ACORD din 7 decembrie 2015 privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate din domeniul apărării între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Algeriană Democratică şi Populară
Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Algeriană Democratică şi Populară, denumite în continuare împreună "părţile" şi separat "partea",
în dorinţa de a garanta protecţia informaţiilor clasificate din domeniul apărării schimbate sau rezultate din activităţile comune de cooperare în domeniul apărării,
în baza Acordului de cooperare în domeniul apărării dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare, semnat în data de 7 decembrie 2015 la Alger, în special a art. 12 al acestuia,
în conformitate cu angajamentele lor internaţionale şi legislaţiile naţionale,
au convenit următoarele:
Art. 1: Scop
Prezentul acord are ca scop stabilirea măsurilor privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate din domeniul apărării schimbate între părţi pe timpul aplicării Acordului de cooperare în domeniul apărării sau rezultate pe timpul activităţilor lor comune.
Art. 2: Definiţii în sensul prezentului acord:
a)"informaţii clasificate" desemnează informaţiile, documentele, materialele şi mediile de stocare, indiferent de formă, natură sau modalitate de transmitere, elaborate sau în curs de elaborare, cărora le-a fost desemnat un nivel de clasificare şi care, în interesul securităţii naţionale şi conform legilor şi reglementărilor naţionale ale părţilor, necesită asigurarea protecţiei împotriva violării, distrugerii, deturnării, divulgării, pierderii sau accesului neautorizat;
b)"regim juridic de confidenţialitate" desemnează ansamblul de precizări, norme, reguli, proceduri şi măsuri, în vigoare pentru părţi, cu privire la protecţia informaţiilor clasificate din domeniul apărării, precum şi la condiţiile de acces la astfel de informaţii;
c)"marcaj de clasificare" reprezintă menţiunea care figurează pe suportul de informaţii sau specificată pe documentaţia însoţitoare pentru precizarea nivelului de clasificare atribuit informaţiei în cauză;
d)"autorizarea de a cunoaşte informaţii şi documente clasificate" desemnează îndeplinirea procedurii la care sunt supuse persoanele fizice şi care atestă dreptul de acces la informaţiile clasificate pentru a desfăşura activităţi în legătură cu informaţiile respective. Autorizarea este materializată printr-un document emis în conformitate cu legislaţia şi reglementările fiecărei părţi;
e)f) "parte originatoare" desemnează partea care a clasificat şi a transmis o informaţie clasificată;
f)g) "parte primitoare" desemnează partea care a primit o informaţie clasificată transmisă de cealaltă parte;
g)h) "organism" desemnează structurile părţilor implicate în desfăşurarea cooperării bilaterale în domeniul apărării, cărora li se aplică prezentul acord;
h)i) "autoritate competentă" - structura fiecărei părţi însărcinată cu punerea în aplicare a prezentului acord;
i)j) "terţ" desemnează toate persoanele fizice şi juridice care nu sunt părţi la prezentul acord.
Art. 3: Autorităţi competente
Autorităţile competente pentru aplicarea prezentului acord sunt:
- pentru România: Direcţia Generală de Informaţii a Apărării din cadrul Ministerului Apărării Naţionale;
- pentru Republica Algeriană Democratică şi Populară: Direcţia Centrală pentru Securitatea Armatei din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.
Art. 4: Clasificări de securitate şi echivalenţele
În conformitate cu legislaţia părţilor, echivalenţa privind nivelurile de clasificare de securitate este stabilită după cum urmează:

ÎN ARABĂ

ÎN FRANCEZĂ

ÎN ROMÂNĂ

TRES-SECRET

STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ

SECRET

STRICT SECRET

CONFIDENTIEL

SECRET

DIFFUSION RESTREINTE

SECRET DE SERVICIU

Art. 5: Accesul la informaţii clasificate
(1)Accesul la informaţiile clasificate din domeniul apărării este permis numai persoanelor ale căror funcţii necesită cunoaşterea acestor informaţii şi au obţinut un certificat de securitate de nivel corespunzător.
(2)Partea primitoare:
a)nu divulgă nicio informaţie clasificată primită în baza prezentului acord terţilor fără acordul prealabil scris ai părţii originatoare;
b)aplică propriile nivele de clasificare naţionale conform echivalenţelor prevăzute la art. 4 şi acordă respectivelor informaţii un nivel de protecţie echivalent celui acordat propriilor informaţii clasificate în conformitate cu art. 4;
c)aplică clasificarea naţională pe documentele clasificate primite şi înregistrează numele şi marcajul părţii originatoare;
d)nu scade nivelul de clasificare şi nici nu declasifică informaţiile clasificate care i-au fost transmise fără acordul scris prealabil al părţii originatoare;
e)nu utilizează informaţiile clasificate într-un alt scop decât cel stabilit de partea originatoare.
Art. 6: Măsuri de protecţie
(1)În conformitate cu legislaţiile lor naţionale, părţile se angajează să ia toate măsurile considerate necesare pentru a asigura protecţia adecvată a informaţiilor clasificate transmise sau rezultate din activităţile lor comune. În acest cadru, ele vor lua aceleaşi măsuri ca cele impuse pentru protecţia propriilor informaţii clasificate având acelaşi nivel de clasificare.
(2)Părţile se angajează, de asemenea, să utilizeze informaţiile clasificate exclusiv în scopul pentru care au fost schimbate şi de a nu le aduce la cunoştinţa unei terţe părţi decât după consimţământul prealabil scris al celeilalte părţi şi, în acest caz, să limiteze utilizarea lor numai pentru scopul în care au fost transmise.
(3)Accesul la informaţii clasificate este rezervat exclusiv persoanelor ale căror funcţii impun cu necesitate cunoaşterea unor asemenea informaţii şi sub condiţia prealabilă a autorizării de către autorităţile competente în urma desfăşurării unei proceduri de autorizare corespondente.
Art. 7: Transmiterea informaţiilor clasificate
(1)Transmiterea informaţiilor clasificate din domeniul apărării între părţi se face, în general, pe cale diplomatică, prin curier de stat sau pe canale militare.
(2)Organismele competente pot conveni şi în privinţa altor mijloace de transmitere.
(3)Organismul competent responsabil sau destinatarul desemnat trebuie să confirme în scris primirea informaţiilor clasificate din domeniul apărării.
(4)În cazul transmiterii unor medii de stocare a informaţiilor clasificate, de un volum considerabil, organismele competente implicate convin asupra modului de transmitere pentru fiecare caz în parte.
(5)În cazul transmiterii informaţiilor clasificate prin sisteme informatice, organismele competente responsabile stabilesc, de comun acord, măsurile care vizează protejarea lor, în conformitate cu legislaţiile naţionale.
Art. 8: Reproducerea şi traducerea informaţiilor clasificate
Copiile şi traducerile informaţiilor clasificate sunt marcate cu aceeaşi clasificare ca şi originalele şi partea primitoare le acordă aceeaşi protecţie.
Art. 9: Distrugerea informaţiilor clasificate
La expirarea perioadei de protecţie a informaţiilor clasificate schimbate între părţi, inclusiv copiile acestor informaţii vor fi complet distruse, cu excepţia informaţiilor clasificate de nivel STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ, care vor fi restituite părţii originatoare. Părţile se vor informa reciproc asupra operaţiunilor de distrugere.
Art. 10: Divulgarea
(1)Orice divulgare a informaţiilor clasificate constatată de una dintre părţi trebuie să fie adusă la cunoştinţa celeilalte părţi fără întârziere.
(2)Partea care constată divulgarea va desfăşura o investigaţie, iar autorii vor fi urmăriţi potrivit legislaţiei naţionale a fiecăreia dintre părţi. Părţile se vor informa reciproc asupra rezultatului investigaţiilor şi a măsurilor luate.
Art. 11: Vizite reciproce
Părţile vor conveni condiţiile şi modalităţile de derulare a vizitelor în cadrul aplicării dispoziţiilor prezentului acord.
Art. 12: Schimb de acte normative şi consultări
(1)În scopul punerii în aplicare a prevederilor prezentului acord şi dacă este nevoie, părţile vor face schimb de acte normative în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate din domeniul apărării.
(2)Structurile competente ale părţilor, implicate în aplicarea prezentului acord, pot stabili desfăşurarea de consultări la cererea uneia dintre ele.
Art. 13: Dispoziţii financiare
Fiecare parte va suporta cheltuielile legate de aplicarea prezentului acord.
Art. 14: Rezolvarea diferendelor
(1)Diferendele de orice natură care pot apărea în aplicarea sau în interpretarea dispoziţiilor prezentului acord vor fi rezolvate de către părţi în mod amiabil prin consultări şi negocieri.
(2)Pe timpul consultărilor sau negocierilor, părţile vor continua să îşi îndeplinească obligaţiile conform dispoziţiilor prezentului acord.
Art. 15: Amendarea
(1)Prezentul acord poate fi amendat în scris, în orice moment, prin acordul ambelor părţi.
(2)Amendamentul va intra în vigoare în aceleaşi condiţii ca prezentul acord.
Art. 16: Dispoziţii finale
(1)Prezentul acord intră în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părţile îşi notifică în scris că, la nivel naţional, sunt îndeplinite condiţiile necesare pentru intrarea în vigoare a acordului. Data primirii ultimei notificări va fi considerată data intrării în vigoare. Prezentul acord va avea aceeaşi durată ca Acordul interguvernamental privind cooperarea în domeniul apărării, menţionat anterior.
(2)Oricare dintre părţi poate denunţa prezentul acord prin transmiterea cu şase (6) luni înainte către cealaltă parte a unei notificări scrise pe canale diplomatice.
(3)Denunţarea prezentului acord nu afectează aplicarea de către părţi a dispoziţiilor articolului 6 şi, în niciun caz, nivelul de clasificare.
-****-
Semnat la Alger în data de 7 decembrie 2015, în 2 (două) exemplare originale, fiecare în limbile română, arabă şi franceză, cele trei texte fiind egal autentice.
În caz de divergenţe în interpretarea dispoziţiilor prezentului acord, versiunea în limba franceză va prevala.

Pentru Ministerul Apărării Naţionale din România,

Valeriu Nicuţ,

secretar de stat pentru politica de apărare şi planificare

Pentru Ministerul Apărării Naţionale

din Republica Algeriană Democratică şi Populară,

general-maior Mohamed Tireche,

directorul Direcţiei Centrale de Securitate a Armate

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 246 din data de 4 aprilie 2016