HOTĂRÂRE nr. 363 din 20 mai 2015 privind trecerea unui teren, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Externe în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, în scopul edificării unui lăcaş de cult în beneficiul comunităţii româneşti din regiunea Koln-Bonn, Republica Federală Germania
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 874 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 8 alin. (1) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă transmiterea unei parcele de teren în suprafaţa de 600 mp din imobilul aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, imobil identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte.
Art. 2
Darea în folosinţă gratuită, potrivit legii, pe o perioadă determinată de 99 de ani, a parcelei de teren prevăzute la art. 1, se constituie în favoarea Patriarhiei Române, pentru Mitropolia Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, persoană juridică fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere, în scopul edificării în termen de 24 de luni, a unui lăcaş de cult în beneficiul comunităţii româneşti din regiunea Koln-Bonn, Republica Federală Germania.
Art. 3
În situaţia nerespectării termenului de 24 de luni privind edificarea lăcaşului de cult în beneficiul comunităţii româneşti din regiunea Koln-Bonn, Republica Federală Germania, urmează ca parcela de teren în suprafaţă de 600 mp din imobilul aflat în proprietatea publică a statului să revină în administrarea Ministerului Afacerilor Externe.
Art. 4
Pentru îndeplinirea procedurilor locale de efectuare a lucrărilor cadastrale şi de asigurare a publicităţii imobiliare pentru parcela de teren transmisă potrivit prevederilor art. 1, se autorizează Ministerul Afacerilor Externe să dispună demersurile necesare în acest scop şi se aprobă cheltuielile corespunzătoare din sursa bugetară alocată acestui minister.
Art. 5
Predarea-preluarea bunului imobil transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, respectiv Ministerul Afacerilor Externe şi Secretariatul de Stat pentru Culte, în termen de 30 de zile de la data finalizării procedurilor de publicitate imobiliară pentru imobilul rezultat în urma dezlipirii.
Art. 6
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Afacerilor Externe şi Secretariatul General al Guvernului îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Vlad-Ştefan Stoica

Secretariatul de Stat pentru Culte,

Victor Opaschi,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE ale părţii din imobilul aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Externe în Republica Federală Germania care se transferă în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte

Nr. MFP al bunului care se divide

Cod de clasificaţie

Denumirea bunului - imobil care face obiectul actului normativ

Administratorul de la care se transferă bunul

Administratorul la care se transferă bunul

Datele de identificare ale bunului care face obiectul transferului parţial

Caracteristici tehnice ale bunului care se transferă parţial cf. OMFP nr. 1718/2011

Date de identificare/ Caracteristici tehnice ale bunului care nu se transferă

Cod de clasificaţie a părţii bunului care se transferă

Valoarea bunului care face obiectul divizării

- lei -

Valoarea bunului care se transferă

- lei -

Valoarea părţii bunului care nu se transferă

- lei -

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Parţial 99545

8.29.01

Teren

Ministerul Afacerilor Externe

(CUI 4266863)

Secretariatul de Stat pentru Culte

(CUI 26429279)

3.000 mp

600 mp

2.400 mp

8.24.08

7.559.946,05

1.511.989,21

6.047.956,84

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 407 din data de 9 iunie 2015