ORDIN nr. 665 din 9 iunie 2015 pentru modificarea Statutului CEC BANK - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 425/2008
În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 42/2005 privind instituirea unor măsuri de reorganizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea privatizării, aprobată prin Legea nr. 285/2005, cu modificările ulterioare,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
Art. I
Statutul CEC BANK - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 425/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 4 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 7 punctul 7.1, teza I va avea următorul cuprins:
"7.1. Capitalul social al Băncii, subscris şi vărsat integral, este de 1.170.443.700 lei, împărţit în 11.704.437 de acţiuni nominative, cu o valoare nominală de 100 lei/acţiune."
2.Articolul 19 va avea următorul cuprins:
"Art. 19: Convocarea şi ţinerea şedinţelor Comitetului de direcţie
19.1. Comitetul de direcţie se întruneşte cel puţin o dată pe săptămână sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui Băncii sau, în lipsa acestuia, a prim-vicepreşedintelui ori, în cazul în care şi acesta lipseşte, la convocarea unuia dintre vicepreşedinţii membri ai Consiliului de administraţie, desemnat de preşedinte, şi ia decizii cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi. În situaţii de paritate de voturi, votul preşedintelui Băncii este decisiv.
19.2. Şedinţele Comitetului de direcţie sunt prezidate de preşedintele Băncii sau, în lipsa acestuia, de către prim-vicepreşedinte ori, în cazul în care şi acesta lipseşte, de către unul dintre vicepreşedinţii membri ai Consiliului de administraţie, desemnat de preşedinte.
19.3. Comitetul de direcţie poate lua decizii în mod operativ fără convocarea şi ţinerea în plen a unei şedinţe, în situaţii urgente ori, când consideră necesar preşedintele Băncii, prin votul unanim al membrilor săi exprimat în scris. Deciziile luate în mod operativ vor fi evidenţiate în procesul-verbal al următoarei şedinţe în plen.
19.4. Participarea membrilor Comitetului de direcţie al Băncii la şedinţele acestuia poate avea loc şi prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă, videoconferinţă, teleconferinţă, e-mail, fax, cu respectarea reglementărilor legale şi interne în domeniu privind asigurarea cvorumului. Mijloacele de comunicare la distanţă prevăzute mai sus trebuie să întrunească condiţiile tehnice necesare pentru identificarea participanţilor, participarea efectivă a acestora la şedinţa Comitetului de direcţie şi retransmiterea deliberărilor în mod continuu. Deciziile luate în acest mod vor fi evidenţiate în procesul-verbal al următoarei şedinţe în plen.
19.5. Votul în cadrul Comitetului de direcţie nu poate fi dat prin delegaţie.
19.6. Comitetul de direcţie prezintă trimestrial Consiliului de administraţie o informare asupra îndeplinirii obiectivelor dispuse de Consiliul de administraţie, precum şi asupra investiţiilor şi altor operaţiuni care au modificat patrimoniul acesteia cu valori mai mici de 10% din valoarea activelor nete ale Băncii la data operaţiunii."
3.Articolul 21 va avea următorul cuprins:
"Art. 21: Comitetul de audit
21.1. Comitetul de audit este un comitet permanent, independent faţă de Comitetul de direcţie al Băncii, constituit în baza prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a reglementărilor emise de Banca Naţională a României. Comitetul de audit asistă Consiliul de administraţie în realizarea atribuţiilor acestuia pe linia auditului intern. Comitetul de audit are funcţie consultativă în ceea ce priveşte strategia şi politica Băncii privind controlul intern, auditul intern şi auditul financiar, respectiv controlul modului în care sunt administrate riscurile.
21.2. Comitetul de audit este format din membri ai Consiliului de administraţie care nu îndeplinesc şi funcţii de conducere.
21.3. Comitetul de audit are următoarele responsabilităţi:
a) supraveghează auditorii interni şi auditorii financiari ai Băncii;
b) monitorizează eficacitatea controlului intern, auditului intern şi administrării riscurilor;
c) recomandă Consiliului de administraţie să supună aprobării adunării generale ordinare a acţionarilor numirea, remunerarea şi revocarea auditorului financiar;
d) analizează şi aprobă sfera de cuprindere şi frecvenţa auditului intern;
e) analizează rapoartele de audit;
f) verifică adoptarea la timp de către Comitetul de direcţie a măsurilor corective necesare pentru a remedia deficienţele legate de control, neconformarea cu cadrul legal şi de reglementare, cu politicile, precum şi cu alte probleme identificate de auditori;
g) supraveghează instituirea de politici contabile de către Bancă.
21.4. Principalele atribuţii ale Comitetului de audit sunt:
a) încurajează comunicarea între membrii Consiliului de administraţie, directorii Băncii, auditul intern, auditorul financiar şi Banca Naţională a României;
b) analizează şi propune spre aprobare Consiliului de administraţie statutul auditului intern, precum şi necesarul de resurse aferente acestei activităţi;
c) aprobă planul de audit şi revizuirea acestuia;
d) asigură relaţia cu auditorul financiar al Băncii, în sensul primirii planului de audit şi analizării constatărilor şi recomandărilor acestuia, precum şi ale altor organe de supraveghere şi control din afara Băncii;
e) analizează şi avizează constatările şi recomandările auditului intern şi planurile pentru implementarea acestora;
f) analizează şi propune spre aprobare Consiliului de administraţie raportul anual privind angajamentele de audit desfăşurate în perioada respectivă, din care să reiasă constatările şi recomandările auditului intern şi modul de implementare a recomandărilor respective de către conducerea structurii auditate;
g) are acces la orice date sau înregistrări necesare îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin;
h) poate formula recomandări adresate Consiliului de administraţie privind strategia şi politica Băncii în domeniul controlului intern, auditului intern şi auditului financiar.
21.5. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comitetului de audit face parte integrantă din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Băncii."
Art. II
Cheltuielile de publicare a acestui ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, se suportă de CEC BANK - S.A.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 424 din data de 15 iunie 2015