru legitimaţia de serviciu, insignă, ordinul de serviciu permanent, procesul-verbal, procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi chitanţier
Având în vedere dispoziţiile:
- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
- Art. 118 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
- Referatul de aprobare nr. 37.228 din data de 9 august 2016 emis de către Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ şi aprobat de preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc,
În temeiul dispoziţiilor:
- art. 1 alin. (8) şi art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc nr. 141/2013 privind aprobarea modelelor utilizate de personalul din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc pentru legitimaţia de serviciu, insignă, ordinul de serviciu permanent, procesul-verbal, procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi chitanţier, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 28 august 2013, se modifică după cum urmează:
1.Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
2.Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc,

Cristinela Odeta Nestor

ANEXA nr. 1: PROCES-VERBAL
(- Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 141/2013)

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC

Adresa: Calea Victoriei nr. 9, sectorul 3, Bucureşti

Seria:

ONJN/DGSC/A Nr. ....

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, ziua .............., luna .............., anul ..............., în ....................
A.Subsemnaţii, ................................, având funcţia de ......................... la Direcţia generală de supraveghere şi control din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, în temeiul prevederilor: Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 111/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, a legitimaţiilor nr. ............... şi a ordinelor de serviciu nr. ..........., am efectuat un control la:
A1.Persoana juridică ......................, cu sediul în ................., str. ........ nr. ......, bl. ........., sc. ......,, ap. ........., sectorul (judeţul) ................, telefon ....................., înmatriculată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J/.../...., C.U.I. ................., cod CAEN .............., ramura de activitate .............. .
A2.Operatorul economic controlat a fost reprezentat de ................., în calitate de ...................., având domiciliul stabil în ................, str. .............., nr. ........., bl. ............., sc. ......., ap. ..........., sectorul (judeţul) ................, telefon, ......................., legitimat cu ..................., seria ................ nr. .................., eliberat de ...................... la data de ....................., CNP ...................... .
B.Persoana fizică ...................., având domiciliul stabil în ......................, str. ......... nr. ............, bl. ............., sc. ........, ap. ................,sectorul (judeţul) ..............., telefon ................, legitimat cu .................., seria .......... nr. .............., eliberat de ................. la data de ..............., CNP ................ .
C.Locul de desfăşurare a controlului ....................
D.Obiectivele controlului ...................................
E.Constatările verificărilor sunt înscrise în cele ............ file care fac parte integrantă din prezentul proces-verbal.
Pe timpul controlului nu au fost produse pagube operatorului economic verificat. Controlul s-a desfăşurat în intervalul orar .................. .
Cu privire la modul în care s-a efectuat controlul şi asupra celor constatate şi consemnate în prezentul proces-verbal, persoanele prezente nu au de făcut/au de făcut următoarele obiecţiuni:
...................................................................
...................................................................
..................................................................
Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 3 exemplare, din care un exemplar a fost înmânat reprezentantului operatorului economic, şi a fost înregistrat în Registrul unic de control la poziţia .............. .
Inspectori,
...................
Operator economic,
...................
Martor,
...................
GUVERNUL ROMÂNIEI
OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC
Adresa: Calea Victoriei nr. 9, sectorul 3, Bucureşti
Seria: ONJN/DGSC/A Nr. ....
Inspectori,
...................
Operator economic,
...................
Martor,
...................
ANEXA nr. 2: PROCES-VERBAL de constatare şi sancţionare a contravenţiilor
(- Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 141/2013)
- FAŢĂ -

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC

Adresa: Calea Victoriei nr. 9, sectorul 3, Bucureşti

Seria:

ONJN/A Nr. ....

PROCES-VERBAL de constatare şi sancţionare a contravenţiilor
Încheiat astăzi, ziua .................., luna ..................., anul ..................., în ....................
A.Subsemnaţii, .............................., având funcţia de ................... la Direcţia generală de supraveghere şi control din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, în temeiul prevederilor: Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 111/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, a legitimaţiilor nr. ............... şi a ordinelor de serviciu nr. ................., în urma controlului efectuat în ziua ..............., luna ................, anul .............., ora ..............., la:
A1.Persoana fizică ...................., având domiciliul stabil în ....................., str. .................. nr. .........., bl. ....., sc. ........, ap. ....., sectorul (judeţul) .............., telefon ......................, legitimată cu ................, seria ............... nr. ..................., eliberat de ............ la data de ..........., CNP ...........,
A2.Persoana juridică ..................., cu sediul în .................., str. ................... nr. ................., bl. .........., sc. ......, ap. ......, sectorul (judeţul) ........................, înmatriculată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J..../..../....., C.U.I. ................., reprezentată de: (numele şi prenumele) ..................., ocupaţia ................., locul de muncă .................., domiciliat(ă) în ................., str. ................., nr. .........., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ................., legitimat(ă) cu seria .............. nr. ................., C.N.P. ......................, am constatat:*
_____
*În cazul în care spaţiul alocat este insuficient, se continuă scrierea separat în trei exemplare semnate de toate părţile, pe fiecare pagină, acestea constituind anexă, parte integrantă a prezentului proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.
La data(ele) de mai jos au fost săvârşite următoarele fapte:
1 ................................................................................................
2 ................................................................................................
3 ...............................................................................................
Faptele de mai sus constituie contravenţii prevăzute la:
1.- art. ................... din ................... şi se sancţionează, conform art. .............. din ..................., cu amendă în sumă de .......... lei;
2.- art. ................... din ................... şi se sancţionează, conform art. ............... din ...................., cu amendă în sumă de ......... lei;
3.- art. .................... din .................. şi se sancţionează, conform art. .............. din ....................., cu amendă în sumă de ........... lei,
în sumă totală de ....................... lei.
De săvârşirea acestor fapte se face vinovat contravenientul ............................. menţionat la lit. A1/A2.
Inspectori,
...................
Contravenient,
.....................
Martor,
....................
- VERSO -
Contravenientul nu este de faţă [ ]/refuză [ ]/nu poate semna [ ], împrejurarea fiind confirmată de martorul (numele şi prenumele) ........................, domiciliat(ă) în ......................., str. ............ nr. ..........., bl. ............, sc. ......., ap. ........, judeţul/sectorul .................., legitimat(ă) cu ................. seria ............ nr. ..................., CNP .......................... .
Motivele pentru care procesul-verbal a fost încheiat în lipsă de martori:
..................................................................................................................
Alte menţiuni:
Cu privire la cele constatate şi consemnate în prezentul proces-verbal, contravenientul a luat cunoştinţă de faptul că are dreptul la obiecţiuni şi nu a formulat/a formulat următoarele obiecţiuni:
......................................................................................................................
În conformitate cu art. 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, contravenientul poate achita pe loc sau în termen de 48 de ore jumătate din minimul amenzii, respectiv suma de ................... lei.
Suma totală de ..................... lei, reprezentând amenda contravenţională, a fost achitată cu chitanţa seria ............ nr. ............... din data de .............. sau va fi achitată în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării prezentului procesul-verbal, în contul nr. ...................., deschis la ................... .
B.În conformitate cu art. ............. din ................. se confiscă contravenientului următoarele bunuri:
........................................................................................
Pentru fapta de la pct. .....................................................
Precizări cu privire la măsuri de conservare şi valorificate ...............................................
Bunurile confiscate sunt în proprietatea ..............................................
Împotriva prezentului proces-verbal contravenientul poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea se va depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.
Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 3 exemplare, un exemplar a fost înmânat astăzi, ......................, sau se va comunica contravenientului în cel mult două luni de la data aplicării sancţiunii şi a încheierii, în conformitate cu prevederile art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Inspectori,
...................
Contravenient,
.....................
Martor,
....................
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 639 din data de 19 august 2016