CONTRACTUL DE SERVICII PUBLICE din 12 decembrie 2014 pentru perioada de la aprobarea contractului prin hotărâre a Guvernului până la 31 decembrie 2015 al Societăţii Comerciale SOFTRANS - S.R.L.
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1: Părţile contractante
Prezentul Contract de servicii publice pentru perioada de la aprobarea contractului prin hotărâre a Guvernului până la 31 decembrie 2015 se încheie între Ministerul Transporturilor, în numele statului, şi Societatea Comercială SOFTRANS - S.R.L., denumită în continuare SOFTRANS, în calitate de operator de transport feroviar, în concordanţă cu prevederile art. 38 şi 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998, privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, avându-se în vedere dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului.
Art. 2: Obiectul şi durata contractului de servicii publice
(1)Prezentul contract de servicii publice stabileşte obligaţiile reciproce ale SOFTRANS şi ale Ministerului Transporturilor în vederea realizării serviciului public social de transport feroviar de călători de către SOFTRANS.
(2)Prezentul contract de servicii publice se încheie pentru perioada de la aprobarea contractului prin hotărâre a Guvernului până la 31 decembrie 2015 şi intră în vigoare la data aprobării prin hotărâre.
CAPITOLUL II: Obligaţii specifice ale părţilor pe perioada 2014-2015
Art. 3: Obligaţii specifice ale SOFTRANS pe perioada 2014-2015
(1)Pe durata de valabilitate a prezentului contract de servicii publice, SOFTRANS se obligă să pregătească şi să pună în circulaţie numărul şi categoriile de trenuri necesare pentru asigurarea caracterului de serviciu public social pentru transportul feroviar public de călători.
(2)Numărul minim şi categoriile de trenuri care vor circula pe secţiile de circulaţie, care reprezintă pachetul minim social, se pot modifica pentru adaptarea la condiţiile concrete de piaţă sau la eventualele modificări intervenite la starea tehnică a infrastructurii şi cu reglarea corespunzătoare a compensaţiei acordate, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
(3)Pe durata de valabilitate a prezentului contract de servicii publice, SOFTRANS se obligă să pună la dispoziţia publicului călător capacităţile de transport, în funcţie de evoluţia şi de cerinţele pieţei.
(4)Oferta de servicii se structurează pe următoarele categorii de trenuri:
a)regio;
b)interregio.
(5)SOFTRANS va asigura publicului călător următoarele tipuri de servicii:
a)transportul de călători în trafic intern cu trenuri prevăzute în planul de mers al trenurilor;
b)capacităţi de transport diferenţiate pe criterii de confort şi de servicii: vagoane clasa a II-a, necompartimentate, rame electrice tip Hyperion;
c)posibilitatea închirierii de vagoane de călători de diverse tipuri şi categorii;
d)informarea călătorilor, în principalele staţii şi trenuri, prin birourile proprii, mass-media, Web-site şi prin personalul de tren, referitor la condiţiile de călătorie, tarife, oferte comerciale, alte informaţii utile;
e)informarea călătorilor în toate cazurile de întârziere, atât în staţii, cât şi în trenuri, de îndată ce astfel de informaţii sunt disponibile;
f)SOFTRANS va asigura pe toată durata contractului de servicii publice legături feroviare către staţiile terminale pentru trenurile Intercity şi Interregio, astfel încât să se realizeze transportul călătorilor către aceste staţii într-un timp cât mai scurt.
(6)Facilităţile la transportul cu trenurile SOFTRANS, pentru serviciile prestate anumitor categorii de persoane, se acordă în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(7)SOFTRANS va asigura pe toată durata contractului de servicii publice condiţiile minime obligatorii privind viteza comercială, confortul şi serviciile la bord, în funcţie de categoria trenului, în condiţii normale de circulaţie. Condiţiile minime de confort în trafic intern valabile pentru perioada 2014-2015 sunt prevăzute în Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.816/2005 privind aprobarea Regulamentului pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru definirea trenurilor de călători în funcţie de serviciile oferite de operatorii de transport feroviar de călători. În situaţiile în care restricţiile de viteză impuse de Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., sau posibilităţile de încadrare în grafic vor conduce la scăderea vitezelor comerciale pe anumite sectoare din parcursul trenurilor, categoria trenurilor va fi stabilită de SOFTRANS în funcţie de calitatea confortului şi a serviciilor oferite la bord.
(8)Strategia de dezvoltare şi modernizare a SOFTRANS va fi în concordanţă cu legislaţia europeană în domeniul transportului feroviar de călători şi va asigura condiţiile necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor de stat membru al Uniunii Europene.
(9)SOFTRANS se obligă ca prin politica de marketing pe care o va promova să asigure satisfacerea cerinţei pieţei de transport feroviar public de călători.
(10)SOFTRANS se obligă să promoveze o politică tarifară corelată cu legislaţia în vigoare privind regimul tarifelor pentru serviciile publice cu caracter social, precum şi cu evoluţia pieţei de transport.
(11)SOFTRANS se obligă să acţioneze permanent pentru utilizarea eficientă a resurselor materiale şi umane, asigurând astfel reducerea costurilor reale de transport.
(12)Pentru utilizarea infrastructurii feroviare publice, SOFTRANS va plăti, pe bază de contract, Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. şi/sau gestionarului de infrastructură feroviară neinteroperabilă tarifele de utilizare ale infrastructurii, care se stabilesc conform prevederilor legale.
(13)Prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract nu poate fi întreruptă şi nici suspendată din niciun motiv, excepţie făcând cazurile de forţă majoră prevăzute de lege. În oricare dintre situaţii, activitatea trebuie reluată în cel mai scurt timp cu putinţă.
Art. 4: Obligaţiile specifice ale Ministerului Transporturilor
(1)Ministerul Transporturilor va aloca lunar sumele compensatorii cuvenite S.C. SOFTRANS - S.R.L. în condiţiile legii, urmând ca până la data de 31 ianuarie a anului următor societatea să prezinte Ministerului Transporturilor dovada confirmată de C.F.R. - S.A. a efectuării pachetului minim social contractat, precum şi declaraţia pe propria răspundere privind realizarea volumului de călători-km prevăzut în contractele de servicii publice aprobate.
(2)După aprobarea legii bugetului de stat şi a trimestrializării bugetului, Ministerul Transporturilor va aduce la cunoştinţa SOFTRANS repartizarea pe trimestre a subvenţiei prin document aprobat de ordonatorul principal de credite.
(3)Pentru facilităţile de călătorie acordate, potrivit legii, pe bază contractuală anumitor categorii de persoane, SOFTRANS va primi compensaţii conform documentelor justificative prezentate de aceasta.
Art. 5: Parametrii de performanţă ai SOFTRANS pe perioada 2014-2015
Indicatorii de cantitate şi calitate ai activităţii de transport feroviar de călători privind funcţionarea SOFTRANS pentru anul 2014, de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului de aprobare a prezentului contract, sunt prezentaţi în anexa nr. 1.
Art. 6: Lista trenurilor de călători incluse în pachetul minim social
(1)Numărul trenurilor de călători pe fiecare categorie, care vor fi operate pe reţeaua feroviară de către SOFTRANS, este inclus în pachetul minim social aprobat prin contractul de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. conform legii şi este prevăzut în anexa nr. 2.
(2)În scopul adaptării la cerinţele concrete de piaţă ale serviciului public social de transport feroviar de călători, SOFTRANS poate face modificări în lista prevăzută la anexa nr. 2, cu respectarea instrucţiunilor feroviare referitoare la introducerea sau scoaterea unui tren în/din circulaţie şi fără a depăşi volumul total de tren-km din listă.
Art. 7: Lista programelor prioritare
Principalele programe prioritare de dezvoltare, modernizare şi investiţii ale SOFTRANS pentru perioada de valabilitate a prezentului contract de servicii publice sunt prevăzute în anexa nr. 3.
Art. 8: Principalele elemente de cheltuieli necesare pentru asigurarea pachetului minim social
Principalele elemente de cheltuieli utilizate pentru determinarea costurilor transportului public feroviar de călători sunt: cheltuieli cu utilizarea infrastructurii feroviare, cheltuieli cu combustibili şi lubrifianţi, cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu amortizarea, alte cheltuieli de exploatare, asigurarea călătorilor. Acestea se dimensionează de SOFTRANS, corelat cu programul de transport şi se aprobă prin bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii, potrivit prevederilor legale.
Art. 9: Costul prestaţiilor
Costurile de transport estimate pentru realizarea serviciilor publice în 2014 sunt cele prevăzute în anexa nr. 4.
Art. 10: Stabilirea nivelului de venituri proprii prognozat pentru pachetul minim social şi politica tarifară
(1)SOFTRANS poate, după caz, să stabilească în condiţiile legii şi să adapteze la condiţiile pieţei tarifele pentru transportul feroviar public de călători şi alte prestaţii şi servicii din domeniul său de activitate, în scop comercial, în vederea menţinerii, sporirii sau creării unui anumit trafic în transportul de călători.
(2)Veniturile estimate pentru perioada 2014 au fost stabilite plecând de la nivelul indicatorului "călători-km" prognozat pentru această perioadă la art. 5 din prezentul contract de servicii publice. Veniturile proprii estimate sunt prevăzute în anexa nr. 5.
Art. 11: Nivelul compensaţiei de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice pentru acoperirea diferenţei dintre nivelul costurilor şi cel al veniturilor realizate din tarifele aprobate
(1)Compensaţia cuvenită S.C. SOFTRANS pentru realizarea angajamentelor asumate prin prezentul contract de servicii publice aferente perioadei de la aprobarea sa prin hotărâre a Guvernului până la 31 decembrie 2014 se stabileşte şi se acordă potrivit legii şi în conformitate cu prevederile art. V din hotărârea de aprobare a prezentului contract, după cum urmează:
1.În anul 2014 pachetul minim social în transportul feroviar de călători cuprinde doar trenurile Interregio şi Regio.
2.Procentul maxim al compensaţiei nu poate depăşi 75% din total venituri pentru trenurile Interregio şi 85% din total venituri pentru trenurile Regio.
3.Valorile compensaţiei acordate conform pct. 1, pentru pachetul minim social aprobat, sunt următoarele:
a)pentru trenurile Interregio, 58,097 lei pe mia de călători-km şi 18.394,76 lei pe mia de tren-km;
b)pentru trenurile Regio, 254,301 lei pe mia de călători-km şi 18.394,76 lei pe mia de tren-km.
(2)Nivelul compensaţiei necesare de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice pentru acoperirea diferenţei dintre nivelul costurilor şi cel al veniturilor realizate din tarifele aprobate sunt prevăzute în anexa nr. 6. Compensaţia acordată nu se cuprinde în baza de impozitare a TVA, potrivit pct. 18 alin. (1) şi (2) din normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)În cazuri bine justificate, Ministerul Transporturilor va revizui compensaţia către SOFTRANS în vederea asigurării pachetului minim social stabilit prin prezentul contract.
Art. 12: Obiective cu efect cuantificat în nivelul veniturilor şi cheltuielilor
În vederea realizării programului de transport public feroviar în condiţiile definite prin prezentul contract şi a asigurării echilibrului economico-financiar al societăţii, SOFTRANS va analiza permanent, va adopta şi va aproba, în condiţii concrete raportate la evoluţia preţurilor şi tarifelor - obiective cu efect cuantificat î n nivelul veniturilor şi cheltuielilor.
Art. 13: Programul de modernizare, achiziţii de material rulant
Programul de modernizare, achiziţii de material rulant se asigură din fonduri proprii şi din finanţări externe, corelat cu starea tehnică a parcului, normele tehnice date de constructori, reglementările specifice emise de Autoritatea Feroviară Română.
Art. 14: Regulile privind amendamentele şi modificările la contract
Modificările la prezentul contract de servicii publice se fac cu acordul ambelor părţi, în condiţiile legii, în scopul asigurării permanente a îmbunătăţirii standardului de calitate a serviciilor publice cel puţin până la nivelul impus de legislaţia comunitară.
Art. 15: Răspunderea contractuală
(1)Părţile se obligă să execute prezentul contract întocmai şi cu bună-credinţă.
(2)În cazul apariţiei unor situaţii neprevăzute în derularea contractului, părţile se vor întâlni pentru analiză şi soluţionare pe cale amiabilă.
(3)Părţile se obligă să repare prejudiciul cauzat ca urmare a neexecutării/executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor contractului, care au fost făcute exclusiv din vina acestora.
Art. 16: Forţa majoră
(1)Forţa majoră, conform prezentului contract, reprezintă orice eveniment sau cauză, imprevizibile şi de neînlăturat, produse fără vina părţilor contractante, ce nu au putut fi anticipate la încheierea contractului şi care exonerează oricare dintre părţi de îndeplinirea totală sau parţială a obligaţiilor ce decurg din acest contract.
(2)Partea care invocă forţa majoră va notifica imediat în scris celeilalte părţi producerea sau terminarea evenimentului de forţă majoră. Autoritatea competentă va confirma orice eveniment de forţă majoră, menţionând circumstanţele producerii acestuia.
Art. 17: Încetarea contractului
Prezentul contract de servicii publice încetează:
a)la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;
b)prin acordul de voinţă al părţilor semnatare, potrivit legislaţiei în vigoare.
Art. 18: Litigii
(1)Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea clauzelor prezentului contract se rezolvă pe cale amiabilă.
(2)În cazul în care divergenţele nu se soluţionează pe cale amiabilă, litigiile vor fi rezolvate de instanţele judecătoreşti competente.
Art. 19: Dispoziţii finale
- Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul contract de servicii publice.
-****-

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

S.C. SOFTRANS - S.R.L.

Director general,

Nicolae Mihai

ANEXA nr. 1: Principalii indicatori cantitativi şi calitativi ai activităţii de transport feroviar de călători

Indicatorul 2014

Trenuri Interregio

Trenuri Regio

Total

Tren-km (mii)

-

15

15

Călători-km (mii)

-

300

300

ANEXA nr. 2: Lista completă a trenurilor de călători ce reprezintă pachetul minim social pe anul 2014, care face obiectul contractelor de servicii publice
Trenuri cu circulaţie regulată
Secţii interoperabile

Nr. crt.

Ruta de circulaţie

Distanţa

(km.)

Rang tren

Regim de circulaţie

Nr. zile circ/an

Nr. tren/zi

Tren km/zi

(col2xcol6)

Tren km/an

(col5xcol7)

0

1

2

3

4*

5

6

7

8

1

Strehaia - Motru Est gr. Calatori

30,70

regio

Z*

122

4

122,80

14.981,60

 

4

122,80

14.981,60

TOTAL tren - km Secţii interoperabile

122,80

14.981,60

TOTAL GENERAL SERVICIU PUBLIC SOCIAL

122,80

14.981,60

LEGENDA * = Regim de circulaţie (coloana 4 din tabele)
Z* Circulă zilnic, conform livretelor.
ANEXA nr. 3: Lista programelor prioritare

Nr.

Denumirea programului prioritar

1

Program de achiziţie rame electrice pentru transportul de călători

2

Program de achiziţie vagoane pentru transportul de călători

ANEXA nr. 4: Costul prestaţiilor

Costurile de transport

Trenuri Interregio

Trenuri Regio

Total

Suma (mii lei)

-

410

410

ANEXA nr. 5: Stabilirea nivelului de venituri proprii prognozat pentru pachetul minim social şi politica tarifară

Indicatorul

Trenuri Interregio

Trenuri Regio

Total

Venituri (mii lei)

-

63

63

ANEXA nr. 6: Nivelul compensaţiei de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice pentru acoperirea diferenţei dintre nivelul costurilor şi cel al veniturilor realizate din tarifele aprobate
 

Trenuri Interregio

Trenuri Regio

Total

Acordată prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2014 şi Hotărârea Guvernului nr. 1.059/2014 (mii lei)

-

352

352

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 934 din data de 21 decembrie 2014