ORDIN nr. 155 din 11 noiembrie 2013 privind procedurile de primire a suporterilor faţă de care s-a dispus măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţii şi jocuri sportive care se prezintă la sediul poliţiei, jandarmeriei sau poliţiei de frontieră
În temeiul art. 532 alin. (5) din Legea nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:
Art. 1
În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a)măsura interzicerii accesului - măsura de siguranţă de natură penală, de interzicere a accesului la unele competiţii ori jocuri sportive, dispusă de instanţa de judecată sau de procuror;
b)sediul unităţii - sediul poliţiei, jandarmeriei sau poliţiei de frontieră;
c)suporter interzis la competiţii sportive - persoana faţă de care s-a dispus măsura interzicerii accesului.
Art. 2
Măsura interzicerii accesului se duce la îndeplinire prin intermediul punctului naţional de informare pentru manifestări sportive, denumit în continuare punctul naţional, din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.
Art. 3
(1)După comunicarea hotărârii judecătoreşti sau, după caz, a ordonanţei ori rezoluţiei procurorului, punctul naţional va informa, de îndată, în scris, structura de jandarmi competentă teritorial, stabilită în funcţie de adresa învinuitului/inculpatului prevăzută în hotărârea judecătorească sau, după caz, în ordonanţa ori rezoluţia procurorului.
(2)Structura de jandarmi competentă teritorial notifică suporterul interzis la competiţii sportive cu privire la obligaţia prevăzută de lege. O copie a notificării se transmite structurilor de poliţie şi poliţie de frontieră corespondente.
Art. 4
(1)La prezentarea suporterului interzis la competiţii sportive la sediul unităţii se desfăşoară următoarele activităţi:
a)se stabileşte identitatea persoanei;
b)se verifică persoana în registrul unic de evidenţă "interzişi competiţii sportive" creat, prin grija Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, în cadrul platformei informatice SIMIEOP (Sistem Informatic de Management Integrat al Evenimentelor de Ordine Publică), gestionată de către Direcţia generală management operaţional sau prin sistemele informatice proprii, în cazul în care sunt asigurate condiţiile de interoperabilitate cu platforma SIMIEOP;
c)până la data operaţionalizării platformei informatice SIMIEOP sau în situaţia în care, din motive tehnice, aceasta nu funcţionează temporar, structura în cauză are obligaţia de a anunţa de îndată, telefonic, structura de jandarmi corespondentă despre prezentarea suporterului interzis la competiţii sportive, precizând numele, prenumele şi codul numeric personal al acestuia, precum şi gradul, numele şi prenumele lucrătorului care a stabilit identitatea persoanei.
(2)Activităţile prevăzute la alin. (1) lit. c) se reglementează prin procedura comună a Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră.
Art. 5
Se interzice personalului Ministerului Afacerilor Interne să desfăşoare activităţile prevăzute la art. 4 în alte locuri decât în sediul unităţii din care face parte.
Art. 6
Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 7
Activitatea de prezentare se consideră realizată la data şi ora înregistrării prezenţei suporterului interzis la competiţii sportive la sediul unităţii, în condiţiile art. 4.
Art. 8
Prezentul ordin intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 701 din data de 15 noiembrie 2013