ORDIN nr. 109 din 15 iulie 2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului de Studii pentru Ordine Publică, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 68/2012
Având în vedere modificările intervenite în structura organizatorică a Ministerului Afacerilor Interne, prin Hotărârea Guvernului nr. 156/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, precum şi pentru modificarea unor acte normative,
În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:
Art. I
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului de Studii pentru Ordine Publică, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 68/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 19 martie 2012, se modifică si se completează după cum urmează:
1.Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 3
Sistemul cursurilor, structura, dinamica, durata activităţilor de formare profesională continuă, modalitatea de finalizare a cursurilor şi, după caz, selecţia cursanţilor se stabilesc de către MAI, prin Direcţia generală management resurse umane - Direcţia formare iniţială şi continuă, denumite în continuare DGMRU-DFIC, în baza propunerilor structurilor interesate.„
2.La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2)Proiectul graficului prevăzut la alin. (1) este întocmit de către Institut, potrivit precizărilor DGMRU-DFIC şi solicitărilor Structurilor beneficiare, după identificarea şi analiza nevoilor de pregătire ale personalului MAI.„
3.Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„- Art. 6
Formarea profesională, organizată şi desfăşurată în Institut, se finalizează cu certificarea cunoştinţelor şi competenţelor dobândite, conform prevederilor legale în vigoare, după cum urmează:
a)certificat de absolvire - pentru absolvenţii cursurilor prevăzute cu examen de absolvire şi durata de cel puţin două săptămâni, cu recunoaştere numai în cadrul MAI;
b)certificat de absolvire - pentru absolvenţii programelor de formare profesională continuă, prevăzute cu examen de absolvire, autorizate de către Autoritatea Naţională pentru Calificări, denumită în continuare ANC, cu recunoaştere naţională, indiferent de durată;
c)adeverinţe de participare - pentru participanţii la activităţile/cursurile de formare profesională continuă cu durata de până la două săptămâni.„
4.Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„- Art. 7
Institutul are următoarea structură organizatorică:
1.Conducerea;
2.Compartimentul juridic;
3.Catedra formare profesională continuă;
4.Catedra management şi legislaţie;
5.Catedra limbi străine şi pregătire misiuni internaţionale;
6.Biroul metodică şi proiectare didactică;
7.Compartimentul cercetare ştiinţifică, dezvoltare instituţională, elaborare şi implementare programe;
8.Compartimentul resurse umane;
9.Biroul management operaţional şi securitate sediu;
10.Compartimentul financiar-contabilitate;
11.Biroul secretariat, evidenţă şi biblioteci;
12.Compartimentul achiziţii;
13.Structura de securitate;
14.Biroul administrare patrimoniu imobiliar şi investiţii;
15.Biroul intendenţă;
16.Biroul tehnic.„
5.La articolul 17 alineatul (2), litera g) se modifică şl va avea următorul cuprins:
„g)organizează contabilitatea Institutului;„
6.La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„- Art. 18
(1)Directorul adjunct pentru învăţământ îndeplineşte atribuţiile de reprezentant al managementului, coordonează structura responsabilă cu implementarea şi dezvoltarea SCIM la nivelul Institutului şi îndeplineşte atribuţiile din fişa postului prevăzută în anexa nr. 4.„
7.La articolul 23, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„Art. 23
(1)Consiliul de învăţământ este alcătuit din instructori de poliţie, ofiţeri specialişti (formatori) şi ofiţeri specialişti din cadrul Biroului metodică şi proiectare didactică şi are rol deliberativ şi decizional în procesul formării profesionale continue.
……………………………………………………………………………………………………
(4)Personalul nedidactic şi didactic auxiliar participă la şedinţele Consiliului de învăţământ atunci când se discută probleme referitoare la activitatea acestuia, cu acordul preşedintelui consiliului.„
8.La articolul 24, literele c), d) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„c)dezbate şi avizează regulamentul intern al Institutului în şedinţa la care participă cel puţin două treimi din numărul total al membrilor;
d)dezbate şi avizează, în domeniul de competenţă, rapoartele privind implementarea documentelor programatice ale Institutului;
……………………………………………………………………………………………………
f)propune spre aprobare directorului Institutului instructorii de poliţie, membrii în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii;„
9.La articolul 25, alineatele (3) şl (4) se modifică şl vor avea următorul cuprins:
„(3)Lucrările Consiliului de învăţământ se desfăşoară în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul total al membrilor consiliului.
(4)Hotărârile se iau prin vot deschis sau secret, în funcţie de opţiunea membrilor participanţi, cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul total al acestora.„
10.La articolul 26, după alineatul (1) se Introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
„(11)Consiliul ştiinţific are următoarea componenţă:
a)preşedinte - directorul Institutului;
b)2 vicepreşedinţi - directorul adjunct pentru învăţământ şi directorul adjunct pentru logistică;
c)membri - şefii de catedra, coordonatorul Compartimentului cercetare ştiinţifică, dezvoltare instituţională, elaborare şi implementare programe;
d)secretar - un specialist din cadrul Compartimentului cercetare ştiinţifică, dezvoltare instituţională, elaborare şi implementare programe.„
11.Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 27
Consiliul ştiinţific îndeplineşte următoarele atribuţii:
a)participă la elaborarea documentelor programatice ale Institutului, pe domeniul de competenţă, şi ia măsuri pentru realizarea acestora;
b)iniţiază şi avizează, după caz, propuneri de proiecte de cercetare-dezvoltare şi se asigură de realizarea acestora;
c)stabileşte criteriile de performanţă în cercetarea ştiinţifică din Institut, pe baza propunerilor primite de la catedre;
d)monitorizează impactul la nivel naţional şi/sau internaţional al activităţii de cercetare ştiinţifică din Institut;
e)analizează, dezbate şi avizează planul anual de cercetare ştiinţifică;
f)Sprijină organizarea manifestărilor ştiinţifice proprii, cu participare naţională şi/sau internaţională;
g)avizează planul editorial al Institutului;
h)evaluează anual activitatea de cercetare ştiinţifică a Institutului„
12.La articolul 28, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
„(4)Cu acordul membrilor, şedinţele pot fi înregistrate audio - video.„
13.La articolul 36, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„e) colaborează cu DGMRU-DFIC în vederea organizării şi derulării programelor de formare profesională în domeniul de competenţă;„
14.La articolul 38, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„a)elaborează proiectul Graficului de formare profesională continuă a personalului MAI, în colaborare cu beneficiarii şi sub coordonarea DGMRU-DFIC;„
15.La articolul 39, partea introductivă şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„Art. 39
Compartimentul cercetare ştiinţifică, dezvoltare instituţională, elaborare şi implementare programe se subordonează direct directorului Institutului şi nemijlocit directorului adjunct pentru învăţământ şi are ca obiective specifice următoarele:
a)identificarea şi/sau elaborarea proiectelor de cercetare ştiinţifică în strânsă corelare cu activitatea de formare profesională continuă, precum şi dezvoltarea instituţională;„
16.Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 41
Compartimentul resurse umane se subordonează direct şi nemijlocit directorului Institutului şi are ca obiective specifice:
a)aplicarea politicii de resurse umane a MAI pentru gestionarea, în condiţii de eficienţă şi eficacitate, a activităţilor de recrutare, selecţie, încadrare şi evaluare a personalului şi a activităţilor de prevenire şi protecţie a lucrătorilor la locul de muncă;
b)coordonarea generală a activităţilor de pregătire continuă pentru personalul Institutului;
c)asigurarea şi desfăşurarea activităţilor de organizare la nivelul Institutului;
d)dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă a eficienţei şi eficacităţii subsistemelor de management implementate la nivelul compartimentului, respectiv SCIM şi SMC.„
17.Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 42
Compartimentul resurse umane îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
a)asigură, împreună cu personalul de conducere din Institut, recrutarea, selecţia, încadrarea, evaluarea şi promovarea personalului;
b)elaborează documentele necesare pentru desfăşurarea activităţilor de resurse umane în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;
c)gestionează evidenţa nominală a personalului, păstrează dosarele personalului din competenţa directorului Institutului şi operează schimbările survenite;
d)întocmeşte, analizează şi centralizează situaţii statistice privind dinamica efectivelor şi regimul disciplinar al personalului;
e)eliberează şi ţine evidenţa legitimaţiilor pentru personalul Institutului;
f)coordonează activitatea de pregătire continuă a personalului Institutului şi organizează activitatea de evaluarea acestuia;
g)verifică sesizările şi reclamaţiile referitoare la personalul Institutului;
h)elaborează proiectul statului de organizare;
i)elaborează proiectul dispoziţiei de efectuare a modificărilor organizatorice în statul de organizare din competenţă;
j)propune modificări în statul de organizare;
k)operează modificările organizatorice aprobate în statul de organizare;
l)formulează propuneri de efectuare a analizelor pentru stabilirea necesarului de posturi pe tipuri de activitate şi categorii de personal, precum şi a tipurilor de funcţii şi a structurilor la care acestea pot fi prevăzute;
m)identifică pericolele şi evaluează riscurile pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă, şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;
n)elaborează planul de prevenire şi protecţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul Institutului;
o)elaborează şi actualizează instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă;
p)elaborează programul de instruire-testare a personalului Institutului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
q)elaborează documentele necesare pentru autorizarea Institutului din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă;
r)execută controale la locurile de muncă din Institut pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă.„
18.După articolul 42 se introduc două noi articole, articolele 421 şi 422, cu următorul cuprins:
„Art. 421
Biroul management operaţional şi securitate sediu se subordonează direct şi nemijlocit directorului Institutului şi are ca obiective specifice următoarele:
a)asigurarea creşterii capacităţii operaţionale a Institutului, prin planificarea şi desfăşurarea activităţilor de mobilizare şi situaţii de urgenţă, la nivelul Institutului;
b)asigurarea pazei şi protecţiei Institutului prin supraveghere video;
c)dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă a eficienţei şi eficacităţii subsistemelor de management implementate la nivelul biroului, respectiv SCIM şi SMC.„
- Art. 422
Biroul management operaţional şi securitate sediu îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
a)elaborează, completează şi actualizează documentele de conducere şi operative ale Institutului;
b)organizează activitatea de mobilizare şi de creştere a capacităţii operaţionale a Institutului în situaţii deosebite;
c)organizează, îndrumă, controlează şi evaluează serviciul de permanenţă în Institut;
d)elaborează planurile de măsuri pentru situaţii deosebite şi ţine evidenţa evenimentelor;
e)organizează, desfăşoară activitatea de control acces şi asigură pregătirea pentru serviciu a agenţilor din punctele de control acces şi monitorizare sisteme de supraveghere;
f)întocmeşte, în proiect, propuneri de modificare a tabelei de înzestrare şi o actualizează conform prevederilor legale.„
19.La articolul 45, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 45
Biroul secretariat, evidenţă şi biblioteci se subordonează direct directorului Institutului şi are ca obiective specifice:„
20.La articolul 46, literele c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„c)asigură punerea în aplicare a legislaţiei privind liberul acces la informaţiile de interes public pe zona informării publice, în colaborare cu structurile/persoanele desemnate din Institut;
…………………………………………………………………………………………….
e)organizează şi desfăşoară activităţi de întocmire a actelor de studii eliberate de Institut absolvenţilor cursurilor/programelor de formare profesională continuă;„.
21.La articolul 46, după litera o) se Introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:
„p)gestionează documentaţia rezultată în urma desfăşurării, în Institut, a auditurilor publice interne şi a controalelor de fond/tematice/inopinate executate de către structurile de specialitate din MAI.„
22.La articolul 49, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 49
Biroul administrare patrimoniu imobiliar şi investiţii se subordonează direct directorului Institutului şi nemijlocit directorului adjunct pentru logistică şi are ca obiective specifice:„
23.La articolul 50, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 50
(1)Biroul administrare patrimoniu imobiliar şi investiţii îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:„
24.La articolul 53, partea introductivă se modifică şl va avea următorul cuprins:
„Art. 53
Biroul tehnic se subordonează direct directorului Institutului şi nemijlocit directorului adjunct pentru logistică şi are ca obiective specifice:„
25.La articolul 54, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 54
Biroul tehnic îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:„
26.Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 55
Structura de securitate se subordonează direct directorului Institutului şi nemijlocit directorului adjunct pentru logistică, care este şi şeful structurii de securitate şi are ca obiectiv specific implementarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate emise şi deţinute de Institut.„
27.Anexele nr. 1-5 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Bucureşti, 15 iulie 2013. Nr. 109.
ANEXA Nr. 1: Organigrama Institutului de Studii pentru Ordine Publică
(- Anexa nr. 1 la regulament)
 
ANEXA Nr. 2: DIAGRAMA DE RELAŢII
(- Anexa nr. 2 la regulament)
ANEXA Nr. 3:
(- Anexa nr. 3 la regulament)

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSTITUTUL DE STUDII PENTRU ORDINE PUBLICĂ

Nesecret Bucureşti

Nr. ……………….din………….

Exemplar unic

FIŞA POSTULUI
(A)Identificarea postului
1.Compartimentul: conducere
2.Denumirea şi codul postului: director
3.Poziţia postului în statul de organizare: 1
4.Relaţii cu alte posturi
Relaţii ierarhice/funcţionale/de control:
- se subordonează nemijlocit secretarului general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.) şi direct secretarului general al M.A.I.;
- răspunde de întreaga activitate din Institutul de Studii pentru Ordine Publică, denumit în continuare Institut;
- are în subordine nemijlocită directorii adjuncţi, consilierul juridic, contabilul-şef, şeful Compartimentului resurse umane, şeful Biroului management operaţional şi securitate sediu, şeful Biroului secretariat, evidenţă şi biblioteci şi ofiţerul din Compartimentul achiziţii;
- colaborează cu structurile din unităţile aparatului central al M.A.I., inspectoratele generale/similare, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza„.
5.Definirea sumară a atribuţiilor postului:
- este director al Institutului şi are calitatea de ordonator terţiar de credite în finanţarea directă a ordonatorului principal de credite al MAI.;
- organizează şi conduce întreaga activitate din Institut.
(B)Cerinţele postului
1.Categoria de personal care poate ocupa postul - ofiţer
2.Gradul profesional necesar ocupării postului - minimum comisar
3.Pregătirea necesară ocupantului postului:
3.1.pregătire de bază:
- Studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare, sau studii universitare de lungă durată în unul din domeniile: juridic, ştiinţe socio-umane, management, administraţie publică;
3.2.pregătire de specialitate:
- studii de masterat, ciclul II de studii universitare sau studii postuniversitare în unul dintre domeniile: juridic, ştiinţe socio-umane, management, administraţie publică;
3.3.alte cunoştinţe:
- cunoştinţe generale de management, psihopedagogie şi metodică;
3.4.limbi străine:
- citit/scris/vorbit la nivel „bine„ o limbă străină de circulaţie internaţională.
4.Experienţă:
4.1.vechime în muncă: cel puţin 10 ani, din care cel puţin 5 ani în cadrul M.A.I.;
4.2.vechime în specialitate: 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
4.3.vechime în funcţii de conducere: 4 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale M.A.I.
5.Aptitudini şi abilităţi necesare:
- aptitudini manageriale;
- tact şi diplomaţie în relaţiile interpersonale;
- spirit întreprinzător;
- calităţi de negociator;
- abilităţi în comunicare;
- spirit critic şi autocritic;
- gândire analitică;
- apt pentru lucrul în condiţii de stres.
6.Aptitudini necesare/comportament solicitat:
- iniţiativă;
- conduită morală exemplară;
- dispoziţie pentru lucrul independent şi în echipă;
- disponibilitate la schimbare;
- flexibilitate în relaţiile de reprezentare.
7.Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt pentru funcţii de conducere
8.Trăsături psihice şi de personalitate: apt pentru funcţii de conducere
(C)Condiţii specifice de muncă
1.Programul de lucru: zilnic, de la ora 7,30 la ora 15,30; 40 de ore săptămânal (conform dispoziţiilor sau în funcţie de nevoi, programul poate fi prelungit)
2.Deplasări curente:
- la unităţile de profil din aparatul central al M.A.I.;
- la alte direcţii de specialitate şi unităţi operative;
- la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza„;
- la unităţi şi instituţii de învăţământ civile.
3.Condiţii deosebite de muncă: expunerea la radiaţii electromagnetice de radiofrecvenţă
4.Riscuri implicate de post:
- ulcer şi afecţiuni cardiovasculare din cauza nivelului ridicat de stres;
- afecţiuni ale vederii din cauza lucrului prelungit în faţa monitorului calculatorului;
- afecţiuni ale coloanei vertebrale;
- oboseală psihică.
5.Compensări:
- sporurile prevăzute de actele normative în vigoare;
- condiţii speciale de muncă.
(D)Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului
Sarcinile şi îndatoririle postului:
- planifică, organizează, coordonează şi controlează activităţile desfăşurate la nivelul Institutului;
- reprezintă Institutul în relaţiile cu alte structuri ale M.A.I., cu terţe persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, potrivit competenţelor;
- aprobă documentele de planificare a acţiunilor/activităţilor desfăşurate de Institut;
- coordonează, controlează şi evaluează calitatea programelor de pregătire desfăşurate în Institut;
- asigură proiectarea şi implementarea sistemelor de management în conformitate cu reglementările legale şi standardele în vigoare;
- avizează activitatea de elaborare a documentelor de învăţământ specifice întocmite la nivelul instituţiei şi le aprobă, conform competenţelor în domeniu;
- aprobă strategia de dezvoltare instituţională;
- organizează controlul financiar preventiv propriu şi evidenţa angajamentelor în cadrul Compartimentului financiar - contabilitate;
- avizează proiectul de buget alocat, pe baza obiectivelor instituţionale stabilite;
- asigură îndeplinirea sarcinilor specifice şi a celor din domeniul financiar - administrativ - gospodăresc şi sanitar;
- propune spre aprobare Consiliului de conducere proiectul de buget alocat şi raportul de execuţie bugetară;
- organizează contabilitatea Institutului;
- analizează periodic modul de îndeplinire a obiectivelor şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii structurilor Institutului;
- întreprinde demersuri pentru realizarea de venituri proprii şi atragerea, în condiţiile legii, de sponsorizări şi donaţii;
- utilizează creditele bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu;
- asigură integritatea şi funcţionarea corespunzătoare a bunurilor aflate în administrare;
- analizează necesitatea şi oportunitatea solicitărilor anuale privind dotările şi lucrările noi de investiţii, promovând la Direcţia generală logistică din cadrul M.A.I., în cazurile justificate, notele de fundamentare, în conformitate cu bugetul aprobat;
- emite dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru întreg personalul Institutului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- asigură desfăşurarea activităţilor didactice în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, în aşa fel încât ordinea interioară, starea şi practica disciplinară să corespundă sarcinilor de instruire şi educare a cursanţilor;
- răspunde de selecţia, încadrarea, promovarea, evaluarea, formarea şi încetarea raporturilor de muncă/serviciu ale personalului;
- răspunde de asigurarea unui nivel ridicat al disciplinei personalului;
- coordonează activitatea de elaborare a diagnozei nevoilor deformare continuă a personalului Institutului;
- analizează periodic modul de realizare a sarcinilor Institutului, valorifică rezultatele evaluării interne a calităţii educaţiei şi stabileşte măsurile care se impun pentru îndeplinirea obiectivelor şi standardelor de evaluare;
- organizează şi/sau desfăşoară, după caz, în conformitate cu prevederile legale, activitatea de selecţie, cunoaştere, pregătire şi evaluare a personalului didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic;
- răspunde de dezvoltarea sistemului de control intern/managerial al Institutului;
- are obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă;
- are obligaţia de a asigura organizarea şi desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor;
- este şeful Grupului de lucru pentru desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei în cadrul Institutului, conform actelor normative în vigoare;
- pune în aplicare şi verifică respectarea în cadrul Institutului a prevederilor Normelor de aplicare a Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate şi a informaţiilor secrete de serviciu în unităţile M.A.I. şi a prevederilor Normelor de aplicare a Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în sistemele informatice şi de comunicaţii INFOSEC.
Responsabilităţi:
- de planificare a activităţilor necesare desfăşurării procesului de pregătire specific unităţii;
- de raportare pe cale ierarhică despre îndeplinirea obiectivelor generale ale unităţii;
- de lucru cu publicul - asigurarea audienţelor conform planificării;
- de luare a deciziilor - dispune aplicarea măsurilor legale privind activitatea unităţii;
- accesul la informaţii clasificate: clasa „SECRETE DE STAT„, nivelul „STRICT SECRET„.
(E)Standarde de performanţă asociate postului
1.Indicatori cantitativi: în conformitate cu prevederile legale în domeniu
2.Indicatori calitativi: asigurarea unui management performant al activităţii Institutului, prin utilizarea judicioasă a resurselor umane, materiale şi financiare
3.Timp: îndeplineşte atribuţiile care îi revin în timpul programului de lucru; alocă timp cu prioritate pentru activităţi de proiectare strategică, precum şi de conducere şi control al activităţii personalului Institutului.
4.Utilizarea resurselor: utilizarea tuturor resurselor umane, precum şi a bazei tehnico-materiale din dotarea Institutului pentru realizarea obiectivelor.
5.Mod de realizare: individual/în echipă; conduce prin exemplul pozitiv personal; deleagă din atribuţii personalului cu funcţii de conducere din domeniul de competenţă.

Secretarul general al Ministerului Afacerilor Interne

Semnătura …………..

Data …………..

Titularul postului Director…………

Semnătura …………..

Data ……………

Secretarul general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne

Semnătura …………….

Data ………………..

ANEXA Nr. 4:
(- Anexa nr. 4 la regulament)

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSTITUTUL DE STUDII PENTRU ORDINE PUBLICĂ

Nesecret Bucureşti

Nr. …………din

Exemplar unic……………..

FIŞA POSTULUI
(A)Identificarea postului
1.Compartimentul: conducere
2.Denumirea şi codul postului: director adjunct
3.Poziţia postului în statul de organizare: 2
4.Relaţii cu alte posturi
Relaţii ierarhice/funcţionale/de control:
- se subordonează nemijlocit directorului Institutului de Studii pentru Ordine Publică (Institut);
- răspunde de întreaga activitate pe linie de învăţământ;
- are în subordine nemijlocită şefii de catedră, şeful Biroului metodică şi proiectare didactică şi coordonatorul Compartimentului cercetare ştiinţifică, dezvoltare instituţională, elaborare şi implementare programe şi direct personalul din subordinea acestora;
- colaborează cu structurile din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza„, unităţile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.), Serviciul formare iniţială şi continuă, European Police College (CEPOL) şi formare Schengen din cadrul Direcţiei generale management resurse umane a M.A.I., inspectoratele generale/similare în probleme de formare iniţială şi continuă a personalului,
5.Definirea sumară a atribuţiilor postului:
- este director adjunct al Institutului şi reprezintă instituţia pe linia activităţilor specifice de învăţământ;
- organizează şi conduce întreaga activitate de învăţământ.
(B)Cerinţele postului
1.Categoria de personal ce poate ocupa postul - ofiţer
2.Gradul profesional necesar ocupării postului - minimum comisar
3.Pregătire:
3.1.pregătire de bază:
- studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare, sau Studii universitare de lungă durată în unul dintre domeniile: juridic, ştiinţe socio-umane, management, administraţie publică;
3.2.pregătire de specialitate:
- studii de masterat, ciclul II de studii universitare sau studii postuniversitare în unul dintre domeniile: juridic, ştiinţe socio-umane, management, administraţie publică;
- absolvirea Departamentului pentru pregătirea personalului didactic sau a unui curs postuniversitar ori de masterat cu privire la formarea formatorilor sau management educaţional ori similar;
3.3.alte cunoştinţe:
- cunoştinţe generale de management, psihopedagogie şi metodică;
3.4.limbi străine:
- citit/scris/vorbit la nivel „bine„ o limbă străină de circulaţie internaţională.
4.Experienţă:
4.1.vechime în muncă: cel puţin 10 ani, din care cel puţin 5 ani în cadrul M.A.I.;
4.2.vechime în specialitate: 7 ani în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei;
4.3.vechime în funcţii de conducere: 4 ani de vechime în funcţii de conducere în unităţi ale M.A.I.
5.Aptitudini şi abilităţi necesare:
- aptitudini manageriale;
- tact şi diplomaţie în relaţiile interpersonale;
- spirit întreprinzător;
- calităţi de negociator;
- abilităţi în comunicare;
- spirit critic şi autocritic;
- gândire analitică şi spirituală;
- apt pentru lucrul în condiţii de stres.
6.Aptitudini necesare/comportament solicitat:
- iniţiativă;
- conduită morală exemplară;
- dispoziţie pentru lucrul independent şi în echipă;
- disponibilitate la schimbare;
- flexibilitate în relaţiile de reprezentare.
7.Starea sănătăţii: apt pentru funcţii de conducere
8.Trăsături psihice şi de personalitate: apt pentru funcţii de conducere
(C)Condiţii specifice de muncă
1.Programul de lucru: zilnic de la ora 7,30 la ora 15,30; 40 de ore săptămânal (conform dispoziţiilor sau în funcţie de nevoi, programul poate fi prelungit)
2.Deplasări curente;
- la unităţile de profil din aparatul central al M.A.I.;
- la alte direcţii de specialitate şi unităţi operative;
- la unităţi şi instituţii de învăţământ civile.
3.Condiţii deosebite de muncă: expunerea la radiaţii electromagnetice de radiofrecvenţă.
4.Riscuri implicate de post:
- ulcer şi afecţiuni cardiovasculare din cauza nivelului ridicat de stres;
- afecţiuni ale vederii din cauza lucrului prelungit în faţa monitorului;
- afecţiuni ale coloanei vertebrale;
- oboseală psihică.
5.Compensări:
- sporurile prevăzute de actele normative în vigoare;
- condiţii speciale de muncă.
(D)Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului
Sarcinile şi îndatoririle postului:
- preia atribuţiile manageriale ale directorului Institutului în cazurile de absenţă a acestuia justificată legal (concediu de odihnă, învoiri plătite, misiuni, concedii medicale etc.) prin dispoziţie de delegare emisă în acest sens;
- răspunde direct de organizarea, desfăşurarea şi asigurarea calităţii programelor de formare profesională desfăşurate în Institut;
- cooperează cu reprezentanţi ai M.A.I. în vederea elaborării proiectului Graficului anual al programelor de formare profesională continuă, planurilor de învăţământ şi a celorlalte documente de învăţământ;
- coordonează nemijlocit întreaga activitate a şefilor de catedre, şefului Biroului metodică şi proiectare didactică, coordonatorului Compartimentului cercetare ştiinţifică, dezvoltare instituţională, elaborare şi implementare programe şi în mod direct activitatea personalului din subordinea acestora;
- coordonează activităţile pentru determinarea nevoilor de pregătire şi perfecţionare a pregătirii de specialitate/ psihopedagogice a instructorilor de poliţie/formatorilor;
- răspunde de desfăşurarea activităţilor didactice în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, astfel încât ordinea interioară, starea şi practica disciplinară să corespundă sarcinilor de instruire şi educare a cursanţilor;
- colaborează şi reprezintă Institutul în relaţiile cu structuri de pregătire similare la nivel naţional şi internaţional şi cu cele beneficiare;
- organizează şi coordonează desfăşurarea de convocări, consfătuiri, seminare cu caracter ştiinţific şi alte forme de pregătire destinate personalului;
- organizează şi desfăşoară controale la structurile subordonate;
- analizează periodic împreună cu şefii de catedră calitatea, eficacitatea şi eficienţa procesului de formare profesională şi propune măsurile ce se impun;
- monitorizează activitatea de elaborare a notelor de curs şi a altor materiale curriculare utilizate în procesul de predare - învăţare-evaluare;
- evaluează activitatea şefilor de catedră şi a şefului Biroului metodică şi proiectare didactică;
- colaborează cu structurile de profil din inspectoratele generale (similare) pentru cunoaşterea noutăţilor profesionale apărute, în scopul actualizării pregătirii de specialitate şi practic- aplicative a instructorilor de poliţie/formatorilor;
- asigură conducerea operativă a Comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei;
- asigură coordonarea Consiliului de învăţământ, în calitate de preşedinte;
- poate asista la orice activitate de învăţământ;
- coordonează şi analizează activitatea privind practica documentară şi propune Consiliului de învăţământ măsuri pentru perfecţionarea procesului de formare profesională;
- cunoaşte, respectă şi aplică normele şi regulile privind securitatea şi sănătatea în muncă;
- cunoaşte, respectă şi aplică normele de apărare împotriva incendiilor;
- are atribuţii de control ierarhic.
Îndeplineşte atribuţiile de reprezentant al managementului, sens în care:
- se asigură că implementarea şi menţinerea proceselor necesare sistemului de management al calităţii sunt conforme cerinţelor standardului în vigoare;
- coordonează structura responsabilă cu implementarea şi dezvoltarea SCIM la nivelul Institutului;
- asigură informarea şi întocmirea raportărilor către directorul institutului privind funcţionarea sistemului de management al calităţii şi necesitatea îmbunătăţirii acestuia;
- se asigură de promovarea în cadrul Institutului a conştientizării cerinţelor beneficiarilor serviciilor livrate de Institut.
Responsabilităţi;
- de planificare: a activităţilor necesare desfăşurării procesului de formare profesională în Institut;
- de raportare: a stadiului realizării activităţilor şi îndeplinirii sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor specifice în domeniul învăţământului şi performanţelor şi modului de îmbunătăţire continuă a sistemelor de management implementate în institut;
- de lucru cu publicul: asigurarea audienţelor conform planificării;
- de luare a deciziilor; dispune aplicarea măsurilor legale privind activitatea de formare profesională continuă asigurată de Institut;
- accesul Sa informaţii clasificate: clasa „SECRETE DE STAT „, nivelul „STRICT SECRET„.
(E)Standarde de performanţă asociate postului
1.Indicatori cantitativi: în conformitate cu prevederile legale în domeniu
2.Indicatori calitativi: asigurarea unui management performant al activităţii pe linie de învăţământ a Institutului, prin utilizarea judicioasă a resurselor umane, materiale şi financiare
3.Timp: îndeplineşte atribuţiile care îi revin în timpul programului de lucru; alocă timp cu prioritate pentru activităţi de proiectare strategică, precum şi de conducere şi control al activităţii pe linie de învăţământ a personalului Institutului
4.Utilizarea resurselor: utilizarea tuturor resurselor umane, precum şi a bazei tehnico-materiale din dotarea Institutului pentru realizarea obiectivelor
5.Mod de realizare: individual/în echipă; conduce prin exemplul pozitiv personal; deleagă din atribuţii personalului cu funcţii de conducere din domeniul de competenţă.

Director

Semnătura……….

Data ……………….

Titularul postului Director adjunct

Semnătura ……………..

Data ……………………

ANEXA Nr. 5:
(- Anexa nr. 5 la regulament)

ROMANIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSTITUTUL DE STUDII PENTRU ORDINE PUBLICĂ

Avizat

Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă

Nesecret Bucureşti

Nr. ………….din…………

Exemplar unic

FIŞA POSTULUI
(A)Identificarea postului:
1.Compartimentul: conducere
2.Denumirea şi codul postului: director adjunct
3.Poziţia postului în statul de organizare: 3
4.Relaţii cu alte posturi
Relaţii ierarhice/funcţionale/de control;
- se subordonează nemijlocit directorului Institutului de Studiu pentru Ordine Publică (Institut)]
- are în subordine nemijlocită şi controlează personalul din cadrul birourilor intendenţă, administrare patrimoniu imobiliar şi investiţii, tehnic şi structura de securitate;
- colaborează cu structurile de logistică din unităţile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.), inspectoratele generale/similare şi societăţi comerciale furnizoare de bunuri şi servicii.
5.Definirea sumară a atribuţiilor postului:
- este director adjunct al Institutului şi reprezintă instituţia pe linia activităţilor specifice de înzestrare şi logistică;
- coordonează, controlează şi îndrumă activităţile desfăşurate de personalul din cadrul structurilor logistice subordonate;
- coordonează întreaga activitate gospodărească din Institut şi aplicarea practică din punct vedere logistic a măsurilor stabilite de către responsabilii cu atribuţii pe linie de securitate şi sănătate în muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor, supravegherea tehnică şi protecţia mediului.
(B)Cerinţele postului:
1.Categoria de personal ce poate ocupa postul - ofiţer
2.Gradul profesional necesar ocupării postului - minim comisar
3.Pregătire:
3.1.pregătire de bază:
- studii superioare de licenţă, ciclu! I de studii universitare, sau studii universitare de lungă durată în unul dintre domeniile: juridic, economico-financiar, management;
3.2.pregătire de specialitate:
- studii de masterat, ciclul II de studii universitare sau studii postuniversitare în unul dintre domeniile: juridic, economico - financiar, management;
3.3.alte cunoştinţe:
- cunoştinţe de management economico-financiar şi marketing.
4.Experienţă:
4.1.vechime în muncă: 10 ani, din care 5 ani în M.A.I.;
4.2.vechime în specialitate: 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
4.3.vechime în funcţii de conducere: 4 ani de vechime în funcţii de conducere în unităţi ale M.A.I.
5.Aptitudini şi abilităţi necesare:
- aptitudini manageriale;
- tact şi diplomaţie în relaţiile interpersonale;
- spirit întreprinzător;
- calităţi de negociator;
- abilităţi în comunicare;
- spirit critic şi autocritic;
- gândire analitică şi spirituală;
- apt pentru lucrul în condiţii de stres;
- cunoscător de marketing.
6.Aptitudini necesare/comportament solicitat:
- iniţiativă;
- conduită morală exemplară;
- dispoziţie pentru lucrul independent şi în echipă;
- disponibilitate la schimbare;
- flexibilitate în relaţiile de reprezentare.
7.Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt pentru funcţii de conducere
8.Trăsături psihice şi de personalitate: apt pentru funcţii de conducere
(C)Condiţii specifice de muncă
1.Programul de lucru: zilnic, de la ora 7,30 la ora 15,30; 40 de ore săptămânal (conform dispoziţiilor sau în funcţie de nevoi, programul poate fi prelungit)
2.Deplasări curente:
- la unităţile de profil din aparatul central al M.A.I.;
- la alte direcţii de specialitate şi unităţi operative;
- la unităţi şi instituţii de învăţământ civile.
3.Condiţii deosebite de muncă: expunerea la radiaţii electromagnetice de radiofrecvenţă.
4.Riscuri implicate de post:
- ulcer şi afecţiuni cardiovasculare din cauza nivelului ridicat de stres;
- afecţiuni ale vederii din cauza lucrului prelungit în faţa monitorului;
- afecţiuni ale coloanei vertebrale;
- oboseală psihică.
5.Compensări:
- sporurile prevăzute de actele normative în vigoare,
- condiţii speciale de muncă.
(D)Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului
Sarcinile şi îndatoririle postului:
- organizează, coordonează, controlează şi îndrumă activităţile desfăşurate de structurile logistice aflate în subordine şi structura de securitate;
- coordonează punerea în aplicare din punct de vedere logistic a hotărârilor comitetului de securitate şi sănătate în
muncă şi ale responsabililor în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor şi protecţiei mediului;
- coordonează elaborarea programelor anuale tehnico - materiale şi financiare de către structurile logistice din subordine, în vederea întocmirii programului anual al achiziţiilor publice;
- coordonează, verifică şi urmăreşte derularea contractelor de achiziţii publice încheiate, prin verificarea îndeplinirii obligaţiilor asumate de părţi cu privire la recepţia cantitativă şi calitativă a bunurilor materiale livrate, a serviciilor prestate şi lucrărilor executate;
- verifică propunerile de angajare a cheltuielilor, a angajamentelor bugetare individuale/globale, precum şi ordonanţările de plată;
- coordonează, îndrumă şi controlează activităţile logistice pentru întreţinerea, dezvoltarea şi asigurarea mijloacelor tehnico-materiale necesare procesului de învăţământ;
- verifică modul de organizare şi planificare a transporturilor auto;
- coordonează, îndrumă şi verifică activitatea de asigurare a hranei pentru efectivele proprii şi cursanţi;
- coordonează activitatea gospodărească din unitate;
- urmăreşte întocmirea documentelor primare privind mişcarea bunurilor materiale;
- participă la recepţia lucrărilor de investiţii şi de reparaţii capitale;
- coordonează împreună cu şeful contabil activitatea de inventariere a patrimoniului Institutului;
- titularul postului preia atribuţiile manageriale ale directorului Institutului în temeiul dispoziţiei emise, în cazuri justificate legal;
- respectă normele şi regulile privind securitatea şi sănătatea în muncă;
- are atribuţii de control ierarhic.
În conformitate cu prevederile legale în vigoare este numit şeful structurii de securitate din cadrul Institutului şi are următoarele atribuţii:
- coordonează activitatea de elaborare a normelor interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
- coordonează activitatea de întocmire a programului de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune spre avizare instituţiilor abilitate, iar după aprobare acţionează pentru aplicarea acestuia;
- coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;
- coordonează monitorizarea activităţii de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;
- consiliază conducerea Institutului în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;
- informează conducerea Institutului despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;
- coordonează activităţile de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;
- coordonează activitatea de păstrare şi organizare a evidenţei certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate; actualizează permanent această evidenţă;
- coordonează activitatea de întocmire şi actualizare a listelor informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe clase de niveluri de secretizare;
- prezintă directorului Institutului propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul instituţiilor abilitate;
- efectuează, cu aprobarea directorului Institutului, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;
- colaborează cu Departamentul de informaţii şi protecţie internă (D.I.P.I.) pe linia protecţiei informaţiilor clasificate;
- coordonează implementarea şi asigurarea măsurilor de securitate conform normelor în vigoare în domeniul protecţiei informaţiilor în sistemele informatice şi de comunicaţii ale Institutului, monitorizarea echipamentelor care intră/ies din zonele de securitate stabilite la nivelul Institutului.
Responsabilităţi:
- de planificare a activităţilor specifice domeniului logistic;
- de raportare top-managementului despre modul de îndeplinire a obiectivelor specifice domeniului logistic;
- de lucru cu publicul - asigurarea audienţelor conform planificării;
- de luare a deciziilor - dispune aplicarea măsurilor legale privind activitatea din domeniul logistic;
- accesul la informaţii clasificate: clasa „SECRETE DE STAT„, nivelul „STRICT SECRET„.
(E)Standarde de performanţă asociate postului
1.Indicatori cantitativi: în conformitate cu prevederile legale în domeniu
2.Indicatori calitativi: asigurarea unui management performant al activităţii pe linie de logistică a Institutului, prin utilizarea judicioasă a resurselor umane, materiale şi financiare
3.Timp: îndeplineşte atribuţiile care îi revin în timpul programului de lucru; alocă timp cu prioritate pentru activităţi de proiectare strategică, precum şi de conducere şi control al activităţii pe linie de logistică a personalului Institutului.
4.Utilizarea resurselor: utilizarea tuturor resurselor umane, precum şi a bazei tehnico-materiale din dotarea Institutului.
5.Mod de realizare: lucrările se elaborează individual sau în colaborare cu:
- factori de răspundere din Direcţia generală logistică din cadrul M.A.I. (D.G.L.),
- şefii de structuri din Institut;
- personalul din subordine;
- D.I.P.I.

Director

Semnătura…………

Data ……………

Titularul postului Director adjunct

Semnătura …………..

Data ………….

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 503 din data de 9 august 2013