REGULAMENT nr. 3 din 9 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 6/2008 privind începerea activităţii şi modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe
Având în vedere prevederile art. 101, 104, art. 108 alin. (1) şi (3) şi art. 109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor art. 25 alin. (2) lit. a) şi ale art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
Banca Naţională a României emite prezentul regulament.
Art. I
Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2008 privind începerea activităţii şi modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr, 296 din 16 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2)În înţelesul prezentului regulament, sintagma persoane cu funcţie de conducere de nivel mediu a unor activităţi de importanţă deosebită desemnează persoanele nominalizate să asigure conducerea structurilor care privesc activităţile de administrare şi control al riscurilor, audit intern, conformitate, trezorerie, creditare, precum şi activitatea juridică.”
2.La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 7
(1)Pentru orice modificare ce vizează înlocuirea unei persoane care a fost aprobată şi ocupă o funcţie de director ori membru al consiliului de administraţie sau, după caz, de membru al directoratului ori al consiliului de supraveghere şi desemnarea altei persoane în locul acesteia ori numirea unei persoane într-un post nou-creat aferent unei astfel de funcţii este necesară obţinerea aprobării Băncii Naţionale a României înainte de începerea exercitării responsabilităţilor de către persoana în cauză.”
3.La articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
„(11)Pentru orice modificare ce vizează alocarea de noi responsabilităţi unei persoane menţionate la alin. (1) şi care privesc activităţi care pot expune instituţia de credit unor riscuri semnificative este necesară obţinerea aprobării Băncii Naţionale a României înainte de începerea exercitării responsabilităţilor respective de către persoana în cauză.”
4.La articolul 151, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 151
(1)Pentru orice modificare ce vizează înlocuirea unei persoane cu funcţie de conducere de nivel mediu a unor activităţi de importanţă deosebită care a fost aprobată şi ocupă o astfel de funcţie şi desemnarea altei persoane în locul acesteia ori numirea unei persoane într-un post nou-creat aferent unei astfel de funcţii este necesară obţinerea aprobării Băncii Naţionale a României înainte de începerea exercitării responsabilităţilor de către persoana în cauză.”
5.La articolul 151, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
„(11)Pentru orice modificare ce vizează alocarea de noi responsabilităţi unei persoane menţionate la alin. (1) şi care privesc activităţi care pot expune instituţia de credit unor riscuri semnificative este necesară obţinerea aprobării Băncii Naţionale a României înainte de începerea exercitării responsabilităţilor respective de către persoana în cauză.”
6.La articolul 151, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3)Evaluarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se realizează pe baza cerinţelor prevăzute de lege, avându-se în vedere prevederile art. 21 alin. (2)-(4) din prezentul regulament şi prevederile art. 17 alin. (1)-(21) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2007, aplicabile în mod corespunzător.”
Art. II
În termen de maximum 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, instituţiile de credit, persoane juridice române, vor supune aprobării Băncii Naţionale a României persoanele cu funcţie de conducere de nivel mediu a activităţii juridice care, la data respectivă, exercită aceste funcţii în cadrul instituţiilor de credit. în acest sens se va prezenta Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere cererea de aprobare a persoanelor în cauză, însoţită de documentaţia corespunzătoare potrivit art. 21 alin. (4) din Regulamentul nr. 6/2008 privind începerea activităţii şi modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 546 din data de 23 iulie 2014