HOTĂRÂRE nr. 564 din 10 august 2016 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare parţială a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. XVII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Se aprobă modul de repartizare şi de utilizare parţială a sumelor destinate realizării proiectelor de comunicare, informare publică şi promovare a imaginii şi intereselor româneşti peste hotare, precum şi de finanţare a acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural, prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, cuprinse în anexa la bugetul Secretariatului General al Guvernului, care se alocă Centrului de Analiză şi Strategie.
(2)Suma de 3.680 mii lei se repartizează şi se utilizează conform destinaţiilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
(1)Secretariatul General al Guvernului alocă fondurile prevăzute la art. 1 alin. (2), pe baza propunerii avizate din punct de vedere al necesităţii şi oportunităţii de către şeful Cancelariei Prim-Ministrului şi a devizelor de cheltuieli întocmite şi certificate de Centrul de Analiză şi Strategie privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea şi economicitatea acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, şi pe baza avizelor de specialitate ale direcţiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului, din punct de vedere economic, juridic şi al achiziţiilor publice.
(2)Centrul de Analiză şi Strategie justifică fondurile prevăzute la art. 1 alin. (2) prin documente legale avizate de către şeful Cancelariei Prim-Ministrului şi aprobate de secretarul general al Guvernului.
(3)La solicitarea Centrului de Analiză şi Strategie avizată de către şeful Cancelariei Prim-Ministrului şi cu aprobarea ordonatorului de credite se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractelor încheiate pentru derularea programelor, proiectelor şi acţiunilor prevăzute în anexă, fără solicitarea unei scrisori de garanţie bancară, pe baza avizelor de specialitate prevăzute la alin. (1).
(4)Pentru sumele avansate potrivit alin. (3) beneficiarii vor prezenta documente justificative în termen de 10 zile de la finalizarea programelor, proiectelor sau acţiunilor, dar nu mai târziu de 10 decembrie 2016.
(5)Centrul de Analiză şi Strategie poate utiliza fondurile prevăzute la art. 1 şi pentru finanţări nerambursabile, potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare. Metodologia privind regimul de finanţare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor menţionate în anexă, elaborată de Centrul de Analiză şi Strategie şi avizată de direcţiile de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului, prevăzute la alin. (1), se aprobă prin ordin de către secretarul general al Guvernului şi se avizează de către şeful Cancelariei Prim-Ministrului.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Şeful Cancelariei Prim-Ministrului,

Ioan-Dragoş Tudorache

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

ANEXĂ: REPARTIZAREA ŞI UTILIZAREA PARŢIALĂ a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015
(1)Total general: 3.680 mii lei, din care:
- 1.800 mii lei - proiecte de comunicare, informare publică şi promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare;
- 1.880 mii lei - finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural.
(2)Suma de 1.800 mii lei - prevăzută la lit. c) "Proiecte de comunicare, informare publică şi promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare" din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015 - se va utiliza pentru finanţarea următoarelor proiecte şi acţiuni realizate de Centrul de Analiză şi Strategie, cu avizul de oportunitate al Direcţiei de comunicare şi relaţii cu presa, inclusiv în parteneriat cu structuri din ţară şi din străinătate (instituţii publice, organizaţii neguvernamentale, asociaţii şi fundaţii, organisme internaţionale etc.), precum şi pentru finanţări nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare:
a)organizareaşi participarea la proiecte, acţiuni, evenimente de comunicare şi/sau campanii de informare publică şi promovare a imaginii şi intereselor româneşti, desfăşurate în ţară şi peste hotare;
b)organizareaconsultărilor şi dezbaterilor publice, a evenimentelor şi campaniilor de informare referitoare la politici publice guvernamentale şi/sau teme de actualitate în plan intern şi/sau internaţional, precum şi a acţiunilor organizate în scopul diseminării informaţiilor de interes public privind măsurile şi politicile guvernamentale;
c)achiziţionarea/realizarea,editarea, traducerea, tipărirea, multiplicarea şi difuzarea în ţară şi în străinătate a unor materiale de prezentare şi promovare a României şi de afirmare a culturii şi identităţii naţionale, precum şi a unor materiale de promovare şi informare internă cu privire la politicile guvernamentale în diverse domenii şi la politicile UE (cărţi, enciclopedii, manuale şcolare, broşuri, pliante, afişe, albume, albume foto, publicaţii periodice, banere, pixuri, hărţi, atlase, agende, calendare, compact-discuri, DVD-uri, insigne, medalii comemorative şi aniversare, obiecte de artizanat, instrumente muzicale, obiecte decorative, drapele, steguleţe şi alte materiale);
d)organizarea,finanţarea şi participarea la seminare, colocvii, schimburi de experienţă, vizite de documentare, întâlniri de lucru, conferinţe, mese rotunde, workshop-uri, târguri, expoziţii, festivaluri, congrese, reuniuni desfăşurate în ţară şi în străinătate, inclusiv cele organizate de nstituţii UE sau de organisme asociate acestora, pe tema politicilor publice guvernamentale, a promovării actului de guvernare şi a comunicării europene;
e)sprijinireaunor publicaţii din ţară (cărţi, broşuri, pliante, periodice, tipărituri) în scopul asigurării informării publice şi promovării politicilor publice şi a actului de guvernare;
f)sprijinireadotării şcolilor şi bibliotecilor folosite şi/sau frecventate de vorbitori de limbă română în terţe state cu materiale de promovare a limbii şi culturii române, prin achiziţia şi distribuirea de astfel de materiale (cărţi, dicţionare, albume, enciclopedii, manuale şcolare, atlase, hărţi, CD- uri, DVD-uri şi altele) către autorităţile abilitate ale ţărilor respective, conform acordurilor bilaterale încheiate cu statele în cauză;
g)susţinereafinanciară a Programului de internship al Guvernului României.
(3)Suma de 1.880 mii lei din bugetul prevăzut la lit. d) "Finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural" din anexa nr. 3/13/02a la Legea nr. 339/2015 - se va utiliza pentru finanţarea următoarelor proiecte şi acţiuni realizate de Centrul de Analiză şi Strategie, la iniţiativa sa ori în parteneriat cu structuri din ţară şi din străinătate (instituţii publice, organizaţii neguvernamentale, asociaţii şi fundaţii, organisme internaţionale etc.), precum şi pentru finanţări nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare:
a)acţiunicu caracter ştiinţific şi social-cultural;
b)organizareaşi participarea la seminare, colocvii, simpozioane, întâlniri de lucru, conferinţe, mese rotunde, ateliere, workshop-uri, congrese, reuniuni, târguri, expoziţii, festivaluri, spectacole, reuniuni desfăşurate în ţară şi în străinătate, pe aspecte legate de optimizarea politicilor publice guvernamentale naţionale şi europene, sprijinirea procesului de reformă a administraţiei publice din România şi dezvoltarea colaborării cu mediul asociativ;
c)achiziţionareaunor sondaje de opinie, studii, evaluări, rapoarte şi analize de politici publice şi strategii pentru optimizarea programelor guvernamentale, inclusiv în ceea ce priveşte monitorizarea şi evaluarea calităţii serviciilor publice şi, respectiv, sprijinirea liberului acces la informaţii de interes public şi a transparenţei decizionale în administraţia publică;
d)achiziţionareaunor baze de date, rapoarte/analize interne şi internaţionale în domenii de interes guvernamental;
e)organizarea,finanţarea şi participarea la acţiuni şi proiecte de studii, evaluări şi analize de politici publice şi strategii specifice obiectului de activitate al Centrului de Analiză şi Strategie, care pot fi desfăşurate inclusiv împreună cu organisme neguvernamentale şi cu instituţii din ţară şi din străinătate;
f)invitareaîn România a reprezentanţilor unor instituţii academice şi de cercetare, ai unor experţi şi consultanţi în domeniile de activitate specifice Centrului de Analiză şi Strategie, a reprezentanţilor unor instituţii de media, ai unor organizaţii neguvernamentale internaţionale, ai unor instituţii europene ori ai unor state membre UE;
g)alteactivităţi necesare şi oportune pentru organizarea şi finalizarea unor acţiuni specifice obiectului de activitate al Centrului de Analiză şi Strategie, potrivit actelor normative de organizare şi funcţionare a Cancelariei Prim-Ministrului şi a Secretariatului General al Guvernului.
(4)Pentru proiectele şi acţiunile cuprinse la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea nr. 339/2015 se pot acoperi următoarele cheltuieli:
1.trataţii, reprezentare, mese oficiale, cocktailuri şi vizionarea unor spectacole pentru delegaţiile străine, precum şi pentru invitaţii la consultări şi dezbateri publice, evenimente, acţiuni organizate de către Centrul de Analiză şi Strategie, inclusiv cele propuse de Direcţia de comunicare şi relaţii cu presa, conform normativelor de cheltuieli aprobate de ordonatorul principal de credite;
2.cazare, transport şi indemnizaţie de delegare pentru deplasările în ţară ale persoanelor care desfăşoară activităţi specifice Centrului de Analiză şi Strategie conform reglementărilor legale în vigoare;
3.cazare, transport, diurnă şi diverse pentru deplasările în străinătate ale persoanelor ce desfăşoară activităţi specifice Centrului de Analiză şi Strategie conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare;
4.masă în barem de 85 lei/zi/persoană şi cazare în unităţi hoteliere şi în pensiuni turistice categoria maximum 3 stele, transport, pentru participanţii la acţiunile, consultările şi dezbaterile publice, evenimentele, conferinţele, programele şi proiectele realizate la iniţiativa Centrului de Analiză şi Strategie sau la propunerea Direcţiei de comunicare şi relaţii cu presa, individual sau în parteneriat, precum şi pentru cele finanţate de direcţie, potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
5.burse, taxe de participare şi vizitare, taxe poştale, taxe de viză, poliţe de asigurare pentru călătorii în străinătate şi asigurări medicale, achiziţia de abonamente la publicaţii din ţară şi din străinătate, de presă scrisă sau electronică (fluxuri de agenţii de presă);
6.premii în obiecte cu o valoare maximă de 12.000 lei (inclusiv TVA) per premiu;
7.onorarii pentru prestaţii artistice şi cultural-ştiinţifice, inclusiv pentru solişti, interpreţi de muzică (voce), instrumentişti (violonişti, pianişti etc.), şefi orchestră, şefi partidă, compozitori, autori de texte/cantautori, dirijori, coordonatori muzicali, coordonatori artistici, coregrafi, balerini, dansatori, actori, regizori, scenarişti, recuziteri, concert-maeştri, regizori scenă, ilustratori muzicali, scriitori, poeţi, artişti plastici (pictori, sculptori, desenatori, graficieni etc.) şi alţi specialişti în domeniul artei şi culturii, artişti şi meşteri populari, precum şi lectori şi specialişti recunoscuţi în domeniile în care susţin conferinţe publice, în limita maximă a sumei de 12.000 de lei brut/persoană;
8.achiziţii de bunuri şi servicii, inclusiv chirie, servicii de organizare a consultărilor/dezbaterilor publice, evenimentelor, conferinţelor, expoziţiilor, târgurilor, seminarelor, festivalurilor, spectacolelor, congreselor şi a altor manifestări publice, servicii fotografice şi video profesionale, inclusiv de procesare şi editare foto/video, precum şi servicii de închiriere a standurilor la astfel de manifestări, de amenajare a spaţiilor unde acestea se desfăşoară şi decorarea lor cu aranjamente florale, precum şi achiziţia materialelor de birotică necesare desfăşurării respectivelor activităţi;
9.achiziţia de servicii de realizare a unor sondaje de opinie, studii, cercetări, analize şi evaluări de strategii, programe şi politici publice, de realizare de campanii de informare publică şi promovare a imaginii în ţară şi în străinătate, servicii de realizare şi administrare site-uri de internet, precum şi achiziţia sau realizarea, multiplicarea şi distribuirea în ţară şi în străinătate de documentare, filme artistice de scurtmetraj, filme de animaţie şi videoclipuri;
10.achiziţia, realizarea, editarea, traducerea, tipărirea, multiplicarea şi difuzarea în ţară şi în străinătate de materiale de promovare şi obiecte promoţionale (cărţi, broşuri, enciclopedii, manuale, pliante, albume, manuale şcolare, albume foto, publicaţii periodice, tipărituri, banere, pixuri, afişe, hărţi, atlase, agende, calendare, compact-discuri, DVD-uri, insigne, medalii comemorative şi aniversare, obiecte de artizanat, obiecte decorative, instrumente muzicale, drapele, steguleţe şi alte materiale), precum şi achiziţia de servicii de printare şi multiplicare multimedia (pe CD şi DVD) şi alte servicii.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 617 din data de 11 august 2016