NORME METODOLOGICE din 14 aprilie 2016 privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale conform art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, documentele în baza cărora se acordă împrumutul şi cele care stau la baza obţinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice locale
Art. 1
(1)Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale, prevăzute în anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului fondurilor europene nr. 404/409/2016, pot solicita de la Ministerul Finanţelor Publice, până la data de 15 mai 2016, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 400.000 mii lei, în baza prevederilor art. 1 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, pentru finanţarea cheltuielilor necesare finalizării proiectelor cu o valoare de maximum 5 milioane euro, finanţate prin Programul operaţional regional 2007-2013 şi Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, în vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor acestora, pentru care au fost încheiate acte adiţionale cu termen de finalizare până cel târziu la data de 30 iunie 2016.
(2)Împrumuturile prevăzute la alin. (1) se acordă cu termen de rambursare de până la 20 de ani, cu posibilitatea rambursării anticipate, parţial sau integral, cu o rată a dobânzii ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare acordării împrumutului plus o marjă de 3,00 puncte procentuale şi care rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului şi sunt exceptate de la limita de îndatorare calculată conform prevederilor art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)Împrumuturile prevăzute la alin. (1) pot fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, inclusiv pentru asociaţiile de dezvoltare intercomunitare numai cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzută la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2
(1)În vederea contractării de împrumuturi pentru destinaţia prevăzută la art. 1 alin. (1), beneficiarii prevăzuţi la art. 1 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 întocmesc Declaraţia privind valoarea cheltuielilor aferente proiectelor finanţate din Programul operaţional regional 2007-2013/Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, pentru care pot fi contractate împrumuturi în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1.
(2)În cazul proiectelor implementate în parteneriat, beneficiarii prevăzuţi la art. 1 alin. (3) lit. a)-c), membri într-un parteneriat sau o asociaţie de dezvoltare intercomunitară, după caz, solicită liderului de parteneriat/asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, pentru partea lor de contribuţie, situaţia privind valoarea cheltuielilor aferente proiectelor finanţate din Programul operaţional regional 2007-2013/Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, pentru care pot fi contractate împrumuturi în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016.
(3)Liderul de parteneriat/Asociaţia de dezvoltare intercomunitară transmite membrilor, în baza solicitărilor prevăzute la alin. (2), prin adresă, partea de contribuţie a fiecăruia, pentru care pot fi contractate împrumuturi în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016.
(4)Beneficiarii prevăzuţi la art. 1 alin. (3) lit. b)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 transmit către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale solicitări în vederea contractării de către acestea de împrumuturi pentru destinaţia prevăzută la art. 1 alin. (1), însoţite de declaraţiile privind valoarea cheltuielilor aferente proiectelor finanţate din Programul operaţional regional 2007-2013/Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, pentru care pot fi contractate împrumuturi în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016, întocmite potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1, pentru cheltuielile aflate în sarcina lor.
(5)Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale care solicită împrumutul pentru destinaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1), după caz, întocmesc, inclusiv în baza documentelor primite de la beneficiarii prevăzuţi la art. 1 alin. (3) lit. b)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016, Situaţia privind valoarea proiectelor finanţate din Programul operaţional regional 2007-2013/Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, pentru care pot fi contractate împrumuturi în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.
(6)Ordonatorul principal de credite declară pe propria răspundere că utilizarea sumelor solicitate se face în scopul pentru care se contractează împrumutul prevăzut la art. 1, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.
Art. 3
(1)Pentru contractarea împrumuturilor, unităţile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale depun în 2 exemplare, la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, în termenul prevăzut la art. 1 alin. (1), următoarele documente:
a)cererea pentru autorizarea contractării împrumutului, semnată de către ordonatorul principal de credite, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4;
b)calculul gradului de îndatorare a bugetului local al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5;
c)situaţia privind serviciul datoriei publice locale existente, întocmită pe perioada împrumutului pentru care se solicită autorizarea, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6;
d)declaraţia pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite privind situaţia finanţărilor rambursabile contractate şi/sau garantate de unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, aflate în derulare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7;
e)hotărârea autorităţii deliberative prin care se aprobă contractarea împrumutului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 8;
f)declaraţia/declaraţiile privind valoarea cheltuielilor aferente proiectelor finanţate din Programul operaţional regional 2007- 2013/Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, pentru care pot fi contractate împrumuturi în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1;
g)adresa prevăzută la art. 2 alin. (3), transmisă de liderul de parteneriat/asociaţia de dezvoltare intercomunitară, dacă este cazul;
h)situaţia privind valoarea proiectelor finanţate din Programul operaţional regional 2007-2013/Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, pentru care pot fi contractate împrumuturi în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2;
i)declaraţia pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite privind utilizarea sumelor solicitate în scopul pentru care se contractează împrumutul, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3;
j)adresă prin care se confirmă de unitatea teritorială a Trezoreriei Statului deschiderea conturilor aferente subdiviziunilor bugetare corespunzătoare din bugetul împrumuturilor interne în care se vor vira sumele cu titlu de împrumut şi codurile IBAN ale acestora.
(2)Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/Administraţiile judeţene ale finanţelor publice înregistrează cererile pentru autorizarea contractării împrumuturilor însoţite de documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-j), în ordinea depunerii acestora de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.
(3)La verificarea documentelor prevăzute la alin. (1), direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice au în vedere următoarele:
a)documentele, prevăzute la alin. (1) lit. a)-d), h), i) şi, după caz, lit. f), să fie semnate de ordonatorul principal de credite şi să aibă aplicată ştampila unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. În cazul în care calitatea de ordonator principal de credite revine altei persoane decât primarul sau preşedintele consiliului judeţean, după caz, se va ataşa şi documentul/aprobarea autorităţii deliberative de delegare a atribuţiilor de ordonator principal de credite;
b)la anexa nr. 5 verifică şi avizează veniturile proprii din coloanele 1, 2 şi 3, calculate conform art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, cod indicator 39.02 "Venituri din valorificarea unor bunuri", pe baza datelor din conturile de execuţie;
c)la anexa nr. 5, sumele înscrise pe rândurile 2, 3, 4 şi 5 trebuie să coincidă cu sumele aferente perioadei împrumutului pentru care se solicită autorizarea contractării înscrise la rândul II "Serviciul total al datoriei publice locale existente" din anexa nr. 6;
d)verifică ca valoarea totală a cheltuielilor pentru care se solicită împrumutul, înscrisă în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. h), să fie egală cu suma solicitată în cererea pentru autorizarea contractării împrumutului;
e)valorile înscrise în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. h) să coincidă cu sumele din declaraţia/declaraţiile prevăzută(e) la alin. (1) lit. f) sau din adresa prevăzută la alin. (1) lit. g), după caz;
f)denumirea proiectului finanţat prin Programul operaţional regional 2007-2013/Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, înscris în cererea prevăzută la alin. (1) lit. a), precum şi în hotărârea autorităţii deliberative prin care se aprobă contractarea împrumutului, prevăzută la alin. (1) lit. e), se regăseşte în lista de proiecte aprobată prin ordin comun al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului fondurilor europene, în conformitate cu dispoziţiile art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016;
g)valoarea înscrisă în cererea, prevăzută la alin. (1) lit. a), precum şi în hotărârea autorităţii deliberative prin care se aprobă contractarea împrumutului, prevăzută la alin. (1) lit. e), să fie cel mult egală cu valoarea maximă a cheltuielilor aferente proiectului pentru care poate fi contractat împrumut în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016, înscrisă în lista de proiecte aprobată prin ordin comun al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului fondurilor europene, în conformitate cu dispoziţiile art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016.
(4)Responsabilitatea cu privire la întocmirea documentelor prevăzute la alin. (1), precum şi încadrarea în scopul pentru care se contractează împrumutul revin în totalitate autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi ordonatorilor principali de credite ai unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.
(5)După verificare, un exemplar al documentelor menţionate la alin. (1) se transmite de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, după caz, în ordinea primirii şi înregistrării acestora, potrivit alin. (2), cu adresă de înaintare pentru fiecare cerere în parte, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acestora, prin poşta specială, Ministerului Finanţelor Publice - Direcţiei generale de trezorerie şi datorie publică, prin registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, în atenţia Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.
Art. 4
Comisia de autorizare a împrumuturilor locale analizează fiecare cerere şi documentaţia aferentă, în ordinea înregistrării acesteia la registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, şi stabileşte valoarea împrumutului astfel încât aceasta să se încadreze în limita prevăzută la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016.
Art. 5
(1)În termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data emiterii hotărârii Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, Ministerul Finanţelor Publice, prin direcţia de specialitate, întocmeşte convenţia de împrumut, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9, pe care îi transmite în format electronic unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în vederea semnării, pe adresele de e-mail ale persoanelor de contact menţionate în lista depusă în documentaţia de autorizare. Totodată, convenţia de împrumut se transmite spre ştiinţă, prin e-mail, şi direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice. Scadenţarul de plată se transmite ulterior, acesta se elaborează în funcţie de data creditării contului de împrumut al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale cu suma aprobată în hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.
(2)Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale, în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la primirea convenţiei de împrumut, au obligaţia să tipărească documentul în două exemplare, să îl semneze/ştampileze şi să îl retransmită scanat, în format electronic, la adresa de e-mail mf.trezorerie@mfinante.ro. Totodată, în cadrul aceluiaşi termen de 4 zile lucrătoare, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale depun cele două exemplare originale ale convenţiei de împrumut, ştampilate şi semnate de ordonatorul principal de credite, la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, după caz.
(3)În ziua următoare primirii celor două exemplare originale ale convenţiei de împrumut de la unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice le retransmit prin poştă, cu adresă de înaintare, direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.
Art. 6
(1)Pentru operativitate, Ministerul Finanţelor Publice, prin direcţia de specialitate, după primirea în format electronic de la unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale a exemplarului scanat al convenţiei de împrumut semnate şi stampilate, începe demersurile necesare în vederea semnării.
(2)În termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data semnării convenţiei de împrumut de către ambele părţi, Ministerul Finanţelor Publice, prin direcţia de specialitate, dispune virarea sumei aprobate prin hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale şi prin convenţia de împrumut în conturile aferente subdiviziunii bugetare corespunzătoare din bugetul împrumuturilor interne, indicate de unităţile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale beneficiare.
(3)Un exemplar original al convenţiei de împrumut împreună cu scadenţarul de plată elaborat de Ministerul Finanţelor Publice prin direcţia de specialitate se transmite, prin poştă cu adresă de înaintare, direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, pentru a fi retransmis, în ziua primirii, unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale beneficiare. Scadenţarul de plată se întocmeşte în funcţie de data creditării conturilor indicate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale cu sumele acordate cu titlu de împrumut.
Art. 7
(1)După primirea convenţiei de împrumut semnate de ambele părţi, unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială aprobă sau rectifică, după caz, bugetul împrumuturilor interne şi comunică beneficiarilor prevăzuţi la art. 1 alin. (3) lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 sumele cu care îşi rectifică bugetul. Bugetele aprobate sau rectificate, după caz, se depun la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care îşi au conturile deschise.
(2)Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale comunică asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, în termen de 2 zile lucrătoare de la aprobarea rectificării prevăzută la alin. (1), sumele aprobate din împrumut pentru cheltuielile aflate în sarcina acestora.
(3)În termen de 2 zile lucrătoare de la primirea comunicării, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară au obligaţia de a solicita unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale la care aceştia sunt luaţi în evidenţa fiscală deschiderea unui cont distinct de disponibil în vederea încasării sumelor şi a efectuării plăţilor potrivit destinaţiilor legale.
Art. 8
(1)Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale încasează sumele virate de Ministerul Finanţelor Publice din venituri din privatizare în conturi distincte în bugetul împrumuturilor interne, în funcţie de cheltuielile ce urmează a fi efectuate din împrumut, respectiv aflate în sarcina acestora sau în sarcina beneficiarilor prevăzuţi la art. 1 alin. (3) lit. b)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016.
(2)Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale care beneficiază de împrumuturi contractate în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 efectuează plăţi din bugetul împrumuturilor interne, pentru cheltuielile aflate în sarcina acestora şi a instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local.
(3)Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale care contractează împrumuturi în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016, pentru cheltuielile aflate în sarcina beneficiarilor prevăzuţi la art. 1 alin. (3) lit. b)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016, virează sumele aferente din conturile de cheltuieli bugetare corespunzătoare, prevăzute în bugetul împrumuturilor interne, în conturi distincte de venituri bugetare sau în contul de disponibil prevăzut la art. 7 alin. (3), după caz, deschise pe numele beneficiarilor la Trezoreria Statului.
(4)Unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului decontează documentele de plată, depuse de beneficiari, numai după încasarea sumelor din împrumut, astfel:
a)pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 1 alin. (3) lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016, în limita bugetelor aprobate sau rectificate în care au fost prevăzute cheltuielile respective şi a creditelor bugetare deschise cu această destinaţie;
b)pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 1 alin. (3) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016, în limita disponibilităţilor din contul de disponibil prevăzut la art. 7 alin. (3).
Art. 9
(1)Eventualele sume rămase din împrumut, care nu mai pot fi utilizate pentru destinaţia pentru care au fost alocate, se restituie de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în contul "Decontări în contul Trezoreriei Centrale - operaţiuni proprii", deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, cu condiţia informării în prealabil a Ministerului Finanţelor Publice şi numai dacă nu prezintă restanţe la plata obligaţiilor scadente.
(2)De la data creditării contului prevăzut la alin. (1), respectiv data extrasului de cont cuprinzând sumele restituite ca neutilizate emis de Trezoreria Operativă Centrală, valoarea împrumutului acordat se modifică prin act adiţional la convenţia de împrumut, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 10, cu actualizarea scadenţarului de plată al împrumuturilor acordate.
(3)În situaţia în care unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale efectuează plata sumelor neutilizate în alte conturi decât cel prevăzut la alin. (1) sau pe un cod fiscal eronat, corectarea operaţiunii se efectuează în baza solicitării formulate în scris de aceasta, cu data înregistrării solicitării la registratura Direcţiei generale de trezorerie şi datorie publică. Cu aceeaşi dată valoarea împrumutului se modifică prin act adiţional la convenţia de împrumut.
Art. 10
(1)Rambursarea împrumuturilor contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale se efectuează în tranşe trimestriale egale, începând cu trimestrul următor acordării acestora. Dobânda se calculează prin aplicarea ratei de dobândă, stabilită la art. 1 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016, la soldul împrumutului, cu convenţia "număr de zile calendaristice/360". Datele de plată a ratei scadente şi dobânzilor de plătit aferente împrumutului sunt cuprinse în scadenţarul de plată anexat la convenţia de împrumut.
(2)Pentru neplata la termen a ratelor scadente şi a dobânzilor de plătit la împrumutul acordat se calculează o dobândă, pentru fiecare zi de întârziere, la nivelul dobânzii prevăzute la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la data stingerii obligaţiei.
(3)Dobânda pentru fiecare zi de întârziere se calculează prin aplicarea ratei prevăzute la alin. (2) la suma obligaţiilor de plată restante, rate de capital plus dobânda aferentă, înmulţită cu numărul de zile calendaristice de întârziere.
(4)Plata ratelor şi a dobânzilor aferente împrumuturilor contractate, inclusiv a dobânzilor calculate pentru fiecare zi de întârziere, se efectuează de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în contul distinct de disponibil - pentru încasarea obligaţiilor de plată scadente, aferente împrumuturilor acordate, deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.
(5)Sumele încasate în contul prevăzut la alin. (4) se transmit zilnic de către Trezoreria Operativă Centrală, în sistem electronic, direcţiei de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice, în scopul stabilirii modului de stingere a obligaţiilor de plată ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, potrivit scadenţarelor de plată.
(6)Direcţia de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice va transmite Trezoreriei Operative Centrale, în sistem electronic, situaţia privind distribuirea sumelor în ordinea: dobânzi calculate pentru fiecare zi de întârziere, dobânzi şi rate de capital. Stingerea obligaţiilor de plată ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale se efectuează cu data plăţii.
(7)Pe baza situaţiei prevăzute la alin. (6), Trezoreria Operativă Centrală va transfera, pe bază de notă contabilă, sumele reprezentând rate de capital scadente în contul "Decontări în contul Trezoreriei Centrale - operaţiuni proprii", sumele reprezentând dobânzi aferente împrumutului în contul "Venituri ale bugetului Trezoreriei Statului - Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte bugete", iar sumele reprezentând dobânda de întârziere în contul "Venituri ale bugetului Trezoreriei Statului - Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen ".
(8)Contul prevăzut la alin. (4) nu este purtător de dobândă. Eventualele sume virate în plus de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale faţă de suma scadentă se păstrează în conturi până la scadenţa următoare.
(9)În situaţia în care unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale efectuează plata obligaţiilor scadente în alte conturi decât cel indicat în convenţia de împrumut sau pe un cod fiscal eronat, corectarea operaţiunii se efectuează în baza solicitării formulate în scris de aceasta. Stingerea obligaţiei se efectuează cu data la care se înregistrează solicitarea la registratura Direcţiei generale de trezorerie şi datorie publică.
Art. 11
(1)Împrumuturile acordate pot fi rambursate anticipat parţial/integral cu condiţia informării prealabile, în scris, a Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică cu privire la intenţia de rambursare formulată de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale şi numai daca nu prezintă restanţe la plata obligaţiilor scadente.
(2)Sumele rambursate anticipat parţial/integral din împrumut se efectuează în contul "Decontări în contul Trezoreriei Centrale-operaţiuni proprii" deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
(3)De la data creditării contului prevăzut la alin. (2), respectiv data extrasului de cont cuprinzând sumele rambursate anticipat emis de Trezoreria Operativă Centrală, valoarea împrumutului acordat se modifică prin act adiţional la convenţia de împrumut, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 10, cu actualizarea scadenţarului de plată a împrumuturilor acordate.
(4)În situaţia în care unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale efectuează plata sumelor neutilizate în alte conturi decât cel prevăzut la alin. (2) sau pe un cod fiscal eronat, corectarea operaţiunii se efectuează în baza solicitării formulate în scris de aceasta, cu data înregistrării solicitării la registratura Direcţiei generale de trezorerie şi datorie publică. Cu aceeaşi dată valoarea împrumutului se modifică prin act adiţional la convenţia de împrumut.
Art. 12
(1)În cazul în care unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale nu respectă termenele de rambursare prevăzute în convenţiile de împrumut, Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică transmite Direcţiei generale trezorerie şi contabilitate publică, lunar, lista unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale, grupate pe judeţe, care înregistrează restanţe la plată în luna anterioară raportării şi suma totală datorată, aferentă ratelor de capital, dobânzilor şi dobânzilor de întârziere, în vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 3 din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 8/2016.
(2)Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică împreună cu Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare comunică unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului lista primită conform alin. (1), în scopul sistării alimentării bugetelor locale respective cu cote defalcate din impozitul pe venit şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu excepţia plăţilor pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii.
(3)Până la lichidarea obligaţiilor de plată ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, cotele defalcate din impozitul pe venit şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate, vor fi alocate bugetelor locale numai pentru achitarea acestor obligaţii restante, respectiv pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii.
Art. 13
Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
-****-
ANEXA nr. 1: DECLARAŢIE
Subsemnatul/a, ........................., reprezentant legal al ..................*) în calitate de ordonator de credite**), declar pe propria răspundere că ...................*) are în derulare proiecte finanţate din Programul operaţional regional 2007-2013/Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, pentru care pot fi contractate împrumuturi în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016, iar valoarea cheltuielilor aferente, rămase de plată la data întocmirii prezentei, este detaliată astfel:

Nr. crt.

Denumirea proiectului

Contract de finanţare nr./data

Valoarea maximă a cheltuielilor aferente proiectului pentru care poate fi contractat împrumut

Valoarea cheltuielilor pentru care se solicită împrumut

     
     

Total

X

X

  
Prezenta declaraţie face parte din documentaţia pentru autorizarea contractării unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de ............ lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi răspund, conform dispoziţiilor art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fals în declaraţii.
Data: ...................
Ordonator de credite, **)
..................
(prenumele şi numele)
L.S.
___
*) Se înscrie denumirea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, după caz, a instituţiei beneficiare prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016.
**) Se înscrie sintagma "ordonator principal de credite", în cazul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
ANEXA nr. 2: Situaţia privind valoarea proiectelor finanţate din Programul operaţional regional 2007-2013/Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, pentru care pot fi contractate împrumuturi în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016
Judeţul ..................1)
Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială ........................2)
Adresa .........................
Telefon/Fax/Adresa de e-mail .....................
- lei3) -

Nr. crt.

Contract de finanţare nr. /dată

Denumirea proiectului

Valoarea maximă a cheltuielilor aferente proiectului pentru care poate fi contractat împrumut

Valoarea cheltuielilor pentru care se solicită împrumut

0

1

2

3

4 < = 3

A) Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială şi instituţiile publice finanţate integral din bugetul local, din care:

a1) unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială

1

    

2

    

..........

    

SUBTOTAL

    

a2) instituţia publică finanţată integral din bugetul local

1

    

2

    

..........

    

SUBTOTAL

    

a3) instituţia publică finanţată integral din bugetul local

 

1

    

2

    

..........

    

SUBTOTAL

    

TOTAL A

(a1 + a2 + a3)

    

B) instituţia publică finanţată din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local

1

    

2

    

..........

    

Instituţia publică finanţată din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local

 

1

    

2

    

..........

    

TOTAL B

    

C) spitalul public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale

1

    

2

    

..........

    

spitalul public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale

1

    

2

    

..........

    

TOTAL C

    

D) asociaţia de dezvoltare intercomunitară

1

    

2

    

..........

    
     

asociaţia de dezvoltare intercomunitară

1

    

2

    

......

    

TOTAL D

    

TOTAL GENERAL
(A+ B + C + D)

    

Ordonator principal de credite,

................ 2)

.................... 4)

___
1)Se înscrie denumirea judeţului.
2)Se înscrie denumirea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale solicitante.
3)Se înscriu sumele, în lei, fără zecimale.
4)Se înscriu prenumele şi numele reprezentantului legal.
ANEXA nr. 3: DECLARAŢIE
Subsemnatul/a, ......................, reprezentant legal al .....................*) în calitate de ordonator principal de credite, declar pe propria răspundere că ......................*) utilizează sumele solicitate în scopul pentru care se contractează împrumutul.
Prezenta declaraţie face parte din documentaţia pentru autorizarea contractării unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de ......... lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi răspund, conform dispoziţiilor art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fals în declaraţii.
Data: ..................
Ordonator principal de credite,
(prenumele şi numele)
L.S.
____
*)Se înscrie denumirea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
ANEXA nr. 4: CERERE pentru autorizarea contractării împrumutului având ca destinaţie ...................*)

ROMÂNIA

JUDEŢUL .........1)

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ ...... 2)

......... 3)

ADRESA ......

TELEFON/FAX/ADRESA E-MAIL: ......

Nr. ...... din ....... 2016

Înregistrat la

DGRFP/AJFP .......

nr. ...... din ....... 2016

CERERE pentru autorizarea contractării împrumutului având ca destinaţie ...................*)
Subsemnatul(a), .........................4), în calitate de ordonator principal de credite al ................... 2) ................... 3), judeţul ................... 1), vă depun prezenta cerere în vederea autorizării contractării unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de ..................**) lei, având ca titular ........................2) ...................3) identificat/ă prin codul de înregistrare fiscală .........................5), la care anexez celelalte documente prevăzute la art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare.
Prin prezenta mă oblig să aduc la îndeplinire prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. ................ din .......... 2016 privind aprobarea contractării unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de maximum .......... lei, precum şi ale oricăror alte reglementări conexe.
De asemenea, DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, că documentele anexate prezentei cereri sunt conforme cu realitatea şi că unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială pe care o reprezint nu are alte obligaţii financiare interne şi externe necuprinse în situaţia privind calculul gradului de îndatorare, întocmită conform legii.
Informaţii privind împrumutul pentru a cărei contractare se solicită autorizarea:

Denumirea proiectului ***)

Valoarea împrumutului în lei
(fără zecimale)

Durata împrumutului

   
Persoana de contact:
Domnul/Doamna ........................., în calitate de ............................****) ....................., telefon fix şi mobil .................., fax ..................., e-mail ...................
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
................... 2) ......................3),
|_| .........................
(prenumele şi numele)
L.S.
LEGENDĂ:
1)Se înscrie denumirea judeţului.
2)Se înscrie categoria unităţii administrativ-teritoriale solicitante.
3)Se înscrie denumirea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale solicitante.
4)Se înscriu prenumele şi numele reprezentatului legal.
5)Se înscrie codul de înregistrare fiscala al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
*)Se completează cu: finanţarea cheltuielilor necesare finalizării proiectului/proiectelor finanţate prin Programul operaţional regional 2007-2013 sau Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, după caz.
**)Valoarea împrumutului solicitat prin cerere este cea aprobată prin hotărârea autorităţii deliberative.
***)Se completează cu denumirea proiectului/proiectelor înscris(e) în Situaţia privind valoarea proiectelor finanţate din Programul operaţional regional 2007-2013/Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, pentru care pot fi contractate împrumuturi în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016, întocmită conform anexei nr. 2 la normele metodologice.
****)Se înscrie funcţia persoanei cu atribuţii în urmărirea derulării împrumutului (director executiv adjunct/director economic/contabil-şef).
NOTA:
Prezentul model-cadru se adaptează, în mod corespunzător, situaţiei specifice unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale solicitante.
ANEXA nr. 5:

JUDEŢUL ........./MUNICIPIUL BUCUREŞTI

UNITATEA/SUBDIVIZIUNEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ: .......

Avizat pentru venituri proprii realizate.

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice/

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice .......

Director executiv/Şef de administraţie, .....

Calculul gradului de îndatorare a bugetului local al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale
- lei -

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Execuţie buget local1) la 31.XII.2013

Execuţie buget local1) la 31.XII.2014

Execuţie buget local1) la 31.XII.2015

Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale al împrumutului pentru care se solicită autorizarea contractării2)

2016

2017

2018

2019

2020

..........

0

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

VENITURI PROPRII3)

         

2

Serviciul anual al datoriei publice locale existente4)

(rd.3 + rd.4 + rd.5)

X

X

X

      

3

Rambursare

X

X

X

      

4

Dobânzi

X

X

X

      

5

Comisioane

X

X

X

      

6

Gradul de îndatorare pentru datoria publică locală existentă (%) (rd.2/rd.1 x 100)

X

X

X

      
Ordonator principal de credite,
Primar/Preşedinte,
...............
L.S.
Director economic
(Contabil),
.............
___
1)Situaţia financiară privind contul de execuţie a bugetului local al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
2)Pe perioada serviciului datoriei publice locale aferent împrumutului pentru care se solicită autorizarea, veniturile proprii estimate se vor completa cu media execuţiei bugetului local pe ultimii 3 ani, respectiv (col. 1 + col. 2 + col. 3)/3.
3)Veniturile proprii, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, potrivit art. 29 din lege, respectiv sumele rezultate din vânzarea, în condiţiile legii, a unor bunuri aparţinând domeniului privat al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, constituie integral venituri ale bugetelor locale.
4)Cuprinde serviciul datoriei publice locale aferent contractelor/acordurilor de finanţare rambursabilă în derulare (trebuie să corespundă cu datele cuprinse în anexa nr. 6 la normele metodologice).
NOTĂ:
Se va avea în vedere ca datele cuprinse în prezenta anexă să concorde cu prevederile din următoarele documente: situaţiile financiare privind conturile de execuţie a bugetului local, situaţia privind serviciul datoriei publice locale existente.
ANEXA nr. 6:
JUDEŢUL/MUNICIPIUL BUCUREŞTI: ...................
UNITATEA/SUBDIVIZIUNEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ: ...................
Situaţie privind serviciul datoriei publice locale existente
- lei -

Nr. crt.

Serviciul anual al datoriei publice locale

Anul

2016

2017

2018

2019

2020

.............

I.1.

Serviciul datoriei publice locale pentru finanţarea rambursabilă:

finanţator ........./

valoare contract ............

(a + b + c)

      

a) rambursarea finanţării

      

b) dobânzi

      

c) comisioane

      

I.2.

Serviciul datoriei publice locale pentru finanţarea rambursabilă finanţator ............./

valoare contract ..........

(a + b + c)

      

a) rambursarea finanţării

      

b) dobânzi

      

c) comisioane

      

I.n.

................

      

II.

Serviciul TOTAL al datoriei publice locale existente (a + b + c)

      

a) Rambursarea finanţării rambursabile

(I.1a + I.2a + .....)

      

b) Dobânzi

(I.1b + I.2b + ...)

      

c) Comisioane

(I.1c + I.2c + ...)

      
Ordonator principal de credite,
Primar/Preşedinte,
................
Director economic
(Contabil),
...................
L.S.
Curs de schimb: ................, valabil în data de ...................*)
NOTA;
Situaţia privind serviciul datoriei publice locale existente, întocmită pe perioada împrumutului pentru care se solicită autorizarea, se detaliază pe fiecare finanţare rambursabilă contractată/garantată, aflată în derulare, prevăzută în declaraţia pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite, întocmită conform anexei nr. 7 la normele metodologice, cu excepţia finanţărilor rambursabile prevăzute la art. 63 alin. (43) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
Situaţia se întocmeşte pe baza graficelor de rambursare aferente finanţărilor rambursabile.
___
*)Se înscrie cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data întocmiţii situaţiei, utilizat la calcularea echivalentului în lei al finanţărilor rambursabile contractate/garantate în euro, dolari SUA etc.
ANEXA nr. 7: DECLARAŢIE
Subsemnatul/a, ........................, reprezentant legal al ......................1) ...........................2), în calitate de ordonator principal de credite, declar pe propria răspundere că ..................1) ...................2) are în derulare următoarele finanţări rambursabile interne şi/sau externe contractate şi/sau garantate:

Finanţator

Valoare finanţare rambursabilă (în valuta de contract)

Destinaţie finanţare rambursabilă*)

Împrumutat

Garant

Data contractării/ garantării finanţării

Durată finanţare rambursabilă
- ani -

Rata anuală a dobânzii

Comisioane

per. de graţie

per. de ramb.

          
          
Totodată, declar pe propria răspundere că ......................... 1) ................... 2) nu are obligaţii de plată restante decurgând din împrumuturile contractate de la Trezoreria Statului, la data depunerii documentaţiei pentru autorizarea contractării unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de ............ lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare.
Prezenta declaraţie face parte din documentaţia pentru autorizarea contractării unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de .......... lei în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 şi răspund, conform dispoziţiilor art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fals în declaraţii.
Data: .............
Ordonator principal de credite,
(prenumele şi numele)
L.S.
___
*)În cazul finanţărilor rambursabile contractate/garantate pentru pre/cofinanţarea proiectelor care beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, se înscrie şi acronimul programului prin care se acorda aceste fonduri (de exemplu: PNDR pentru Programul National de Dezvoltare Rurală, POR 2007-2013 pentru Programul operaţional regional 2007-2013, POS Mediu pentru Programul operaţional sectorial Mediu, PCT HU-RO pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România, PCT BG-RO pentru Programul de cooperare transfrontalieră Bulgaria-România, PCT Serbia-România pentru Programul de cooperare transfrontalieră Serbia-România etc.)
1)Se înscrie categoria unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale solicitante.
2)Se înscrie denumirea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale solicitante.
ANEXA nr. 8:

ROMÂNIA

JUDEŢUL ............1)

CONSILIUL LOCAL AL ............2)

........ 3)

........ 4)

HOTĂRÂREA nr. ................... din ............. 2016 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de .......... lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) şi alin. (4) lit. b), art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. c), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) şi (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare învederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare,
ţinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,
ţinând seama de prevederile art. 1.166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii, luând act de:
a)referatul de aprobare prezentat de către primarul ............. 2), în calitatea sa de iniţiator, înregistrat cu nr. ......./....... 2016;
b)raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. ......./....... 2016,
precum şi de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local .............
Consiliul Local al ............2) ................... adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă contractarea de la Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de ....... lei (fără zecimale), cu o maturitate de maximum ... ani.
Art. 2
Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 se face pentru .................. *) pentru care va fi întocmită cererea pentru autorizarea contractării împrumutului.
Art. 3
Din bugetul local al ................2) ...................3) se asigură integral plata serviciului anual al datoriei publice locale aferent împrumutului prevăzut la art. 1.
Art. 4
(1)Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a................2) ...................3) următoarele date:
a)hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;
b)valoarea împrumutului contractat/în valuta de contract;
c)gradul de îndatorare a................2) ...................3);
d)durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a împrumutului;
e)dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;
f)plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.
(2)Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.
Art. 5
Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul ......................2) .................. 3).
Art. 6
Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului ...................2), în termenul prevăzut de lege, primarului ................2) şi Prefectului Judeţului ......................1) şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul primăriei, precum şi pe pagina de internet www ................... 5).
Preşedintele de şedinţă,
...................
(prenumele şi numele)
Contrasemnează:
Secretarul ................ 2)
......................
(prenumele şi numele)
NOTĂ:
Prezentul model-cadru se adaptează, în mod corespunzător, situaţiei specifice unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale solicitante.
1)Se înscrie denumirea judeţului.
2)Se înscrie categoria unităţii administrativ-teritoriale solicitante.
3)Se înscrie denumirea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale solicitante.
4)Se înscrie codul de înregistrare fiscală a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
5)Se înscrie adresa paginii de internet a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
*)Se completează cu: finanţarea cheltuielilor necesare finalizării proiectului/proiectelor finanţat(e) prin Programul operaţional regional 2007-2013 sau Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, după caz, cu precizarea denumirii proiectului/proiectelor înscris(e) în Situaţia privind valoarea proiectelor finanţate din Programul operaţional regional 2007-2013/Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, pentru care pot fi contractate împrumuturi în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016, întocmită conform anexei nr. 2 la normele metodologice.
ANEXA nr. 9: CONVENŢIE DE ÎMPRUMUT
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Nr. ..../....
...............
(unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, judeţul ..................)
Nr. .../....
CONVENŢIE DE ÎMPRUMUT
În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Local/Judeţean nr. ......... din data de .............
şi Avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. .......... din data de .............
între Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, cod fiscal nr. ......., reprezentat legal prin .......... în calitate de ............
şi .........(unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială) ......., cu sediul în .................., str. ....... nr. ......., cod fiscal nr. .................., reprezentată legal prin ........................., în calitate de ordonator principal de credite, se încheie prezenta convenţie.
Art. 1
(1)În baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, se acordă ................... (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială) ................ un împrumut în sumă de ........., din venituri din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, la nivelul sumei aprobate de Comisia de autorizare a împrumuturilor locale.
(2)Împrumutul se acordă pe o perioadă de .... ani şi o rată de dobândă situată la nivelul ratei dobânzii ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului plus o marjă de 3,00 puncte procentuale, respectiv ............., şi rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului.
(3)Suma acordată cu titlu de împrumut se utilizează exclusiv pentru destinaţia prevăzută la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016, respectiv pentru finanţarea cheltuielilor necesare finalizării proiectelor finanţate prin 1................... .
Art. 2
(1)Suma prevăzută la art. 1 alin. (1) se virează de către Ministerul Finanţelor Publice astfel: în contul ..................."..................... " cod IBAN RO ........................, deschis pe numele ................ (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială) ................ la unitatea Trezoreriei Statului ......................, codificat cu codul de identificare fiscală al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
(2)
Art. 3
(1)Rambursarea împrumutului se efectuează în tranşe trimestriale egale, începând cu trimestrul următor acordării.
(2)Dobânda aferentă se calculează lunar prin aplicarea ratei dobânzii menţionate la art. 1 alin. (2) la soldul împrumutului cu convenţia "număr de zile calendaristice/360", începând cu luna acordării împrumutului, şi se plăteşte trimestrial, în suma cumulată până la zi.
(3)Datele de plată a ratei scadente şi a dobânzilor aferente împrumutului sunt cuprinse în scadenţarul anexat. Dacă data scadenţei este o zi nelucrătoare, plata se efectuează în ziua lucrătoare imediat următoare.
Art. 4
(1)Pentru neplata la termen a ratelor scadente şi a dobânzilor aferente împrumutului acordat se calculează o dobândă pentru fiecare zi de întârziere la nivelul dobânzii prevăzute la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pe zi de întârziere, până la data stingerii obligaţiei. Dobânda reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.
(2)Dobânda se calculează prin aplicarea ratei prevăzute la alin. (1) la suma obligaţiilor de plată restante, rate de capital plus dobânda aferentă, înmulţită cu numărul de zile calendaristice de întârziere.
Art. 5
............(unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială) ...................... virează sumele datorate reprezentând rate/dobânzi/dobânzi pentru fiecare zi de întârziere în contul ..................., cod IBAN ............, deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
Art. 6
În cazul în care nu se respectă termenele de rambursare prevăzute în scadenţar, se sistează alimentarea bugetelor locale cu cote defalcate din impozitul pe venit şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, până la lichidarea obligaţiilor de plată restante.
Art. 7
(1)Restituirea sumelor neutilizate din împrumut sau rambursarea anticipată parţială/integrală se efectuează de unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială cu condiţia informării în prealabil a Ministerului Finanţelor Publice şi numai dacă nu prezintă restanţe la plata obligaţiilor scadente.
(2)Unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială virează sumele prevăzute la alin. (1) în contul ................, cod IBAN ..................., deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
(3)Modificarea valorii împrumutului se efectuează cu data creditării contului prevăzut la alin. (2), respectiv cu data extrasului de cont emis de Trezoreria Operativă Centrală.
(4)În cazul restituirii sumelor neutilizate şi/sau a rambursării anticipate parţial/integral, modificarea prevederilor prezentei convenţii se va face prin act adiţional.
Art. 8
(1)Ministerul Finanţelor Publice şi ................ (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială) ............... sunt de acord ca problemele rezultate din aplicarea prevederilor prezentei convenţii să fie soluţionate de părţi pe cale amiabilă.
(2)Orice comunicare între părţi este transmisă în scris la adresele şi la persoanele de contact menţionate mai jos:
a)pentru ............. (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială) ............, domnul/doamna ............, în calitate de ................, telefon ............., fax ..............., e-mail ..................;
b)pentru Ministerul Finanţelor Publice (str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, municipiul Bucureşti), domnul/doamna ..................., în calitate de ..................., e-mail .........., telefon ..............., fax ..................... .
(3)Orice schimbare intervenită cu privire la adresă, numele persoanelor de contact şi numerele de telefon se va notifica celeilalte părţi semnatare a prezentei convenţii, fără a fi necesară modificarea convenţiei de împrumut.
Art. 9
Prezenta convenţie s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară.
Art. 10
Prevederile prezentei convenţii intră în vigoare la data semnării acesteia de către toate părţile implicate, ambele exemplare originale având aceeaşi valoare juridică.

Ministerul Finanţelor Publice

 

Numele şi prenumele

...............

Funcţia

...............

Semnăturile autorizate şi ştampila

...............

...............

(unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială)

Numele şi prenumele

...............

Funcţia

...............

Semnăturile autorizate şi ştampila

...............

_____
1Se înscrie, după caz:
- Programul operaţional regional 2007-2013;
- Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013.
ANEXA nr. 10:
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Nr. ..../....
.........................
(unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, judeţul ...................)
Nr. ......./....
ACT ADIŢIONAL Nr. ............... la Convenţia de împrumut nr. ..../..../2016
În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Convenţia de împrumut nr. ..../..../2016, între Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, cod fiscal nr. ............., reprezentat legal prin .........., în ................,
şi
............................ (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială) ..................., cu sediul în ............., str. ......... nr. ......, cod fiscal .........., nr. ............., reprezentată legal prin ......................., în calitate de ordonator principal de credite,
se încheie prezentul act adiţional,
Art. 1
Valoarea împrumutului prevăzut la art. 1 din Convenţia de împrumut se modifică începând cu data de ................................................................, data creditării contului "Decontări în contul Trezoreriei Centrale - operaţiuni proprii", respectiv cu data extrasului de cont emis de Trezoreria Operativă Centrală, şi devine ................................................................ lei, ca urmare a restituirii sumelor neutilizate/rambursării anticipate parţial/integral a împrumutului contractat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016.
Art. 2
Scadenţarul prevăzut la art. 3 alin. (3) din Convenţia de împrumut se reface având în vedere prevederile art. 1.
Art. 3
Celelalte articole din Convenţia de împrumut rămân neschimbate.
Art. 4
Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 288 din data de 15 aprilie 2016