ORDIN nr. 2 din 27 ianuarie 2016 privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi şi a celor de achiziţie de certificate verzi, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 101/2015
Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 36 alin. (2), precum şi ale art. 45 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. I
Metodologia de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi şi a celor de achiziţie de certificate verzi, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 101/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 28 iulie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 3 alineatul (2), după litera n) se introduc trei noi litere, literele n1)-n3), cu următorul cuprins:
"n1) energie electrică facturată - cantitatea de energie electrică cuprinsă în facturile emise în trimestrul n din anul de analiză t;
n2) energie electrică furnizată - cantitatea de energie electrică cuprinsă în facturile emise pentru anul de analiză t şi care nu a fost utilizată la îndeplinirea obligaţiei de achiziţie de CV pentru anul anterior, la care se adaugă atât cantitatea de energie electrică consumată în anul de analiză t, nefacturată, estimată şi înregistrată în contabilitate, cât şi cantitatea de energie electrică consumată de furnizorii de energie electrică şi/sau de producătorii de energie electrică pentru alimentarea locurilor proprii de consum, altele decât consumul propriu tehnologic, în anul de analiză t şi care nu a fost utilizată la îndeplinirea obligaţiei de achiziţie de CV pentru anul anterior;
n3) energie electrică livrată - cantitatea de energie electrică indicată de grupurile de măsurare a energiei electrice furnizate şi confirmată de operatorul de reţea;"
2.La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) În înţelesul prezentei metodologii, operatorul de distribuţie şi operatorul de transport şi sistem se asimilează furnizorului de energie electrică pentru alimentarea prin autofurnizare a locurilor proprii de consum, altele decât cele aferente acoperirii consumului propriu tehnologic al reţelelor electrice de distribuţie/transport."
3.La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Consumul final estimat a fi exceptat de energie electrică pentru anul t prevăzut la alin. (1) se determină având în vedere acordurile de exceptare emise în anii anteriori, inclusiv modificări ale acestora, precum şi cele noi avute în vedere a fi emise în cursul anului t, având la bază următoarele:
a) începând cu 1 ianuarie a anului t se ia în calcul jumătate din consumul final exceptat de energie electrică estimat pentru anul t;
b) începând cu 1 iulie a anului t se ia în calcul şi cealaltă jumătate din consumul final exceptat de energie electrică estimat pentru anul t."
4.Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 12
(1) Se compară cantitatea de E-SRE estimată a se produce în anul t, calculată conform art. 7 alin. (1) cu cantitatea de E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare prin CV, în condiţiile Legii (ESRE1t, CAP).
(2) ESRE1t, CAP se calculează prin aplicarea cotei de E-SRE susţinută pentru anul t la consumul final brut de energie electrică estimat pentru anul t (CFBEEt) stabilit pe baza consumului final de energie electrică estimat pentru anul t conform prevederilor art. 9.
(3) Dacă E-SRE estimată este mai mică decât E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare prin CV, în condiţiile Legii, (ESRE1t, CAP) sau egală cu aceasta, cota estimată de achiziţie de CV pentru anul t, c1CV, estimat, t, este egală cu cea calculată conform art. 10 alin. (1).
(4) Dacă E-SRE estimată este mai mare decât E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare prin CV, în condiţiile Legii, (ESRE1t, CAP), se va ajusta cota estimată de achiziţie de CV pentru anul t, după cum urmează:
a) se calculează raportul Rt dintre E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare prin CV, în condiţiile Legii, (ESRE1t, CAP) şi E-SRE estimată a se produce în anul t:
Rt = ESRE1t, CAP/ESREt;
b) raportul determinat la lit. a) se va aplica numărului de CV estimate a se emite în anul t (NCVemise, t), calculat conform art. 8:
NCV1emise, t = Rt x NCVemise, t
c) se calculează cota de CV estimată de achiziţie de CV pentru anul t, în funcţie de noul număr estimat de CV a fi emise:
c1CV, estimat, t = NCV1emise, t/CFEEt - CFEEexceptat, t [CV/MWh]."
5.La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Cota de achiziţie de CV estimată în anul t-1 pentru anul t şi publicată pe pagina de internet a ANRE conform alin. (1) va fi modificată în cursul anului t, dacă se constată o abatere mai mare de 10% faţă de cota menţionată şi va produce efecte începând cu trimestrul următor celui în care a fost modificată."
6.La articolul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 15
(1) Numărul de CV pe care operatorul economic cu obligaţie de achiziţie i trebuie să le deţină, pentru a putea demonstra îndeplinirea cotei anuale obligatorii estimate de CV aferentă trimestrului de analiză n (NCVi nec, trim. n) se determină astfel:
NCVi nec, trim. n = 0,9 x c1CV, estimat, t x (CFEEi, trim. n - CFEEi, exceptat, trim. n)
unde:
CFEEi, trim. n = energia electrică facturată clienţilor finali/utilizată pentru consumul final de energie electrică de către operatorul economic i cu obligaţie de achiziţie de CV în trimestrul de analiză n,
CFEEi, exceptat, trim. n = consumul final exceptat facturat în trimestrul de analiză n pentru anul t al furnizorului i; şi
c1CV, estimat, t = cota obligatorie estimată de achiziţie de CV stabilită pentru anul de analiză t, conform art. 12 alin. (2) sau alin. (3) lit. c)."
7.La articolul 16, alineatul (1) litera b) şi alineatul (2) se abrogă.
8.La articolul 20, alineatele (1), (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 20
(1) Stabilirea gradului de realizare a cotei anuale obligatorii estimate de achiziţie de CV aferentă trimestrului de analiză n de către operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV se realizează pe baza informaţiilor transmise de către aceştia, respectiv de către OPCV la ANRE, pe suport hârtie sau electronic în format pdf şi excel, în conformitate cu machetele din anexele nr. 1.1 şi 2.
(2) Informaţiile conţinute în macheta din anexa nr. 1.1 se transmit trimestrial de către operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV, până cel târziu pe data de 15 a lunii următoare trimestrului de analiză n şi se referă la energia electrică facturată în trimestrul de analiză n (inclusiv energia electrică exceptată şi facturată) şi la energia electrică consumată la locurile proprii de consum de către furnizorii de energie electrică şi producătorii de energie electrică, alta decât energia electrică utilizată pentru CPT-ul reţelei electrice/centralei electrice, în trimestrul de analiză n.
(3) CV achiziţionate de operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV şi/sau CV netransferate de către OPCV din contul de vânzător în cel de cumpărător, în perioada cuprinsă între sfârşitul lunii următoare trimestrului de analiză n şi data deciziei de stabilire a gradului de îndeplinire a cotei anuale obligatorii estimate de achiziţie de CV aferentă trimestrului de analiză n, pentru care se face dovada plăţii acestora, sunt luate în considerare la îndeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru trimestrul n."
9.Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 22
Până pe data de 10 februarie a anului t+1 următor celui de analiză t, ANRE determină, pe baza realizărilor, cantitatea de E-SRE produsă şi livrată în reţeaua electrică şi/sau la consumatori în anul de analiză t (ESREt) şi care a beneficiat de sistemul de promovare prin CV."
10.Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 23
Numărul de CV emise pentru anul de analiză, (NCV emise, t), este egal cu numărul de CV emise pentru tranzacţionare în anul t de către OTS producătorilor de E-SRE acreditaţi, inclusiv cele recuperate în anul t, (NCVemise, j, t), pe tip de tehnologie j."
11.Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 24
(1) La determinarea consumului final de energie electrică din anul de analiză t, pentru care se stabileşte obligaţia de achiziţie de CV, vor fi luate în considerare valorile realizate în anul de analiză t, respectiv:
a) energia electrică achiziţionată şi furnizată de furnizorul de energie electrică, pentru consumul final al acestuia şi/sau la consumatori finali;
b) energia electrică utilizată pentru consum final propriu, altul decât consumul propriu tehnologic, de către un producător de energie electrică;
c) energia electrică furnizată de un producător de energie electrică consumatorilor racordaţi prin linii directe de centrala electrică aparţinând respectivului producător
(2) La nivelul anului de analiză t, se consideră că energia electrică livrată în anul t este egală cu energia electrică furnizată în anul t."
12.Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 26
(1) Pentru stabilirea încadrării energiei electrice produse din surse regenerabile în anul t în nivelul maxim de energie electrică produsă din surse regenerabile care beneficiază de sistemul de promovare, ANRE compară cantitatea de E-SRE produsă şi livrată în reţeaua electrică şi/sau la consumatori în anul de analiză t (ESREt), calculată conform art. 22 cu cantitatea de E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare, în condiţiile Legii, (ESRE2t, CAP).
(2) ESRE2t, CAP se calculează prin aplicarea cotei de E-SRE susţinută pentru anul t la consumul final brut de energie electrică realizat pentru anul t (CFBEEt), conform datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică.
(3) Dacă (E-SREt) este mai mică sau egală cu E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare, în condiţiile Legii, (ESRE2t, CAP), cota obligatorie de achiziţie CV pentru anul t, c1CV, t este egală cu cea calculată conform art. 25.
(4) Dacă (E-SREt) este mai mare decât E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare, în condiţiile Legii, (ESRE2t, CAP), cota obligatorie de achiziţie CV pentru anul t, c1CV, t, se calculează după cum urmează:
a) se calculează raportul Rt dintre ESRE2t, CAP şi E-SREt produsă în anul de analiză t:
Rt = ESRE2t, CAP/ESREt;
b) raportul determinat la lit. a) se va aplica numărului de CV luate în considerare pentru calculul cotei de achiziţie CV pentru anul de analiză t (NCVt), calculat conform art. 23:
NCV1t = Rt x NCVt
c) se calculează cota obligatorie de achiziţie de CV pentru anul de analiză t, în funcţie de numărul de CV rezultat la lit. b), în vederea încadrării în cota obligatorie de E-SRE:
c1CV, t = NCV1t/(CFEEt - CFEEexceptat, t) [CV/MWh]."
13.La articolul 28, literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"c) în cazul în care eroarea conduce la modificarea cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t, în sensul creşterii acesteia, şi este identificată până cel târziu la data de 31 martie a anului t+1, eroarea va fi corectată printr-un ordin de modificare a cotei, cu prelungirea perioadei în care operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV pot achiziţiona CV pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul t, în funcţie de data intrării în vigoare a ordinului de modificare, dar nu mai mult de termenul legal prevăzut pentru stabilirea gradului de realizare a cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t;
d) orice eroare identificată în calculul cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t după data de 31 martie a anului t+1 poate fi corectată la stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul t+1 sau anii următori, după caz, numai în măsura în care aceasta nu afectează nivelul cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul t+1 şi pentru anii următori."
14.La articolul 30, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 30
(1) Numărul total de CV de pe piaţa de CV care trebuie să se afle în contul operatorilor economici cu obligaţie de achiziţie de CV pentru a putea demonstra îndeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t (NCVnec, t) se determină ca produsul dintre:
a) cota obligatorie de achiziţie de CV stabilită pentru anul de analiză t conform art. 26 alin. (3) sau (4); şi
b) energia electrică furnizată consumatorilor finali în anul de analiză (consumul final de energie electrică rezultat, conform art. 24 diminuat cu consumul final exceptat de energie electrică):
NCVnec, t = c1CV, t x (CFEEt - CFEEexceptat, t)
(2) Numărul de CV pe care operatorul economic cu obligaţie de achiziţie de CV i trebuie să le deţină, aferent anului de analiză (NCVi nec, t) se determină astfel:
NCVi nec, t = c1CV, t x (CFEEi, t - CFEEi, exceptat, t),
unde:
c1CV, t = cota obligatorie de achiziţie de CV stabilită pentru anul de analiză t şi
CFEEi, t = energia electrică furnizată consumatorilor finali de către operatorul economic i în anul de analiză t, exprimată în MWh.
CFEEi, exceptat, t = consumul final exceptat de energie electrică pentru operatorul economic i în anul de analiză t, exprimată în MWh."
15.La articolul 31, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 31
(1) La stabilirea îndeplinirii cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t de către operatorul economic i se iau în calcul următoarele elemente:
a) numărul de CV din contul operatorului economic i care pot fi utilizate pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de CV;
b) numărul de CV rezervate, în cazul în care producătorul E-SRE are şi obligaţie de achiziţie CV."
16.La articolul 31, alineatul (2) se abrogă.
17.Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 36
(1) Operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV transmit până la data de 31 ianuarie a anului t+1, următor anului de analiză t, informaţiile necesare pentru stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t, pe suport hârtie sau în format electronic pdf şi excel, în formatul specificat în macheta prevăzută în anexa nr. 4.1, care se referă:
a) în cazul furnizorilor de energie electrică, la energia electrică achiziţionată şi furnizată pentru consumul final al acestora şi/sau la consumatori finali;
b) în cazul producătorilor de energie electrică, la energia electrică utilizată pentru consum final propriu, altul decât consumul propriu tehnologic al centralei de producere energie electrică şi la energia electrică furnizată consumatorilor racordaţi prin linii directe de centrala electrică aparţinând respectivului producător.
(2) Operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV pot face corecţii la datele transmise conform machetei prevăzute în anexa nr. 4.1 în cel mult 20 de zile calendaristice de la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1).
(3) În cazul în care comunicările de corectare a cantităţii de energie electrică raportată conform alin. (1) se transmit după termenul prevăzut la alin. (2), acestea pot fi luate în considerare de către ANRE numai dacă acestea nu afectează cota obligatorie de achiziţie de CV calculată conform art. 26 alin. (2) sau (3), după caz, şi sunt transmise până la data stabilirii gradului de realizare a cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză.
(4) În cazul în care comunicările de corectare a energiei electrice raportate conform alin. (1) se transmit după termenul prevăzut la alin. (2) şi nu pot fi soluţionate conform prevederilor alin. (3), acestea pot fi considerate la stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul t+1 sau anii următori, după caz, numai în măsura în care acestea nu afectează nivelul cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul t+1 şi pentru anii următori.
(5) Consumatorii industriali electrointensivi prevăzuţi la art. 2 alin. (1) lit. c) transmit la ANRE acordul de exceptare/revocarea exceptării, după caz, în maximum 3 zile lucrătoare de la data primirii acestuia.
(6) OTS transmite lunar la ANRE un raport privind numărul lunar de CV emise pentru tranzacţionare în anul de analiză t pentru fiecare producător E-SRE, inclusiv E-SRE aferentă acestui număr de CV, pe suport hârtie şi în format electronic (excel), în conformitate cu prevederile Regulamentului de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2015.
(7) OPCV transmite anual la ANRE, pe suport hârtie sau în format electronic pdf şi excel, până cel târziu la data de 31 martie a anului t+1 pentru anul de analiză t, situaţia contului de CV pentru fiecare participant la piaţa de certificate verzi, conform registrului de CV, conform machetelor prevăzute în anexele nr. 5.1 şi 5.2.
(8) CV achiziţionate de operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV şi/sau CV netransferate de către OPCV din contul de vânzător în cel de cumpărător, în perioada cuprinsă între 31 martie a anului t+1 şi data deciziei de stabilire a gradului de îndeplinire a cotei anuale obligatorii pentru anul de analiză t, pentru care se face dovada plăţii acestora, sunt luate în considerare la îndeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul t.
(9) În termen de 15 zile calendaristice de la data publicării pe pagina de internet a ANRE a deciziei de stabilire a gradului de îndeplinire a cotei anuale obligatorii pentru anul de analiză t, OPCV actualizează datele din Registrul certificatelor verzi având în vedere CV considerate de ANRE în cadrul deciziei menţionate până la data de 15 aprilie a anului t+1 inclusiv, în conformitate cu prevederile alin. (8) şi retransmite la ANRE situaţia contului fiecărui participant la piaţa de certificate verzi pentru anul de analiză."
18.La articolul 37, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 37
(1) Datele transmise de operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV şi OTS conform art. 36 alin. (1)-(3) şi (6) constituie baza de calcul pentru determinarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t, iar datele transmise de OPCV şi operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV conform art. 36 alin. (7) şi (8) constituie baza de calcul pentru stabilirea gradului de îndeplinire a cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t."
19.Anexa nr. 1.1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
20.Anexa nr. 1.2 se abrogă.
21.Anexa nr. 4.1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.
22.Anexa nr. 4.2 se abrogă.
23.În cuprinsul metodologiei sintagma "Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului" se înlocuieşte cu sintagma "ministerul de resort".
Art. II
Prin derogare de la prevederile art. 36 alin. (1) din Metodologia de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi şi a celor de achiziţie de certificate verzi, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 101/2015, operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV transmit, până la data de 12 februarie 2016 inclusiv, informaţiile necesare pentru stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză 2015.
Art. III
Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. IV
Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.
Art. V
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

ANEXA nr. 1: Energia electrică facturată consumatorilor finali şi/sau utilizată pentru consumul final propriu în trimestrul de analiză n
(- Anexa nr. 1.1 la metodologie)
Trimestrul de analiză n:
Operatorul economic cu obligaţie de achiziţie de CV:

Luna

Furnizor de energie electrică

Producător de energie electrică

 

Energie electrică utilizată pentru consumul final propriu în trimestrul de analiză n

Energia electrică neexceptată facturată consumatorilor finali în trimestrul de analiză n

Energie electrică facturată operatorilor de distribuţie concesionari/ OTS pentru consumul final al acestora:

OD1:

OD2:

OTS: ...

Energie electrică exceptată facturată în trimestrul de analiză n

Total energie electrică facturată şi utilizată pentru consumul final propriu în trimestrul de analiză n

Energie electrică neexceptată facturată consumatorilor racordaţi prin linii directe de centrala electrică în trimestrul de analiză n

Energie electrică utilizată pentru consumatori finali proprii, alţii decât CPT-ul centralei în trimestrul de analiză n

Energie electrică exceptată facturată consumatorilor racordaţi prin linii directe de centrala electrică în trimestrul de analiză n

Total energie electrică facturată şi utilizată pentru consumul final propriu în trimestrul de analiză n

 

[MWh]

[MWh]

[MWh]

[MWh]

[MWh]

[MWh]

[MWh]

[MWh]

[MWh]

1

2

3

4

5

6=2+3-4+5

7

8

9

10=7+8+9

Luna 1

         

Luna 2

         

Luna 3

         

Total trimestrul n

         
NOTE:
- Macheta se transmite până cel târziu la data de 15 a lunii următoare trimestrului de analiză "n".
- Datele conţinute în coloana 3 a tabelului cuprind şi datele din coloana 4 a tabelului.
- Operatorul de distribuţie şi operatorul de transport care alimentează prin autofurnizare locurile proprii de consum, altele decât cele aferente acoperirii consumului propriu tehnologic al reţelelor electrice de distribuţie/transport, completează doar coloana 2 a tabelului. În situaţia în care operatorul de distribuţie şi operatorul de transport alimentează locurile proprii de consum prin intermediul unui furnizor de energie electrică, atunci pentru consumul respectiv raportarea se face de către furnizorul de energie electrică, prin completarea coloanelor 3 şi 4 din tabel.
ANEXA nr. 2: Energia electrică furnizată consumatorilor finali şi/sau utilizată pentru consumul final propriu în anul de analiză t
(- Anexa nr. 4.1 la metodologie)
Anul de analiză t:
Operatorul economic cu obligaţie de achiziţie de CV:

Luna

Furnizor de energie electrică

Producător de energie electrică

 

Energie electrică utilizată pentru consumul final propriu în anul de analiză t

Energia electrică neexceptată furnizată consumatorilor finali în anul de analiză t

Energie electrică furnizată operatorilor de distribuţie concesionari/ OTS pentru consumul final al acestora:

OD1:

OD2:

OTS: ...

Energie electrică exceptată furnizată în anul de analiză t

Total energie electrică furnizată şi utilizată pentru consumul final propriu în anul de analiză t

Energie electrică neexceptată furnizată consumatorilor racordaţi prin linii directe de centrala electrică în anul de analiză t

Energie electrică utilizată pentru consumatori finali proprii, alţii decât CPT-ul centralei în anul de analiză t

Energie electrică exceptată furnizată consumatorilor racordaţi prin linii directe de centrala electrică în anul de analiză t

Total energie electrică furnizată şi utilizată pentru consumul final propriu în anul de analiză t

 

[MWh]

[MWh]

[MWh]

[MWh]

[MWh]

[MWh]

[MWh]

[MWh]

[MWh]

1

2

3

4

5

6=2+3-4+5

7

8

9

10=7+8+9

Luna 1

         

Luna 2

         

Luna 3

         

Luna 4

         

Luna 5

         

Luna 6

         

Luna 7

         

Luna 8

         

Luna 9

         

Luna 10

         

Luna 11

         

Luna 12

         

Total an t

         
NOTE:
- Macheta se transmite până cel târziu la data de 31 ianuarie a anului în curs t+1.
- Datele conţinute în coloana 3 a tabelului cuprind şi datele din coloana 4 a tabelului.
- Operatorul de distribuţie şi operatorul de transport care alimentează prin autofurnizare locurile proprii de consum, altele decât cele aferente acoperirii consumului propriu tehnologic al reţelelor electrice de distribuţie/transport, completează doar coloana 2 a tabelului. În situaţia în care operatorul de distribuţie şi operatorul de transport alimentează locurile proprii de consum prin intermediul unui furnizor de energie electrică, atunci pentru consumul respectiv raportarea se face de către furnizorul de energie electrică, prin completarea coloanelor 3 şi 4 din tabel.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 66 din data de 29 ianuarie 2016