DECIZIE nr. 495 din 30 iunie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (1) din Codul de procedură civilă

Valer Dorneanu

- preşedinte

Mircea Ştefan Minea

- judecător

Daniel Marius Morar

- judecător

Mona-Maria Pivniceru

- judecător

Puskas Valentin Zoltan

- judecător

Simona-Maya Teodoroiu

- judecător

Augustin Zegrean

- judecător

Andreea Costin

- magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ştefania Sofronea.
1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (1) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Societatea Consultant Insolvenţă - S.P.R.L. din comuna Hinova, judeţul Mehedinţi, şi Societatea Yna Consulting - S.P.R.L. din Drobeta-Turnu Severin în Dosarul nr. 1.563/101/2014 al Tribunalului Mehedinţi - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.806D/2015.
2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.
3. Magistratul-asistent referă asupra faptului că la dosarul cauzei autoarele excepţiei de neconstituţionalitate au depus o cerere de judecare în lipsă.
4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care arată că este atributul exclusiv al instanţei de judecată de a analiza un eventual concurs între normele speciale şi cele generale de procedură. Acest aspect excedează sferei de competenţă a Curţii Constituţionale în ceea ce priveşte controlul de constituţionalitate al textului legal criticat. În consecinţă, pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
5. Prin Încheierea din 20 noiembrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 1.563/101/2014, Tribunalul Mehedinţi - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (1) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Societatea Consultant Insolvenţă - S.P.R.L. din comuna Hinova, judeţul Mehedinţi, şi Societatea Yna Consulting - S.P.R.L. din Drobeta-Turnu Severin, având calitatea de administratori judiciari - părţi pârâte, într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei cereri privind obligarea acestora la plata unei sume de bani reprezentând prejudicii materiale produse prin fapta lor.
6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că dispoziţiile legale criticate nu fac vreo menţiune cu privire la dosarele asociate rezultate ca urmare a unei cereri contencioase în urma căreia se pronunţă o hotărâre intermediară în legătură cu un dosar de insolvenţă guvernat de Legea nr. 85/2006 respectiv Legea nr. 85/2014 şi dispoziţiile legale cu privire la procedura aplicabilă acestor dosare.
7. În acest sens arată că procedura insolvenţei este o procedură specială, guvernată de o lege specială, respectiv toate dosarele asociate care derivă din dosarul de insolvenţă sunt într-o strânsă legătură cu procedura la care este supusă societatea debitoare. Apreciază că dacă dosarul principal de insolvenţă a fost constituit înainte de intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă, atunci şi toate dosarele constituite ca urmare a unei cereri contencioase soluţionate printr-o hotărâre intermediară în legătură cu un dosar de insolvenţă sunt supuse legii vechi. În măsura în care cererea de deschidere a procedurii a fost formulată sub imperiul legii vechi, aceasta va fi aplicabilă tuturor procedurilor judiciare incidente, ocazionate de respectiva cerere de insolvenţă.
8. În concluzie, arată că dispoziţia legală criticată reglementează cu privire la situaţia proceselor în curs de judecată şi a executărilor silite începute sub vechea lege, fără a reglementa însă cu privire la situaţia dosarelor rezultate ca urmare a unei cereri contencioase în legătură cu un dosar de insolvenţă. Drept urmare, apreciază că se impune reformularea art. 25 alin. (1) din Codul de procedură civilă în sensul specificării cu exactitate a normelor juridice aplicabile dosarelor asociate/derivate constituite ca urmare a unei cereri contencioase în legătură cu un dosar de insolvenţă.
9. Tribunalul Mehedinţi - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate invocată este neîntemeiată.
10. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
11. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate invocată este neîntemeiată.
12. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
13. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
14. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 25 alin. (1) din Codul de procedură civilă, care au următorul conţinut: "Procesele în curs de judecată, precum şi executările silite începute sub legea veche rămân supuse acelei legi."
15. În opinia autoarelor excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate încalcă dispoziţiile constituţionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 21 privind accesul liber la justiţie astfel cum se interpretează prin prisma art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, art. 124 alin. (2) privind caracterul unic, imparţial şi egal pentru toţi al justiţiei şi art. 126 privind instanţele judecătoreşti din Legea fundamentală.
16. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că art. 24 din Codul de procedură civilă prevede că "Dispoziţiile legii noi de procedură se aplică numai proceselor şi executărilor silite începute după intrarea acesteia în vigoare". Această prevedere legală trebuie privită în coroborare cu soluţia legislativă prevăzută de art. 3 alin. (1) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012, care dispune că "Dispoziţiile Codului de procedură civilă se aplică numai proceselor şi executărilor silite începute după intrarea acestuia în vigoare".
17. Art. 25 alin. (1) din Codul de procedură civilă, criticat în prezenta cauză, prevede că "Procesele în curs de judecată, precum şi executările silite începute sub legea veche rămân supuse acelei legi". Curtea reţine că această dispoziţie legală trebuie privită, de asemenea, în coroborare cu prevederile art. 223 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, potrivit cărora "Dacă prin prezenta lege nu se prevede altfel, procesele şi cererile în materie civilă sau comercială în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a Codului civil se soluţionează de către instanţele legal învestite, în conformitate cu dispoziţiile legale, materiale şi procedurale în vigoare la data când acestea au fost pornite".
18. Astfel, Curtea constată că, pe de o parte, legea nouă se aplică numai proceselor şi executărilor silite începute după intrarea acesteia în vigoare (art. 24 din Codul de procedură civilă - principiul aplicării imediate a legii noi), iar, pe de altă parte, "procesele în curs de judecată, precum şi executările silite începute sub legea veche rămân supuse acelei legi" [art. 25 alin. (1) din Codul de procedură civilă - principiul supravieţuirii legii vechi].
19. Prin Decizia nr. 620 din 4 noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 6 ianuarie 2015, paragraful 22, Curtea a reţinut că dispoziţiile art. 24 din Codul de procedură civilă au fost adoptate de legiuitor în cadrul competenţei sale, astfel cum este consacrată prin prevederile constituţionale ale art. 126 alin. (2), potrivit cărora "Competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege", considerent care îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.
20. În continuare, Curtea observă că autoarele excepţiei de neconstituţionalitate critică dispoziţia legală din perspectiva faptului că aceasta nu reglementează cu privire la anumite situaţii tranzitorii, respectiv cu privire la situaţia dosarelor rezultate ca urmare a unei cereri contencioase, înregistrate pe tărâmul legii noi, în legătură cu un dosar de insolvenţă constituit în temeiul legii vechi. Drept urmare, apreciază că se impune reformularea art. 25 alin. (1) din Codul de procedură civilă în sensul specificării cu exactitate a normelor juridice aplicabile dosarelor asociate/derivate constituite ca urmare a unei cereri contencioase în legătură cu un dosar de insolvenţă.
21. În legătură cu această critică, în primul rând, Curtea observă, referitor la noţiunea de dosar asociat, că aceasta a fost menţionată de Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 octombrie 2005, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.049/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 732 din 7 octombrie 2014, prin art. 11421 alin. (4) potrivit căruia "Orice cerere contencioasă în urma căreia se pronunţă o hotărâre intermediară în legătură cu un dosar de insolvenţă existent se înregistrează ca dosar asociat chiar de la depunerea ei şi se repartizează manual aceluiaşi judecător-sindic.". Ulterior sesizării Curţii Constituţionale cu prezenta excepţie de neconstituţionalitate, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat un nou regulament de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti prin Hotărârea nr. 1.375/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 970 din 28 decembrie 2015, care prevede la art. 142 alin. (2) că "Dosarul de fond, în procedurile privind insolvenţa, este constituit din dosarul de bază şi, dacă este cazul, din dosare asociate [...]."
22. În al doilea rând, în legătură cu chestiunea legii de procedură aplicabilă cauzelor, Curtea observă, cu titlu de exemplu, că Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie - Secţia a II-a civilă, în soluţionarea unui recurs în cadrul căruia recurenţii au adus în discuţie legea de procedură aplicabilă, întrucât noul Cod de procedură civilă a lăsat nesoluţionată chestiunea legii aplicabile în situaţia conexării unor cauze guvernate de ambele Coduri, a interpretat legea şi a hotărât, prin Decizia nr. 1.535 din 4 iunie 2015, că în situaţia conexării unor cauze guvernate de ambele coduri, ca efect al conexării, dosarul repartizat ultimei instanţe învestite îşi pierde propria individualitate, şi chiar dacă cererile urmează a fi soluţionate distinct, procesul rămâne unul singur şi, în măsura în care a început anterior intrării în vigoare a noului Cod de procedură civilă, nu îi este aplicabil acesta, potrivit regulii instituite de art. 3 alin. (1) din Legea nr. 76/2012, ci Codul de procedură civilă din 1865.
23. Aşadar, Curtea reţine că aspectele semnalate de autoarele excepţiei de neconstituţionalitate privesc chestiuni de interpretare şi aplicare a legii de către instanţa de judecată.
24. Totodată, din examinarea excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea reţine că autoarele acesteia solicită modificarea şi completarea dispoziţiilor legale criticate, în sensul specificării cu exactitate a normelor juridice aplicabile dosarelor asociate/derivate constituite ca urmare a unei cereri contencioase în legătură cu un dosar de insolvenţă, fapt ce excedează competenţei Curţii Constituţionale, întrucât, potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010, "Curtea Constituţională se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului".
25. Aşadar, Curtea constată că susţinerile autoarelor excepţiei de neconstituţionalitate nu reprezintă o problemă de constituţionalitate, soluţionarea acestora excedând competenţei sale.
26. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (1) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Societatea Consultant Insolvenţă - S.P.R.L. din comuna Hinova, judeţul Mehedinţi, şi Societatea Yna Consulting - S.P.R.L. din Drobeta-Turnu Severin în Dosarul nr. 1.563/101/2014 al Tribunalului Mehedinţi - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal.
Definitivă şi general obligatorie.
Decizia se comunică Tribunalului Mehedinţi - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pronunţată în şedinţa din data de 30 iunie 2016.
-****-

PREŞEDINTELE INTERIMAR AL CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Andreea Costin

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 679 din data de 1 septembrie 2016