LEGE nr. 119 din 14 iulie 2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. 1
În temeiul art. 115 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2014, şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2014, să emită ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:
I.Finanţe publice şi economie
1.rectificarea bugetului de stat pe anul 2014;
2.rectificarea bugetului asigurărilor asociale de stat pe anul 2014;
3.reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi bancare;
4.modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 232/2008, cu completările ulterioare;
5.măsuri cu privire la supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar naţional;
6.măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii;
7.măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerinţelor tehnice şi comerciale aplicabile operaţiunilor de transfer de credit şi de debitare directă în euro şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009;
8.măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 martie 2012 privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit;
9.reglementări privind standardizarea naţională;
10.modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
11.modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările ulterioare;
12.modificarea şi completarea legislaţiei în domeniul privatizării;
13.modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al statului la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş şi pentru modificarea unor acte normative;
14.măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice şi de echilibrare a Sistemului Energetic Naţional, prin construirea şi operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj;
15.reglementări privind transferul fără plată al unor pachete de acţiuni din proprietatea statului român şi din administrarea Ministerului Economiei, prin Departamentul pentru Energie, în proprietatea privată a unor unităţi administrativ-teritoriale;
16.modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei;
17.aprobarea plăţii unor cotizaţii la organisme internaţionale la care România este parte;
18.măsuri de transpunere a prevederilor pachetului de directive europene privind achiziţiile publice - Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune, Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile publice şi de abrogarea Directivei 2004/18/CE şi Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile efectuate de entităţile care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale şi de abrogare a Directivei 2004/17/CE.
II.Dezvoltare regională, administraţie publică
1.modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială, aprobată cu modificări prin Legea nr. 52/2008;
2.reglementarea unor măsuri privind construcţiile;
3.reglementarea unor măsuri privind investiţiile publice finanţate din bugetul de stat;
4.modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
5.modificarea şi completarea Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare;
6.reglementări privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe;
7.modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi unele măsuri privitoare la republicarea actelor normative.
III.Apărare naţională şi afaceri interne
1.stabilirea unor măsuri, precum şi a unor drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru pregătire în vederea realizării capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei de tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului "Avion multirol al Forţelor Aeriene";
2.modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare;
3.modificarea alin. (3) al art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
4.reglementări privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România;
5.modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
IV.Sănătate, muncă şi protecţie socială
1.modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008, republicată, cu modificările ulterioare;
2.modificarea şi completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, republicată;
3.modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
4.măsuri privind reorganizarea activităţii de plată a beneficiilor de asistenţă socială, precum şi a activităţii de inspecţie socială.
V.Agricultură şi mediu
1.modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
2.modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
3.modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
4.modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
5.aprobarea Programului naţional de realizare a perdelelor forestiere pentru protecţia autostrăzilor şi drumurilor naţionale;
6.modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 191/2012;
7.reglementări privind acordarea stimulentelor pentru culturile de plante energetice;
8.reglementări privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Regimul Vânătorii şi Pescuitului Sportiv.
VI.Fonduri europene
1.modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 168/2009, cu modificările ulterioare;
2.modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 242/2013;
3.măsuri pentru stimularea absorbţiei instrumentelor structurale în actualul exerciţiu financiar;
4.măsuri pentru implementarea Fondurilor Europene Structurale şi de Investiţii 2014-2020;
5.modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
VII.Justiţie
1.reglementări privind statutul personalului de probaţiune;
2.reglementarea unitară a activităţii de administrare şi valorificare a creanţelor provenite din infracţiuni.
VIII.Educaţie şi cercetare
1.reglementarea unor probleme de conţinut pentru învăţământul preuniversitar;
2.reglementări în domeniul cercetării ştiinţifice, învăţământului superior şi finanţării acestor domenii;
3.reglementări privind asigurarea calităţii în învăţământul superior;
4.reglementări privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unor structuri din subordinea şi coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale.
IX.Transporturi şi infrastructură
1.măsuri pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov;
2.măsuri pentru modificarea Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2005, republicată;
3.modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2011 privind înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2012, cu modificările ulterioare;
4.modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 167/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
5.măsuri pentru aprobarea Master Planului General de Transport în vederea îndeplinirii condiţionalităţii ex-ante necesare aprobării de către Comisia Europeană a fondurilor structurale pentru infrastructura de transport;
6.măsuri pentru dezvoltarea transportului intermodal în România, necesare în vederea accesării de fonduri structurale în perioada de programare 2014-2020;
7.măsuri pentru eficientizarea utilizării resurselor financiare alocate sectorului de transport feroviar din România, prin modificări ale legislaţiei privind compensarea de la bugetul de stat a transportului feroviar şi ale altor acte normative incidente în domeniu;
8.măsuri necesare pentru eficientizarea absorbţiei fondurilor structurale din POS Transport, precum şi alte măsuri pentru stabilirea cadrului instituţional pentru perioada de programare 2014-2020;
9.măsuri necesare accelerării realizării variantelor ocolitoare ale oraşelor şi municipiilor prin predarea administrării lor de la Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. către administraţiile publice locale, în scopul accesării de fonduri europene;
10.reglementarea unor măsuri financiare privind reducerea arieratelor pentru administratorul infrastructurii feroviare;
11.modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare.
X.Prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege
Art. 2
În conformitate cu dispoziţiile art. 115 alin. (3) din Constituţia României, republicată, ordonanţele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2014. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei.
-****-
Aceasta lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 524 din data de 14 iulie 2014