HOTĂRÂRE nr. 35 din 21 ianuarie 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 19 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 3, literele a)-e), j), n) şi r) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"a) atribuţiile prevăzute la art. 8 şi 17 din Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele prevăzute la art. 2 şi 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.183/2014 privind nominalizarea autorităţilor implicate în sistemul de management şi control al fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020;
b) cooperează cu instituţiile care au atribuţii în domeniul achiziţiilor publice pentru asigurarea unui cadru adecvat de derulare a procedurilor de achiziţie publică desfăşurate în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale 2007-2013/fonduri europene structurale şi de investiţii 2014-2020, în condiţiile prevăzute de lege;
c) cooperează cu Autoritatea de Audit din cadrul Curţii de Conturi a României în vederea asigurării permanente a conformităţii sistemelor de management şi control specifice programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale sau fonduri europene structurale şi de investiţii;
d) cooperează cu Autoritatea de certificare şi plată, Direcţia generală juridică şi cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice în vederea stabilirii şi implementării măsurilor necesare realizării unui management financiar riguros şi eficient al fondurilor alocate programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale sau fonduri europene structurale şi de investiţii;
e) îndeplineşte atribuţiile de autoritate de management pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică, pentru Programul operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice, pentru Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, pentru Programul operaţional sectorial Transport şi pentru Programul operaţional sectorial Mediu pentru perioada de programare 2007-2013;
..................
j) îndeplineşte atribuţiile aferente coordonatorului naţional al asistenţei, precum şi ale responsabilului cu autorizarea programului prevăzute în memorandumurile de înţelegere dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind Programul PHARE şi Facilitatea de tranziţie;
.................
n) îndeplineşte atribuţii aferente autorităţii de plată pentru programul Facilitatea Schengen, Facilitatea de tranziţie, Fondul Frontierelor Externe, Programul de cooperare elveţiano-român şi Fondul pentru Securitate Internă 2014-2020;
................
r) îndeplineşte, în condiţiile legii, atribuţiile de comunicare şi informare în domeniul instrumentelor structurale 2007-2013 şi a fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020, inclusiv pentru aplicarea art. 117 alin. (1) şi (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;"
2.La articolul 3, după litera r) se introduc opt noi litere, literele s)-x), cu următorul cuprins:
"s) coordonează pregătirea, armonizarea, implementarea şi aplicarea cadrului legislativ, instituţional, procedural şi programatic pentru gestionarea Fondurilor Europene Structurale şi de Investiţii 2014-2020;
ş) coordonează implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale 2007-2013 şi a fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020;
t) îndeplineşte rolul de organism de coordonare responsabil cu desemnarea entităţilor implicate în sistemul de management şi control al fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020 şi asigură comunicarea cu Comisia Europeană în domeniul său de activitate şi în ceea ce priveşte coordonarea şi monitorizarea activităţilor organismelor desemnate, potrivit dispoziţiilor art. 123 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;
ţ) asigură coordonarea metodologică şi monitorizează participarea României la programele şi iniţiativele comunitare gestionate centralizat de către Comisia Europeană;
u) asigură coordonarea gestionării proiectelor finanţate prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei Connecting Europe Facility pentru perioada 2014-2020;
v) îndeplineşte atribuţiile de autoritate de management pentru Programul operaţional Infrastructura mare, Programul operaţional Capital uman, Programul operaţional Competitivitate, Programul operaţional Asistenţă tehnică şi Programul operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate, pentru perioada de programare 2014-2020;
w) îndeplineşte atribuţiile aferente Punctului naţional de contact pentru implementarea Strategiei naţionale pentru incluziunea socială a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome;
x) coordonează procesul de elaborare şi negociere pentru Mecanismele financiare Spaţiul Economic European şi Norvegian 2014-2019;"
3.La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Fondurilor Europene este de 904, inclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."
4.Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 9
(1) Ministerul Fondurilor Europene are un secretar general şi un secretar general adjunct, înalţi funcţionari publici, numiţi în condiţiile legii.
(2) Secretarul general şi secretarul general adjunct asigură stabilitatea funcţionării Ministerului Fondurilor Europene, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale dintre structurile ministerului.
(3) Secretarul general şi secretarul general adjunct îndeplinesc şi alte atribuţii şi responsabilităţi prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al ministerului sau încredinţate de ministrul fondurilor europene, în condiţiile legii."
5.La articolul 101, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Pentru activităţi specifice de control în vederea realizării atribuţiilor ce revin organismelor intermediare pentru Programul operaţional sectorial «Mediu» se utilizează un număr de 10 autovehicule cu un consum lunar de 500 litri/autovehicul."
6.Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
Art. II
Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termen de minimum 30 de zile, potrivit prevederilor art. 1071 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare categorie de personal.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii,

familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

ANEXA: STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Ministerului Fondurilor Europene
(- Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 43/2013)
______
* Se organizează şi funcţionează la nivel de compartiment/birou/serviciu.
** Îndeplineşte funcţia de autoritate de management pentru Programul Operaţional Asistenţă tehnică 2007-2013 şi 2014-2020.
*** Îndeplineşte funcţia de autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial Mediu şi Programul operaţional sectorial Transport 2007-2013, funcţia de autoritate de management pentru Programul operaţional Infrastructura mare 2014-2020 şi are ca obiect de activitate şi gestionarea instrumentului de preaderare ISPA. De asemenea îndeplineşte funcţia de organism intermediar prin cele 8 direcţii organizate la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare stabilite prin Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regional în România, cu modificările şi completările ulterioare.
**** Îndeplineşte funcţia de autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013 şi pentru Programul operaţional Capital uman şi Programul operaţional pentru Ajutorarea persoanelor defavorizate 2014-2020 şi agenţia de implementare pentru programele PHARE.
***** Îndeplineşte funcţia de autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice 2007-2013 şi pentru Programul operaţional Competitivitate 2014-2020.
****** Are ca obiect de activitate gestionarea instrumentului de preaderare (PHARE), instrumentul financiar provizoriu Facilitatea de tranziţie, Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European pentru perioadele 2004 - 2009 şi 2009 - 2014, Programul de cooperare norvegian pentru creştere economică şi dezvoltare durabilă 2004 - 2009, Mecanismul Financiar Norvegian pentru perioada 2009 - 2014, Facilitatea Schengen, Programul de Cooperare Elveţiano-Român şi Fondul Frontierelor Externe şi include şi funcţia de autoritate de plată pentru Facilitatea Schengen, Programul de Cooperare Elveţiano-Român, Fondul Frontierelor Externe şi Fondul pentru Securitate internă 2014-2020.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 67 din data de 27 ianuarie 2015