HOTĂRÂRE nr. 283 din 13 aprilie 2016 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Camerei Deputaţilor
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Valoarea de inventar şi datele de identificare ale bunurilor aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Camerei Deputaţilor, înregistrate la poziţiile MFP 35247 şi 35248 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Camera Deputaţilor împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor actualiza în mod corespunzător inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

Secretarul general al Camerei Deputaţilor,

Cristian Adrian Panciu

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Camerei Deputaţilor, CUI 4265795, care se actualizează

Nr. crt.

Nr. MFP

Cod de clasificaţie

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului, conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011*

Adresa

Valoarea actualizată

- lei -

0

1

2

3

4

5

6

1.

35247

8.29.05

Teren

Suprafaţă = 310.920 mp

CF nr. 226904/06.11.2012

Str. Izvor nr. 2-4, sectorul 5, Bucureşti

4.048.269.220

2.

35248

8.29.05

Clădire "Palatul Parlamentului"

Suprafaţa construită = 52.477 mp + 46.533 mp construcţii anexă

Suprafaţă desfăşurată = 219.744,8 mp (69,647% din total Sd = 315.510 mp; clădirea formată din 4/20 niveluri)

CF nr. 226904/06.11.2012

Str. Izvor nr. 2-4, sectorul 5, Bucureşti

5.258.356.803

* Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 299 din data de 19 aprilie 2016