HOTĂRÂRE nr. 500 din 18 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 şi 633 bis din 27 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La anexa nr. 30 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Duda-Epureni", la secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 414 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 415, potrivit anexei nr. 1.
2.La anexa nr. 33 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Fălciu", secţiunea I "Bunuri mobile" se modifică şi se completează, după cum urmează:
a)poziţia nr. 450 se abrogă;
b)după poziţia nr. 502 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 503, potrivit anexei nr. 2.
Art. II
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

ANEXA nr. 1: COMPLETARE a inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Duda-Epureni

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunurilor

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală, denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

415

1.6.2

Teren intravilan

Suprafaţă de 3.070 mp, situată în Epureni, T 20, P 599

Vecinătăţi: N - teren Consiliul local, S - teren Consiliul local, E - teren Consiliul local, V - DJ 284

2008

18.420

Domeniul public al comunei Duda-Epureni, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 9/2014

ANEXA nr. 2: COMPLETARE la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Fălciu

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunurilor

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală, denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

503

1.6.2

Teren intravilan

Localitatea Fălciu, comuna Fălciu

Suprafaţa 2.300 mp

Nr. cadastral: 941, 942, 74306

Vecinătăţi: N - Liceul Tehnologic "Dimitrie Cantemir" Fălciu, S - drum sătesc, E - drum sătesc, V - Liceul Tehnologic "Dimitrie Cantemir" Fălciu

2006

23.000

Domeniul public al comunei Fălciu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 30/2013

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 457 din data de 23 iunie 2014