ORDIN nr. 1122 din 16 octombrie 2013 pentru modificarea Normelor de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, derulate cu sprijin comunitar pentru campaniile 2008/2009-2013/2014, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 247/2008
Văzând Referatul de aprobare nr. 80.116 din 9 octombrie 2013 al Direcţiei generale politici agricole şi strategii,
ţinând cont de prevederile:
- Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP), cu modificările şi completările ulterioare;
- Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole în ceea ce priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţările terţe, potenţialul de producţie şi privind controalele în sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
Art. I
Normele de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, derulate cu sprijin comunitar pentru campaniile 2008/2009-2013/2014, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 247/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 8 mai 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La punctul 4.1, litera ş) va avea următorul cuprins:
"ş) adeverinţă emisă de către o formă asociativă din filiera vitivinicolă legal constituită din care să rezulte faptul că beneficiarul este membru al:
- unui grup de producători, constituit conform Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005/grup de producători în sectorul vitivinicol, constituit conform legislaţiei în vigoare;
- unei societăţi cooperative agricole, constituită conform Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
- unei cooperative agricole, constituită conform Legii nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
- organizaţiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare (O.I.P.A.), pe filiera vitivinicolă;
- unor asociaţii de producători legal constituite pe filiera vitivinicolă."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 653 din data de 23 octombrie 2013