ORDIN nr. 391 din 29 martie 2016 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public
Văzând Referatul de aprobare nr. A.C.P. 3.110/2016, întocmit de Direcţia generală buget şi contabilitate din cadrul Ministerului Sănătăţii,
având în vedere prevederile art. 201 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 62 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 29 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.Anexa nr. 1 la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
2.Anexa nr. 4 b) la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul sănătăţii,

Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu

ANEXA nr. 1: BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI anul ..........
(- Anexa nr. 1 la normele metodologice)

UNITATEA ...................

SE APROBĂ,

ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,

....................

AVIZAT

CONSILIU ADMINISTRAŢIE

 
lei

Nr. crt.

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Denumirea indicatorilor

Credite de angajament an ........

Prevederi an ........

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

6

1

   

TOTAL VENITURI PROPRII

 

0

0

0

0

0

2

   

I. VENITURI CURENTE

 

0

0

0

0

0

3

   

C. VENITURI NEFISCALE

 

0

0

0

0

0

4

   

C1 VENITURI DIN PROPRIETATE

 

0

0

0

0

0

5

30

  

VENITURI DIN PROPRIETATE

 

0

0

0

0

0

6

 

05

 

Venituri din concesiuni şi închirieri

 

0

    

7

 

50

 

Alte venituri din proprietate

 

0

    

8

31

  

VENITURI DIN DOBÂNZI

 

0

0

0

0

0

9

 

03

 

Alte venituri din dobânzi

 

0

    

10

   

C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

 

0

0

0

0

0

11

33

  

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI

 

0

0

0

0

0

12

 

08

 

Venituri din prestări de servicii

 

0

    

13

 

16

 

Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă

 

0

    

14

 

20

 

Venituri din cercetare

 

0

    

15

 

21

 

Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate*)

 

0

0

0

0

0

16

   

din servicii medicale spitaliceşti

 

0

    

17

   

din servicii medicale ambulatoriu specialitate

 

0

    

18

   

din program sănătate

 

0

    

19

   

din servicii medicale spitaliceşti şi programe de sănătate aferente anului precedent încasate în anul curent

 

0

    

20

 

30

 

Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat

 

0

    

21

 

31

 

Venituri din contractele încheiate cu DSP din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii

 

0

    

22

 

32

 

Venituri din contractele încheiate cu Institutele de medicină legală din sume alocate de la bugetul de stat

 

0

    

23

 

50

 

Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi**)

 

0

    
 

36

32

*01

Sume provenite din finanţarea bugetară a anilor precedenţi

 

0

    

24

37

  

TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENŢIILE

 

0

0

0

0

0

25

 

01

 

Donaţii şi sponsorizări

 

0

    

26

 

50

 

Alte transferuri voluntare

 

0

0

0

0

0

27

     

0

    

28

   

II. VENITURI DIN CAPITAL

 

0

0

0

0

0

29

39

  

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

 

0

0

0

0

0

30

 

01

 

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice

 

0

    

31

 

04

 

Venituri din privatizare

 

0

    

32

 

50

 

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

 

0

    

33

40

 

****

III OPERAŢIUNI FINANCIARE

 

0

0

0

0

0

34

 

15

 

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

 

0

    
   

03

Sume utilizate de alte instituţii din excedentul anului precedent

      

35

 

16

 

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

 

0

    

36

41

  

III ALTE OPERAŢIUNI FINANCIARE

 

0

0

0

0

0

37

 

06

00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă

 

0

    

38

   

IV. SUBVENŢII

 

0

0

0

0

0

39

42

  

Subvenţii de la bugetul de stat

 

0

0

0

0

0

40

 

11

 

Subvenţii de la bugetul de stat pentru spitale

 

0

0

0

0

0

41

   

Programe naţionale de sănătate

 

0

    

42

   

Investiţii, în condiţiile legii

 

0

    

43

   

Reparaţii capitale

 

0

    

44

   

Acţiuni de sănătate

 

0

    

45

   

Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenţă

 

0

    

46

 

39

 

Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii ptr. proiecte finanţate FEN postaderare

 

0

    

47

43

  

Subvenţii de la alte administraţii

 

0

0

0

0

0

48

43

9

 

Subvenţii pentru Instituţii publice - Sume alocate din bugetul constituit din contribuţiile (accize) pentru producerea, importul şi publicitatea pentru produse din tutun şi alcool

 

0

0

0

0

0

49

   

Acţiuni de sănătate

 

0

    

50

   

Programe naţionale de sănătate

 

0

    

51

   

Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenţă

 

0

    

52

   

Investiţii, în condiţiile legii

 

0

    

53

   

Reparaţii capitale

      

54

43

9

 

Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii

 

0

0

0

0

0

55

   

Acţiuni de sănătate

 

0

    

56

   

Programe naţionale de sănătate

 

0

    

57

   

Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenţă

 

0

    

58

   

Investiţii, în condiţiile legii

 

0

    

59

   

Reparaţii capitale

      

60

          

61

43

  

Subvenţii de la bugetele locale pentru spitale

 

0

0

0

0

0

62

 

10

 

Subvenţii de la bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii

 

0

    

63

 

14

 

Subvenţii de la bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii

 

0

    

64

     

0

    

65

45

  

Sume primite de la UE în cadrul plăţilor efectuate

 

0

0

0

0

0

66

 

01

 

se va trece după caz FEDR, FSE .....

 

0

0

0

0

0

67

  

01

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent

 

0

    

68

  

02

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori

 

0

    

69

  

03

Prefinanţare

 

0

    

70

Titlu

Articol

Aliniat

II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (II.1 + II.2 + II.3 + II.4)

 

0

0

0

0

0

71

   

01. CHELTUIELI CURENTE

 

0

0

0

0

0

72

10

  

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

 

0

0

0

0

0

73

 

01

 

Cheltuieli salariale în bani

 

0

0

0

0

0

74

  

01

Salarii de bază

 

0

0

0

0

0

75

  

02

Salarii de merit

 

0

0

0

0

0

76

  

03

Indemnizaţii de conducere

 

0

0

0

0

0

77

  

04

Spor de vechime

 

0

0

0

0

0

78

  

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

 

0

0

0

0

0

79

  

06

Alte sporuri

 

0

0

0

0

0

80

  

07

Ore suplimentare

 

0

0

0

0

0

81

  

08

Fond de premii

 

0

0

0

0

0

82

  

09

Prima de vacanţă

 

0

0

0

0

0

83

  

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

 

0

0

0

0

0

84

  

11

Fond aferent plăţii cu ora

 

0

0

0

0

0

85

  

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

 

0

0

0

0

0

86

  

13

Indemnizaţii de delegare

 

0

0

0

0

0

87

  

14

Indemnizaţii de detaşare

 

0

0

0

0

0

88

  

15

Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă

 

0

0

0

0

0

89

  

16

Alocaţii pentru locuinţe

 

0

0

0

0

0

90

  

30

Alte drepturi salariale în bani

 

0

0

0

0

0

91

 

02

 

Cheltuieli salariale în natură

 

0

0

0

0

0

92

  

01

Tichete de masă

 

0

0

0

0

0

93

  

02

Norme de hrană

 

0

0

0

0

0

94

  

03

Uniforme şi echipament obligatoriu

 

0

0

0

0

0

95

  

04

Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia sa

 

0

0

0

0

0

96

  

05

Transportul la şi de la locul de muncă

 

0

0

0

0

0

97

  

30

Alte drepturi salariale în natură

 

0

0

0

0

0

98

 

03

 

Contribuţii

 

0

0

0

0

0

99

  

01

Contribuţii pentru asigurări sociale de stat

 

0

0

0

0

0

100

  

02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

 

0

0

0

0

0

101

  

03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

 

0

0

0

0

0

102

  

04

Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă şi boli profes.

 

0

0

0

0

0

103

  

05

Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi

 

0

0

0

0

0

104

  

06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

 

0

0

0

0

0

105

     

0

    

106

20

  

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

 

0

0

0

0

0

107

 

01

 

Bunuri şi servicii

 

0

0

0

0

0

108

  

01

Furnituri de birou

 

0

0

0

0

0

109

  

02

Materiale pentru curăţenie

 

0

0

0

0

0

110

  

03

Iluminat, încălzit şi forţă motrică

 

0

0

0

0

0

111

  

04

Apă, canal şi salubritate

 

0

0

0

0

0

112

  

05

Carburanţi şi lubrifianţi

 

0

0

0

0

0

113

  

06

Piese de schimb

 

0

0

0

0

0

114

  

07

Transport

 

0

0

0

0

0

115

  

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

 

0

0

0

0

0

116

  

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

 

0

0

0

0

0

117

  

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

 

0

0

0

0

0

118

 

02

 

Reparaţii curente

 

0

0

0

0

0

119

 

03

 

Hrană

 

0

0

0

0

0

120

  

01

Hrană pentru oameni

 

0

0

0

0

0

121

  

02

Hrană pentru animale

 

0

0

0

0

0

122

 

04

 

Medicamente şi materiale sanitare

 

0

0

0

0

0

123

  

01

Medicamente

 

0

0

0

0

0

124

  

02

Materiale sanitare

 

0

0

0

0

0

125

  

03

Reactivi

 

0

0

0

0

0

126

  

04

Dezinfectanţi

 

0

0

0

0

0

127

 

05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

 

0

0

0

0

0

128

  

01

Uniforme şi echipament

 

0

0

0

0

0

129

  

03

Lenjerie şi accesorii de pat

 

0

0

0

0

0

130

  

30

Alte obiecte de inventar

 

0

0

0

0

0

131

 

06

 

Deplasări, detaşări, transferări

 

0

0

0

0

0

132

  

01

Deplasări interne, detaşări, transferări

 

0

0

0

0

0

133

  

02

Deplasări în străinătate

 

0

0

0

0

0

134

 

09

 

Materiale de laborator

 

0

0

0

0

0

135

 

10

 

Cercetare-dezvoltare

 

0

0

0

0

0

136

 

11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

 

0

0

0

0

0

137

 

12

 

Consultanţă şi expertiză

 

0

0

0

0

0

138

 

13

 

Pregătire profesională

 

0

0

0

0

0

139

 

14

 

Protecţia muncii

 

0

0

0

0

0

140

 

25

 

Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare pentru interesele statului

 

0

0

0

0

0

141

 

27

 

Tichete cadou

 

0

0

0

0

0

142

 

30

 

Alte cheltuieli

 

0

0

0

0

0

143

  

01

Reclamă şi publicitate

 

0

0

0

0

0

144

  

03

Prime de asigurare non-viaţă

 

0

0

0

0

0

145

  

04

Chirii

 

0

0

0

0

0

146

  

09

Executarea silită a creanţelor bugetare

 

0

0

0

0

0

147

  

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

 

0

0

0

0

0

148

30

  

TITLUL III DOBÂNZI

 

0

0

0

0

0

149

 

03

 

Alte dobânzi

 

0

0

0

0

0

150

  

05

Dobânzi la operaţiunile de leasing

 

0

0

0

0

0

151

56

  

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

 

0

0

0

0

0

152

   

Programe din Fondul ..........

 

0

0

0

0

0

153

  

01

Finanţarea naţională

 

0

0

0

0

0

154

  

02

Finanţarea externă nerambursabilă

 

0

0

0

0

0

155

  

03

Cheltuieli neeligibile

 

0

0

0

0

0

156

57

  

TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ

 

0

0

0

0

0

157

 

01

 

Asigurări sociale

 

0

0

0

0

0

158

 

02

 

Ajutoare sociale

 

0

0

0

0

0

159

  

01

Ajutoare sociale în numerar

 

0

0

0

0

0

160

  

02

Ajutoare sociale în natură

 

0

0

0

0

0

161

  

03

Tichete de creşă

 

0

0

0

0

0

162

  

04

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

 

0

0

0

0

0

163

59

  

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

 

0

0

0

0

0

164

 

01

 

Burse

 

0

0

0

0

0

165

70

  

CHELTUIELI DE CAPITAL

 

0

0

0

0

0

166

71

  

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

 

0

0

0

0

0

167

 

01

 

Active fixe

 

0

0

0

0

0

168

  

01

Construcţii

 

0

0

0

0

0

169

  

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

 

0

0

0

0

0

170

  

03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

 

0

0

0

0

0

171

  

30

Alte active fixe

 

0

0

0

0

0

172

71

03

 

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

 

0

0

0

0

0

173

   

din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE

 

0

0

0

0

0

174

71

01

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

 

0

0

0

0

0

175

  

03

Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale

 

0

0

0

0

0

176

  

30

Alte active fixe

 

0

0

0

0

0

177

81

  

Rambursări de credite

 

0

0

0

0

0

178

 

02

 

Rambursări din credite interne

 

0

0

0

0

0

179

  

03

Rambursarea împrumuturilor din bugetul de stat

 

0

0

0

0

0

180

Capitol

Subcap.

Paragraf

Din cheltuieli totale:

 

0

0

0

0

0

181

66

  

SĂNĂTATE

 

0

0

0

0

0

182

 

04

 

Servicii medicale ambulator

 

0

0

0

0

0

183

  

02

Asistenţă medicală pentru specialităţi clinice

 

0

    

184

  

50

Alte servicii medicale ambulatoriu

 

0

    

185

 

05

 

Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar

 

0

    

186

 

06

 

Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi

 

0

0

0

0

0

187

  

01

Spitale generale

 

0

    

188

  

06

Sanatorii balneare şi de recuperare

 

0

    

189

 

10

 

Cercetare aplicativă şi dezvoltare experimentală în sănătate

 

0

    

190

 

50

 

Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii

 

0

0

0

0

0

191

  

01

Activităţi de ergoterapie în unităţi sanitare

 

0

    

192

  

50

Alte instituţii şi acţiuni sanitare

 

0

    

193

Titlu

Articol

Aliniat

II.1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (altele decât subvenţiile)

 

0

0

0

0

0

194

   

I. CHELTUIELI CURENTE

 

0

0

0

0

0

195

10

  

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

 

0

0

0

0

0

196

 

01

 

Cheltuieli salariale în bani

 

0

0

0

0

0

197

  

01

Salarii de bază

 

0

    

198

  

02

Salarii de merit

 

0

    

199

  

03

Indemnizaţii de conducere

 

0

    

200

  

04

Spor de vechime

 

0

    

201

  

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

 

0

    

202

  

06

Alte sporuri

 

0

    

203

  

07

Ore suplimentare

 

0

    

204

  

08

Fond de premii

 

0

    

205

  

09

Prima de vacanţă

 

0

    

206

  

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

 

0

    

207

  

11

Fond aferent plaţii cu ora

 

0

    

208

  

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

 

0

    

209

  

13

Indemnizaţii de delegare

 

0

    

210

  

14

Indemnizaţii de detaşare

 

0

    

211

  

15

Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă

 

0

    

212

  

16

Alocaţii pentru locuinţe

 

0

    

213

  

30

Alte drepturi salariale în bani

 

0

    

214

 

02

 

Cheltuieli salariale în natură

 

0

0

0

0

0

215

  

01

Tichete de masă

 

0

    

216

  

02

Norme de hrană

 

0

    

217

  

03

Uniforme şi echipament obligatoriu

 

0

    

218

  

04

Locuinţă de serviciu folosită de salariat şi familia sa

 

0

    

219

  

05

Transportul la şi de la locul de muncă

 

0

    

220

  

30

Alte drepturi salariale în natură

 

0

    

221

 

03

 

Contribuţii

 

0

0

0

0

0

222

  

01

Contribuţii pentru asigurări sociale de stat

 

0

    

223

  

02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

 

0

    

224

  

03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

 

0

    

225

  

04

Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă şi boli profes.

 

0

    

226

  

05

Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi

 

0

    

227

  

06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

 

0

    

228

     

0

    

229

20

  

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

 

0

0

0

0

0

230

 

01

 

Bunuri şi servicii

 

0

0

0

0

0

231

  

01

Furnituri de birou

 

0

    

232

  

02

Materiale pentru curăţenie

 

0

    

233

  

03

Iluminat, încălzit şi forţă motrică

 

0

    

234

  

04

Apă, canal şi salubritate

 

0

    

235

  

05

Carburanţi şi lubrifianţi

 

0

    

236

  

06

Piese de schimb

 

0

    

237

  

07

Transport

 

0

    

238

  

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

 

0

    

239

  

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

 

0

    

240

  

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

 

0

    

241

 

02

 

Reparaţii curente

 

0

    

242

 

03

 

Hrană

 

0

0

0

0

0

243

  

01

Hrană pentru oameni

 

0

    

244

  

02

Hrană pentru animale

 

0

    

245

 

04

 

Medicamente şi materiale sanitare

 

0

0

0

0

0

246

  

01

Medicamente

 

0

    

247

  

02

Materiale sanitare

 

0

    

248

  

03

Reactivi

 

0

    

249

  

04

Dezinfectanţi

 

0

    

250

 

05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

 

0

0

0

0

0

251

  

01

Uniforme şi echipament

 

0

    

252

  

03

Lenjerie şi accesorii de pat

 

0

    

253

  

30

Alte obiecte de inventar

 

0

    

254

 

06

 

Deplasări, detaşări, transferări

 

0

0

0

0

0

255

  

01

Deplasări interne, detaşări, transferări

 

0

    

256

  

02

Deplasări în străinătate

 

0

    

257

 

09

 

Materiale de laborator

 

0

   

0

258

 

10

 

Cercetare-dezvoltare

 

0

    

259

 

11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

 

0

    

260

 

12

 

Consultanţă şi expertiză

 

0

    

261

 

13

 

Pregătire profesională

 

0

    

262

 

14

 

Protecţia muncii

 

0

    

263

 

25

 

Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare pentru interesele statului

 

0

    

264

 

27

 

Tichete cadou

 

0

    

265

 

30

 

Alte cheltuieli

 

0

0

0

0

0

266

  

01

Reclamă şi publicitate

 

0

    

267

  

03

Prime de asigurare non-viaţă

 

0

    

268

  

04

Chirii

 

0

    

269

  

09

Executarea silită a creanţelor bugetare

 

0

    

270

  

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

 

0

   

0

271

30

  

TITLUL III DOBÂNZI

 

0

0

0

0

0

272

 

03

 

Alte dobânzi

 

0

0

0

0

0

273

  

05

Dobânzi la operaţiunile de leasing

 

0

    

274

56

  

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

 

0

0

0

0

0

275

   

Programe din Fondul .....

 

0

0

0

0

0

276

  

01

Finanţarea naţională

 

0

    

277

  

02

Finanţarea externă nerambursabilă

 

0

    

278

  

03

Cheltuieli neeligibile

 

0

    

279

57

  

TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ

 

0

0

0

0

0

280

 

01

 

Asigurări sociale

 

0

    

281

 

02

 

Ajutoare sociale

 

0

0

0

0

0

282

  

01

Ajutoare sociale în numerar

 

0

    

283

  

02

Ajutoare sociale în natură

 

0

    

284

  

03

Tichete de creşă

 

0

    

285

  

04

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

 

0

    

286

59

  

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

 

0

0

0

0

0

287

 

01

 

Burse

 

0

0

0

0

0

288

70

  

CHELTUIELI DE CAPITAL

 

0

0

0

0

0

289

71

  

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

 

0

0

0

0

0

290

 

01

 

Active fixe

 

0

0

0

0

0

291

  

01

Construcţii

 

0

    

292

  

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

 

0

    

293

  

03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

 

0

    

294

  

30

Alte active fixe

 

0

    

295

 

03

 

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

 

0

    

296

   

din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE

 

0

0

0

0

0

297

71

01

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

 

0

0

   

298

  

03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

 

0

    

299

  

30

Alte active fixe

 

0

    

300

81

  

Rambursări de credite

 

0

0

0

0

0

301

 

02

 

Rambursări de credite interne

 

0

0

0

0

0

302

  

03

Rambursarea împrumuturilor din bugetul de stat

 

0

    

303

Capitol

Subcap.

Paragraf

DIN CHELTUIELI TOTALE:

 

0

0

0

0

0

304

66

  

SĂNĂTATE

 

0

0

0

0

0

305

 

04

 

Servicii medicale ambulator

 

0

0

0

0

0

306

  

02

Asistenţa medicală pentru specialităţi clinice

 

0

    

307

  

50

Alte servicii medicale ambulatorii

 

0

    

308

 

05

 

Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar

 

0

    

309

 

06

 

Asistenţă medicală în unităţi sanitare cu paturi

 

0

0

0

0

0

310

  

01

Spitale generale

 

0

    

311

  

06

Sanatorii balneare şi de recuperare

 

0

    

312

 

10

 

Cercetare aplicativă şi dezvoltare experimentală în sănătate

 

0

    

313

 

50

 

Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii

 

0

0

0

0

0

314

  

01

Activităţi de ergoterapie în unităţi medico-sanitare

 

0

    

315

  

50

Alte instituţii şi acţiuni sanitare

 

0

    

316

  

**)

II.2. CHELTUIELI DIN SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT***

 

0

0

0

0

0

317

   

01. CHELTUIELI CURENTE

 

0

0

0

0

0

318

10

  

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

 

0

0

0

0

0

319

 

01

 

Cheltuieli salariale în bani

 

0

0

0

0

0

320

  

01

Salarii de bază

 

0

    

321

  

02

Salarii de merit

 

0

    

322

  

03

Indemnizaţii de conducere

 

0

    

323

  

04

Spor de vechime

 

0

    

324

  

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

 

0

    

325

  

06

Alte sporuri

 

0

    

326

  

07

Ore suplimentare

 

0

    

327

  

08

Fond de premii

 

0

    

328

  

09

Prima de vacanţă

 

0

    

329

  

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

 

0

    

330

  

11

Fond aferent plăţii cu ora

 

0

    

331

  

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

 

0

    

332

  

13

Indemnizaţii de delegare

 

0

    

333

  

14

Indemnizaţii de detaşare

 

0

    

334

  

15

Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă

 

0

    

335

  

16

Alocaţii pentru locuinţe

 

0

    

336

  

30

Alte drepturi salariale în bani

 

0

    

337

 

02

 

Cheltuieli salariale în natură

 

0

0

0

0

0

338

  

01

Tichete de masă

 

0

    

339

  

02

Norme de hrană

 

0

    

340

  

03

Uniforme şi echipament obligatoriu

 

0

    

341

  

04

Locuinţă de serviciu folosită de salariat şi familia sa

 

0

    

342

  

05

Transportul la şi de la locul de muncă

 

0

    

343

  

30

Alte drepturi salariale în natură

 

0

    

344

 

03

 

Contribuţii

 

0

0

0

0

0

345

  

01

Contribuţii pentru asigurări sociale de stat

 

0

    

346

  

02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

 

0

    

347

  

03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

 

0

    

348

  

04

Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă şi boli profes.

 

0

    

349

  

05

Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi

 

0

    

350

  

06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

 

0

    

351

     

0

    

352

20

  

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

 

0

0

0

0

0

353

 

01

 

Bunuri şi servicii

 

0

0

0

0

0

354

  

01

Furnituri de birou

 

0

    

355

  

02

Materiale pentru curăţenie

 

0

    

356

  

03

Iluminat, încălzit şi forţă motrică

 

0

    

357

  

04

Apă, canal şi salubritate

 

0

    

358

  

05

Carburanţi şi lubrifianţi

 

0

    

359

  

06

Piese de schimb

 

0

    

360

  

07

Transport

 

0

    

361

  

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

 

0

    

362

  

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

 

0

   

0

363

  

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

 

0

    

364

 

02

 

Reparaţii curente

 

0

    

365

 

03

 

Hrană

 

0

0

0

0

0

366

  

01

Hrană pentru oameni

 

0

    

367

  

02

Hrană pentru animale

 

0

    

368

 

04

 

Medicamente şi materiale sanitare

 

0

0

0

0

0

369

  

01

Medicamente

 

0

    

370

  

02

Materiale sanitare

 

0

    

371

  

03

Reactivi

 

0

    

372

  

04

Dezinfectanţi

 

0

    

373

 

05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

 

0

0

0

0

0

374

  

01

Uniforme şi echipament

 

0

    

375

  

03

Lenjerie şi accesorii de pat

 

0

    

376

  

30

Alte obiecte de inventar

 

0

    

377

 

06

 

Deplasări, detaşări, transferări

 

0

0

0

0

0

378

  

01

Deplasări interne, detaşări, transferări

 

0

    

379

  

02

Deplasări în străinătate

 

0

    

380

 

09

 

Materiale de laborator

 

0

    

381

 

10

 

Cercetare-dezvoltare

 

0

    

382

 

11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

 

0

    

383

 

12

 

Consultanţă şi expertiză

 

0

    

384

 

13

 

Pregătire profesională

 

0

    

385

 

14

 

Protecţia muncii

 

0

    

386

 

25

 

Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare pentru interesele statului

 

0

    

387

 

27

 

Tichete cadou

 

0

    

388

 

30

 

Alte cheltuieli

 

0

0

0

0

0

389

  

01

Reclamă şi publicitate

 

0

    

390

  

03

Prime de asigurare non-viaţă

 

0

    

391

  

04

Chirii

 

0

    

392

  

09

Executarea silită a creanţelor bugetare

 

0

    

393

  

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

 

0

    

394

30

  

TITLUL III DOBÂNZI

 

0

0

0

0

0

395

 

03

 

Alte dobânzi

 

0

0

0

0

0

396

  

05

Dobânzi la operaţiunile de leasing

 

0

    

397

56

  

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

 

0

0

0

0

0

398

   

Programe din Fondul ...........

 

0

0

0

0

0

399

  

01

Finanţarea naţională

 

0

0

0

  

400

  

02

Finanţarea externă nerambursabilă

 

0

0

0

  

401

  

03

Cheltuieli neeligibile

 

0

0

0

  

402

57

  

TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ

 

0

0

0

0

0

403

 

01

 

Asigurări sociale

 

0

    

404

 

02

 

Ajutoare sociale

 

0

0

0

0

0

405

  

01

Ajutoare sociale în numerar

 

0

    

406

  

02

Ajutoare sociale în natură

 

0

    

407

  

03

Tichete de creşă

 

0

    

408

  

04

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

 

0

    

409

59

  

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

 

0

0

0

0

0

410

 

01

 

Burse

 

0

    

411

70

  

TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL

 

0

0

0

0

0

412

71

  

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

 

0

0

0

0

0

413

 

01

 

Active fixe

 

0

0

0

0

0

414

  

01

Construcţii

 

0

    

415

  

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

 

0

    

416

  

03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

 

0

    

417

  

30

Alte active fixe

 

0

    

418

 

03

 

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

 

0

    

419

   

din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE

 

0

0

0

0

0

420

71

01

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

 

0

    

421

  

03

Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale

 

0

    

422

  

30

Alte active fixe

 

0

    

423

81

  

Rambursări de credite

 

0

0

0

0

0

424

 

02

 

Rambursări din credite interne

 

0

0

0

0

0

425

  

03

Rambursarea împrumuturilor din bugetul de stat

 

0

    

426

Capitol

Subcap.

Paragraf

Din cheltuieli totale:

 

0

0

0

0

0

427

66

  

SĂNĂTATE

 

0

0

0

0

0

428

 

04

 

Servicii medicale ambulator

 

0

0

0

0

0

429

  

02

Asistenţă medicală pentru specialităţi clinice

 

0

    

430

  

50

Alte servicii medicale ambulatorii

 

0

    

431

 

05

 

Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar

 

0

    

432

 

06

 

Asistenţă medicală în unităţi sanitare cu paturi

 

0

0

0

0

0

433

  

01

Spitale generale

 

0

    

434

  

06

Sanatorii balneare şi de recuperare

 

0

    

435

 

10

 

Cercetare aplicativă şi dezvoltare experimentală în sănătate

 

0

    

436

 

50

 

Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii

 

0

0

0

0

0

437

  

01

Activităţi de ergoterapie în unităţi medico-sanitare

 

0

    

438

  

50

Alte instituţii şi acţiuni sanitare

 

0

    

439

Titlu

Articol

Aliniat

II.3. CHELTUIELI DIN SUBVENŢII DE LA BUGETUL LOCAL***

 

0

0

0

0

0

440

   

01. CHELTUIELI CURENTE

 

0

0

0

0

0

441

 

10

 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

 

0

0

0

0

0

442

 

01

 

Cheltuieli salariale în bani

 

0

0

0

0

0

443

  

01

Salarii de bază

 

0

    

444

  

02

Salarii de merit

 

0

    

445

  

03

Indemnizaţii de conducere

 

0

    

446

  

04

Spor de vechime

 

0

    

447

  

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

 

0

    

448

  

06

Alte sporuri

 

0

    

449

  

07

Ore suplimentare

 

0

    

450

  

08

Fond de premii

 

0

    

451

  

09

Prima de vacanţă

 

0

    

452

  

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

 

0

    

453

  

11

Fond aferent plăţii cu ora

 

0

    

454

  

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

 

0

    

455

  

13

Indemnizaţii de delegare

 

0

    

456

  

14

Indemnizaţii de detaşare

 

0

    

457

  

15

Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă

 

0

    

458

  

16

Alocaţii pentru locuinţe

 

0

    

459

  

30

Alte drepturi salariale în bani

 

0

    

460

 

02

 

Cheltuieli salariale în natură

 

0

0

0

0

0

461

  

01

Tichete de masă

 

0

    

462

  

02

Norme de hrană

 

0

    

463

  

03

Uniforme şi echipament obligatoriu

 

0

    

464

  

04

Locuinţă de serviciu folosită de salariat şi familia sa

 

0

    

465

  

05

Transportul la şi de la locul de muncă

 

0

    

466

  

30

Alte drepturi salariale în natură

 

0

    

467

 

03

 

Contribuţii

 

0

0

0

0

0

468

  

01

Contribuţii pentru asigurări sociale de stat

 

0

    

469

  

02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

 

0

    

470

  

03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

 

0

    

471

  

04

Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă şi boli profes.

 

0

    

472

  

05

Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi

 

0

    

473

  

06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

 

0

    

474

     

0

    

475

 

20

 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

 

0

0

0

0

0

476

 

01

 

Bunuri şi servicii

 

0

0

0

0

0

477

  

01

Furnituri de birou

 

0

    

478

  

02

Materiale pentru curăţenie

 

0

    

479

  

03

Iluminat, încălzit şi forţă motrică

 

0

    

480

  

04

Apă, canal şi salubritate

 

0

    

481

  

05

Carburanţi şi lubrifianţi

 

0

    

482

  

06

Piese de schimb

 

0

    

483

  

07

Transport

 

0

    

484

  

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

 

0

    

485

  

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

 

0

    

486

  

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

 

0

    

487

 

02

 

Reparaţii curente

 

0

    

488

 

03

 

Hrană

 

0

0

0

0

0

489

  

01

Hrană pentru oameni

 

0

    

490

  

02

Hrană pentru animale

 

0

    

491

 

04

 

Medicamente şi materiale sanitare

 

0

0

0

0

0

492

  

01

Medicamente

 

0

    

493

  

02

Materiale sanitare

 

0

    

494

  

03

Reactivi

 

0

    

495

  

04

Dezinfectanţi

 

0

    

496

 

05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

 

0

0

0

0

0

497

  

01

Uniforme şi echipament

 

0

    

498

  

03

Lenjerie şi accesorii de pat

 

0

    

499

  

30

Alte obiecte de inventar

 

0

    

500

 

06

 

Deplasări, detaşări, transferări

 

0

0

0

0

0

501

  

01

Deplasări interne, detaşări, transferări

 

0

    

502

  

02

Deplasări în străinătate

 

0

    

503

 

09

 

Materiale de laborator

 

0

    

504

 

10

 

Cercetare-dezvoltare

 

0

    

505

 

11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

 

0

    

506

 

12

 

Consultanţă şi expertiză

 

0

    

507

 

13

 

Pregătire profesională

 

0

    

508

 

14

 

Protecţia muncii

 

0

    

509

 

25

 

Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare pentru interesele statului

 

0

    

510

 

27

 

Tichete cadou

 

0

    

511

 

30

 

Alte cheltuieli

 

0

0

0

0

0

512

  

01

Reclamă şi publicitate

 

0

    

513

  

03

Prime de asigurare non-viaţă

 

0

    

514

  

04

Chirii

 

0

    

515

  

09

Executarea silită a creanţelor bugetare

 

0

    

516

  

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

 

0

    

517

30

  

TITLUL III DOBÂNZI

 

0

0

0

0

0

518

 

03

 

Alte dobânzi

 

0

0

0

0

0

519

  

05

Dobânzi la operaţiunile de leasing

 

0

    

520

56

  

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

 

0

    

521

57

  

TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ

 

0

0

0

0

0

522

 

01

 

Asigurări sociale

 

0

    

523

 

02

 

Ajutoare sociale

 

0

0

0

0

0

524

  

01

Ajutoare sociale în numerar

 

0

    

525

  

02

Ajutoare sociale în natură

 

0

    

526

  

03

Tichete de creşă

 

0

    

527

  

04

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

 

0

    

528

59

  

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

 

0

0

0

0

0

529

 

01

 

Burse

 

0

    

530

70

  

TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL

 

0

0

0

0

0

531

71

  

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

 

0

0

0

0

0

532

 

01

 

Active fixe

 

0

0

0

0

0

533

  

01

Construcţii

 

0

    

534

  

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

 

0

    

535

  

03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

 

0

    

536

  

30

Alte active fixe

 

0

    

537

 

03

 

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

 

0

    

538

   

din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE

 

0

0

0

0

0

539

71

01

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

 

0

    

540

  

03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

 

0

    

541

  

30

Alte active fixe

 

0

    

542

81

  

Rambursări de credite

 

0

0

0

0

0

543

 

02

 

Rambursări de credite interne

 

0

0

0

0

0

544

  

03

Rambursarea împrumuturilor din bugetul de stat

 

0

    

545

Capitol

Subcap.

Paragraf

Din cheltuieli totale:

 

0

0

0

0

0

546

66

  

SĂNĂTATE

 

0

0

0

0

0

547

 

04

 

Servicii medicale ambulator

 

0

0

0

0

0

548

  

02

Asistenţă medicală pentru specialităţi clinice

 

0

    

549

  

50

Alte servicii medicale ambulatorii

 

0

    

550

 

05

 

Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar

 

0

    

551

 

06

 

Asistenţă medicală în unităţi sanitare cu paturi

 

0

0

0

0

0

552

  

01

Spitale generale

 

0

    

553

  

06

Sanatorii balneare şi de recuperare

 

0

    

554

 

10

 

Cercetare aplicativă şi dezvoltare experimentală în sănătate

 

0

    

555

 

50

 

Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii

 

0

0

0

0

0

556

  

01

Activităţi de ergoterapie în unităţi medico-sanitare

 

0

    

557

  

50

Alte instituţii şi acţiuni sanitare

 

0

    

558

  

***)

II.4. CHELTUIELI DIN SUME ALOCATE DIN BUGETUL CONSTITUIT DIN CONTRIBUŢIILE CU PRODUCEREA, IMPORTUL ŞI PUBLICITATEA PENTRU PRODUSE DIN TUTUN ŞI ALCOOL***

 

0

0

0

0

0

559

   

01. CHELTUIELI CURENTE

 

0

0

0

0

0

560

 

10

 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

 

0

0

0

0

0

561

 

01

 

Cheltuieli salariale în bani

 

0

0

0

0

0

562

  

01

Salarii de bază

 

0

    

563

  

02

Salarii de merit

 

0

    

564

  

03

Indemnizaţii de conducere

 

0

    

565

  

04

Spor de vechime

 

0

    

566

  

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

 

0

    

567

  

06

Alte sporuri

 

0

    

568

  

07

Ore suplimentare

 

0

    

569

  

08

Fond de premii

 

0

    

570

  

09

Prima de vacanţă

 

0

    

571

  

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

 

0

    

572

  

11

Fond aferent plăţii cu ora

 

0

    

573

  

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

 

0

    

574

  

13

Indemnizaţii de delegare

 

0

    

575

  

14

Indemnizaţii de detaşare

 

0

    

576

  

15

Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă

 

0

    

577

  

16

Alocaţii pentru locuinţe

 

0

    

578

  

30

Alte drepturi salariale în bani

 

0

    

579

 

02

 

Cheltuieli salariale în natură

 

0

0

0

0

0

580

  

01

Tichete de masă

 

0

    

581

  

02

Norme de hrană

 

0

    

582

  

03

Uniforme şi echipament obligatoriu

 

0

    

583

  

04

Locuinţă de serviciu folosită de salariat şi familia sa

 

0

    

584

  

05

Transportul la şi de la locul de muncă

 

0

    

585

  

30

Alte drepturi salariale în natură

 

0

    

586

 

03

 

Contribuţii

 

0

0

0

0

0

587

  

01

Contribuţii pentru asigurări sociale de stat

 

0

    

588

  

02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

 

0

    

589

  

03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

 

0

    

590

  

04

Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă şi boli profes.

 

0

    

591

  

05

Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi

 

0

    

592

  

06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

 

0

    

593

     

0

    

594

 

20

 

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

 

0

0

0

0

0

595

 

01

 

Bunuri şi servicii

 

0

0

0

0

0

596

  

01

Furnituri de birou

 

0

    

597

  

02

Materiale pentru curăţenie

 

0

    

598

  

03

Iluminat, încălzit şi forţă motrică

 

0

    

599

  

04

Apă, canal şi salubritate

 

0

    

600

  

05

Carburanţi şi lubrifianţi

 

0

    

601

  

06

Piese de schimb

 

0

    

602

  

07

Transport

 

0

    

603

  

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv. internet

 

0

    

604

  

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

 

0

    

605

  

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

 

0

    

606

 

02

 

Reparaţii curente

 

0

    

607

 

03

 

Hrană

 

0

0

0

0

0

608

  

01

Hrană pentru oameni

 

0

    

609

  

02

Hrană pentru animale

 

0

    

610

 

04

 

Medicamente şi materiale sanitare

 

0

0

0

0

0

611

  

01

Medicamente

 

0

    

612

  

02

Materiale sanitare

 

0

    

613

  

03

Reactivi

 

0

    

614

  

04

Dezinfectanţi

 

0

    

615

 

05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

 

0

0

0

0

0

616

  

01

Uniforme şi echipament

 

0

    

617

  

03

Lenjerie şi accesorii de pat

 

0

    

618

  

30

Alte obiecte de inventar

 

0

    

619

 

06

 

Deplasări, detaşări, transferări

 

0

0

0

0

0

620

  

01

Deplasări interne, detaşări, transferări

 

0

    

621

  

02

Deplasări în străinătate

 

0

    

622

 

09

 

Materiale de laborator

 

0

    

623

 

10

 

Cercetare-dezvoltare

 

0

    

624

 

11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

 

0

    

625

 

12

 

Consultanţă şi expertiză

 

0

    

626

 

13

 

Pregătire profesională

 

0

    

627

 

14

 

Protecţia muncii

 

0

    

628

 

25

 

Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare pentru interesele statului

 

0

    

629

 

27

 

Tichete cadou

 

0

    

630

 

30

 

Alte cheltuieli

 

0

0

0

0

0

631

  

01

Reclamă şi publicitate

 

0

    

632

  

03

Prime de asigurare non-viaţă

 

0

    

633

  

04

Chirii

 

0

    

634

  

09

Executarea silită a creanţelor bugetare

 

0

    

635

  

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

 

0

    

636

30

  

TITLUL III DOBÂNZI

 

0

0

0

0

0

637

 

03

 

Alte dobânzi

 

0

0

0

0

0

638

  

05

Dobânzi la operaţiunile de leasing

 

0

    

639

     

0

    

640

57

  

TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ

 

0

0

0

0

0

641

 

01

 

Asigurări sociale

 

0

    

642

 

02

 

Ajutoare sociale

 

0

0

0

0

0

643

  

01

Ajutoare sociale în numerar

 

0

    

644

  

02

Ajutoare sociale în natură

 

0

    

645

  

03

Tichete de creşă

 

0

    

646

  

04

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

 

0

    

647

59

  

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

 

0

0

0

0

0

648

 

01

 

Burse

 

0

    

649

70

  

TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL

 

0

0

0

0

0

650

71

  

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

 

0

0

0

0

0

651

 

01

 

Active fixe

 

0

0

0

0

0

652

  

01

Construcţii

 

0

    

653

  

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

 

0

    

654

  

03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

 

0

    

655

  

30

Alte active fixe

 

0

    

656

 

03

 

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

 

0

    

657

   

din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE

 

0

0

0

0

0

658

71

01

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

 

0

    

659

  

03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

 

0

    

660

  

30

Alte active fixe

 

0

    

661

81

  

Rambursări de credite

 

0

0

0

0

0

662

 

02

 

Rambursări de credite interne

 

0

 

0

0

0

663

  

03

Rambursarea împrumuturilor din bugetul de stat

 

0

    

664

Capitol

Subcap.

Paragraf

Din cheltuieli totale:

 

0

0

0

0

0

665

66

  

SĂNĂTATE

 

0

0

0

0

0

666

 

04

 

Servicii medicale ambulator

 

0

0

0

0

0

667

  

02

Asistenţă medicală pentru specialităţi clinice

 

0

    

668

  

50

Alte servicii medicale ambulatorii

 

0

    

669

 

05

 

Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar

 

0

    

670

 

06

 

Asistenţă medicală în unităţi sanitare cu paturi

 

0

0

0

0

0

671

  

01

Spitale generale

 

0

    

672

  

06

Sanatorii balneare şi de recuperare

 

0

    

673

 

10

 

Cercetare aplicativă şi dezvoltare experimentală în sănătate

 

0

    

674

 

50

 

Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii

 

0

0

0

îl

0

675

  

01

Activităţi de ergoterapie în unităţi medico-sanitare

 

0

    

676

  

50

Alte instituţii şi acţiuni sanitare

 

0

    
      

0

0

0

0

0

*) se includ şi actele adiţionale la contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate
**) se cuprind sumele alocate de MS de la bugetul de stat, pe destinaţii, pt. unităţile sanitare care sunt în reţeaua MS
***) se cuprind sunete alocate de MS din venituri proprii (accize), pe destinaţii, pt. unităţile sanitare care sunt în reţeaua MS
****) se introduce soldul înregistrat la finele anului precedent şi care se află sub formă de disponibilităţi la Trezoreria statului

MANAGER,

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

ANEXA nr. 2: NOTĂ DE CALCUL privind modul de constituire a cotei-părţi din amortizarea activelor fixe, cuprinsă în fondul de dezvoltare al spitalului - model -
[- Anexa nr. 4b) la normele metodologice]
UNITATEA

Nr. crt.

Indicator

Suma

1

Amortizarea medie lunară din anul precedent

 

2

Cota de 5% din amortizarea medie lunară din anul precedent pentru constituirea fondului de dezvoltare al spitalului

 

3

Suma anuală a cotei de 5% din amortizarea medie lunară a anului precedent

 

4

Excedent al anului precedent

 

5

Cota de 20% din excedent pentru constituirea fondului de dezvoltare al spitalului

 

6

Suma anuală în limita cotei de până la 5% din amortizarea medie lunară a anului precedent cu menţinerea echilibrului bugetar

 

7

Suma rămasă neutilizată care se reportează în anul următor potrivit legii (rd.4-rd.5-rd.6)

 

Conducătorul instituţiei,

......................

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

......................

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 234 din data de 30 martie 2016