HOTĂRÂRE nr. 738 din 26 august 2014 privind trecerea unui drum forestier şi a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Borca, judeţul Neamţ
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 1 alin. (1) şi art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
În anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă modificarea descrierii tehnice a unui bun imobil aparţinând domeniului public al statului şi aflat în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 2
Se aprobă trecerea cu titlu gratuit a drumului forestier, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Borca, judeţul Neamţ, în vederea administrării de către consiliul local în scopul dezvoltării şi modernizării infrastructurii forestiere, în condiţiile legii.
Art. 3
(1)Se aprobă trecerea cu titlu gratuit a terenului aferent drumului forestier prevăzut la art. 2, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Borca, judeţul Neamţ, în vederea administrării de către consiliul local, în condiţiile legii.
(2)Pentru terenul aferent drumului forestier menţionat la alin. (1) consiliul local asigură respectarea regimului silvic, fiind interzisă schimbarea categoriei de folosinţă silvică şi a destinaţiei acestui teren, potrivit legii.
Art. 4
Predarea-preluarea drumului forestier prevăzut la art. 2 şi a terenului aferent acestuia prevăzut la art. 3 se va face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.
Art. 5
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură,

Adriana Doina Pană

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, pentru care se modifică descrierea tehnică

Nr. MFP

Cod de clasificaţie

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Caracteristici tehnice ale bunurilor conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011

0

1

2

3

6939

8.04.04

Drum forestier Sebaşa Obârşie

Lungimea 3,5 km

ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE a drumului forestier care trece din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva în domeniul public al comunei Borca şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Borca, judeţul Neamţ

Denumirea drumului forestier

Persoana juridică de la care trece drumul forestier

Persoana juridică la care se trece drumul forestier

Nr. de inventar la Regia Naţională a Pădurilor Romsilva

Nr. de inventar la Ministerul Finanţelor Publice

Codul de clasificaţie

Localizarea drumului forestier în amenajamentul silvic

Lungimea

(km)

Valoare de inventar Regia Naţională a Pădurilor Romsilva

- lei -

Valoare de inventar MFP

- lei -

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Drum forestier Sebaşa Obârşie

Statul român şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva

CUI 1590120

Comuna Borca şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Borca

CUI 2614139

2037

6939

8.04.04

UP IV, ua 195D parţial, Ocolul Silvic Borca

CF nr. 50456

3,5 km

245.000

245.000

ANEXA nr. 3: DATELE DE IDENTIFICARE a terenului aferent drumului forestier care trece din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Borca şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Borca, judeţul Neamţ

Locul unde este situat terenul

Persoana juridică de la care trece cu titlu gratuit terenul aferent drumului forestier

Persoana juridică la care trece cu titlu gratuit terenul aferent drumului forestier

Localizarea terenului în amenajamentul silvic

Codul de clasificaţie al terenului aferent drumului forestier

Suprafaţa totală

(ha)

Nr. de inventar la MFP

1

2

3

4

5

6

7

Comuna Borca, judeţul Neamţ

Statul român, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva

CUI 1590120

Comuna Borca, judeţul Neamţ

CUI 2614139

UP IV, ua 195 D parţial, Ocolul Silvic Borca

CF nr. 50.456

8.04.02

2,1

1364 parţial

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 645 din data de 2 septembrie 2014