HOTĂRÂRE nr. 280 din 21 mai 2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Şantierul Naval 2 Mai" - S.A. Mangalia, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 53 alin. (1) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Şantierul Naval 2 Mai" - S.A. Mangalia, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
(1)Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.
(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială "Şantierul Naval 2 Mai" - S.A. Mangalia poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

ANEXĂ:
MINISTERUL ECONOMIEI
Operatorul economic: Societatea Comercială "ŞANTIERUL NAVAL 2 MAI" - S.A.
Sediul/Adresa: Mangalia, Str. Rozelor nr. 3
Cod unic de înregistrare: RO2413593
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2013
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent (N)

0

1

2

3

4

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

12.049

 

1

 

Venituri din exploatare

2

11.769

2

 

Venituri financiare

3

280

3

 

Venituri extraordinare

4

0

II

  

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

11.080

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

11.080

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

7

9.634

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

8

702

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

708

 

C1

ch. cu salariile

10

319

C2

bonusuri

11

46

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

100

 

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

0

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

128

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

115

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

36

2

 

Cheltuieli financiare

17

0

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

0

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

969

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

20

149

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

820

 

1

 

Rezerve legale

22

48

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

25

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

771

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

26

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

656

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

618

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

90

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

0

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

0

  

a)

cheltuieli materiale

34

0

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

0

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

0

 

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

37

0

 

e)

alte cheltuieli

38

0

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

743

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

 

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

743

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

8

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

8

3

 

Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:

45

365

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

319

b)

bonusuri

47

46

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

3.323

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

3.802

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

1.506

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

1.506

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

52

0

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

920

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

0

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

2.445

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 298 din data de 24 mai 2013