PROCEDURĂ din 29 iulie 2015 de efectuare a auditului de supraveghere a persoanelor autorizate pentru efectuarea lucrărilor în domeniul apărării împotriva incendiilor
CAPITOLUL I: Scop, referinţe normative, definiţii
Art. 1
Procedura de efectuare a auditului de supraveghere a persoanelor autorizate pentru efectuarea lucrărilor în domeniul apărării împotriva incendiilor, denumită în continuare procedură, reglementează modul de planificare, pregătire şi desfăşurare a auditului de supraveghere a persoanelor autorizate pentru efectuarea lucrărilor în domeniul apărării împotriva incendiilor.
Art. 2
Prezenta procedură se aplică de către reprezentanţii Centrului Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă şi de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Dealul Spirii" Bucureşti - Ilfov, denumite în continuare inspectorate pentru situaţii de urgenţă, prin auditorii desemnaţi pentru efectuarea auditului de supraveghere a persoanelor autorizate, pentru următoarele lucrări:
a)proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu;
b)instalarea şi întreţinerea sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu;
c)proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor;
d)instalarea şi întreţinerea sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor, cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră;
e)termoprotecţie cu vopsele termospumante;
f)termoprotecţie cu produse de torcretare;
g)ignifugarea materialelor combustibile;
h)întreţinerea instalaţiilor speciale din compunerea autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor;
i)verificarea, reîncărcarea şi repararea stingătoarelor de incendiu, cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră;
j)proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi, cu excepţia celor de tip natural-organizat;
k)instalarea şi întreţinerea sistemelor şi instalaţiilor de ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi.
Art. 3
(1)În înţelesul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a)audit de supraveghere - domeniu specific al activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă, prin care se verifică menţinerea condiţiilor care au stat la baza autorizării, precum şi modul de efectuare a lucrărilor;
b)auditori - specialişti nominalizaţi din partea inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă pentru efectuarea auditului de supraveghere, care au urmat o pregătire specifică la Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă şi care se regăsesc în lista auditorilor aprobată de inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă;
c)beneficiar - persoană fizică sau juridică pentru care, în temeiul unui contract, se efectuează anumite lucrări sau căreia i se prestează anumite servicii de către persoana autorizată;
d)persoană autorizată - persoană juridică, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală şi întreprindere familială care deţine autorizaţie pentru efectuarea anumitor categorii de lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor.
(2)Definiţiile termenilor şi expresiilor prevăzute la art. 2 din Metodologia de autorizare a "persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 87/2010, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare metodologia de autorizare, sunt aplicabile în cuprinsul prezentei proceduri.
CAPITOLUL II: Planificarea, pregătirea şi desfăşurarea auditului de supraveghere
Art. 4
Stabilirea ordinii de auditare a persoanelor autorizate se face ţinând seama, cu prioritate, de ordinea cronologică a datei emiterii autorizaţiilor, astfel încât să fie respectate prevederile art. 10 alin. (1) şi (2) din metodologia de autorizare.
Art. 5
(1)Fiecare inspectorat pentru situaţii de urgenţă cuprinde în Planificarea anuală a activităţilor de prevenire şi activitatea de audit de supraveghere a persoanelor care desfăşoară activităţi în domeniul de reglementare, conform prevederilor art. 16 alin. (2) din Regulamentul de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă executate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile subordonate, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 89/2013.
(2)Persoanele autorizate sunt planificate nominal, precizându-se trimestrul în care vor fi auditate.
Art. 6
(1)În funcţie de Planificarea anuală a activităţilor de prevenire aprobată de către inspectorul-şef al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă, auditorul întocmeşte şi supune spre aprobare inspectorului-şef adresa de înştiinţare a persoanei autorizate ce urmează să fie auditată, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (1) şi (2) din metodologia de autorizare.
(2)Adresa de înştiinţare se comunică persoanei autorizate, cu confirmare de primire.
(3)Confirmare de primire poate fi răspunsul primit la adresa de înştiinţare transmisă prin fax sau e mail, semnătura de primire pe exemplarul 2 la transmiterea directă a adresei sau confirmarea de la scrisoarea recomandată.
Art. 7
(1)Prin adresa de înştiinţare se solicită de la persoana autorizată:
a)comunicarea în scris, către inspectoratul pentru situaţii de urgenţă, anterior datei de efectuare a auditului, a confirmării de luare la cunoştinţă despre acesta;
b)precizarea numelui, prenumelui şi a datelor de contact ale reprezentantului legal/persoanei împuternicite care trebuie să prezinte toate documentele necesare şi mijloacele tehnice din dotare, să furnizeze toate datele şi informaţiile de interes şi să însoţească efectiv persoana ori, după caz, persoanele angrenate în desfăşurarea auditului de supraveghere la verificarea în teren a lucrărilor efectuate sau aflate în curs de efectuare;
c)asigurarea prezenţei, pe perioada efectuării auditului, şi a personalului de specialitate (cel puţin o persoană).
(2)În partea finală a adresei se va consemna faptul că, în cazul necomunicării datelor solicitate în termenul indicat, se va proceda la efectuarea auditului de supraveghere inopinat.
(3)Modelul adresei de înştiinţare este prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 8
(1)În cazul în care se îndeplineşte cel puţin una dintre situaţiile în care se poate efectua audit de supraveghere inopinat, conform prevederilor art. 10 alin. (3) din metodologia de autorizare, persoana autorizată nu se mai înştiinţează.
(2)La prezentarea la sediul persoanei ce urmează a fi auditată, auditorul solicită emiterea pe loc a unui înscris, semnat şi ştampilat, din care să rezulte datele menţionate la art. 7 alin. (1) lit. b).
Art. 9
(1)Auditorul consemnează în registrul unic de control al persoanei autorizate:
a)înainte de începerea activităţii propriu-zise de audit, elementele prevăzute la art. 3 din Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control;
b)după încheierea auditului de supraveghere, elementele prevăzute la art. 4 din Legea nr. 252/2003.
(2)Auditorul nu consemnează niciun fel de date în registrele unice de control ale beneficiarilor lucrărilor verificate în teren.
Art. 10
(1)Auditorul însoţit de reprezentantul legal/ persoana împuternicită, comunicat/ă în scris potrivit art. 7 alin. (1) lit. b), respectiv art. 8 alin. (2), procedează la auditarea persoanei autorizate, având în vedere respectarea tuturor punctelor precizate în anexa nr. 8 la metodologia de autorizare, consemnând aspectele privind:
a)numele, prenumele şi funcţia/funcţiile persoanei/ persoanelor desemnată/desemnate din partea persoanei autorizate;
b)datele de identificare a persoanei autorizate;
c)domeniul de autorizare, numărul şi data emiterii autorizaţiei;
d)încadrarea cu personal de specialitate care deţine certificate de competenţă profesională pentru ocupaţiile specifice prevăzute în anexa nr. 3 la metodologia de autorizare, în funcţie de domeniul de autorizare, avându-se în vedere ca, prin prezentarea certificatelor de competenţă profesională, persoanele autorizate să facă dovada că personalul de specialitate acoperă toate unităţile de competenţă specifice domeniului de autorizare (suplimentele descriptive care însoţesc certificatele de absolvire conţin toate unităţile de competenţă specifice conform standardului ocupaţional aprobat pentru fiecare ocupaţie);
e)respectarea cerinţelor legale în ceea ce priveşte personalul de specialitate, prin solicitarea de documente justificative în acest sens, inclusiv prin accesarea, de către persoana autorizată, a aplicaţiilor informatice de gestiune a REGES (Registrul generat de evidenţă a salariaţilor) ori ReviSal;
f)dotarea cu mijloacele tehnice prevăzute în anexa nr. 4 la metodologia de autorizare, în funcţie de domeniul de autorizare, inclusiv documentele de provenienţă ale acestora;
g)existenţa buletinelor de verificare metrologică/certificatelor de etalonare emise de laboratoare autorizate metrologic/ atestate/acreditate pentru mijloacele de măsurare din dotare (se precizează mijloacele tehnice de măsurare, seriile acestora, numerele şi data emiterii buletinelor de verificare metrologică/certificatelor de etalonare, emitentul, perioada stabilită pentru etalonare prin corelare cu datele de la lit. h);
h)existenţa unor documente semnate şi ştampilate din care să rezulte perioada de etalonare stabilită pentru fiecare mijloc de măsurare din dotare (procedură, plan de etalonare etc.);
i)existenţa unei proceduri de lucru specifice domeniului pentru care persoana este autorizată, semnată şi ştampilată, urmărindu-se respectarea structurii-cadru prevăzute în anexa nr. 5 la metodologia de autorizare, sau, atunci când există un sistem de management al calităţii pe domeniul pentru care persoana este autorizată, existenţa procedurii de lucru aferentă;
j)existenţa şi ţinerea la zi a registrului de evidenţă a lucrărilor, întocmit conform prevederilor anexelor nr. 12-16 la metodologia de autorizare, în funcţie de domeniul de autorizare;
k)constatările la sediul persoanei auditate, pentru cel puţin 3 (trei) dintre lucrările efectuate sau aflate în curs de efectuare alese pe baza înscrisurilor din registrul de evidenţă a lucrărilor;
l)constatările la beneficiar pentru lucrările efectuate sau aflate în curs de efectuare alese pentru verificare, cu respectarea prevederilor art. 12 şi 13.
(2)Pentru lucrări de proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu, la sediul persoanei auditate, conform prevederilor alin. (1) lit. k), se verifică:
a)numele şi prenumele persoanei/persoanelor care a/au efectuat lucrările, conform înscrisurilor din documentaţiile tehnice de proiectare, şi corelarea acestora cu datele din registrul de evidenţă a lucrărilor;
b)memoriul tehnic cu descrierea instalaţiei;
c)schema-bloc a instalaţiei şi planurile de nivel cu amplasarea instalaţiei la scara 1:50 sau 1:100;
d)instrucţiunile de funcţionare şi verificare periodică;
e)respectarea procedurii de lucru specifice.
(3)Pentru lucrări de proiectare a sistemelor şi instalaţiilor interioare de limitare şi stingere a incendiilor, la sediul persoanei auditate, conform prevederilor alin. (1) lit. k), se verifică:
a)numele şi prenumele persoanei/persoanelor care a/au efectuat lucrările, conform înscrisurilor din documentaţiile tehnice de proiectare, şi corelarea acestora cu datele din registrul de evidenţă a lucrărilor;
b)memoriul tehnic în care se include breviarul de calcul şi piesele desenate la scara 1:50 sau 1:100, cum sunt: planuri de nivel cu amplasarea instalaţiilor, schema izometrică, schema coloanelor, după caz;
c)schema gospodăriei de apă pentru incendiu, scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru incendiu şi staţiei de hidrofor, scheme electrice şi de acţionare a instalaţiei etc., după caz;
d)instrucţiunile de funcţionare şi verificare periodică;
e)respectarea procedurii de lucru specifice.
(4)Pentru lucrări de proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor cu hidranţi exteriori, la sediul persoanei auditate, conform prevederilor alin. (1) lit. k), se verifică:
a)numele şi prenumele persoanei/persoanelor care a/au efectuat lucrările, conform înscrisurilor din documentaţiile tehnice de proiectare, şi corelarea acestora cu datele din registrul de evidenţă a lucrărilor;
b)memoriul tehnic în care se include breviarul de calcul;
c)planul de situaţie al reţelei de hidranţi exteriori la scara 1:100 sau 1:200;
d)schemele electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru incendiu, schema gospodăriei de apă de incendiu, după caz;
e)instrucţiunile de funcţionare şi verificare periodică;
f)respectarea procedurii de lucru specifice.
(5)Pentru lucrări de proiectare a reţelelor de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor în localităţi, platforme şi parcuri industriale, la sediul persoanei auditate, conform prevederilor alin. (1) lit. k), se verifică:
a)numele şi prenumele persoanei/persoanelor care a/au efectuat lucrările, conform înscrisurilor din documentaţiile tehnice de proiectare, şi corelarea acestora cu datele din registrul de evidenţă a lucrărilor;
b)memoriul tehnic în care se include breviarul de calcul;
c)planul de situaţie cuprinzând amplasamentul instalaţiei proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000, pe care se marchează gospodăria de apă, distanţele dintre hidranţii exteriori, precum şi cele dintre aceştia şi clădirile învecinate şi căile de acces la drumurile publice, menţionându-se lăţimea lor;
d)schema instalaţiei, scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru incendiu, schema gospodăriei de apă de incendiu, după caz;
e)instrucţiunile de funcţionare şi verificare periodică;
f)respectarea procedurii de lucru specifice.
(6)Pentru lucrări de proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi, cu excepţia celor de tip natural-organizat, la sediul persoanei auditate, conform prevederilor alin. (1) lit. k), se verifică:
a)numele şi prenumele persoanei/persoanelor care a/au efectuat lucrările, conform înscrisurilor din documentaţiile tehnice de proiectare, şi corelarea acestora cu datele din registrul de evidenţă a lucrărilor;
b)memoriul tehnic în care se includ breviarul de calcul şi soluţia tehnică adoptată;
c)piesele desenate la scara 1:50 sau 1:100, cum sunt planuri de nivel cu amplasarea elementelor componente ale instalaţiei (guri, uşi, ferestre, tubulaturi de introducere aer, guri, trape, ferestre, tubulaturi de evacuare a fumului, ventilatoare de introducere aer, ventilatoare de evacuare şi dirijare a fumului), urmărind rezistenţa la foc a acestora după criterii specifice;
d)schema instalaţiei, scheme electrice şi funcţionale, după caz;
e)instrucţiunile de funcţionare şi verificare periodică;
f)respectarea procedurii de lucru specifice.
(7)Pentru lucrări de instalare şi întreţinere a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu, a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor, cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, respectiv a sistemelor şi instalaţiilor de ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi, la sediul persoanei auditate, conform prevederilor alin. (1) lit. k), se verifică:
a)numele şi prenumele persoanei/persoanelor care a/au participat/participă efectiv la desfăşurarea lucrărilor, pe baza unei liste semnate şi ştampilate de reprezentantul legal/persoana împuternicită din partea persoanei autorizate;
b)produsele ce intră în componenţa sistemului/instalaţiei, precum şi existenţa pentru acestea a declaraţiei de performanţă conform Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului sau declaraţiei de conformitate CE ori certificatului de conformitate CE conform Directivei 89/106/CE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind apropierea actelor cu putere delege şi a actelor administrative ale statelor membre referitoare la materialele de construcţii, avizul tehnic al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcţii însoţit de agrementul tehnic al produselor pentru construcţii cu rol de securitate la incendiu, certificatul pentru introducerea pe piaţă sau notificarea la Centrul Naţional pentru Securitate la incendiu şi Protecţie Civilă, conform Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 88/2012 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformităţii în vederea introducerii pe piaţă a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor, pentru produsele comercializate în mod legal într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, pentru produsele din domeniul nereglementat (voluntar), după caz;
c)respectarea procedurii de lucru specifice, cu excepţia punctului referitor la modul de efectuare a lucrărilor.
(8)Pentru lucrări de termoprotecţie cu vopsele termospumante, respectiv termoprotecţie cu produse de torcretare, la sediul persoanei auditate, conform prevederilor alin. (1) lit. k), se verifică:
a)numele şi prenumele persoanei/persoanelor care a/au participat/participă efectiv la desfăşurarea lucrărilor, pe baza unei liste semnate şi ştampilate de reprezentantul legal/persoana împuternicită din partea persoanei autorizate;
b)produsele utilizate la efectuarea lucrărilor, precum şi existenţa pentru acestea a declaraţiei de performanţă conform Regulamentului (UE) nr. 305/2011 sau declaraţiei de conformitate CE ori certificatului de conformitate CE conform Directivei 89/106/CE, avizul tehnic al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcţii însoţit de agrementul tehnic al produselor pentru construcţii cu rol de securitate la incendiu, după caz;
c)respectarea condiţiilor de mediu, conform instrucţiunilor de depozitare date de producător, după caz;
d)respectarea procedurii de lucru specifice, cu excepţia punctului referitor la modul de efectuare a lucrărilor.
(9)Pentru lucrări de ignifugare a materialelor combustibile, la sediul persoanei auditate, conform prevederilor alin. (1) lit. k), se verifică:
a)numele şi prenumele persoanei/persoanelor care a/au participat/participă efectiv la desfăşurarea lucrărilor, pe baza unei liste semnate şi ştampilate de reprezentantul legal/persoana împuternicită din partea persoanei autorizate;
b)produsele utilizate la efectuarea lucrărilor, precum şi existenţa pentru acestea a declaraţiei de performanţă conform Regulamentului (UE) nr. 305/2011 sau declaraţiei de conformitate CE ori certificatului de conformitate CE conform Directivei 89/106/CE, avizul tehnic al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcţii însoţit de agrementul tehnic al produselor pentru construcţii cu rol de securitate la incendiu, după caz;
c)respectarea condiţiilor de mediu, conform instrucţiunilor de depozitare date de producător, după caz;
d)respectarea procedurii de lucru specifice, cu excepţia punctului referitor la modul de efectuare a lucrărilor;
e)existenţa rapoartelor de încercare eliberate de către un laborator acreditat, în condiţiile legii (se precizează numerele şi data emiterii rapoartelor de încercare, denumirea laboratorului acreditat, în condiţiile legii, beneficiarul lucrării, denumirea şi adresa obiectivului).
(10)Pentru lucrări de întreţinere a instalaţiilor speciale din compunerea autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor, la sediul persoanei auditate, conform prevederilor alin. (1) lit. k), se verifică:
a)numele şi prenumele persoanei/persoanelor care a/au participat/participă efectiv la desfăşurarea lucrărilor, pe baza unei liste semnate şi ştampilate de reprezentantul legal/persoana împuternicită din partea persoanei autorizate;
b)respectarea procedurii de lucru specifice, cu excepţia punctului referitor la modul de efectuare a lucrărilor;
c)produsele ce intră în componenţa instalaţiilor speciale, precum şi existenţa pentru acestea a documentelor care să ateste conformitatea, potrivit legii.
(11)Pentru lucrări de verificare, reîncărcare şi reparare a stingătoarelor de incendiu, cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, la sediul persoanei auditate, conform prevederilor alin. (1) lit. k), se verifică:
a)existenţa autorizaţiei emise de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR pentru efectuarea activităţilor de supraveghere tehnică la umplere, verificare tehnică periodică şi reparare la butelii destinate stingerii incendiilor, în cazul persoanelor autorizate pentru efectuarea lucrărilor de verificare, reîncărcare şi reparare a stingătoarelor de incendiu, cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră (se precizează numărul autorizaţiei, data emiterii acesteia, perioada de valabilitate, domeniul de volum, presiune şi tipul de fluid autorizat);
b)numele şi prenumele persoanei/persoanelor care a/au participat/participă efectiv la desfăşurarea lucrărilor, pe baza unei liste semnate şi ştampilate de reprezentantul legal/persoana împuternicită din partea persoanei autorizate;
c)mijloacele tehnice utilizate la efectuarea lucrărilor, cu prioritate mijloacele de măsurare pentru care este necesară etalonarea/verificarea metrologică;
d)respectarea condiţiilor de mediu, conform instrucţiunilor de depozitare şi utilizare a produselor date de producător;
e)respectarea procedurii de lucru specifice;
f)identificarea stingătoarelor de incendiu care fac obiectul lucrării;
g)agenţii de stingere utilizaţi la efectuarea lucrărilor, precum şi existenţa pentru aceştia a certificatului pentru introducerea pe piaţă sau a notificării la Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă, conform Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 88/2012, pentru produsele comercializate în mod legal într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, pentru produsele din domeniul nereglementat (voluntar), după caz;
h)corespondenţa dintre agenţii de stingere aprovizionaţi şi cei precizaţi în etichetele producătorilor de stingătoare reîncărcate, precum şi asigurarea cantităţilor necesare pentru lucrările efectuate de către stocurile acestora;
i)utilizarea mijloacelor tehnice specifice, a agenţilor de stingere precizaţi pe eticheta producătorului stingătorului de incendiu, precum şi a pieselor de schimb conform modelului certificat.
(12)Pentru lucrări de instalare şi întreţinere a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu, a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor, cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, respectiv a sistemelor şi instalaţiilor de ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi, la beneficiar, conform prevederilor alin. (1) lit. l), se verifică:
a)respectarea documentaţiei tehnice de execuţie a lucrării, dacă nu a fost emisă autorizaţie de securitate la incendiu pentru construcţia în care este dispusă instalaţia respectivă sau chiar pentru aceasta, după caz; în cazul în care a fost emisă autorizaţie de securitate la incendiu se va verifica concordanţa dintre documentaţia vizată spre neschimbare şi situaţia din teren;
b)pentru lucrările aflate în curs de efectuare, mijloacele tehnice utilizate la efectuarea lucrărilor, cu prioritate mijloacele de măsurare pentru care este necesară etalonarea/verificarea metrologică;
c)existenţa pentru produsele utilizate la efectuarea lucrărilor a declaraţiei de performanţă conform Regulamentului (UE) nr. 305/2011 sau a declaraţiei de conformitate CE ori a certificatului de conformitate CE conform Directivei 89/106/CE, avizul tehnic al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcţii însoţit de agrementul tehnic al produselor pentru construcţii cu rol de securitate la incendiu, certificatul pentru introducerea pe piaţă sau notificarea la Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă, conform Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 88/2012, pentru produsele comercializate în mod legal într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, pentru produsele din domeniul nereglementat (voluntar), după caz;
d)respectarea procedurii de lucru specifice, inclusiv a modului de efectuare a lucrărilor;
e)integritatea şi funcţionarea sistemelor şi instalaţiilor, prin efectuarea unor simulări, după caz, acolo unde este posibil;
f)existenţa registrului de control al sistemului/instalaţiei, în care trebuie să fie consemnate datele principale privind exploatarea, verificarea şi întreţinerea sistemului/instalaţiei;
g)pentru lucrările aflate în curs de efectuare, numele şi prenumele persoanei/persoanelor care participă efectiv la desfăşurarea lucrărilor şi corespondenţa acestuia cu personalul precizat de reprezentantul legal/persoana împuternicită din partea persoanei autorizate;
h)proces-verbal de verificare - constatare a calităţii lucrărilor, după caz, potrivit stadiului lucrărilor.
(13)Pentru lucrări de termoprotecţie cu vopsele termospumante, termoprotecţie cu produse de torcretare, respectiv ignifugare a materialelor combustibile, la beneficiar, conform prevederilor alin. (1) lit. l), se verifică:
a)pentru lucrările aflate în curs de efectuare, mijloacele tehnice utilizate la efectuarea lucrărilor, cu prioritate mijloacele de măsurare pentru care este necesară etalonarea/verificarea metrologică;
b)punerea la dispoziţia beneficiarului a copiilor de pe înscrisurile pentru produsele utilizate la efectuarea lucrărilor autorizate, respectiv a declaraţiei de performanţă conform Regulamentului (UE) nr. 305/2011 sau a declaraţiei de conformitate CE ori a certificatului de conformitate CE conform Directivei 89/106/CE, avizul tehnic al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcţii însoţit de agrementul tehnic al produselor pentru construcţii cu rol de securitate la incendiu, după caz;
c)respectarea procedurii de lucru specifice, inclusiv a modului de efectuare a lucrărilor;
d)respectarea condiţiilor de lucru şi a celor de mediu, conform instrucţiunilor de depozitare şi aplicare a produselor date de producător, după caz;
e)calitatea aplicărilor, prin verificare vizuală şi/sau cu ajutorul mijloacelor de măsurare specifice, prin sondaj;
f)existenţa deteriorărilor stratului de vopsea termospumantă/produs de torcretare/produs de ignifugare;
g)pentru lucrările aflate în curs de efectuare, numele şi prenumele persoanei/persoanelor care participă efectiv la desfăşurarea lucrărilor şi corespondenţa acestuia cu personalul precizat de reprezentantul legal/persoana împuternicită din partea persoanei autorizate;
h)procesul-verbal de lucrări ascunse, după caz, potrivit stadiului lucrărilor.
(14)Pentru lucrări de întreţinere a instalaţiilor speciale din compunerea autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor, la beneficiar, conform prevederilor alin. (1) lit. l), se verifică:
a)pentru lucrările aflate în curs de efectuare, mijloacele tehnice utilizate la efectuarea lucrărilor, cu prioritate mijloacele de măsurare pentru care este necesară etalonarea/verificarea metrologică;
b)respectarea procedurii de lucru specifice, inclusiv a modului de efectuare a lucrărilor;
c)integritatea şi funcţionarea sistemelor şi instalaţiilor, prin efectuarea unor simulări, după caz, acolo unde este posibil;
d)pentru lucrările aflate în curs de efectuare, numele şi prenumele persoanei/persoanelor care participă efectiv la desfăşurarea lucrărilor şi corespondenţa acestuia cu personalul precizat de reprezentantul legal/persoana împuternicită din partea persoanei autorizate.
(15)Pentru lucrări de verificare, reîncărcare şi reparare a stingătoarelor de incendiu, cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, la beneficiar, conform prevederilor alin. (1) lit. l), se verifică:
a)existenţa şi integritatea elementelor componente ale stingătorului de incendiu, vizual;
b)existenţa şi informaţiile înscrise pe eticheta producătorului stingătorului de incendiu, respectiv informaţiile privind intervenţiile (reparaţii, reîncărcări) efectuate asupra acestuia.
Art. 11
(1)Pentru verificare se are în vedere alegerea unor lucrări cu grad ridicat de complexitate, cu prioritate dintre cele aflate în curs de efectuare, din zona de competenţă a inspectoratului pentru situaţii de urgenţă în care îşi desfăşoară activitatea auditorul.
(2)Se recomandă evitarea alegerii unor lucrări la obiective la care auditorul a fost angrenat în activitatea de avizare/autorizare privind securitatea la incendiu.
Art. 12
În situaţia în care auditorul alege pentru verificare lucrări din zonele de competenţă ale altor inspectorate pentru situaţii de urgenţă, la alineatul al 2-lea "Au fost verificate lucrările efectuate la următoarele obiective:" din anexa nr. 8 la metodologia de autorizare menţionează:
«Vor fi verificate lucrările de .............. (se precizează tipul lucrărilor) efectuate la obiectivul (se precizează denumirea şi adresa obiectivului) de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ................ al Judeţului " .................."/Bucureşti-Ilfov. Constatările se vor constitui ca anexe la prezentul referat de supraveghere.».
Art. 13
(1)Auditorul întocmeşte referatul de supraveghere conform prevederilor anexei nr. 8 la metodologia de autorizare, îl semnează şi îl prezintă reprezentantului legal/persoanei împuternicite din partea persoanei autorizate pentru luare la cunoştinţă prin semnare şi stampilare.
(2)Dacă sunt îndeplinite prevederile art. 12, înainte de semnături, se menţionează; «în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) din Metodologia de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 87/2010, cu modificările şi completările ulterioare, referatul de supraveghere se comunică persoanei auditate şi Centrului Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă, după caz, în termen de 15 zile de la data încheierii auditului de supraveghere».
(3)Referatul de supraveghere se prezintă adjunctului inspectorului-şef şi inspectorului-şef spre semnare.
Art. 14
(1)Pentru aplicarea prevederilor art. 12 auditorul întocmeşte şi urmăreşte transmiterea, sub semnătura inspectorului-şef, a adreselor către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă în ale căror zone de competenţă sunt efectuate lucrările alese, cu solicitarea efectuării verificărilor la faţa locului şi comunicării constatărilor, într-un termen recomandat de 15 (cincisprezece) zile de la data înregistrării solicitării la respectivele inspectorate, în vederea încheierii auditului de supraveghere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.
(2)Inspectoratele pentru situaţii de urgenţă în ale căror zone de competenţă sunt efectuate lucrările alese asigură, prin auditorii proprii, întocmirea şi urmărirea transmiterii, sub semnătura inspectorului-şef, a adreselor către persoana auditată, cu precizarea datei de efectuare a verificării lucrărilor în teren, precum şi a asigurării prezenţei reprezentantului legal/persoanei împuternicite şi a personalului de specialitate (cel puţin o persoană), conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.
Art. 15
(1)Constatările rezultate din verificarea lucrărilor conform prevederilor art. 14 se înscriu într-un document care acoperă prevederile art. 10 alin. (1) lit. l), alin. (12)-(15), conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.
(2)Documentul se întocmeşte în 4 (patru) exemplare şi se distribuie 1 (un) exemplar către inspectoratul pentru situaţii de urgenţă care a efectuat verificarea şi 3 (trei) exemplare către inspectoratul pentru situaţii de urgenţă care a solicitat efectuarea verificării.
Art. 16
La verificarea aspectelor prevăzute la art. 10 alin. (12) lit. e), alin. (13) lit. e) şi alin. (14) lit. c) se utilizează personalul de specialitate (cel puţin o persoană) şi dotarea persoanei auditate.
Art. 17
În cazul în care persoana auditată nu a efectuat nicio lucrare consemnează acest aspect în referatul de supraveghere la alineatul al 2-lea "Au fost verificate lucrările efectuate la următoarele obiective:" din anexa nr. 8 la metodologia de autorizare, iar dacă a efectuat mai puţin de 3 lucrări se va proceda la verificarea acestora.
Art. 18
Prin auditul de supraveghere se au în vedere şi:
a)verificarea dotării cu mijloace tehnice, potrivit cerinţelor legale, care trebuie să fie asigurată pentru fiecare sucursală în cazul persoanelor juridice, respectiv pentru fiecare punct de lucru în situaţia efectuării lucrărilor de verificare, reîncărcare şi reparare a stingătoarelor de incendiu, cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră;
b)respectarea, conform prevederilor art. 20 lit. k) din metodologia de autorizare, de către persoana autorizată a obligaţiei de a încredinţa lucrările în domeniul în care sunt autorizate, atunci când nu procedează la efectuarea propriu-zisă a acestora, numai către persoane autorizate.
Art. 19
Referatul de supraveghere se înregistrează prin secretariatul inspectoratului pentru situaţii de urgenţă şi se distribuie conform prevederilor art. 11 din metodologia de autorizare.
Art. 20
La exemplarul din referatul de supraveghere care se distribuie la Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă se anexează câte un exemplar din documentele încheiate conform prevederilor art. 15 alin. (1), copii de pe listele cu persoanele care au participat/participă efectiv la desfăşurarea lucrărilor, precum şi orice alte documente relevante obţinute pe timpul auditului, după caz.
Art. 21
(1)În cazul în care reprezentantul legal/persoana împuternicită din partea persoanei autorizate refuză sau nu poate să semneze referatul de supraveghere de luare la cunoştinţă, auditorul va face menţiune despre aceste împrejurări în spaţiul destinat luării la cunoştinţă din partea persoanei autorizate.
(2)Ulterior, referatul de supraveghere va fi distribuit conform prevederilor art. 19.
CAPITOLUL III: Dispoziţii finale
Art. 22
Pentru persoanele autorizate până la data intrării în vigoare a Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 112/2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 87/2010, îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 20 lit. a) din metodologia de autorizare trebuie înţeleasă în sensul că se referă la condiţiile legale existente la momentul obţinerii autorizaţiei.
Art. 23
În cazul în care o persoană autorizată este supusă auditului de supraveghere pentru două sau mai multe domenii de autorizare se întocmeşte câte un referat de supraveghere pentru fiecare dintre acestea.
Art. 24
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta procedură.
-****-
ANEXA nr. 1:
- Model adresă de înştiinţare a persoanei autorizate privind efectuarea auditului de supraveghere planificat -

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă " ................."

al Judeţului ...................../Bucureşti-Ilfov

Nesecret

Exemplar nr. ...............

Nr. ...................

Data .....................

Către
Denumire persoană autorizată
adresă sediu social persoană autorizată
În conformitate cu prevederile cap. III din Metodologia de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 87/2010, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "................" al Judeţului ...................../Bucureşti-Ilfov vor efectua, începând cu data de ............. ora ..........., auditul de supraveghere planificat la societatea dumneavoastră, autorizata cu Autorizaţia seria ........... nr. ......... din ............. pentru lucrări de ................. (domeniul de autorizare).
Anterior datei menţionate mai sus este necesar să ne comunicaţi, în scris, confirmarea de luare la cunoştinţă despre efectuarea auditului de supraveghere, semnată şi ştampilată, cu precizarea numelui, prenumelui şi a datelor de contact ale reprezentantului legal/persoanei împuternicite care trebuie să prezinte toate documentele necesare şi mijloacele tehnice din dotare, să furnizeze toate datele şi informaţiile de interes şi să însoţească efectiv persoana ori, după caz, persoanele angrenate în desfăşurarea auditului de supraveghere la verificarea în teren a lucrărilor efectuate sau aflate în curs de efectuare.
Totodată, vă aducem la cunoştinţă că este necesară asigurarea prezenţei, pe perioada efectuării auditului, şi a personalului de specialitate (cel puţin o persoană).
În cazul necomunicării datelor solicitate în termenul indicat se va proceda la efectuarea auditului de supraveghere inopinat.
Persoană de contact: gradul, numele şi prenumele ................., număr de telefon: ............... .
Inspector-şef,
......................
ANEXA nr. 2:
- Model adresă de solicitare a verificării unor lucrări aflate în afara zonei de competenţă -

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă " .............."

al Judeţului ............../Bucureşti-Ilfov

Nesecret

Exemplar nr. ..............

Nr. ..................

Data .................

Către
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "........................" al Judeţului .............../Bucureşti-Ilfov
Domnului inspector-şef
În conformitate cu prevederile cap. III din Metodologia de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 87/2010, cu modificările şi completările ulterioare, auditori din partea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "...................." al Judeţului ................./Bucureşti-Ilfov au efectuat în data de ..................... auditul de supraveghere planificat la .................. (denumirea persoanei autorizate), cu sediul în ......................, persoană autorizată cu Autorizaţia seria .............. nr. ............ din .............. pentru lucrări de ................. (domeniul de autorizare), întocmindu-se Referatul de supraveghere nr. ........... din ................ .
Conform înscrisurilor din registrul de evidenţă a lucrărilor, persoana autorizată a efectuat/efectuează lucrări în zona dumneavoastră de competenţă.
În conformitate cu prevederile Procedurii de efectuare a auditului de supraveghere a persoanelor autorizate pentru efectuarea lucrărilor în domeniul apărării împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr. 159/I.G./2015, în vederea încheierii auditului de supraveghere, vă adresăm rugămintea de a dispune verificarea în teren a lucrărilor efectuate/în curs de efectuare la obiectivul .............. situat la adresa .................. .
Date de contact ale reprezentantului legal/persoanei împuternicite din partea persoanei autorizate: ....................
Inspector-şef,
.......................
ANEXA nr. 3:
- Model adresă de înştiinţare a persoanei autorizate privind verificarea lucrărilor în teren -

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢA

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă " .........................."

al Judeţului .........................../Bucureşti-Ilfov

Nesecret

Exemplar nr. ..............

Nr. ..................

Data .....................

Către
Denumire persoană autorizată
Adresă sediu social persoană autorizată
Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "...................." al Judeţului ................../Bucureşti-Ilfov vor efectua, începând cu data de .............. ora ................, verificarea în teren a lucrărilor de ................... (domeniul de autorizare) efectuate/în curs de efectuare la obiectivul ...................., situat la adresa ........................, ca urmare a auditului de supraveghere efectuat în conformitate cu prevederile cap. III din Metodologia de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 87/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
Totodată, vă aducem la cunoştinţă că este necesară asigurarea prezenţei pe perioada efectuării verificării lucrărilor în teren a reprezentantului legal/persoanei împuternicite şi a personalului de specialitate (cel puţin o persoană) din partea dumneavoastră.
Persoană de contact: gradul numele şi prenumele ........................, număr de telefon: .......................
Inspector-şef,
..........................
ANEXA nr. 4:
- Model constatări rezultate din verificarea lucrărilor în teren -
(se anexează la Referatul de supraveghere nr. ............ din .................. al ISU .....................)

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "......................"

al Judeţului ....................../Bucureşti-Ilfov

Nesecret

Exemplar nr. .................

Nr. ......................

Data ...................

Văzut
Inspectorul-şef,
................
(semnătură)
LS
Vizat
Adjunctul inspectorului-şef,
...................
(semnătură)
Constatări rezultate din verificarea lucrărilor
Ca urmare a solicitării nr. .................... din ..................... primită din partea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "................................" al Judeţului .................../Bucureşti-Ilfov, în data de/perioada ..................., domnul/doamna ............. (numele şi prenumele) ............. auditor din Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă " ......................." al Judeţului ......................../Bucureşti-Ilfov, şi domnul/doamna .............. (numele şi prenumele) ............., având funcţia de ..................., în calitate de reprezentant legal/împuternicit, şi domnul/doamna .................... (numele şi prenumele) ......................., în calitate de personal de specialitate din partea ...................., cu sediul în localitatea ........................, str. .............. nr. ..............., bl. .............., sc. ................., ap. ..................., judeţul/sectorul ................., telefon/fax ..................., e-mail ..................., care efectuează lucrări de .............................., în baza Autorizaţiei seria ............... nr. ................. din ..................., am procedat la verificarea lucrărilor efectuate la obiectivul ...................... .
Constatări în urma verificării lucrărilor:
...................................
Prezentul document s-a încheiat în 4 (patru) exemplare, distribuite după cum urmează:
- un exemplar la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă " ......................" al Judeţului ................../Bucureşti-Ilfov;
- trei exemplare la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "...................." al Judeţului ................../Bucureşti-Ilfov.
Auditor,
..................
(semnătură)
Am luat cunoştinţă,
..................
(semnătură şi ştampilă din partea persoanei auditate)
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 600 din data de 10 august 2015