ORDIN nr. 881 din 4 mai 2015 pentru aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 187 "Sprijin pentru doctoranzi", domeniul major de intervenţie 1.5 "Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării", finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013
În baza Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane", aprobat prin Decizia Comisiei nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007,
În temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Corrigendumul nr. 1 la Ghidul Solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 187 "Sprijin pentru doctoranzi", domeniul major de intervenţie 1.5 "Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării", finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, prevăzut în anexă.
Art. 2
- Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3
Ministerul Fondurilor Europene va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4
Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul fondurilor europene,

Marius Nica

ANEXĂ: CORRIGENDUM Nr. 1 la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 187 "Sprijin pentru doctoranzi", domeniul major de intervenţie 1.5 "Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării", finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013
Articol unic
- Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 860/2015 pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii generale aferent cererilor de propuneri de proiecte lansate în cadrul Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013 în anul 2015, Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 187 "Sprijin pentru doctoranzi", domeniul major de intervenţie 1.5 "Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării" şi Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 188 "Oportunităţi integrate de diminuare a părăsirii timpurii a şcolii", domeniul major de intervenţie 2.2 "Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 şi 299 bis din 30 aprilie 2015, se modifică după cum urmează:
- La capitolul 4.5 "Cheltuieli eligibile", paragraful "Decontarea costurilor salariale cu personalul (intern sau extern) implicat în managementul proiectului se va face în limita unui procent de 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului" va avea următorul cuprins:
"Decontarea costurilor salariale cu personalul (intern sau extern) implicat în managementul proiectului se va face în limita unui procent de 7% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, iar costurile salariale ale echipei de implementare nu trebuie să depăşească 20% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului."
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 307 din data de 6 mai 2015