HOTĂRÂRE nr. 1 din 21 septembrie 2014 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Victor-Viorel Ponta la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014

Augustin Zegrean

- preşedinte

Valer Dorneanu

- judecător

Toni Greblă

- judecător

Petre Lăzăroiu

- judecător

Mircea Ştefan Minea

- judecător

Mona-Maria Pivniceru

- judecător

Puskas Valentin Zoltan

- judecător

Tudorel Toader

- judecător

Marieta Safta

- prim-magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.
La data de 20 septembrie 2014 a fost înregistrată la Curtea Constituţională contestaţia formulată de domnul Duţă Marin împotriva înregistrării candidaturii domnului Victor-Viorel Ponta la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014.
Contestaţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 851F/2014, la care au fost ataşate propunerea de candidatură a domnului Victor-Viorel Ponta împreună cu Decizia nr. 11D/18.09.2014, transmisă de Biroul Electoral Central cu Adresa înregistrată la Curtea Constituţională cu nr. 4.140 din 18 septembrie 2014.
În temeiul dispoziţiilor art. 52 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale şi ale art. 68 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, contestaţiile se soluţionează fără înştiinţarea părţilor, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, pe baza sesizării şi a celorlalte documente aflate la dosar.
În contestaţia formulată, domnul Duţă Marin arată că "motivele se vor comunica în scris detaliat şi motivat", date fiind condiţiile stabilite de legile electorale, respectiv termenul scurt de contestare a candidaturilor, precum şi "inexistenţa informaţiilor". În continuare, domnul Duţă Marin enunţă o serie de critici cu privire la actele normative adoptate de Guvern, cu indicarea expresă a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, despre care arată că "interzice accesul la justiţie", precum şi critici cu privire la politica Guvernului.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a contestaţiei ca neîntemeiată, întrucât aceasta nu vizează aspecte de legalitate a înregistrării candidaturii sau de neconstituţionalitate, ci nemulţumiri personale ale autorului acesteia.

CURTEA,

examinând contestaţia în raport cu prevederile Constituţiei, ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale şi ale Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, văzând concluziile reprezentantului Ministerului Public, precum şi documentele aflate la dosar, reţine următoarele:
Potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. f) din Constituţie, ale art. 37 şi 38 din Legea nr. 47/1992, republicată în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010, precum şi celor ale art. 31 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 12 septembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, Curtea Constituţională este competentă să soluţioneze contestaţia privind înregistrarea candidaturii domnului Victor-Viorel Ponta pentru funcţia de Preşedinte al României.
Examinând contestaţia, Curtea constată că atât condiţiile de eligibilitate, cât şi impedimentele constituţionale pentru a fi ales în funcţia de Preşedinte al României sunt prevăzute expres şi limitativ în Constituţie şi în Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, iar motivele invocate de autorul contestaţiei nu privesc nici încălcarea dispoziţiilor constituţionale şi nici a dispoziţiilor din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României. De altfel, contestatorul nu indică niciun text constituţional sau legal încălcat, criticile sale vizând aspecte de politică a Guvernului şi activitatea legislativă a acestuia, iar nu înregistrarea candidaturii domnului Victor-Viorel Ponta.
Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. f) din Constituţie, al art. 11 alin. (1) lit. B.a), al art. 37 şi 38 din Legea nr. 47/1992, precum şi al art. 31 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 370/2004,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

HOTĂRĂŞTE:

Respinge contestaţia formulată de domnul Duţă Marin privind înregistrarea candidaturii domnului Victor-Viorel Ponta la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014.
Hotărârea este definitivă, se comunică Biroului Electoral Central şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Prim-magistrat-asistent,

Marieta Safta

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 692 din data de 22 septembrie 2014