PROTOCOL din 29 noiembrie 2011 între Ministerul Administraţiei şi Internelor din România prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova privind consolidarea cooperării la nivel central şi teritorial
Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova, denumite în continuare părţi,
ţinând cont de principiile Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981,
în scopul prevenirii şi combaterii criminalităţii transfrontaliere, asigurării climatului de siguranţă şi ordinii publice în zona de frontieră,
urmărind să dezvolte relaţiile de cooperare în vederea perfecţionării supravegherii şi controlului la trecerea frontierei de stat dintre România şi Republica Moldova, precum şi pentru stabilirea celor mai bune forme ale activităţilor comune în diverse domenii de activitate,
dorind să intensifice cooperarea în domeniul afacerilor europene şi gestionării integrate a frontierei,
au convenit următoarele:
CAPITOLUL I: DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1
Părţile, ţinând cont de aspiraţiile reciproce şi în conformitate cu acordurile internaţionale şi legislaţia în vigoare a statelor lor, realizează cooperarea în următoarele direcţii principale:
1.perfecţionarea controlului la frontiera comună (controlul la trecerea frontierei şi supravegherea frontierei);
2.coordonarea eforturilor în prevenirea şi combaterea criminalităţii transfrontaliere, în particular a migraţiei ilegale, falsificării şi contrafacerii documentelor de călătorie, traficului ilicit de mărfuri şi altor bunuri, precum şi a altor infracţiuni conexe;
3.schimbul de experienţă în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei în rândul personalului propriu;
4.consolidarea cooperării în domeniul relaţiilor internaţionale şi integrării europene;
5.schimbul de experienţă în domeniul gestionării resurselor umane şi pregătirii de specialitate a personalului;
6.schimbul de experienţă cu privire la utilizarea tehnologiilor informaţionale moderne.
CAPITOLUL II: FORME ŞI METODE DE COLABORARE
Art. 2
Părţile întreprind măsuri concrete pentru a îmbunătăţi cooperarea dintre ele prin următoarele modalităţi:
1.stabilirea prin schimb de corespondenţă a unor structuri de coordonare a acţiunilor comune de combatere a activităţii infracţionale la frontiera comună, în particular a migraţiei ilegale, falsificării şi contrafacerii documentelor de călătorie, traficului ilicit de mărfuri şi altor bunuri, precum şi a altor infracţiuni conexe;
2.conlucrarea în cadrul centrelor/birourilor/punctelor de contact la frontiera comună;
3.desfăşurarea supravegherii frontierei prin realizarea de patrulări, în mod coordonat, pe râul Prut şi pe sectorul comun al Dunării, în baza unor planuri comune şi a planificărilor lunare întocmite şi aprobate la nivel teritorial de şefii structurilor teritoriale ale celor două părţi, care vor stipula condiţiile de realizare a acestor activităţi. Oricare dintre părţi poate aduce modificări planificărilor lunare aprobate, cu condiţia informării cu operativitate a celeilalte părţi prin intermediul canalelor de comunicare stabilite în acest sens;
4.întocmirea, în comun, a unor planuri de acţiune şi analize, conform planificării sau situaţiei operative din zona de frontieră care vor fi aprobate la nivel teritorial. Analizele privind evoluţia situaţiei operative vor fi întocmite lunar la nivel teritorial şi anual sau ori de câte ori situaţia evoluţiei operative impune la nivel central;
5.realizarea coordonării acestor acţiuni pe ambele părţi ale frontierei comune în mod direct şi pe momente operative de către structurile de coordonare care vor fi stabilite în conformitate cu punctul 1 al prezentului articol;
6.întocmirea şi semnarea planurilor anuale de cooperare.
Art. 3
Cooperarea între părţi se va realiza astfel:
1.Inspectorul general al Poliţiei de Frontieră Române şi directorul general al Serviciului Grăniceri al Republicii Moldova vor desfăşura, cel puţin o dată pe an, întrevederi, în mod consecutiv pe teritoriul României şi Republicii Moldova sau ori de câte ori situaţia impune. În situaţii ce nu suferă amânare, pot fi iniţiate şi organizate întâlniri la frontieră.
2.În cadrul întrevederilor, vor fi efectuate evaluări ale măsurilor realizate şi se vor stabili măsuri de cooperare viitoare.
3.Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră din România şi Aparatul Central al Serviciului Grăniceri al Republicii Moldova vor organiza şi vor conduce cooperarea în conformitate cu direcţiile prevăzute şi convenite de către şefii structurilor.
4.Cooperarea include întrevederi la nivelul autorităţilor de frontieră centrale, regionale şi locale, dezvoltarea şi implementarea planurilor de cooperare anuale, întrevederi ale specialiştilor în domeniu.
5.Rezultatele întâlnirilor vor fi consemnate în procese-verbale.
CAPITOLUL III: PROTECŢIA DATELOR
Art. 4
(1)Atunci când este necesar părţile pot face schimb reciproc de date cu caracter personal, cu respectarea dispoziţiilor articolului 4 din acord şi în conformitate cu legislaţia naţională a statului fiecăreia dintre părţi.
(2)În îndeplinirea cererilor formulate de către oricare dintre părţi, cealaltă parte va respecta procedura prevăzută la articolul 5, punctele 1-8, din acord.
(3)Datele cu caracter personal vor fi prelucrate numai în scopul în care au fost solicitate, respectiv transmise şi potrivit principiilor cuprinse în Convenţia pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, şi în Protocolul Adiţional la Convenţia pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal cu privire la autorităţile de control şi fluxul transfrontalier al datelor personale, adoptat la Strasbourg la 8 noiembrie 2001.
(4)Atunci când este necesar oricare dintre părţi poate stabili, în conformitate cu dispoziţiile legale naţionale, termene de stocare şi condiţii privind prelucrarea datelor cu caracter personal transmise sau limitări ale prelucrării. Partea care primeşte datele cu caracter personal se angajează să respecte condiţiile sau limitările comunicate şi să şteargă datele cu caracter personal transmise, la împlinirea termenului de stocare comunicat sau, dacă nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost transmise, chiar înainte de împlinirea termenului respectiv.
(5)Părţile se angajează să respecte drepturile persoanelor vizate, precum şi să adopte şi să respecte măsurile tehnice şi organizatorice pentru protejarea datelor cu caracter personal.
(6)În caz de acces neautorizat sau diseminare a datelor transmise, partea primitoare va informa imediat structura competentă a părţii trimiţătoare în legătură cu împrejurările aferente accesului neautorizat sau diseminării, precum şi în legătură cu măsurile luate pentru evitarea unor astfel de incidente pe viitor.
(7)Atât structura competentă a părţii trimiţătoare, cât şi cea a părţii primitoare sunt obligate să ţină evidenţa transmiterii, primirii, modificării sau distrugerii datelor.
(8)Părţile declară că înţeleg să respecte cu stricteţe dispoziţiile articolului 5 punctul 9 din acord.
Art. 5
În aplicarea prevederilor prezentului protocol, părţile, cu respectarea legislaţiilor interne ale statelor lor, convin să nu facă schimb de informaţii clasificate (în cazul informaţiilor transmise de partea română), respectiv de informaţii considerate secret de stat (în cazul informaţiilor transmise de partea moldoveană).
CAPITOLUL IV: DISPOZIŢII FINALE
Art. 6
Partea primitoare îşi va asuma toate cheltuielile legate de primirea reprezentanţilor părţii invitate, cu excepţia cheltuielilor ce ţin de transportul internaţional şi vize, precum şi de asigurările de sănătate.
Art. 7
Prevederile prezentului protocol nu afectează drepturile şi obligaţiile statelor părţilor, ce decurg din alte tratate internaţionale bilaterale şi multilaterale la care acestea sunt părţi.
Art. 8
(1)Orice divergenţă care poate apărea în legătură cu interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului protocol va fi soluţionată de către părţi pe calea negocierilor.
(2)În cazul în care părţile nu ajung la un consens, divergenţele vor fi soluţionate prin canale diplomatice.
Art. 9
(1)Prezentul protocol se încheie pentru o perioadă de 3 ani şi intră în vigoare în a 30-a zi de la data primirii ultimei notificări prin care părţile se informează, în scris, prin canale diplomatice, despre îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea lui în vigoare.
(2)Valabilitatea prezentului protocol se va prelungi automat pentru noi perioade de 3 ani, dacă niciuna dintre părţi nu va notifica în scris celeilalte părţi prin canale diplomatice, cu cel puţin 3 luni înainte de data încetării valabilităţii, intenţia sa de a-l denunţa.
(3)În cazul denunţării protocolului, acesta îşi încetează valabilitatea după 3 luni de la data la care una dintre părţi a notificat în scris celeilalte părţi, prin canale diplomatice, intenţia sa de a-l denunţa.
(4)Părţile, de comun acord, pot aduce modificări şi completări prezentului protocol. Aceste modificări şi completări vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile alineatului 1 al prezentului articol.
-****-
Semnat la Iaşi la 29 noiembrie 2011, în două exemplare originale.

Pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor,

Ioan Buda,

inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră,

chestor principal de poliţie

Pentru Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova,

Roman Revenco,

director general al Serviciului Grăniceri, maior

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 818 din data de 5 decembrie 2012