REGULAMENT din 2 iulie 2014 de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale pentru Monitorizarea, Controlul operaţional şi Inspecţia activităţii serviciilor de Ambulanţă şi UPU/CPU
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1)Direcţia Generală pentru Monitorizarea, Controlul operaţional şi Inspecţia activităţii serviciilor de Ambulanţă şi UPU/CPU, denumită în continuare direcţia generală, este unitatea centrală de specialitate a Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare minister, fără personalitate juridică, cu competenţă în domeniul asistenţei medicale de urgenţă, care este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Direcţia generală face parte din structura aparatului central al ministerului, fiind integrată în structura Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare Departamentul, şi se află în subordinea directă a secretarului de stat, şef al Departamentului.
(3)Denumirea direcţiei generale, în forma abreviată, este D.G.M.C.I.A.U. şi conţine iniţialele scrise cu majuscule în denumirea completă prevăzută la alin. (1), precum şi prima literă majusculă din sintagma UPU/CPU (unităţi de primiri urgenţe/compartimente de primiri urgenţe); această denumire se utilizează în documentele oficiale ori de câte ori, pentru operativitate, se impune utilizarea unei denumiri mai scurte.
Art. 2
(1)Direcţia generală asigură, potrivit legii, prezentului regulament şi, în limita competenţei, prin personal anume desemnat, următoarele activităţi:
a)prevenirea situaţiilor de urgenţă şi asigurarea capacităţii de intervenţie a structurilor medicale de urgenţă, prin monitorizarea, controlul operaţional şi inspecţia activităţii serviciilor de ambulanţă judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, UPU/CPU, inclusiv aspectele organizatorice, operative şi medicale ale serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare;
b)gestionarea intervenţiei structurilor medicale în situaţii de urgenţă, prin asigurarea şi coordonarea resurselor umane, materiale, financiare şi de altă natură necesare restabilirii stării de normalitate şi prin coordonarea operaţională a serviciilor de ambulanţă, a structurilor care asigură primul ajutor calificat, a serviciilor publice Salvamont, precum şi a UPU/CPU, inclusiv asistenţa medicală de urgenţă din cadrul serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare.
(2)Activităţile prevăzute la alin. (1) lit. b) se realizează în colaborare cu Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, cu Inspectoratul General de Aviaţie, cu alte structuri din componenţa sau din subordinea ministerului, cu Ministerul Sănătăţii, autorităţile publice locale sau judeţene, precum şi cu structurile operative ale acestora, sub coordonarea secretarului de stat, şef al Departamentului.
CAPITOLUL II: Organizarea direcţiei generale
Art. 3
(1)Direcţia generală are în structura organizatorică următoarele componente:
a)conducerea direcţiei generale;
b)Serviciul monitorizare şi coordonare;
c)Serviciul control operaţional şi inspecţia activităţii serviciilor de ambulanţă şi UPU/CPU;
d)Biroul reglementări şi avizări;
e)Compartiment comunicare publică;
f)Compartiment secretariat.
(2)Organigrama direcţiei generale este prevăzută în anexa nr. 1.
Art. 4
(1)În îndeplinirea atribuţiilor, direcţia generală cooperează cu celelalte unităţi din aparatul central al ministerului, cu instituţiile şi structurile aflate în subordinea ministerului şi cu unităţile din subordinea acestora şi colaborează, pe probleme de interes comun, potrivit actelor normative în vigoare, cu instituţii şi organisme ale autorităţilor publice şi societăţii civile.
(2)Diagrama principalelor relaţii ale direcţiei generale este prevăzută în anexa nr. 2.
Art. 5
(1)Întregul personal al direcţiei generale este subordonat direct directorului general, respectiv directorului general adjunct care îi coordonează activitatea şi, în mod nemijlocit, şefilor serviciilor/biroului din care fac parte.
(2)Personalul direcţiei generale răspunde pentru executarea sarcinilor de serviciu încredinţate, potrivit fişelor posturilor.
CAPITOLUL III: Obiectivele şi atribuţiile principale ale direcţiei generale
Art. 6
(1)Principalele obiective ale direcţiei generale sunt:
a)prevenirea situaţiilor de urgenţă şi asigurarea capacităţii corespunzătoare de intervenţie a structurilor medicale în situaţii de urgenţă, în colaborare cu celelalte structuri cu atribuţii de intervenţie în situaţii de urgenţă;
b)gestionarea coerentă, concentrată şi coordonată a intervenţiilor structurilor medicale în situaţii de urgenţă, în colaborare cu celelalte structuri cu atribuţii de intervenţie în situaţii de urgenţă;
c)crearea cadrului de referinţă corespunzător aplicării legislaţiei specifice într-un mod coerent şi unitar la nivelul sistemului de asistenţă medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat;
d)creşterea calităţii şi eficienţei şi scăderea timpului de intervenţie a structurilor implicate în intervenţiile de asistenţă medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat.
(2)Direcţia generală are următoarele atribuţii principale specifice:
a)monitorizarea şi coordonarea operaţională a activităţii serviciilor de ambulanţă judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, prim ajutor calificat, UPU/CPU;
b)monitorizarea şi coordonarea activităţilor de telemedicină prespitalicească şi interspitalicească în domeniul asistenţei medicale de urgenţă;
c)colectarea, prelucrarea şi analizarea datelor referitoare la activitatea serviciilor de asistenţă medicală de urgenţă şi prezentarea acestora către secretarul de stat, şef al Departamentului, directorul general, directorul general adjunct şi celelalte structuri din cadrul Departamentului şi ministerului;
d)controlul operaţional şi inspecţia activităţii serviciilor de ambulanţă, inclusiv a celor private, serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare, structurilor UPU/CPU din cadrul unităţilor sanitare publice şi private;
e)controlul operaţional şi inspecţia activităţii de telemedicină prespitalicească şi interspitalicească în domeniul asistenţei medicale de urgenţă;
f)inspecţia referitoare la respectarea reglementărilor legale în vigoare referitoare la activitatea medicală a serviciilor de urgenţă, la pregătirea acestora pentru îndeplinirea responsabilităţilor prevăzute de legislaţia în vigoare în caz de calamităţi sau alte situaţii speciale, la respectarea dispoziţiilor conducerii Departamentului sau direcţiei generale, precum şi sancţionarea contravenţională a nerespectării acestor reglementări;
g)participarea la elaborarea strategiei pentru dezvoltarea sistemului integrat de asistenţă medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat;
h)participarea la elaborarea, completarea şi modificarea legislaţiei specifice medicinei de urgenţă, în colaborare cu structurile competente din cadrul sau din subordinea ministerului şi Ministerului Sănătăţii;
i)analiza propunerilor de reglementări şi acte normative care au impact asupra activităţii medicale de urgenţă, în vederea avizării de către conducerea Departamentului, şi propunerea avizării, completării, modificării sau respingerii acestora, după caz.
CAPITOLUL IV: Conducerea direcţiei generale
Art. 7
(1)Conducerea direcţiei generale este asigurată de directorul general, ajutat de directorul general adjunct.
(2)Directorul general se află în subordinea directă a secretarului de stat, şef al Departamentului.
(3)Directorul general adjunct se află în subordinea nemijlocită a directorului general.
Art. 8
(1)Directorul general conduce întreaga activitate a direcţiei generale şi o reprezintă în relaţiile cu celelalte unităţi din aparatul central al ministerului, cu instituţiile şi structurile aflate în subordinea ministerului şi cu unităţile din subordinea acestora, precum şi cu structurile similare din cadrul instituţiilor şi organismelor din afara ministerului.
(2)Directorul general poate delega, prin dispoziţie, în condiţiile legii, atribuţii din competenţa sa directorului general adjunct.
(3)Raporturile de coordonare şi îndrumare a activităţilor structurilor direcţiei generale de către directorul general adjunct se stabilesc prin dispoziţie a directorului general.
Art. 9
În baza şi în executarea actelor normative, a ordinelor şi instrucţiunilor ministrului, precum şi a dispoziţiilor secretarului de stat, şef al Departamentului, directorul general poate emite dispoziţii obligatorii pentru personalul din subordine.
Art. 10
(1)Directorul general răspunde în condiţiile legii, potrivit fişei postului prevăzute în anexa nr. 3, în faţa ministrului şi a secretarului de stat, şef al Departamentului, de întreaga activitate pe care o desfăşoară direcţia generală.
(2)Organizarea şi modalităţile de planificare a activităţilor desfăşurate de direcţia generală, precum şi de evaluare a activităţilor desfăşurate de către structurile acesteia se stabilesc prin dispoziţie a directorului general.
Art. 11
(1)Directorul general adjunct răspunde în condiţiile legii, potrivit fişei postului prevăzute în anexa nr. 4, în faţa directorului general, de activitatea serviciilor, biroului şi, după caz, compartimentelor care îi sunt încredinţate spre coordonare şi îndrumare, precum şi de îndeplinirea altor atribuţii sau competenţe, care îi sunt dispuse ori delegate de către directorul general.
(2)Pe perioada absenţei directorului general, prerogativele acestuia sunt preluate de către directorul general adjunct.
CAPITOLUL V: Atribuţiile serviciilor, biroului şi compartimentelor direcţiei generale
SECŢIUNEA 1: Serviciul monitorizare şi coordonare
Art. 12
Serviciul monitorizare şi coordonare îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a)monitorizează şi coordonează operativ activitatea unităţilor de primiri urgenţe şi a compartimentelor de primiri urgenţe din cadrul unităţilor sanitare din sectorul public;
b)monitorizează şi coordonează operativ activitatea serviciilor mobile judeţene de urgenţă, reanimare şi descarcerare şi al municipiului Bucureşti, din punct de vedere medical;
c)monitorizează şi coordonează operativ activitatea serviciilor judeţene de ambulanţă şi al municipiului Bucureşti;
d)monitorizează şi coordonează operativ relaţia dintre unităţile şi compartimentele de primiri urgenţe şi secţiile care asigură asistenţă de specialitate la nivel spitalicesc;
e)colectează, prelucrează şi analizează datele referitoare la activitatea serviciilor de asistenţă medicală de urgenţă şi prezintă rapoarte către secretarul de stat, şef al Departamentului, directorul general, directorul general adjunct, şi celorlalte structuri din cadrul Departamentului şi ministerului;
f)centralizează şi transmite operativ la conducerea Departamentului, a direcţiei generale şi/sau a ministerului, după caz, date şi informaţii privind apariţia şi evoluţia stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă specifice primite atât de la structurile subordonate Departamentului, cât şi de la unităţi subordonate Ministerului Sănătăţii;
g)identifică şi monitorizează situaţiile de urgenţă şi informează operativ conducerea direcţiei generale, a Departamentului, a ministerului sau alte structuri competente, după caz;
h)monitorizează şi raportează conducerii Departamentului/direcţiei generale toate cazurile de infarct miocardic acut (I.M.A.) care sunt raportate structurii de unităţile de primiri urgenţe din cadrul spitalelor clinice/judeţene de urgenţă sau compartimentele de primiri urgenţe/camerele de gardă din cadrul spitalelor municipale/orăşeneşti, precum şi transferul acestora, în regim de urgenţă, către unităţi sanitare cu secţii specializate;
i)monitorizează şi raportează conducerii Departamentului/ direcţiei generale toate cazurile cu persoane care au suferit arsuri pe mai mult de 30% din suprafaţa corpului şi sprijină unităţile sanitare să transfere aceşti pacienţi la spitale specializate;
j)monitorizează şi centralizează cazurile/decesele datorate hipotermiei/hipertermiei, raportate de către serviciile judeţene de ambulanţă/al municipiului Bucureşti, precum şi informarea operativă a conducerii Departamentului/direcţiei generale privind aceste cazuri;
k)urmăreşte aplicarea procedurilor specifice privind gestionarea situaţiilor de urgenţă şi a planurilor de intervenţie şi cooperare;
l)centralizează solicitările de resurse necesare pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin pe timpul situaţiilor de urgenţă şi face propuneri pentru asigurarea lor;
m)gestionează baze de date şi documente specifice, precum şi pe cele referitoare la capabilităţile sistemului sanitar;
n)gestionează baza de date privind intervenţia structurilor specializate;
o)asigură participarea la cursuri de instruire în domeniul său de activitate;
p)îndeplineşte alte atribuţii din domeniul său de activitate, prevăzute de legislaţia în vigoare sau dispuse de conducerea Departamentului, în limitele competenţelor specifice ale personalului din cadrul serviciului.
SECŢIUNEA 2: Serviciul Control operaţional şi Inspecţia activităţii serviciilor de Ambulanţă şi UPU/CPU
Art. 13
Serviciul control operaţional şi Inspecţia activităţii serviciilor de Ambulanţă şi UPU/CPU îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a)realizează activitatea de control operaţional şi inspecţie pentru activitatea UPU/CPU din cadrul unităţilor sanitare din sectorul public;
b)realizează activitatea de control operaţional şi inspecţie pentru activitatea serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare judeţene şi al municipiului Bucureşti, din punct de vedere medical;
c)realizează activitatea de control operaţional şi inspecţie pentru activitatea serviciilor judeţene de ambulanţă şi al municipiului Bucureşti;
d)realizează activitatea de control operaţional şi inspecţie în ceea ce priveşte modul de acordare a serviciilor medicale de urgenţă de către serviciile de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească private, precum şi în ceea ce priveşte pregătirea acestora pentru îndeplinirea responsabilităţilor prevăzute de legislaţia în vigoare, în caz de calamităţi sau în alte situaţii speciale;
e)realizează activitatea de control operaţional şi inspecţie în ceea ce priveşte modul de acordare a serviciilor medicale de urgenţă în UPU/CPU din cadrul unităţilor sanitare private, precum şi în ceea ce priveşte pregătirea acestora pentru îndeplinirea responsabilităţilor prevăzute de legislaţia în vigoare în caz de calamităţi sau în alte situaţii speciale;
f)propune anual, în colaborare cu structurile specifice ale Ministerului Sănătăţii, calendarul comun al activităţilor de control operaţional;
g)colaborează cu structurile specifice din cadrul sau din subordinea ministerului şi Ministerului Sănătăţii, în vederea realizării activităţilor de inspecţie programată ori inopinată a structurilor care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală de urgenţă;
h)evaluează relaţia dintre UPU/CPU şi secţiile care asigură asistenţă de specialitate la nivel spitalicesc;
i)constată şi sancţionează contravenţiile la prevederile legislaţiei din domeniul asistenţei medicale de urgenţă şi prim ajutor calificat, la nivel naţional;
j)participă în cadrul unor comisii de analiză a reclamaţiilor şi sesizărilor care privesc activitatea de asistenţă medicală de urgenţă la nivel teritorial şi naţional, în colaborare cu structurile specifice din cadrul sau din subordinea ministerului şi Ministerului Sănătăţii, propun şi dispun măsurile ce trebuie luate;
k)stabileşte relaţii de colaborare cu alte organizaţii de profil din ţară şi din străinătate;
l)colaborează cu personalul de specialitate din structuri similare ale altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale;
m)asigură participarea la cursuri de instruire în domeniul său de activitate;
n)îndeplineşte alte atribuţii din domeniul său de activitate, prevăzute de legislaţia în vigoare sau dispuse de conducerea Departamentului, în limitele competenţelor specifice ale personalului din cadrul serviciului.
SECŢIUNEA 3: Biroul reglementări şi avizări
Art. 14
Biroul reglementări şi avizări îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a)iniţiază proiecte de acte normative în domeniul asistenţei medicale de urgenţă, în conformitate cu competenţele legale, în colaborare cu structurile de specialitate din cadrul ministerului şi, respectiv, din cadrul Ministerului Sănătăţii;
b)participă la elaborarea proiectelor de acte normative, iniţiate de către ministere sau alte autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate, atunci când aceste proiecte au legătură cu domeniul asistenţei medicale de urgenţă;
c)participă la elaborarea proiectelor de acte normative propuse de structurile de specialitate ale ministerului, atunci când aceste proiecte au legătură cu domeniul asistenţei medicale de urgenţă;
d)avizează, potrivit legii, proiectele de acte normative elaborate de alte ministere, cu implicaţii în domeniul asistenţei medicale de urgenţă;
e)propune, în colaborare cu direcţiile de resort, modificarea, completarea sau abrogarea unor acte normative care nu mai sunt în concordanţă cu legea ori cu evoluţia sistemului asistenţei medicale de urgenţă;
f)întocmeşte note cu propuneri şi observaţii referitoare la propunerile legislative iniţiate de parlamentari sau cetăţeni, în condiţiile art. 74 alin. (1) din Constituţia României, republicată;
g)participă la seminare, workshopuri care au ca problematică aspecte referitoare la legislaţia din domeniul asistenţei medicale de urgenţă şi prezintă punctul de vedere al conducerii Departamentului;
h)formulează răspunsuri la sesizările, memoriile etc. adresate ministerului de către celelalte ministere, autorităţi publice şi alte persoane fizice şi juridice, repartizate spre soluţionare direcţiei generale şi care au legătură cu specificul atribuţiilor direcţiei generale;
i)participă la elaborarea strategiei pentru dezvoltarea sistemului integrat de asistenţă medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat şi a altor documente de politici publice cu impact în domeniul asistenţei medicale de urgenţă, colaborând în permanenţă cu structurile de specialitate ale ministerului şi ale Ministerului Sănătăţii;
j)analizează şi elaborează documente legate de politicile publice şi de afaceri europene cu incidenţă asupra sistemului de asistenţă medicală de urgenţă;
k)elaborează, la solicitarea conducerii Departamentului, rapoarte periodice de monitorizare şi rapoarte de evaluare cu privire la politicile publice iniţiate şi implementate în domeniul asistenţei medicale de urgenţă, în colaborare cu structurile de specialitate;
l)identifică ariile cu probleme şi disfuncţionalităţi din sistemul de asistenţă medicală de urgenţă şi propune moduri alternative de soluţionare a problemelor identificate;
m)participă la procesul de armonizare a legislaţiei româneşti la legislaţia europeană în domeniul asistenţei medicale de urgenţă, precum şi la revizuirea procedurilor şi regulamentelor curente din domeniul asistenţei medicale de urgenţă, în vederea realizării compatibilităţii cu sistemele de sănătate din statele membre ale Uniunii Europene;
n)colaborează, după caz, cu alte ministere şi organe specializate ale administraţiei publice centrale;
o)asigură participarea la cursuri de instruire în domeniul său de activitate;
p)îndeplineşte alte atribuţii din domeniul său de activitate, prevăzute de legislaţia în vigoare sau dispuse de conducerea Departamentului, în limitele competenţelor specifice ale personalului din cadrul biroului.
SECŢIUNEA 4: Compartimentul comunicare publică
Art. 15
Compartimentul comunicare publică are ca obiectiv principal informarea publicului, prin comunicare directă sau prin intermediul mass-media, cu privire la activităţile Departamentului şi ale direcţiei generale. În acest scop îndeplineşte următoarele atribuţii:
a)redactează comunicate, buletine informative şi alte informări de presă în colaborare cu Direcţia de informare şi relaţii publice din cadrul ministerului, în vederea transmiterii acestora către mass-media;
b)organizează conferinţe de presă, evenimente, briefinguri cu reprezentanţii mass-mediei, în colaborare cu Direcţia de informare şi relaţii publice;
c)stabileşte strategia de comunicare a Departamentului şi a direcţiei generale, în colaborare cu Direcţia de informare şi relaţii publice;
d)realizează activitatea de relaţii publice la nivelul Departamentului şi direcţiei generale, în colaborare cu Direcţia de informare şi relaţii publice, precum şi, potrivit celor stabilite de conducerea ministerului, activitatea de relaţii cu instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale;
e)acordă relaţii şi informaţii publicului, la solicitări directe, scrise şi telefonice, şi asigură programarea persoanelor care solicită audienţă la conducerea direcţiei generale;
f)ţine evidenţa adreselor, numerelor de telefon/fax şi e-mail ale tuturor unităţilor aflate în subordinea, autoritatea sau coordonarea operaţională a Departamentului şi ale altor instituţii centrale şi locale, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, inclusiv din domeniul mass-media;
g)răspunde la solicitările formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de lege;
h)participă la cursuri de pregătire specifice şi asigură instruirea în domeniu a personalului unităţilor din subordinea operativă, în colaborare cu Direcţia informare şi relaţii publice;
i)asigură suportul decizional conducerii Departamentului prin realizarea de materiale documentare;
j)întreprinde demersuri pentru participarea conducerii Departamentului la emisiuni radio-tv;
k)propune puncte de vedere şi întocmeşte proiecte de reacţie ale Departamentului pe teme apărute în spaţiul public;
l)sprijină activitatea de documentare a reprezentanţilor mass-mediei preluând cererile acestora şi furnizând, cu celeritate, informaţiile de interes public solicitate;
m)participă la activităţi cu caracter public, organizate la nivelul unităţilor din subordinea operativă, precum şi la cele ale unor instituţii guvernamentale sau organisme neguvernamentale;
n)întreprinde demersuri de ordin comunicaţional pentru gestionarea situaţiilor de risc sau criză mediatică;
o)îndeplineşte alte atribuţii din domeniul său de activitate, prevăzute de legislaţia în vigoare sau dispuse de conducerea Departamentului, în limitele competenţelor specifice ale personalului din cadrul compartimentului.
SECŢIUNEA 5: Compartimentul secretariat
Art. 16
Compartimentul secretariat are următoarele atribuţii principale:
a)ţine evidenţa răspândirilor personalului din direcţia generală şi a serviciului de zi pe unitate;
b)ţine evidenţa, inventariază şi răspunde de modul de utilizare a ştampilelor şi sigiliilor direcţiei generale, în limita competenţelor proprii;
c)redactează şi prezintă la semnat dispoziţia zilnică a directorului general;
d)asigură măsurile organizatorice necesare desfăşurării şedinţelor de lucru ale conducerii direcţiei generale şi transmite dispoziţiile acesteia celorlalte structuri ale direcţiei generale;
e)gestionează corespondenţa, clasificată şi nesecretă, adresată conducerii direcţiei generale, inclusiv cea electronică, iar pe baza rezoluţiei o repartizează celorlalte servicii;
f)ţine evidenţa lucrărilor înregistrate, asigură expedierea şi transportul corespondenţei primite/trimise la/de către direcţia generală;
g)ţine evidenţa tuturor lucrărilor cu termen pe baza situaţiilor prezentate de către şefii serviciilor şi prezintă conducerii direcţiei generale stadiul executării acestora;
h)verifică situaţia lucrărilor gestionate de direcţia generală care nu au fost soluţionate în termenele stabilite şi informează conducerea direcţiei generale despre acestea;
i)asigură îndosarierea, clasarea şi arhivarea lucrărilor primite şi soluţionate de directorul general şi de directorul general adjunct, respectiv a celor create de aceştia, precum şi a lucrărilor primite şi soluţionate de serviciile din cadrul direcţiei generale, conform prevederilor actelor normative incidente şi dispoziţiilor directorului general;
j)întocmeşte nomenclatoarele arhivistice pentru documente neclasificate şi clasificate ale direcţiei generale şi constituie anual arhiva neoperativă şi a documentelor clasificate, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
k)asigură, la cererea personalului direcţiei generale, multiplicarea documentelor nesecrete, repartizate acestuia;
l)înregistrează şi ţine evidenţa agendelor de lucru, a caietelor de pregătire de specialitate a personalului, a registrelor şi a materialelor cu regim special, precum şi a altor documente privind organizarea direcţiei generale;
m)gestionează, prin personal special desemnat, potrivit legii, evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea documentelor care conţin informaţii clasificate, în condiţii de siguranţă;
n)îndeplineşte alte atribuţii din domeniul său de activitate, prevăzute de legislaţia în vigoare sau dispuse de conducerea Departamentului, în limitele competenţelor specifice ale personalului din cadrul compartimentului.
CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale
Art. 17
Activităţile, metodele, mijloacele, procedeele utilizate şi sarcinile concrete ce revin personalului direcţiei generale se stabilesc prin dispoziţii, proceduri şi fişele posturilor.
Art. 18
Personalul direcţiei generale este obligat să cunoască, în părţile ce îl privesc, şi să aplice întocmai prevederile prezentului regulament, potrivit atribuţiilor specifice.
Art. 19
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.
-****-
ANEXA nr. 1: ORGANIGRAMA DIRECŢIEI GENERALE pentru Monitorizarea, Controlul operaţional şi Inspecţia activităţii serviciilor de Ambulanţă şi UPU/CPU
ANEXA nr. 2: DIAGRAMA PRINCIPALELOR RELAŢII ale Direcţiei Generale pentru Monitorizarea, Controlul operaţional şi Inspecţia activităţii serviciilor de Ambulanţă şi UPU/CPU
ANEXA nr. 3: FIŞA POSTULUI DIRECTOR GENERAL

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Direcţia Generală pentru Monitorizarea, Controlul operaţional şi Inspecţia activităţii serviciilor de Ambulanţă şi UPU/CPU

Aprob,

Viceprim-ministru pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne,

........................

FIŞA POSTULUI Nr. 1
CAPITOLUL I: Informaţii generale privind postul
(1)_
1.Denumirea postului: director general
2.Nivelul postului: conducere
3.Scopul principal al postului:
a)organizează şi exercită conducerea efectivă a tuturor activităţilor realizate la nivelul Direcţiei Generale pentru Monitorizarea, Controlul operaţional şi Inspecţia activităţii serviciilor de Ambulanţă şi UPU/CPU, denumită în continuare direcţia generală;
b)asigură fundamentarea, elaborarea şi aplicarea politicilor şi procedurilor în domeniile specifice activităţii direcţiei generale şi a structurilor aflate în coordonarea operaţională a acesteia, conform competenţelor legale.
(2)Condiţii specifice pentru ocuparea postului:
1.Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor medicale, specialitatea medicină generală
2.Perfecţionări (specializări):
- studii de masterat sau studii de specializare postuniversitare în unul dintre domeniile: medicină, administraţie publică sau management;
- cursuri de perfecţionare în cel puţin unul dintre domeniile: medicină, politici publice, management
3.Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): nivel mediu operare MS Office sau certificat ECDL
4.Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): o limbă de circulaţie internaţională - citit, scris şi vorbit: nivel mediu
5.Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: conform criteriilor de evaluare aplicabile funcţionarilor publici de conducere, precum şi următoarele aptitudini, atitudini şi abilităţi: lucru sub presiunea timpului, capacitate de analiză, sinteză şi coordonare, spirit de observaţie, lucru în echipă, bun negociator, diplomaţie, spontaneitate, operativitate în luarea deciziilor, spirit critic, consecvenţă
6.Cerinţe specifice:
- autorizaţie de acces la informaţii clasificate, clasa secret de stat, nivel strict secret;
- desfăşurarea activităţii în condiţii deosebite: activitate cu o dinamică deosebită, ce necesită activităţi intelectuale intense, de mare complexitate, presupunând un nivel ridicat de atenţie şi opţiuni multiple, ale căror efecte sunt de importanţă pentru activitatea personalului direcţiei generale, a instituţiei şi pentru securitatea naţională, schimbări frecvente şi imprevizibile de program, cu implicaţii neuropsihice semnificative, ritm alert de muncă, program prelungit determinat de urgenţa lucrărilor solicitate de conducerea Ministerului Afacerilor Interne, nivel ridicat de calitate impus lucrărilor elaborate şi inacceptabilitatea erorilor în activitatea curentă, necesitatea asigurării confidenţialităţii unui număr semnificativ de lucrări, activitatea se desfăşoară în condiţii de expunere la radiaţii electromagnetice, stres.
Riscuri implicate de post: afecţiuni ale coloanei vertebrale, ulcer şi afecţiuni cardiovasculare cauzate de nivelul ridicat de stres, afecţiuni ale vederii cauzate de solicitări intense, precum scrisul, cititul, utilizarea calculatorului, surmenaj, oboseală psihică
7.Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale): cunoştinţe manageriale, necesită aptitudini manageriale (organizatorice, decizionale, de planificare, conducere, coordonare şi control) şi viziune strategică.
(3)Atribuţiile postului:
1.elaborează concepţia de organizare a activităţilor specifice direcţiei generale şi dispune măsuri pentru transpunerea acesteia în practică;
2.organizează, conduce şi controlează activitatea personalului din structurile direcţiei generale;
3.asigură realizarea lucrărilor solicitate de conducerea ministerului, cu grad sporit de dificultate, ori care necesită colaborarea cu alte structuri din cadrul ministerului;
4.solicită, după caz, puncte de vedere/avize de la oricare dintre structurile Ministerului Afacerilor Interne, în vederea prezentării la conducerea ministerului;
5.controlează modul de desfăşurare a activităţilor profesionale, încadrarea în programul de lucru, activitatea personalului de serviciu, stilul şi metodele de muncă ale personalului de conducere şi de execuţie din cadrul direcţiei generale;
6.efectuează activităţi de îndrumare, sprijin, control şi inspecţie la structurile coordonate operativ de către direcţia generală, pe liniile specifice de activitate, conform atribuţiilor direcţiei generale;
7.repartizează corespondenţa primită şi celelalte lucrări structurilor direcţiei generale, conform competenţelor, formulând rezoluţii specifice şi cerinţe operative fiecărui domeniu şi dispune elaborarea documentelor specifice în termenele stabilite;
8.semnează corespondenţa direcţiei generale cu unităţile ministerului, cu alte autorităţi sau instituţii publice, persoane juridice ori fizice, potrivit competenţelor;
9.organizează şi desfăşoară audienţele, asigură rezolvarea petiţiilor cetăţenilor, potrivit competenţelor;
10.analizează, ori de câte ori este nevoie, cu şefii structurilor din subordine stadiul rezolvării problemelor de muncă şi stabileşte măsuri de eficientizare a întregii activităţi;
11.avizează încadrarea sau modificarea raporturilor de serviciu ale personalului din structurile direcţiei generale, conform competenţelor, potrivit legii;
12.răspunde de aplicarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate în conformitate cu prevederile art. 86 din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
13.asigură aplicarea măsurilor de protecţie a datelor cu caracter personal în cadrul direcţiei generale;
14.întocmeşte rapoartele de evaluare a performanţei profesionale pentru personalul din directa subordine şi, după caz, contrasemnează rapoartele de evaluare, potrivit prevederilor legale incidente;
15.execută activităţi de culegere, prelucrare, verificare şi valorificare a informaţiilor în domeniile de competenţă ale direcţiei generale;
16.iniţiază şi dezvoltă, prin structura de profil din aparatul central al ministerului, relaţii de colaborare internaţională cu structuri similare din alte ţări, pe bază de reciprocitate, în cadrul acordurilor guvernamentale şi ministeriale;
17.asigură un nivel calitativ adecvat pentru activităţile şi lucrările elaborate în cadrul direcţiei generale, analizează situaţiile ivite în specificul muncii şi dispune măsuri corective, în vederea eliminării unor eventuale erori sau disfuncţii;
(4)Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului
1.Denumire - director general
2.Clasa - I
3.Gradul profesional: - II
4.Vechimea în specialitate necesară: minimum 3 ani
CAPITOLUL II: Sfera relaţională a titularului postului
(1)_
1.Sfera relaţională internă:
a)Relaţii ierarhice:
- subordonat faţă de secretarul de stat şef al Departamentului pentru situaţii de urgenţă;
- superior pentru întregul personal al direcţiei generale;
b)Relaţii funcţionale: conduce întreaga activitate a structurilor direcţiei generale;
c)Relaţii de control: controlează activitatea direcţiei generale şi a structurilor aflate în coordonarea operaţională a acesteia, conform competenţelor legale;
d)Relaţii de colaborare: colaborează cu şefii structurilor din cadrul ministerului şi cu celelalte autorităţi sau instituţii publice, în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniul de competenţă al direcţiei generale, potrivit legii;
e)Relaţii de reprezentare: reprezintă direcţia generală în raporturile cu conducerea ministerului sau cu structurile acestuia, cu celelalte autorităţi ori instituţii publice din ţară sau din străinătate.
2.Sfera relaţională externă:
a)cu autorităţi şi instituţii publice: conform atribuţiilor din prezenta fişă a postului şi a competenţelor legale ale direcţiei generale;
b)cu organizaţii internaţionale: potrivit mandatului şi în conformitate cu prevederile legale şi ale ordinelor ministrului afacerilor interne;
c)cu persoane juridice private: conform atribuţiilor din prezenta fişă a postului şi a competenţelor legale ale direcţiei generale.
3.Limite de competenţă: conform atribuţiilor din prezenta fişă a postului şi a competenţelor legale ale direcţiei generale.
4.Delegarea de atribuţii şi competenţă: în cazul absenţei, atribuţiile de coordonare, conducere şi modul de îndeplinire vor fi preluate de către directorul general adjunct.
(2)_
a)Întocmit de:
1.Numele şi prenumele: .................
2.Funcţia: secretar de stat
3.Semnătura .................
4.Data întocmirii .................
b)Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului
1.Numele şi prenumele: .................
2.Semnătura .................
3.Data .................
ANEXA nr. 4: FIŞA POSTULUI DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Direcţia Generală pentru Monitorizarea, Controlul operaţional şi Inspecţia activităţii serviciilor de Ambulanţă şi UPU/CPU

Aprob,

Viceprim-ministru pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne,

........................

FIŞA POSTULUI Nr. 2
CAPITOLUL I: Informaţii generale privind postul
(1)_
1.Denumirea postului: director general adjunct
2.Nivelul postului: conducere
3.Scopul principal al postului:
a)organizează şi coordonează activitatea Direcţiei Generale pentru Monitorizarea, Controlul operaţional şi Inspecţia activităţii serviciilor de Ambulanţă şi UPU/CPU, denumită în continuare direcţia generală, sub conducerea directorului general şi în baza delegării de competenţe;
b)asigură fundamentarea, elaborarea şi aplicarea politicilor şi procedurilor în domeniile specifice activităţii direcţiei generale şi a structurilor aflate în coordonarea operaţională a acesteia, sub conducerea directorului general şi în baza delegării de competenţe;
c)îndeplineşte atribuţiile specifice funcţionarului de securitate al direcţiei generale.
(2)Condiţii specifice pentru ocuparea postului:
1.Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, în domeniul ştiinţelor medicale, specialitatea medicină generală
2.Perfecţionări (specializări): studii de masterat sau studii postuniversitare în unul dintre domeniile: medicină, administraţie publică sau management
3.Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): nivel mediu operare MS Office sau certificat ECDL
4.Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): o limbă de circulaţie internaţională - citit, scris şi vorbit: nivel mediu
5.Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: conform criteriilor de evaluare aplicabile funcţionarilor publici de conducere, precum şi următoarele aptitudini, atitudini şi abilităţi: lucru sub presiunea timpului, spirit de observaţie, lucru în echipă, bun negociator, diplomaţie, spontaneitate, operativitate în luarea deciziilor, spirit critic, consecvenţă
6.Cerinţe specifice:
- autorizaţie de acces la informaţii clasificate, clasa secret de stat, nivel strict secret;
- desfăşurarea activităţii în condiţii deosebite: activitate cu o dinamică deosebită, ce necesită activităţi intelectuale intense, de mare complexitate, presupunând un nivel ridicat de atenţie şi opţiuni multiple, ale căror efecte sunt de importanţă pentru activitatea personalului direcţiei generale, a instituţiei şi pentru securitatea naţională, schimbări frecvente şi imprevizibile de program, cu implicaţii neuropsihice semnificative, ritm alert de muncă, program prelungit determinat de urgenţa lucrărilor solicitate de conducerea Ministerului Afacerilor Interne, nivel ridicat de calitate impus lucrărilor elaborate şi inacceptabilitatea erorilor în activitatea curentă, necesitatea asigurării confidenţialităţii unui număr semnificativ de lucrări, activitatea se desfăşoară în condiţii de expunere la radiaţii electromagnetice, stres.
Riscuri implicate de post: afecţiuni ale coloanei vertebrale, ulcer şi afecţiuni cardiovasculare cauzate de nivelul ridicat de stres, afecţiuni ale vederii cauzate de solicitări intense, precum scrisul, cititul, utilizarea calculatorului, surmenaj, oboseală psihică
7.Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale): cunoştinţe manageriale, necesită aptitudini manageriale (organizatorice, decizionale, de planificare, conducere, coordonare şi control) şi viziune strategică.
(3)Atribuţiile postului:
1.organizează, îndrumă şi controlează activitatea structurilor direcţiei generale, în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce le revin, sub conducerea directorului general şi în baza delegării de competenţe;
2.rezoluţionează şi repartizează pentru soluţionare, în termenul legal, corespondenţa şi celelalte lucrări structurilor direcţiei generale, în baza delegării de competenţe;
3.semnează/aprobă lucrările elaborate de către structurile direcţiei generale, în baza delegării de competenţe;
4.prezintă periodic directorului general stadiul îndeplinirii obiectivelor activităţii structurilor direcţiei generale şi face propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii şi creşterea eficienţei muncii;
5.asigură realizarea lucrărilor solicitate de conducerea ministerului, cu grad sporit de dificultate, ori care necesită colaborarea cu alte structuri din cadrul ministerului;
6.efectuează activităţi de îndrumare, sprijin, control şi inspecţie la structurile coordonate operativ de către direcţia generală, pe liniile specifice de activitate, conform atribuţiilor direcţiei generale;
7.întocmeşte rapoartele de evaluare a performanţei profesionale pentru personalul din directa subordine şi, după caz, contrasemnează rapoartele de evaluare, potrivit prevederilor legale incidente;
8.analizează necesitatea şi asigură măsurile necesare participării personalului din cadrul structurilor direcţiei generale, în baza delegării de competenţe, la activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale;
9.organizează şi desfăşoară audienţele, asigură rezolvarea petiţiilor cetăţenilor, în baza delegării de competenţe;
10.asigură un nivel calitativ adecvat pentru activităţile şi lucrările elaborate în cadrul direcţiei generale, analizează situaţiile ivite în specificul muncii şi propune directorului general măsuri corective, în vederea eliminării unor eventuale erori sau disfuncţii;
11.asigură prin activităţile specifice, împreună cu şefii structurilor pe care le coordonează, condiţiile necesare integrării socioprofesionale a personalului nou-încadrat în unitate;
12.avizează încadrarea sau modificarea raporturilor de serviciu ale personalului din structurile direcţiei generale, în baza delegării de competenţe, potrivit legii;
13.îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse sau delegate de către directorul general, potrivit competenţelor legale ale direcţiei generale;
14.îndeplineşte atribuţiile directorului general în perioada desemnării la conducerea direcţiei generale;
15.îndeplineşte atribuţiile funcţionarului de securitate al direcţiei generale, desfăşurând următoarele activităţi:
a)elaborează şi supune aprobării conducerii unităţii normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
b)întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării instituţiilor abilitate, iar, după aprobare, acţionează pentru aplicarea acestuia;
c)coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate în cadrul direcţiei generale, în toate componentele acesteia;
d)asigură relaţionarea cu Departamentul de informaţii şi protecţie internă pe linia protecţiei informaţiilor clasificate;
e)monitorizează activitatea de aplicare a prevederilor legale din domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, precum şi modalitatea de respectare a acestora în cadrul direcţiei generale;
f)consiliază conducerea unităţii în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;
g)informează directorul general despre vulnerabilităţile şi riscurile existente privind protecţia informaţiilor clasificate şi formulează propuneri de măsuri pentru eliminarea acestora;
h)acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;
i)organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;
j)asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;
k)actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces;
l)întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe clase şi niveluri de secretizare;
m)prezintă conducătorului unităţii propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul instituţiilor abilitate;
n)efectuează, cu aprobarea conducerii unităţii, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;
o)este responsabil pentru implementarea şi asigurarea măsurilor de securitate, conform normelor în vigoare;
p)pune la dispoziţia şefului Componentei de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor lista cu certificatele de securitate/autorizaţiile de acces la informaţii clasificate deţinute de personalul ministerului;
q)monitorizează echipamentele care intră/ies din zonele de securitate;
r)exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii.
(4)Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului
1.Denumire - director general adjunct
2.Clasa - I
3.Gradul profesional - II
4.Vechimea în specialitate necesară: minimum 3 ani
CAPITOLUL II: Sfera relaţională a titularului postului
(1)_
1.Sfera relaţională internă:
a)Relaţii ierarhice:
- subordonat nemijlocit directorului general, subordonat secretarului de stat, şef al Departamentului pentru situaţii de urgenţă
- superior pentru: şefii de serviciu, şeful de birou, personalul cu funcţii de execuţie din cadrul direcţiei generale;
b)Relaţii funcţionale: coordonează activitatea structurilor direcţiei generale, sub conducerea directorului general şi în baza delegării de competenţe;
c)Relaţii de control: controlează activitatea direcţiei generale şi a structurilor aflate în coordonarea operaţională a acesteia, sub conducerea directorului general şi în baza delegării de competenţe, conform competenţelor legale;
d)Relaţii de reprezentare: reprezintă direcţia generală în raporturile cu conducerea ministerului sau cu structurile acestuia, cu celelalte autorităţi ori instituţii publice din ţară sau din străinătate, pe baza delegaţiei de reprezentare.
2.Sfera relaţională externă:
a)cu autorităţi şi instituţii publice: în baza delegării de competenţe, conform atribuţiilor încredinţate;
b)cu organizaţii internaţionale: în baza delegării de competenţe, potrivit mandatului şi în conformitate cu prevederile legale şi ale ordinelor ministrului afacerilor interne;
c)cu persoane juridice private: în baza delegării de competenţe, în limita mandatului acordat, pentru îndeplinirea obiectivelor care decurg din obiectul de activitate al ministerului pentru domeniile aflate în competenţă.
3.Limite de competenţă: în baza delegării de competenţe, conform atribuţiilor încredinţate
4.Delegarea de atribuţii şi competenţă: în cazul absenţei directorului general, atribuţiile de coordonare, conducere şi modul de îndeplinire vor fi preluate de către directorul general adjunct; acesta poate delega atribuţii către personalul din subordine, cu aprobarea directorului general.
(2)_
a)Întocmit de:
1.Numele şi prenumele: .................
2.Funcţia: director general
3.Semnătura .................
4.Data întocmirii .................
b)Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului
1.Numele şi prenumele: .................
2.Semnătura .................
3.Data .................
c)Contrasemnează:
1.Numele şi prenumele: .................
2.Funcţia: secretar de stat
3.Semnătura .................
4.Data .................
Avizat
Departamentul de informaţii şi protecţie internă,
........................
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 511 din data de 9 iulie 2014