ORDIN nr. 958 din 20 mai 2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA NORD" - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,
În temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările ulterioare,
ministrul delegat pentru energie, ministrul delegat pentru buget şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA NORD" - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, prin aprobarea, de către Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.
(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate Societatea Comercială Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA NORD - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul delegat pentru energie,

Constantin Niţă

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei,

protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

ANEXĂ:
MINISTERUL ECONOMIEI
Societatea Comercială "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA NORD" - S.A.
Cluj-Napoca, str. Ilie Măcelaru nr. 28A, judeţul Cluj
Cod unic de înregistrare RO 14476722
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2013
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an 2013

0

1

2

3

4

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

640.649

 

1

 

Venituri din exploatare

2

637.910

2

 

Venituri financiare

3

2.739

3

 

Venituri extraordinare

4

0

II

  

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

596.680

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

587.148

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

7

328.790

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

8

10.579

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

126.134

 

C1

ch. cu salariile

10

89.702

C2

bonusuri

11

9.796

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

 
 

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

421

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

26.215

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

121.645

2

 

Cheltuieli financiare

17

9.532

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

0

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

43.969

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

20

10.011

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

33.958

 

1

 

Rezerve legale

22

2.198

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

31.760

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

25

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

0

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

 

8

 

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

0

  

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

 
 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

0

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

3.283

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

7.719

  

a)

cheltuieli materiale

34

 
  

b)

cheltuieli cu salariile

35

 
  

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 
  

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

37

 
  

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

117.783

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

0

   

Alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

40bis

0

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

114.500

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

2.026

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

2.026

 

3

 

Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:

45

99.498

  

a)

cheltuieli cu salariile

46

89.702

  

b)

bonusuri

47

9.796

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
(Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

3.690

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

4.093

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

316,21

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

316,21

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (kilometri echivalenţi-volum instalaţii/ persoană)

52

60,90

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1) x 1000

53

931

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

1,8

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

554

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 576 din data de 10 septembrie 2013