HOTĂRÂRE nr. 359 din 20 mai 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Hotărârea Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 9 august 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 2
Prezenta hotărâre nu se aplică semnalizării pentru introducerea pe piaţă a substanţelor şi amestecurilor periculoase, a produselor şi/sau a echipamentelor, cu excepţia cazului în care alte dispoziţii legale fac referire în mod expres la aceasta."
2.La anexa nr. 1, punctul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"12. Zonele, sălile sau incintele utilizate pentru depozitarea substanţelor sau a amestecurilor periculoase în cantităţi semnificative trebuie să fie semnalizate printr-un panou de avertizare corespunzător, ales dintre cele prevăzute la pct. 3.2 din anexa nr. 2, sau trebuie marcate în conformitate cu pct. 1 din anexa nr. 3, exceptând cazul în care etichetele de pe fiecare ambalaj sau container sunt suficiente în acest scop.
În cazul în care nu există niciun panou de avertizare echivalent la pct. 3.2 din anexa nr. 2 care să avertizeze persoanele cu privire la substanţe sau amestecuri chimice periculoase, trebuie utilizată pictograma de pericol relevantă, astfel cum se prevede în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 353 din 31 decembrie 2008, aşa cum a fost modificat prin amendamentele sale, denumit în continuare Regulamentul nr. 1.272/2008."
3.În anexa nr. 2, la punctul 3.2, panoul de avertizare "Materiale nocive sau iritante" se elimină.
4.În anexa nr. 2, la punctul 3.2 la panoul de avertizare "Pericol general" se introduce o notă de subsol cu următorul cuprins:
"* Acest panou de avertizare nu este folosit pentru a avertiza persoanele cu privire la substanţe sau amestecuri chimice periculoase, cu excepţia cazurilor în care acesta este folosit în conformitate cu a treia teză a pct. 5 din anexa nr. 3 pentru a indica depozitarea de substanţe sau amestecuri periculoase."
5.În anexa nr. 2, la punctul 3.2, textul asociat panoului de avertizare "Materiale combustibile" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Materiale comburante sau oxidante"
6.În anexa nr. 2, punctul 3.2.2 se abrogă.
7.La anexa nr. 3, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"1. Containerele utilizate la locul de muncă pentru substanţe sau amestecuri chimice clasificate ca fiind periculoase conform criteriilor pentru clasele de pericol fizic sau pentru sănătate, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, aşa cum a fost modificat prin amendamentele sale (Regulamentul nr. 1.272/2008), şi containerele utilizate pentru depozitarea unor astfel de substanţe sau amestecuri periculoase, precum şi conductele situate la vedere şi care conţin sau transportă astfel de substanţe şi amestecuri periculoase trebuie să fie etichetate cu pictograme de pericol relevante, în conformitate cu dispoziţiile regulamentului respectiv.
Prima teză nu se aplică containerelor folosite la locul de muncă pentru perioade scurte de timp şi nici containerelor al căror conţinut se schimbă frecvent, în cazul în care se iau măsuri alternative adecvate, în special pentru informare şi/sau formare, asigurându-se astfel un nivel uniform de protecţie.
Etichetele prevăzute la prima teză pot fi:
a) înlocuite cu panourile de avertizare stabilite în anexa nr. 2, preluându-se aceeaşi pictogramă sau simbol. În cazul în care nu există niciun panou de avertizare echivalent la pct. 3.2 din anexa nr. 2, trebuie utilizată pictograma de pericol relevantă stabilită în anexa V la Regulamentul nr. 1.272/2008;
b) completate cu informaţii suplimentare, cum ar fi numele şi/sau formula substanţei sau amestecului periculos şi detalii privind pericolul;
c) completate sau înlocuite cu panouri care sunt aplicabile în Uniunea Europeană pentru transportul substanţelor sau amestecurilor periculoase, în cazul transportului containerelor la locul unde se lucrează."
8.La anexa nr. 3, punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"5. Suprafeţele, sălile sau incintele utilizate pentru depozitarea substanţelor sau a amestecurilor periculoase în cantităţi mari trebuie să fie semnalizate printr-un panou de avertizare corespunzător. Aceste panouri trebuie să fie dintre cele enumerate la pct. 3.2 din anexa nr. 2 sau marcate în conformitate cu pct. 1 din prezenta anexă.
Face excepţie cazul în care ambalajele sau recipientele sunt etichetate corespunzător, ţinându-se seama de prevederile pct. 1.5 din anexa nr. 2 referitoare la dimensiuni.
Depozitarea mai multor substanţe sau preparate periculoase poate fi indicată prin panoul de avertizare «pericol general».
Panourile sau etichetele menţionate anterior trebuie să fie plasate, după caz, în apropierea suprafeţei de depozitare sau pe uşa de acces la depozitul respectiv."
Art. II
- Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 600/2007 privind protecţia tinerilor la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 13 iulie 2007, se modifică după cum urmează:
1.La punctul I, subpunctul 2 "Agenţi biologici" va avea următorul cuprins:
"2. Agenţi biologici:
Agenţii biologici din grupele de risc 3 şi 4 în înţelesul art. 5 lit. c) şi d) din Hotărârea Guvernului nr. 1.092/2006 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă."
2.La punctul I, la subpunctul 3 "Agenţi chimici", literele a) şi d) vor avea următorul cuprins:
"a) Substanţe şi amestecuri care îndeplinesc criteriile de clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 353 din 31 decembrie 2008, aşa cum a fost modificat prin amendamentele sale, în una sau mai multe din următoarele clase de pericol şi categorii de pericol, cu una sau mai multe din următoarele fraze de pericol:
- toxicitate acută, categoria 1, 2 sau 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331);
- corodarea pielii, categoria 1A, 1B sau 1C (H314);
- gaz inflamabil, categoria 1 sau 2 (H220, H221);
- aerosoli inflamabili, categoria 1 (H222);
- lichid inflamabil, categoria 1 sau 2 (H224, H225);
- explozivi, categoriile «exploziv instabil» sau explozivi de la diviziunile 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205);
- substanţe sau amestecuri autoreactive, tipul A, B, C sau D (H240, H241, H242);
- peroxizi organici, tipul A sau B (H240, H241);
- toxicitate asupra unui organ-ţintă specific după o expunere unică, categoria 1 sau 2 (H370, H371);
- toxicitate asupra unui organ-ţintă specific după o expunere repetată, categoria 1 sau 2 (H372, H373);
- sensibilizare respiratorie, categoria 1, subcategoria 1A sau 1B (H334);
- sensibilizare a pielii, categoria 1, subcategoria 1A sau 1B (H317);
- cancerigenitate, categoria 1A, 1B sau 2 (H350, H350i, H351);
- mutagenitatea celulelor embrionare, categoria 1A, 1B sau 2 (H340, H341);
- toxicitate pentru reproducere, categoria 1A sau 1B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df).
................................................................
d) Substanţe şi amestecuri definite la art. 5 pct. 1 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, cu modificările ulterioare."
3.La punctul I, la subpunctul 3, literele b) şi c) se abrogă.
4.La punctul II, titlul şi litera a) vor avea următorul cuprins:
"II. Procese şi activităţi:
a) procesele şi lucrările/activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2006, cu modificările ulterioare;"
Art. III
Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 5 punctul 2, literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:
"a) orice agent chimic care întruneşte criteriile pentru clasificarea ca periculos în oricare dintre clasele de pericol fizic şi/sau pentru sănătate prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 353 din 31 decembrie 2008, aşa cum a fost modificat de amendamentele sale, denumit în continuare Regulamentul nr. 1.272/2008, indiferent dacă agentul chimic în cauză este clasificat sau nu în conformitate cu regulamentul respectiv;
b) orice agent chimic care, deşi nu întruneşte criteriile de clasificare ca fiind periculos în conformitate cu prevederile lit. a), poate prezenta un risc pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor din cauza proprietăţilor sale fizico-chimice, chimice sau toxicologice şi a modului în care este utilizat sau este prezent la locul de muncă, inclusiv orice agent chimic căruia i s-a atribuit o valoare-limită de expunere profesională potrivit secţiunii a 3-a din prezentul capitol."
2.La articolul 12 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:
"b) informaţiile referitoare la securitate şi sănătate care sunt puse la dispoziţie de furnizor, de exemplu, fişa cu date de securitate corespunzătoare, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de instituire a unei Agenţii Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 396 din 30 decembrie 2006, aşa cum a fost modificat prin amendamentele sale, denumit în continuare Regulamentul nr. 1.907/2006."
3.La articolul 30 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:
"d) acces la fişa cu date de securitate pusă la dispoziţie de către furnizor în conformitate cu prevederile art. 31 din Regulamentul nr. 1.907/2006."
4.Articolul 32 va avea următorul cuprins:
"Art. 32
(1) Angajatorii pot să solicite, de preferinţă de la producător sau furnizor, toate informaţiile despre agenţii chimici periculoşi care sunt necesare pentru aplicarea art. 12, în măsura în care nici Regulamentul nr. 1.907/2006, nici Regulamentul nr. 1.272/2008 nu prevăd obligaţia de a furniza informaţii.
(2) Persoanele cărora li s-au solicitat informaţiile prevăzute la alin. (1) au obligaţia să le furnizeze, conform solicitării, cu excepţia datelor considerate confidenţiale, potrivit legii."
5.Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
6.Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art. IV
Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 6 septembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.Articolul 4 va avea următorul cuprins:
"Art. 4
În ceea ce priveşte azbestul, care face obiectul Hotărârii Guvernului nr. 1.875/2005 privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor faţă de riscurile datorate expunerii la azbest, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţiile prezentei hotărâri se aplică atunci când sunt mai favorabile sănătăţii şi securităţii la locul de muncă."
2.La articolul 5, punctele 1, 2, 4 şi 5 vor avea următorul cuprins:
"1. agent cancerigen:
a) o substanţă sau un amestec care îndeplineşte criteriile de clasificare ca agent cancerigen din categoriile 1A sau 1B prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 353 din 31 decembrie 2008, aşa cum a fost modificat prin amendamentele sale, denumit în continuare Regulamentul nr. 1.272/2008;
b) o substanţă, un amestec sau un proces menţionat la anexa nr. 1, precum şi o substanţă sau un amestec care este degajat printr-un proces menţionat în anexa respectivă;
2. agent mutagen - o substanţă sau un amestec care îndeplineşte criteriile de clasificare ca agent mutagen asupra celulelor germinale, categoriile 1A sau 1B, prevăzute în anexa I la Regulamentul nr. 1.272/2008;
................................................................
4. substanţă - termen definit potrivit prevederilor art. 2 pct. 7 din Regulamentul nr. 1.272/2008;
5. amestec - termen definit potrivit prevederilor art. 2 pct. 8 din Regulamentul nr. 1.272/2008."
3.În tot cuprinsul hotărârii, următorii termeni şi sintagme se înlocuiesc după cum urmează:
a)"preparat"/"preparate" se înlocuieşte cu "amestec"/"amestecuri";
b)"mutagen asupra celulelor embrionare" se înlocuieşte cu "mutagen asupra celulelor germinale";
c)"mutagenitate asupra celulelor embrionare" se înlocuieşte cu "mutagenitate asupra celulelor germinale";
d)"procedeu"/"procedee" se înlocuieşte cu "proces"/"procese".
Art. V
(1)Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 iunie 2015.
(2)Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3)Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
*
Prezenta hotărâre transpune Directiva 2014/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 de modificare a Directivelor 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE ale Consiliului şi a Directivei 2004/37/CE a Parlamentului European şi a Consiliului pentru a le alinia la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 65 din 5 martie 2014, cu excepţia art. 2 al directivei.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru dialog social,

Liviu-Marian Pop

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

ANEXA nr. 1: Valori-limită obligatorii de expunere profesională ale agenţilor chimici
(- Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006)

Nr. crt.

CAS(1)

EC(2) EINECS

Denumirea agentului chimic

Acţiunea cutanată(3)

Valoare-limită maximă

Menţiuni(8)

8 ore(4)

Termen scurt(5)

(15 min.)

mg/m3(6)

ppm(7)

mg/m3(6)

ppm(7)

1.

75-07-0

200-836-8

Acetaldehidă/Etanal

 

90

50

180

100

 

2.

140-11-4

205-399-7

Acetat de benzil

 

50

8

80

13

 

3.

112-07-2

203-933-3

Acetat de 2-Butoxietil

P

133

20

333

50

Directiva 2000/39

4.

123-86-4

204-658-1

Acetat de n-butil

 

715

150

950

200

 

5.

108-84-9

203-621-7

Acetat de 1,3 dimetilbutil/Acetat de hexil secundar

 

150

25

250

42

 

6.

625-16-1

-

Acetat de 1,1 dimetilpropil/Acetat de terţ pentil

 

270

50

540

100

Directiva 2000/39

Amilacetat, terţ

7.

141-78-6

205-500-4

Acetat de etil

 

400

111

500

139

 

8.

111-15-9

203-839-2

Acetat de 2-etoxietil/Acetat de etilglicol

P

11

2

-

-

R1B

Directiva 2009/161

9.

110-19-0

203-745-1

Acetat de izobutil

 

715

150

950

200

 

10.

123-92-2

204-662-3

Acetat de izopentil

 

270

50

540

100

Directiva 2000/39

11.

108-21-4

203-561-1

Acetat de izopropil

 

400

96

600

144

 

12.

79-20-9

201-185-2

Acetat de metil

 

200

63

600

188

 

13.

626-38-0

210-946-8

Acetat de 1-metilbutil

 

270

50

540

100

Directiva 2000/39

14.

110-49-6

203-772-9

Acetat de 2-metoxietil

P

4,8

1,0

-

-

R1B

Directiva 2009/161

15.

108-65-6

203-603-9

Acetat de 2-metoxi-1- metiletil

P

275

50

550

100

Directiva 2000/39

16.

628-63-7

211-047-3

Acetat de pentil

 

270

50

540

100

Directiva 2000/39

17.

620-11-1

-

Acetat de 3-pentil

 

270

50

540

100

Directiva 2000/39

18.

109-60-4

203-686-1

Acetat de propil

 

400

96

600

144

 

19.

108-05-4

203-545-4

Acetat de vinil

 

17,6

5

35,2

10

Directiva 2009/161

20.

141-97-9

205-516-1

Aceto-acetat de etil/Acetil-acetat de etil

 

100

19

200

38

 

21.

67-64-1

200-662-2

Acetonă

 

1210

500

-

-

Directiva 2000/39

22.

64-19-7

200-580-7

Acid acetic

 

25

10

-

-

Directiva 91/322

23.

79-10-7

201-177-9

Acid acrilic

 

5

1,7

10

3,4

 

24.

10035-10-6

233-113-0

Acid bromhidric/Bromură de hidrogen

 

-

-

6,7

2

Directiva 2000/39

25.

107-92-6

203-532-3

Acid butiric

 

15

4

30

8

 

26.

74-90-8

200-821-6

Acid cianhidric

P

0,3

0,3

1

1

 

27.

79-11-8

201-178-4

Acid cloracetic

 

-

-

1

-

 

28.

7647-01-0

231-595-7

Acid clorhidric/Clorură de hidrogen

 

8

5

15

10

Directiva 2000/39

29.

598-78-7

209-952-3

Acid 2-cloropropionic

 

1

0,2

2

0,4

 

30.

75-99-0

200-923-0

Acid 2,2-dicloropropionic

 

2

0,3

10

1,7

 

31.

756-80-9

212-053-9

Acid O,O dimetilditiofosforic

 

10

-

15

-

 

32.

7664-39-3

231-634-8

Acid fluorhidric/Fluorură de hidrogen

 

1,5

1,8

2,5

3

Directiva 2000/39

33.

64-18-6

200-579-1

Acid formic

 

9

5

-

-

Directiva 2006/15

34.

7782-79-8

231-965-8

Acid hidrazoic

 

1

-

2

-

 

35.

79-41-4

201-204-4

Acid metacrilic

 

30

8,5

45

13

 

36.

7697-37-2

231-714-2

Acid nitric/Acid azotic

 

-

-

2,6

1

Directiva 2006/15

37.

7664-38-2

231-633-2

Acid ortofosforic

 

1

-

2

-

Directiva 2000/39

38.

144-62-7

205-634-3

Acid oxalic

 

1

-

-

-

Directiva 2006/15

39.

88-89-1

201-865-9

Acid picric

 

0,1

-

-

-

Directiva 91/322

40.

79-09-4

201-176-3

Acid propionic

 

31

10

62

20

Directiva 2000/39

41.

7664-93-9

231-639-5

Acid sulfuric(9)

 

0,05

-

-

-

Particule lichide pulverizate(10)

Directiva 2009/161

42.

107-02-8

203-453-4

Acrilaldehidă/Acroleină

 

0,3

0,13

0,5

0,22

 

43.

79-06-1

201-173-7

Acrilamidă

P

0,03

-

-

-

C1B; M1B; R2

44.

141-32-2

205-480-7

Acrilat de n-butil

 

11

2

53

10

Directiva 2000/39

45.

140-88-5

205-438-8

Acrilat de etil/Etilacrilat

 

21

5

42

10

Directiva 2009/161

46.

96-33-3

202-500-6

Acrilat de metil/Metilacrilat

 

18

5

36

10

Directiva 2009/161

47.

107-13-1

203-466-5

Acrilonitril

P

5

2,3

10

4,6

C1B

48.

15972-60-8

240-110-8

Alaclor/2-Cloro-2',6'-dietil-N-(metoximetil) acetanilidă

 

20

-

30

-

 

49.

107-18-6

203-470-7

Alcool alilic

P

4,8

2

12,1

5

Directiva 2000/39

50.

64-17-5

200-578-6

Alcool etilic/Etanol

 

1900

1000

9500

5000

 

51.

98-00-0

202-626-1

Alcool furfurilic

 

50

12,5

100

25

 

52.

111-70-6

203-897-9

Alcool heptilic/1-Heptanol

 

150

31,5

250

53

 

53.

111-27-3

203-852-3

Alcool hexilic/1-Hexanol

 

150

36

250

60

 

54.

123-96-6

204-667-0

Alcool izooctilic/2-Octanol

P

150

28

250

47

 

55.

67-63-0

200-661-7

Alcool izopropilic/2-Propanol

 

200

81

500

203

 

56.

71-23-8

200-746-9

Alcool propilic/1-Propanol

 

200

81

500

203

 

57.

123-72-8

204-646-6

Aldehida butirică

 

-

-

25

9

 

58.

107-20-0

203-472-8

Aldehida cloracetică

 

-

-

3

1

 

59.

123-73-9

204-647-1

Aldehida crotonică/2-Butenal

 

-

-

25

9

 

60.

309-00-2

206-215-8

Aldrin sau izodrin/1,2,3,4,10,10 - Hexaclor 1, 4, 4a,5,8,8a-hexahidro-1,4,5,8- diendodimetilen naftalină

P

0,2

-

0,25

-

 

61.

107-11-9

203-463-9

Alilamină

 

0,1

-

0,4

-

 

62.

-

-

Aluminiu şi oxizi

 

3

-

10

-

(Pulberi)

63.

-

-

Aluminiu şi oxizi

 

1

-

3

-

(Fumuri)

64.

92-67-1

202-177-1

4 aminodifenil

 

-

-

-

-

Fp

65.

141-43-5

205-483-3

2-aminoetanol/Etanolamină

P

2,5

1

7,6

3

Directiva 2006/15

66.

75-31-0

200-860-9

2-aminopropan/Izopropilamină

 

7

3

10

4

 

67.

7664-41-7

231-635-3

Amoniac

 

14

20

36

50

Directiva 2000/39

68.

108-24-7

203-564-8

Anhidrida acetică

 

15

3,6

25

6

 

69.

106-31-0

203-383-4

Anhidrida butirică

 

1

-

5

-

 

70.

85-44-9

201-607-5

Anhidrida ftalică

 

2

0,3

5

0,8

(Vapori şi aerosoli de condensare)

71.

108-31-6

203-571-6

Anhidrida maleică

 

1

0,25

3

0,75

 

72.

62-53-3

200-539-3

Anilină

P

3

0,8

5

1,3

 

73.

90-04-0

201-963-1

o-Anisidină

P

0,3

0,06

0,5

0,1

C1B; M2

74.

536-90-3

208-651-4

m-Anisidină

P

0,3

0,06

0,5

0,1

 

75.

104-94-9

203-254-2

p-Anisidină

P

0,3

0,06

0,5

0,1

 

76.

7440-36-0

231-146-5

Antimoniu/Stibiu

 

0,2

-

0,5

-

 

77.

86-88-4

201-706-3

Antu/1-(1-naftil)-2-tiouree

 

0,2

-

0,6

-

 

78.

7440-22-4

231-131-3

Argint

 

0,1

-

-

-

Metalic

Directiva 2000/39

79.

-

231-131-3

Argint (compuşi solubili exprimaţi în Ag)

 

0,01

-

-

-

Directiva 2006/15

80.

-

-

Arsen şi compuşi anorganici (exprimaţi în As)

 

0,01

-

0,1

-

C1A

81.

7784-42-1

232-066-3

Arsină/Hidrogen arseniat

 

0,1

0,03

0,3

0,09

 

82.

3052-42-4

232-490-9

Asfalt

     

(Fumuri)

83.

1912-24-9

217-617-8

Atrazină

 

L

 

2

  

84.

26628-22-8

247-852-1

Azida de sodiu

P

3,1

 

0,3

 

Directiva 2000/39

85.

  

Bariu (compuşi solubili exprimaţi în Ba)

 

3,5

   

Directiva 2006/15

86.

71-43-2

200-753-

Benzen

P(11)

3,25

1

  

C1A; M1B

Directiva 2004/37

87.

50-32-8

200-028-5

3,4-Benzpiren/Benzo[a] piren

     

Fp; C1B; M1B; R1B

88.

92-87-5

202-199-

Benzidină

P

    

Fp; C1A

89.

  

Benzine (carburanţi)

 

300

 

500

  

90.

93-89-0

202-284-

Benzoat de etil

 

200

33

300

49

 

91.

106-51-4

203-405-2

p-Benzochinonă/Chinonă

 

3,3

 

0,4

  

92.

  

Beriliu (compuşi de Be)

 

3,002

   

C1B

93.

111-44-4

203-870-1

Bis(2-cloroetil)eter/2,2' Dicloro dietil eter

P

40

6,8

60

10,3

 

94.

542-88-1

208-832-8

Bis (clorometil) eter

 

-

-

-

-

Fp; C1A

95.

14324-55-1

238-270-9

Bis (dietilditiocarbamat) de zinc

 

3

-

5

-

 

96.

80-05-7

201-245-8

Bisfenol A/4,4'-Isopropilidendifenol

 

10

-

-

-

(Pulberi inhalabile) R2

Directiva 2009/161

97.

7726-95-6

231-778-1

Brom

 

0,7

0,1

-

-

Directiva 2006/15

98.

74-96-4

200-825-8

Brometan/Bromura de etil

 

400

90

500

112

C2

99.

74-83-9

200-813-2

Brommetan/Bromura de metil

P

20

5

30

7,5

M2

100

593-60-2

209-800-6

Bromura de etilenă

 

22

5

-

-

C1B

101

106-99-0

203-450-8

1,3 Butadiena

 

22

10

-

-

C1A; M1B

102

71-36-3

200-751-6

n-Butanol

 

100

33

200

66

 

103

78-93-3

201-159-0

2 Butanonă/etil metil cetonă/butanonă

 

600

200

900

300

Directiva 2000/39

104

109-73-9

203-699-2

Butilamină

P

-

-

15

5

 

105

106-35-4

203-388-1

Butil etil cetonă/Heptan-3-onă

 

95

20

-

-

Directiva 2000/39

3-heptanonă

106

111-76-2

203-905-0

2-Butoxietanol/Etilenglicol monobutileter

P

98

20

246

50

Directiva 2000/39

107.

112-34-5

203-961-6

2-(2-Butoxietoxi)- etanol/Dowanol DB

 

67,5

10

101,2

15

Directiva 2006/15

108.

2426-08-6

219-376-4

Butil glicidil eter

 

100

19

200

38

C2; M2

109.

-

-

Cadmiu şi compuşi exprimaţi în Cd

 

0,05

-

-

-

C1B; M2; R2

110.

76-22-2

200-945-0

Camfor

 

1

6

3

18

 

111.

105-60-2

203-313-2

-Caprolactam/Ciclohexanon-iso-oximă

 

10

-

40

-

(Pulberi,vapori)

Directiva 2000/39

112.

63-25-2

200-555-0

Carbaril/1-naftil metilcarbamat

 

2

-

5

-

C2

113.

105-58-8

203-311-1

Carbonat de dietil

 

700

145

1000

207

 

114.

497-19-8

207-838-8

Carbonat de sodiu

 

1

-

3

-

 

115.

12070-12-1

235-123-0

Carbura de tungsten

 

2

-

6

-

 

116.

463-51-4

207-336-9

Cetenă

 

0,5

-

1,5

-

 

117.

420-04-2

206-992-3

Cianamidă

P

1

0,58

-

-

Directiva 2006/15

118.

75-05-8

200-835-2

Cianometan/Acetonitril

P

70

40

-

-

Directiva 2006/15

119.

-

-

Cianuri şi cianogeni (exprimaţi în CN)

P

0,5

-

1

-

 

120.

110-82-7

203-806-2

Ciclohexan

 

700

200

-

-

Directiva 2006/15

121.

108-93-0

203-630-6

Ciclohexanol

P

100

25

200

50

 

122.

108-94-1

203-631-1

Ciclohexanonă

P

40,8

10

81,6

20

Directiva 2000/39

123.

110-83-8

203-807-8

Ciclohexenă

 

700

208

1200

357

 

124.

108-91-8

203-629-0

Ciclohexilamină

 

20

5

40

10

R2

125.

542-92-7

208-835-4

Ciclopentadienă

 

100

35,5

200

75

 

126.

12079-65-1

235-142-4

Ciclopentadienil tricarbonil mangan

 

0,1

-

0,3

-

 

127.

75-19-4

200-847-8

Ciclopropan

 

500

290

700

407

 

128.

7782-50-5

231-959-5

Clor

-

-

-

1,5

0,5

Directiva 2006/15

129.

108-90-7

203-628-5

Clorbenzen/monoclorbenzen

 

23

5

70

15

Directiva 2006/15

130.

74-97-5

200-826-3

Clor brom metan

 

700

132

1000

189

 

131.

506-77-4

208-052-8

Clorcian

  

-

1

0,4

 

132.

57-74-9

200-349-0

Clordan/1,2,4,5,6,7,8,8-octaclor-3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindan

 

0,3

-

0,6

-

C2

133.

106-89-8

203-439-8

1-clor-2,3-epoxipropan/Epiclorhidrina

P

1

0,2

4

0,8

C1B

134.

95-57-8

202-433-2

2-Clorfenol

 

-

-

10

-

 

135.

74-87-3

200-817-4

Clormetan/clorura de metil

 

75

36

150

72

C2

136.

100-00-5

202-809-6

1-Clor-4 nitrobenzen

P

-

-

1

0,16

C2; M2

137.

600-25-9

209-990-0

1-Clor-1 nitropropan

 

50

10

75

15

 

138.

532-27-4

208-531-1

2-Cloroacetofenonă

 

-

-

0,3

0,05

 

139.

106-47-8

203-401-0

4- Cloroanilină

P

2

-

5

-

C1B

140.

75-00-3

200-830-5

Cloretan

 

268

100

-

-

C2

Directiva 2006/15

141.

40507-94-6

254-947-1

6-Cloro-3-(clorometil)-1,3 benzoxazolonă

 

15

-

20

-

 

142.

53469-21-9

-

Clorodifenil (42% clor)

P

-

-

1

-

 

143.

11097-69-1

-

Clorodifenil (54% clor)

P

-

-

0,5

-

 

144.

75-45-6

200-871-9

Clorodifluorometan

 

3600

1000

-

-

Directiva 2000/39

145.

107-07-3

203-459-7

2 Cloroetanol/Etilenclorhidrină

P

3

1

10

3

 

146.

67-66-3

200-663-8

Cloroform/triclormetan

P

10

2

-

-

C2

Directiva 2000/39

147.

96-30-0

202-497-1

2-Cloro-N-metilacetamida

 

10

-

14

-

 

148.

563-47-3

209-251-2

3 Cloro-2metil propena/Clorura de metalil

 

80

22

150

41

 

149.

97-00-7

202-551-4

1-Clor 2,4 dinitrobenzen

 

-

-

1

-

 

150.

126-99-8

204-818-0

Cloropren/2 Clor-1,3 butadienă

P

30

8

50

14

C1B

151.

75-29-6

200-858-8

2-Clorpropan/clorura de izopropil

 

400

125

500

156

 

152.

96-24-2

202-492-4

3-cloro-1,2-propandiol/Monoclorhidrină

 

5

-

10

-

 

153.

107-05-1

203-457-6

3-clorpropena/clorura de alil

 

3

1

6

2

C2; M2

154.

2039-87-4

218-026-8

o-Clorstiren

 

50

9

100

18

 

155.

95-49-8

202-424-3

2-Clortoluen

 

150

30

250

50

 

156.

106-43-4

203-397-0

4-Clortoluen

 

150

30

250

50

 

157.

100-44-7

202-853-6

a Clor toluen/clorura de benzil

 

5

1

8

1,5

C1B

158.

75-36-5

200-865-6

Clorura de acetil

 

2

0,6

5

1,6

 

159.

12125-02-9

235-186-4

Clorura de amoniu

 

5

-

10

-

 

160.

98-88-4

202-710-8

Clorura de benzoil

 

5

0,9

10

1,8

 

161.

79-04-9

201-171-6

Clorura de cloracetil

 

10

2

20

4

 

162.

79-36-7

201-199-9

Clorura de dicloracetil

 

3

0,5

5

0,8

 

163.

10545-99-0

234-129-0

Clorura de sulf

 

2

0,4

5

0,9

 

164.

7791-25-5

232-245-6

Clorura de sulfuril

 

2

0,4

5

0,9

 

165.

7719-09-7

231-748-8

Clorura de tionil

 

15

3

25

5

 

166.

75-01-4

200-831-0

Clorura de vinil (monomer)

 

7,77

3

-

-

C1A

Directiva 2004/37

167.

7440-48-4

231-158-0

Cobalt

 

0,05

-

0,1

-

 

168.

8050-09-7

232-475-7

Colofoniu (produşi de descompunere la lipire cu fludor, exprimaţi în formaldehidă)

 

0,1

-

-

-

 

169.

1319-77-3

215-293-2

Cresoli (toţi izomerii)

P

22

5

-

-

Directiva 91/322

170.

18540-29-9

 

Crom hexavalent

 

0,05

-

-

-

C1A; M1B; R2

171.

-

-

Crom metalic, compuşi anorganici ai Cr(II) şi compuşi anorganici insolubili ai Cr(III)

 

2

-

-

-

Directiva 2006/15

172.

13530-65-9

236-878-9

Cromat de zinc

 

0,01

-

-

-

C1A

173.

-

-

Crom trivalent (compuşi solubili)

 

0,5

-

-

-

 

174.

98-82-8

202-704-5

Cumen/Izopropilbenzen

P

100

20

250

50

Directiva 2000/39

175.

7440-50-8

231-159-6

Cupru

 

-

-

0,2

-

(Fumuri)

176.

7440-50-8

231-159-6

Cupru

 

0,5

-

1,5

-

(Pulberi)

177.

94-75-7

202-361-1

2,4 D/acid 2,4-diclor-fenoxiacetic

 

5

-

10

-

 

178.

1596-84-5

216-485-9

Daminozida/Alar

 

1

-

3

-

 

179.

533-74-4

208-576-7

Dazomet/tetrahidro-3,5-dimetil-2H-1,3,5-triadiazin-2-tionă

 

-

-

3

-

 

180.

50-29-3

200-024-3

DDT/p,p'-diclorodifenil-tricloretan

P

0,5

-

1

-

C2

181.

95828-55-0

-

DDVP/o,o'-dimetil-2,2diclordivinil-fosfat

P

0,5

-

1,5

  

182.

17702-41-9

241-711-8

Decaboran

P

0,1

0,016

0,3

0,05

 

183.

91-17-8

202-046-9

Decahidronaftalină/decalină

 

100

18

200

36

 

184.

112-30-1

203-956-9

1-Decanol

 

100

15

200

30

 

185.

8065-48-3

-

Demeton/Sistox

P

0,05

-

0,15

-

 

186.

8022-00-2

-

Demeton metil

P

0,2

-

0,5

-

 

187.

124-02-7

204-671-2

Dialilamină

 

0,5

0,1

2

0,5

 

188.

37764-25-3

253-658-8

N,N dialil 2,2 dicloroacetamidă

 

7

-

10

-

 

189.

999-21-3

213-658-0

Dialil maleat

 

1

-

5

-

 

190.

334-88-3

206-382-7

Diazometan

 

0,3

0,2

0,5

0,3

C1B

191.

19287-45-7

242-940-6

Diboran

 

0,1

0,1

1

1

 

192.

106-93-4

203-444-5

1,2 Dibrometan

P

0,8

0,1

2

0,3

C1B

193.

74-95-3

200-824-2

Dibrommetan/bromura de metilen

 

10

1,4

50

7

 

194.

111-92-2

203-921-8

Di n-butilamină

 

-

-

6

1,1

 

195.

142-96-1

205-575-3

Di-n-butil eter/Dibutil eter

P

30

6

50

9

 

196.

107-66-4

203-509-8

Dibutilfosfat

 

2

-

5

-

 

197.

84-74-2

201-557-4

Dibutilftalat

 

2

-

5

-

R1B

198.

95-50-1

202-425-9

1,2-diclorbenzen/o-diclorbenzen

P

122

20

306

50

Directiva 2000/39

199.

106-46-7

203-400-5

1,4-diclorbenzen/p-diclorbenzen

 

122

20

306

50

C2

Directiva 2000/39

200.

22591-21-5

245-111-7

1,1 Diclor-3,3 dimetil-2-butanonă/diclorpinacolonă

 

-

-

10

-

 

201.

75-34-3

200-863-5

1,1-dicloretan

P

412

100

-

-

Directiva 2000/39

202.

107-06-2

203-458-1

1,2 Dicloretan

 

30

7

70

17

C1B

203.

75-35-4

200-864-0

1,1 Dicloretilenă/clorura de viniliden

 

20

5

80

20

C2

204.

540-59-0

208-750-2

1,2 Dicloretilenă

 

200

50

300

76

 

205.

75-09-2

200-838-9

Diclormetan/clorura de metilen

 

174

50

-

-

C2

206.

594-72-9

209-854-0

1,1 Diclor-1-nitroetan

 

10

1,7

40

7

 

207.

78-87-5

201-152-2

1,2 Diclorpropan/clorura de propilen

 

100

22

200

44

 

208.

96-23-1

202-491-9

1,3 Diclor-2-propanol/1,3 diclorhidrină

P

5

0,95

10

1,9

C1B

209.

18671-97-1

-

2,6-diclorochinoxalină

 

50

-

100

-

 

210.

75-71-8

200-893-9

Dicloro-difluoro metan/Freon 12

 

2000

494

3000

741

 

211.

75-43-4

200-869-8

Dicloromonofluor metan/Freon 21

 

42

10

-

-

 

212.

6607-45-0

-

1,2 Diclorovinil-benzen/a,p diclorstiren

 

30

-

50

-

 

213.

76-14-2

200-937-7

1,1 Diclor-tetrafluoroetan/Freon 114

 

3000

430

5000

715

 

214.

60-57-1

200-484-5

Dieldrin

P

0,2

-

0,25

-

C2

215.

109-89-7

203-716-3

Dietilamină

 

15

5

30

10

Directiva 2006/15

216.

100-37-8

202-845-2

2-Dietilaminoetanol

P

30

6

45

9

 

217.

91-66-7

202-088-8

N,N Dietilanilină

 

10

1,6

20

3,2

 

218.

91-65-6

202-087-2

N,N Dietilciclohexilamină

 

15

-

30

-

 

219.

122-39-4

204-539-4

Difenilamină

 

4

-

6

-

 

220.

80-10-4

201-251-0

Difenildiclorsilan

 

5

05

7

0,7

 

221.

25167-94-6

246-696-1

Difenilpropan

 

10

-

15

-

 

222.

8004-13-5

-

Difil (dinil; dowterm; amestec de difenil şi oxid de difenil)

 

2

-

4

-

 

223.

75-61-6

200-885-5

Difluordibrom-metan

 

600

70

800

93

 

224.

120-80-9

204-427-5

1,2 Dihidroxibenzen/Pirocatecol

 

10

-

20

-

 

225.

123-31-9

204-617-8

1,4-dihidroxibenzen/Hidrochinonă

 

1

-

2

-

C2; M2

226.

25167-70-8

246-690-9

Diizobutilenă

 

2000

-

2500

-

 

227.

27205-99-8

248-322-2

O,O Diizopropil ditiofosfat de sodiu

 

-

-

20

-

 

228.

127-19-5

204-826-4

N,N-dimetilacetamidă

P

36

10

72

20

R1B

Directiva 2000/39

229.

124-40-3

204-697-4

Dimetilamină

 

3,8

2

9,4

5

Directiva 2000/39

230.

121-69-7

204-493-5

N,N Dimetilanilină

P

25

5

49

10

C2

231.

103-83-3

203-149-1

Dimetil-benzilamină

 

5

0,9

10

1,8

 

232.

75-97-8

200-920-4

3,3 Dimetil-2-butanonă/Pinacolonă

 

60

15

150

37

 

233.

75-78-5

200-901-0

Dimetil-diclorsilan

 

3

0,6

6

1,2

 

234.

1331-15-3

-

2,5 Dimetil 1,4 dioxan

 

50

-

100

-

 

235.

115-10-6

204-065-8

Dimetil eter/Oxid de dimetil

 

1920

1000

-

-

Directiva 2000/39

236.

68-12-2

200-679-5

N,N Dimetilformamidă

P

15

5

30

10

R1B

Directiva 2009/161

237.

868-85-9

212-783-8

Dimetilfosfit

 

12

-

-

-

(Distilat)

238.

108-83-8

203-620-1

2,6 Dimetil 4 heptanona/Diizobutil cetonă

 

150

26

250

43

 

239.

57-14-7

200-316-0

N,N dimetilhidrazină

P

0,7

0,3

1,5

0,6

C1B

240.

77-78-1

201-058-1

Dimetilsulfat

P

0,5

0,1

-

-

C1B; M2

241.

120-61-6

204-411-8

Dimetiltereftalat

 

2

-

5

-

 

242.

60-51-5

200-480-3

Dimetoat

 

7

-

10

-

 

243.

109-87-5

203-714-2

Dimetoximetan/Metilal

 

1500

531

2500

885

 

244.

628-96-6

211-063-0

Dinitrat de etilenglicol

P

0,3

0,05

1

0,2

 

245.

25154-54-5

246-673-6

Dinitrobenzen (toţi izomerii)

P

1

0,15

1,5

0,2

 

246.

51-28-5

200-087-7

2,4 Dinitrofenol

P

0,7

-

1

-

 

247.

534-52-1

208-601-1

4,6 Dinitro-o-crezol/DNOC

P

0,05

-

0,2

-

 

248.

25321-14-6

246-836-1

Dinitrotoluen

P

1

-

1,5

-

C1B; M2; R2

249.

88-85-7

201-861-7

Dinoseb/6 sec butil 2,4 dinitrofenol

 

0,1

 

0,5

 

R1B

250.

2813-95-8

220-560-1

Dinosebacetat

 

0,7

-

1

-

 

251.

117-84-0

204-214-7

Dioctilftalat/dietil-hexil 2-ftalat

 

2

0,1

5

0,3

 

252.

123-91-1

204-661-8

1,4 Dioxan

P

73

20

-

-

C2

Directiva 2009/161

253.

124-38-9

204-696-9

Dioxid de carbon

 

9000

5000

-

-

Directiva 2006/15

254.

10049-04-4

233-162-8

Dioxid de clor

 

0,1

0,04

0,3

0,11

 

255.

7446-09-5

231-195-2

Dioxid de sulf

 

5

2

10

4

 

256.

13463-67-7

236-675-5

Dioxid de titan

 

10

-

15

-

 

257.

142-84-7

205-565-9

Dipropilamină

 

1,7

0,4

2

0,5

 

258.

298-04-4

206-054-3

Disulfoton/O,O-dietil-S-2-(etiltio) etil-fosforoditionat

 

0,1

-

0,2

-

 

259.

2179-59-1

218-550-7

Disulfura de alil-propil

 

10

1,7

20

3,4

 

260.

72-20-8

200-775-7

Endrin/1,2,3,4,10,10 hexaclor-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahidro-1,4,5,8 dimetanonaftalină

P

0,03

-

0,1

-

 

261.

106-87-6

203-437-7

1,2 epoxi-4-epoxietil ciclohexan/diepoxid 4-vinil ciclohexenă

P

57

10

-

-

C2

262.

4016-14-2

223-672-9

2,3 epoxipropil izopropil eter/Izopropil glicidil eter

 

50

10,5

100

21

 

263.

111-43-3

203-869-6

Eter n-propilic/Dipropil eter

 

1000

-

1500

-

 

264.

108-20-3

203-560-6

Eter izopropilic/Diizopropil eter

 

1000

-

1500

-

 

265.

75-04-7

200-834-7

Etilamină

 

9,4

5

-

-

Directiva 2000/39

266.

100-41-4

202-849-4

Etilbenzen

P

442

100

884

200

Directiva 2000/39

267.

5459-93-8

226-733-8

N-etilciclohexil amină

 

15

2,9

30

5,8

 

268.

107-15-3

203-468-6

Etilendiamină/1,2 Diaminoetan

 

20

8

30

12

 

269.

3566-10-7

222-651-1

Etilen-bis-ditiocarbamat de amoniu

 

20

-

25

-

 

270.

107-21-1

203-473-3

Etilenglicol/Etandiol

P

52

20

104

40

Directiva 2000/39

271.

109-86-4

203-713-7

Etilenglicol monometil eter/2-Metoxietanol

P

3,2

1

-

-

R1B

Directiva 2009/161

272.

151-56-4

205-793-9

Etilenimină

P

0,5

0,3

1

0,5

C1B; M1B

273.

577-11-7

209-406-4

2 Etilhexil-sulfo-succinat de sodiu

 

-

-

20

-

 

274.

75-08-1

200-837-3

Etil mercaptan/Etan tiol

 

-

-

1

-

 

275.

622-96-8

210-761-2

4-Etil toluen

 

300

61

400

81

 

276.

110-80-5

203-804-1

2-Etoxietanol/etilenglicol monoetil eter

P

8

2

-

-

R1B

Directiva 2009/161

277.

2370-63-0

219-135-3

2 Etoxi-etil-metacrilat

 

100

-

200

-

 

278.

101-84-8

202-981-2

Fenileter

 

5

0,7

10

1,4

 

279.

122-60-1

204-557-2

Fenil glicidil eter/PGE/2,3-epoxipropil fenil eter/1,2-epoxi-fenoxipropan

 

6

1

10

2

C1B; M2

280.

100-63-0

202-873-5

Fenil hidrazină

P

15

3

25

6

C1B; M2

281.

98-86-2

202-708-7

Fenil metil cetonă/Acetofenonă

 

100

20

200

41

 

282.

106-50-3

203-404-7

p-Fenilendiamină

P

0,07

0,01

0,1

0,02

 

283.

95-54-5

202-430-6

o-Fenilendiamină

 

-

-

10

-

C2; M2

284.

108-95-2

203-632-7

Fenol

P

8

2

16

4

M2

Directiva 2009/161

285.

12604-58-9

603-118-6

Ferovanadiu

 

0,5

-

1,5

-

(Pulberi)

286.

7782-41-4

231-954-8

Fluor

 

1,58

1

3,16

2

Directiva 2000/39

287.

62-74-8

200-548-2

Fluoroacetat de sodiu

P

0,02

0,004

0,05

0,01

 

288.

7789-75-5

232-188-7

Fluorura de calciu

 

1

-

2

-

 

289.

2699-79-8

220-281-5

Fluorura de sulfuril

 

15

-

20

-

 

290.

-

-

Fluoruri anorganice

 

2.5

-

-

-

Directiva 2000/39

291.

50-00-0

200-001-8

Formaldehidă

 

1,2

1

3

2

C2

292.

75-12-7

200-842-0

Formamidă

 

20

11

30

16

R1B

293.

109-94-4

203-721-0

Formiat de etil

 

200

66

300

99

 

294.

107-31-3

203-481-7

Formiat de metil

 

150

60

250

100

 

295.

7803-51-2

232-260-8

Fosfina/Hidrogen fosforat

 

0,14

0,1

0,28

0,2

Directiva 2006/15

296.

7723-14-0

231-768-7

Fosfor roşu

 

0,05

-

0,15

-

 

297.

75-44-5

200-870-3

Fosgen/clorura de carbonil

 

0,08

0,02

0,4

0,1

Directiva 2000/39

298.

732-11-6

211-987-4

Fosmet/Imidan/Ortadox

 

1,5

-

3

-

 

299.

98-01-1

202-627-7

2-Furaldehidă

 

10

2,5

15

4

C2

300.

-

-

Gaze lichefiate (în principal C3-C4)

 

1200

-

1500

-

 

301.

7440-56-4

231-164-3

Germaniu

 

2

-

5

-

 

302.

556-52-5

209-128-3

Glicidol/2,3-epoxi-1-propanol

 

50

16,5

100

33

C1B; M2; R1B

303.

7440-58-6

231-166-4

Hafniu

 

0,2

-

0,5

-

 

304.

151-67-7

205-796-5

Halotan/2-Bromo-2-cloro-1,1,1-trifluoroetan

 

400

50

-

-

 

305.

76-44-8

200-962-3

Heptaclor/1,4,5,6,7,8,8-heptacloro 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindan

 

0,3

-

0,6

-

C2

306.

142-82-5

205-563-8

Heptan

 

2085

500

-

-

Directiva 2000/39

n-heptan

307.

110-43-0

203-767-1

2-heptanonă/metil amil cetonă

P

238

50

475

100

Directiva 2000/39

308.

110-54-3

203-777-6

n-Hexan

 

72

20

-

-

R2

Directiva 2006/15

309.

118-74-1

204-273-

Hexaclorbenzen

 

0,5

-

1

-

C1B

310.

87-68-3

201-765-

Hexaclor-1,3-butadienă

P

-

-

0,2

0,02

 

311.

67-72-1

200-666-

Hexacloretan

 

5

0,5

8

0,8

 

312.

124-09-4

204-679-

Hexametilendiamină

 

1

-

5

-

 

313.

822-06-0

212-485-8

Hexametilen-diizocianat

 

0,05

0,007

1

0,14

 

314.

302-01-2

206-114-9

Hidrazină

P

0,1

0,08

1

0,8

C1B

315.

-

-

Hidrocarburi alifatice (white spirit, solvent nafta, ligroină, petrol lampant, motorină)

 

700

-

1000

-

 

316.

-

-

Hidrocarburi policiclice aromatice (fracţia extractibilă în ciclohexan)

 

0,2

-

-

-

C1B

317.

7783-07-5

231-978-9

Hidrogen seleniat

 

0,07

0,02

0,17

0,05

Directiva 2000/39

318.

7803-52-3

-

Hidrogen stibiat

 

0,2

-

0,5

-

 

319.

7783-06-4

231-977-3

Hidrogen sulfurat/Sulfură de hidrogen

 

7

5

14

10

Directiva 2009/161

320.

1305-62-0

215-137-3

Hidroxid de calciu

 

5

-

-

-

Pulberi respirabile

Directiva 91/322

321.

118-29-6

204-241-4

N-Hidroximetilftalimidă

 

50

7

75

10

 

322.

123-42-2

204-626-7

4-Hidroxi-4metil 2 pentanonă/diaceton-alcool

 

150

32

250

53

 

323.

75-86-5

200-909-4

2-hidroxi-2-metilpropionitril/Acetoncianhidrina

P

2

0,6

10

2,9

 

324.

-

-

Hidroxizi alcalini (exprimaţi în hidroxid de sodiu)

 

1

-

3

-

 

325.

7580-67-8

231-484-3

Hidrura de litiu

 

0,025

-

-

-

Pulberi inhalabile

Directiva 91/322

326.

111-40-0

203-865-4

2,2'-iminodietilamină/dietilentriamină

P

2

0,5

4

1

 

327.

7553-56-2

231-442-4

Iod

 

0,5

0,09

1

0,2

 

328.

74-88-4

200-819-5

Iodura de metil

P

15

2,5

25

4,2

C2

329.

78-83-1

201-148-0

Izobutanol/2-metil 1-propanol

 

100

33

200

66

 

330.

624-83-9

210-866-3

Izocianatul de metan/Metilizocianat

 

0,02

0,008

0,05

0,02

R2

Directiva 2009/161

331.

78-59-1

201-126-0

Izoforonă/3,5,5-trimetil 2 ciclohexe-nonă

 

25

4,42

50

8,84

C2

332.

58-89-9

200-401-2

Lindan/Y HCH

P

0,3

-

0,5

-

 

333.

8018-01-7

-

Mancozeb/Etilen-bis-ditiocarbamat de zinc şi mangan

 

100

-

200

-

 

334.

7439-96-5

231-105-1

Mangan

 

0,5

-

3

-

 

335.

121-75-5

204-497-7

Malation/1,2-bis (etoxicarbonil) etil O, O-dimetil fosforoditioat

 

7

-

10

-

 

336.

-

-

Mercur şi compuşii anorganici bivalenţi ai mercurului, inclusiv oxidul de mercur şi clorura mercurică (măsuraţi ca mercur) (12)

 

0,02

-

-

-

R1B

Directiva 2009/161

337.

-

-

Mercur (compuşi organici)

P

-

-

0,01

-

 

338.

67-56-1

200-659-6

Metanol/Alcool metilic

P

260

200

-

-

Directiva 2006/15

339.

108-67-8

203-604-4

Mesitilenă/1,3,5-trimetilbenzen

 

100

20

-

-

Directiva 2000/39

340.

97-88-1

202-615-1

Metacrilat de N-butil

 

150

25

250

43

 

341.

97-63-2

202-597-5

Metacrilat de etil

 

150

32

250

54

 

342.

80-62-6

201-297-1

Metacrilat de metil/metil 2-metilpropenoat

 

205

50

410

100

Directiva 2009/161

343.

74-82-8

200-812-7

Metan

 

1200

1834

1500

2292

 

344.

74-99-7

200-828-4

Metil-acetilenă/Propină

 

1300

793

1500

915

 

345.

100-61-8

202-870-9

N-Metilanilină

P

7

16

10

23

 

346.

75-55-8

200-878-7

2-Metilaziridină/Propilenimină

P

3

-

5

-

C1B

347.

78-78-4

201-142-8

2-metil butan/Izopentan

 

3000

1000

-

-

Directiva 2006/15

348.

123-51-3

204-633-5

3-metil 1-butanol

 

100

-

200

-

 

349.

591-78-6

209-731-1

Metil butil cetonă/2-hexanonă

 

200

49

300

80

R2

350.

108-87-2

203-624-3

Metil ciclohexan

 

1200

300

1500

375

 

351.

25639-42-3

247-152-6

Metil ciclohexanol

 

200

42

300

64

 

352.

583-60-8

209-513-6

2-Metil ciclohexanonă

P

250

54,5

350

76

 

353.

96-34-4

202-501-1

Metil cloracetat

 

5

-

10

-

 

354.

80-63-7

201-298-7

Metil alfa cloracrilat

 

2

-

5

-

 

355.

101-14-4

202-918-9

4,4'Metilen-bis-(2 clor-anilină)

P

0,22

-

-

-

C1B

356.

101-68-8

202-966-0

4,4'Metilendifenil diizocianat

 

-

-

0,15

-

C2

357.

101-77-9

202-974-4

4,4' Metilen dianilină

P

0,8

-

0,22

-

C1B; M2

358.

27137-41-3

248-253-8

Metil furan/Silvan

 

10

-

20

-

 

359.

541-85-5

208-793-7

5-metilheptan-3-onă

 

53

10

107

20

Directiva 2000/39

360.

110-12-3

203-737-8

5-metilhexan-2-onă

 

95

20

-

-

Directiva 2000/39

361.

60-34-4

200-471-4

Metil hidrazină

P

0,37

-

-

-

 

362.

74-93-1

200-822-1

Metil mercaptan/Metan tiol

 

-

-

1

-

 

363.

109-02-4

203-640-0

4-metilmorfolină/N-metilmorfolină

 

-

-

70

-

 

364.

108-11-2

203-551-7

4-metil 2-pentanol/metil izobutil carbinol

P

60

-

100

-

 

365.

141-79-7

205-502-5

4 Metil-3-penten-2-onă/Oxid de mesitil

 

50

12

100

24

 

366.

108-10-1

203-550-1

4-metilpentan-2-onă

 

83

20

208

50

Directiva 2000/39

367.

872-50-4

212-828-1

n-metil-2-pirolidonă

P

40

10

80

20

R1B

Directiva 2009/161

368.

107-87-9

203-528-1

Metil propil cetonă/2-pentanonă

 

250

71

300

85

 

369.

98-83-9

202-705-0

a-metilstiren/2-fenilpropenă

 

246

50

492

100

Directiva 2000/39

370.

100-80-1

202-889-2

3-Metil stiren

 

250

51

350

72

 

371.

23564-05-8

245-740-7

Metil tiofanat

 

-

-

10

-

M2

372.

75-79-6

200-902-6

Metil triclorsilan

 

1

-

3

-

 

373.

124-70-9

204-710-3

Metil vinil diclorsilan

 

3

-

5

-

 

374.

2554-06-5

219-863-1

4-Metil-4-vinil siloxan

P

30

-

50

-

 

375.

72-43-5

200-779-9

Metoxiclor [1,1,1-triclor-2,2 di (p-metoxi-fenil) etan]

P

10

-

15

-

 

376.

111-77-3

203-906-6

2-(2-metoxietoxi)-etanol

P

50,1

10

-

-

R2

Directiva 2006/15

377.

34590-94-8

252-104-2

(2-metoximetiletoxi)-propanol/Dipropilenglicol monometileter/eter metilic al dipropilen glicolului

P

308

50

  

Directiva 2000/39

378.

107-98-2

203-539-1

1-Metoxi-2-propanol/1-metoxipropan-2-ol

P

375

100

568

150

Directiva 2000/39

379.

21087-64-9

244-209-7

Metribuzin/4-amino-4,5-dihidro-6-(1,1-dimetiletil)-3-metiltio-1,2,4-triazin-5-onă

 

1

-

2

-

 

380.

7786-34-7

232-095-1

Mevinfos/2-metoxicarbonil-1-metil vinil dimetil fosfat/Fosdrin

 

0,05

-

0,15

-

 

381.

-

-

Molibden (compuşi insolubili)

 

5

-

10

-

 

382.

-

-

Molibden (compuşi solubili)

 

2

-

5

-

 

383.

2212-67-1

218-661-0

Molinat/S-etil perhidroazepina-1-carbotioat

 

-

-

0,5

-

C2; R2

384.

10102-43-9

233-271-0

Monoxid de azot

 

30

24

-

-

Directiva 91/322

385.

630-08-0

211-128-3

Monoxid de carbon

 

20

17,5

30

26

R1A

386.

74-89-5

200-820-0

Mono-metilamină

 

10

8

15

12

 

387.

110-91-8

203-815-1

Morfolină

 

36

10

72

20

Directiva 2006/15

388.

8030-30-6

232-443-2

Nafta/Gudron de huilă

P

100

-

200

-

C1B; M1B

389.

91-20-3

202-049-5

Naftalină

 

50

10

-

-

C2

Directiva 91/322

390.

91-59-8

202-080-4

2-Naftilamină

P

-

-

-

-

Fp; C1A

391.

135-88-6

205-223-9

N-2-naftilanilină/N-fenil-2-naftilamină

 

-

-

-

-

Fp; C2

392.

135-64-8

205-208-7

Naftol AS-SW/3-hidroxi-N-2-naftil-2-naftamidă

 

500

-

1000

-

 

393.

90-15-3

201-969-4

1-Naftol

P

10

-

15

-

 

394.

463-82-1

207-343-7

Neopentan

 

3000

1000

  

Directiva 2006/15

395.

-

-

Nichel şi compuşi exprimaţi în Ni

 

0,1

-

0,5

-

C2

396.

13463-39-3

236-669-2

Nichel tetracarbonil

 

0,05

-

0,1

-

C2; R1B

397.

54-11-5

200-193-3

Nicotină/3-(N-metil-2-pirolidinil) piridină

P

0,5

-

-

-

Directiva 2006/15

398.

1712-64-7

216-983-6

Nitrat de izopropil

 

20

5

25

7

 

399.

627-13-4

210-985-0

Nitrat de n-propil

 

75

17,5

100

23

 

400.

100-01-6

202-810-1

p-Nitroanilină

P

3

0,5

5

0,9

 

401.

100-17-4

202-825-3

p-Nitroanisol

 

5

-

10

-

 

402.

98-95-3

202-716-0

Nitrobenzen

P

1

0,2

-

-

C2; R2

Directiva 2006/15

403.

627-05-4

210-980-3

1-Nitrobutan

 

50

-

75

-

 

404.

92-93-3

202-204-7

4-Nitrodifenil

P

-

-

-

-

Fp; C1B

405.

79-24-3

201-188-9

Nitroetan

 

100

32

150

49

 

406.

100-12-9

202-821-1

4-nitroetilbenzen

P

15

2

20

3

 

407.

55-63-0

200-240-8

Nitroglicerină

P

0,05

0,005

2

0,22

 

408.

75-52-5

200-876-6

Nitrometan

 

100

40

150

60

 

409.

86-57-7

201-684-5

1-Nitronaftalină

 

20

3

30

4

 

410.

79-46-9

201-209-1

2-Nitropropan

 

-

-

30

8

C1B

411.

88-72-2

201-853-3

2-Nitrotoluen

P

10

1,8

30

5,3

C1B; M1B; R2

412.

99-08-1

202-728-6

3-Nitrotoluen

P

10

1,8

30

5,3

 

413.

99-99-0

202-808-0

4-Nitrotoluen

P

10

1,8

30

5,3

 

414.

62-75-9

200-549-8

N-Nitrozodimetilamină

P

-

-

-

-

Fp; C1B

415.

143-08-8

205-583-7

1-nonanol/Alcool nonilic

 

150

25

250

42

 

416.

111-65-9

203-892-1

Octan

 

1500

322

2000

429

 

417.

127-90-2

204-870-4

Octaclor dipropil eter

 

10

-

15

-

 

418.

152-16-9

205-801-0

Octametilpirofosforamidă/Schradan

P

0,3

-

0,6

-

 

419.

111-87-5

203-917-6

1-octanol/Alcool octilic

P

150

28

250

47

 

420.

111-13-7

203-837-1

2-Octanonă/Metil hexil cetonă

 

100

19

200

38

 

421.

2809-67-8

-

2-octină

 

500

-

700

-

 

422.

111-46-6

203-872-2

2,2' oxibisetanol/Dietilenglicol

 

500

115

800

184

 

423.

2238-07-5

218-802-6

2,2'-[oxibis (metilen)]-bis oxiran/Diglicidil eter

 

0,5

0,1

2

0,4

 

424.

47110-30-5

-

Oxichinolat de cupru

 

5

-

9

-

 

425.

1344-28-1

215-691-6

Oxid de aluminiu

 

2

-

5

-

(Aerosoli)

426.

1303-86-2

215-125-8

Oxid boric

 

10

-

15

-

R1B

427.

1306-19-0

215-146-2

Oxid de cadmiu

 

0,05

-

0,1

-

(Fumuri)

C1B; M2; R2

428.

1305-78-8

215-139-9

Oxid de calciu

 

2

-

5

-

 

429.

1307-96-6

215-154-6

Oxid de cobalt (II)

 

0,05

-

0,1

-

 

430.

1333-82-0

215-607-8

Oxid de crom (VI)

 

0,05

-

-

-

C1A; M1B; R2

431.

60-29-7

200-467-2

Oxid de dietil/Dietil eter/eter etilic

 

308

100

616

200

Directiva 2000/39

432.

55720-99-5

-

Oxid de difenilclorat/Hexacloro difenil eter

P

0,5

-

1,5

-

 

433.

75-21-8

200-849-9

Oxid de etilenă

 

1,8

1

-

-

C1B; M1B

434.

1309-37-1

215-168-2

Oxid feric

 

5

-

10

-

(Fumuri, pulberi)

435.

20619-16-3

243-922-0

Oxid de germaniu

 

2

-

5

-

 

436.

1309-48-4

215-171-9

Oxid de magneziu

 

5

-

15

-

(Fumuri)

437.

1003-73-2

213-714-4

N-Oxid 3-metil piridină

 

2

-

3

-

 

438.

75-56-9

200-879-2

Oxid de propilenă

 

50

21

-

-

C1B; M1B

439.

1314-61-0

215-238-2

Oxid de tantal

 

5

-

10

-

 

440.

1314-13-2

215-222-5

Oxid de zinc

 

5

-

10

-

(Fumuri)

441.

-

-

Oxizi de azot (exprimaţi în NO2)

 

5

3

8

4

 

442.

10028-15-6

233-069-2

Ozon

 

0,1

0,05

0,2

0,1

 

443.

8002-74-2

232-315-6

Parafină

 

2

-

6

-

(Fumuri)

444.

56-38-2

200-271-7

Parathion (ISO)/O, O-dietil O-4-nitrofenil fosforotioat

P

0,05

-

0,15

-

 

445.

298-00-0

206-050-1

Parathion-metil (ISO)/O, O-dimetil O-4-nitrofenil fosfortioat/Tiofosfat de di-O-metil şi O-p-nitrofenil/Metil-parathion

P

0,1

-

0,3

-

 

446.

19624-22-7

243-194-4

Pentaboran

 

0,05

0,02

0,15

0,06

 

447.

76-01-7

200-925-1

Pentacloretan

 

40

-

60

-

C2

448.

87-86-5

201-778-6

Pentaclorfenol

P

0,5

0,04

1

0,09

C2

449.

117-97-5

204-224-1

Pentaclortiofenat de zinc

 

5

-

10

-

 

450.

10026-13-8

233-060-3

Pentaclorura de fosfor

 

1

-

-

-

Directiva 2006/15

451.

5714-22-7

227-204-4

Pentafluorura de sulf

 

0,1

-

0,3

-

 

452.

109-66-0

203-692-4

Pentan

 

3000

1000

-

-

Directiva 2006/15

453.

71-41-0

200-752-1

1-Pentanol

 

100

-

200

-

 

454.

1314-56-3

215-236-1

Pentaoxid de difosfor

 

1

-

-

-

Directiva 2006/15

455.

1314-80-3

215-242-4

Pentasulfura de difosfor

 

1

-

-

-

Directiva 2006/15

456.

1314-62-1

215-239-8

Pentoxid de vanadiu

 

0,05

-

0,1

-

(Fumuri)

M2; R2

457.

1314-62-1

215-239-8

Pentoxid de vanadiu

 

0,1

-

-

-

(Pulberi de V2O5)

M2; R2

458.

594-42-3

209-840-4

Perclorometil mercaptan

 

0,5

-

1,5

-

 

459.

8003-34-7

232-319-8

Piretru

 

1

-

-

-

După eliminarea lactonelor sensibilizante

Directiva 2006/15

460.

110-86-1

203-809-9

Piridină

 

15

5

-

-

Directiva 91/322

461.

29232-93-7

249-528-5

Pirimifos-metil/Orafon

 

0,5

-

2

-

 

462.

110-85-0

203-808-3

Piperazină

 

0,1

-

0,3

-

R2

Directiva 2000/39

463.

7440-06-4

231-116-1

Platină

 

1

-

-

-

(Metalică)

Directiva 91/322

464.

-

-

Plumb anorganic şi compuşii săi (exprimaţi în Pb)

 

0,15

-

-

-

Directiva 98/24

465.

8050-81-5

-

Polidimetilsiloxan

 

60

-

80

-

 

466.

74-98-6

200-827-9

Propan

 

1400

778

1800

1000

 

467.

107-10-8

203-462-3

N-propilamina/Monopropilamină

 

0,5

0,2

0,8

0,3

 

468.

3126-95-2

221-509-6

N-Propil glicidil eter

 

100

-

200

-

 

469.

57-57-8

200-340-1

1,3-Propiolactonă

 

1,5

-

-

-

C1B

470.

107-12-0

203-464-4

Propionitril/Cianura de etil

 

0,1

0,04

0,3

0,13

 

471.

108-46-3

203-585-2

Rezorcinol/1,3-benzendiol

P

45

10

-

-

Directiva 2006/15

472.

70281-37-7

-

Rodamina de tetrametil

 

70

-

-

-

 

473.

-

-

Seleniu şi compuşi (exprimaţi în Se)

 

0,1

-

0,2

-

 

474.

78-10-4

201-083-8

Silicat de etil

 

100

-

200

-

 

475.

-

-

Staniu (compuşi anorganici exprimaţi în Sn)

 

2

-

-

-

Directiva 91/322

476.

-

-

Staniu (compuşi organici)

 

0,05

-

0,15

  

477.

100-42-5

202-851-5

Stiren

 

50

12

150

35

 

478.

7704-34-9

231-722-6

Sulf

 

-

-

15

-

(Pulberi)

479.

7773-06-0

231-871-7

Sulfamat de amoniu

 

10

-

15

-

 

480.

3689-24-5

222-995-2

Sulfotep/O, O, O, O tetra etil-ditio-pirofosfat

P

0,1

-

-

-

Directiva 2000/39

481.

75-15-0

200-843-6

Sulfura de carbon

P

15

5

-

-

R2

Directiva 2009/161

482.

93-76-5

202-273-3

2,4,5T/Acid 2,4,5 triclorfenoxi acetic

 

5

-

10

-

 

483.

7440-25-7

231-135-5

Tantal

 

5

-

10

-

 

484.

13494-80-9

236-813-4

Telur

 

0,05

-

0,15

-

 

485.

107-49-3

203-495-3

TEPP/Tetraetil-pirofosfat

P

0,05

-

0,1

-

 

486.

33693-04-8

251-637-8

Terbumeton

 

0,5

-

1

-

 

487.

8006-64-2

232-350-7

Terebentină

P

400

-

500

-

 

488.

1634-04-4

216-653-1

Terţ-butil metil eter/2-metoxi-2-metilpropan

 

183,5

50

367

100

Directiva 2009/161

489.

98-51-1

202-675-9

4-terţ Butil toluen

 

45

7,5

60

10

 

490.

79-27-6

201-191-5

1,1,2,2 Tetrabrometan/Tetra bromura de acetilenă

 

10

-

15

-

 

491.

76-11-9

200-934-0

1,1,1,2 Tetraclor-2,2-difluor etan

 

3000

303

4000

404

 

492.

76-12-0

200-935-6

1,1,2,2 Tetraclor-1,2-difluor etan

 

3000

303

4000

404

 

493.

79-34-5

201-197-8

1,1,2,2 Tetracloretan

P

20

3

30

4

 

494.

630-20-6

211-135-1

1,1,1,2 Tetracloretan

P

20

3

30

4

 

495.

127-18-4

204-825-9

Tetracloroetilenă

 

50

7

100

14

 

496.

56-23-5

200-262-8

Tetraclorura de carbon

P

30

5

50

8

C2

497.

7550-45-0

231-441-9

Tetraclorura de titan

 

1

-

3

-

 

498.

78-00-2

201-075-4

Tetraetil de plumb

P

0,01

-

0,03

-

 

499.

109-99-9

203-726-8

Tetrahidrofuran

P

150

50

300

100

C2

Directiva 2000/39

500.

119-64-2

204-340-2

1,2,3,4 Tetrahidronaftalină/Tetralină

 

100

-

200

-

 

501.

509-14-8

208-094-7

Tetranitrometan

 

3

0,4

6

0,8

 

502.

479-45-8

207-531-9

Tetril/N-metil-N-2,4,6 tetranitro anilina

P

1

-

1,5

-

 

503.

20816-12-0

244-058-7

Tetraoxid de osmiu

 

0,001

-

0,003

-

 

504.

-

-

Thaliu (compuşi solubili exprimaţi în Tl)

P

-

-

0,05

-

 

505.

137-26-8

205-286-2

Thiram/Disulfura de tetrametil tiuram

 

2

-

5

-

 

506.

7440-29-1

231-139-7

Thoriu

 

0,02

-

0,05

-

 

507.

7440-32-6

231-142-3

Titan

 

10

-

15

-

 

508.

108-88-3

203-625-9

Toluen

P

192

50

384

100

R2

Directiva 2006/15

509.

-

-

Toluendiamină (amestec de izomeri)

 

5

1

10

2

 

510.

584-84-9

209-544-5

Toluen-2,4-diizocianat/2-metil-m-fenilen diizocianat

 

0,07

0,009

0,15

0,02

C2

511.

119-93-7

204-358-0

4,4'-bi-o-toluidină/o-tolidină

P

-

-

-

-

Fp; C1B

512.

95-53-4

202-429-0

o-Toluidină/2-aminotoluen

P

3

-

5

-

C1B

513.

106-49-0

203-403-1

p-Toluidină/4-aminotoluen

P

3

-

5

-

C2

514.

8001-35-2

232-283-3

Toxafen

P

0,3

-

0,5

-

C2

515.

43121-43-3

256-103-8

Triadimefon/1-(4-clorofenoxi)-3,3-dimetil-1-(1,2,4-triazol-1-il) butanona

 

3

-

5

-

 

516.

102-70-5

203-048-2

Trialilamină

P

1

-

4

-

 

517.

102-82-9

203-058-7

Tributilamină

 

-

-

20

-

 

518.

126-73-8

204-800-2

Tributilfosfat

 

2

-

5

-

C2

519.

75-87-6

200-911-5

Tricloroacetaldehida/cloral

 

2

-

3

-

 

520.

120-82-1

204-428-0

1,2,4-triclorbenzen

P

15,1

2

37,8

5

Directiva 2000/39

521.

71-55-6

200-756-3

1,1,1-tricloretan/Metil cloroform

 

555

100

1110

200

Directiva 2000/39

522.

52-68-6

200-149-3

Triclorfon/Dimetil 2,2,2-tricloro-1-hidroxietilfosfonat

 

1

-

2

-

 

523.

79-01-6

201-167-4

Tricloretilenă

P

100

18,5

150

28

C1B; M2

524.

25267-55-4

-

2,4,5 Triclorfenolat de cupru

 

0,5

-

1.5

-

 

525.

75-69-4

200-892-3

Tricolorfluormetan/Freon 11

 

4000

625

5000

781

 

526.

76-06-2

200-930-9

Tricloronitrometan/Cloropicrină

 

0,5

0,07

0,7

0,1

 

527.

108-77-0

203-614-9

2,4,6 tricloro-1,3,5 triazina/clorura de cianuril

 

-

-

1

0,1

 

528.

25735-29-9

247-216-3

Triclorpropan

P

100

16,5

150

25

 

529.

98-07-7

202-634-5

a,a,a-triclortoluen/Triclorometil benzen/Triclorură de benzil/Fenilcloroform

 

2

0,3

5

0,7

C1B

530.

76-13-1

200-936-1

1,1,2 Triclor-1,2,2 trifluor etan/Freon113

 

5000

-

7000

-

 

531.

7719-12-2

231-749-3

Triclorura de fosfor

 

2

-

5

-

 

532.

10025-87-3

233-046-7

Triclorura de fosforil/Oxiclorura de fosfor

 

1

0,15

5

0,8

 

533.

3982-91-0

223-622-6

Triclorura de tiofosforil/Clorura de tiofosforil/Tiotriclorura de fosfor

 

2

-

5

-

 

534.

1330-78-5

215-548-8

o-Tricrezilfosfat

P

0,1

-

2

-

 

535.

121-44-8

204-469-4

Trietilamină

P

8,4

2

12,6

3

Directiva 2000/39

536.

5224-23-7

-

Trietil de plumb

P

0,01

-

0,03

-

 

537.

112-27-6

203-953-2

Trietilenglicol/[2,2'-(etilendioxi) dietanol]

 

700

114

1000

163

 

538.

112-24-3

203-950-6

Trietilentetramină/3,6-diazaoctantilendiamină

 

10

1,7

20

3.3

 

539.

115-86-6

204-112-2

Trifenilfosfat

 

2

-

4

-

 

540.

75-63-8

200-887-6

Trifluoro-mono-brom metan

 

5000

-

7000

-

 

541.

7783-54-2

232-007-1

Trifluorura de azot

 

20

-

30

-

 

542.

7637-07-2

231-569-5

Trifluorura de bor

 

-

-

3

-

 

543.

7790-91-2

232-230-4

Trifluorura de clor

 

-

-

0,4

-

 

544.

75-50-3

200-875-0

Trimetilamină

 

1

-

2

-

 

545.

526-73-8

208-394-8

1,2,3-trimetilbenzen

 

100

20

-

-

Directiva 2000/39

546.

95-63-6

202-436-9

1,2,4-trimetilbenzen

 

100

20

-

-

Directiva 2000/39

547.

75-77-4

200-900-5

Trimetilclorsilan

 

3

-

10

-

 

548.

121-82-4

204-500-1

Trimetilen-trinitramină/Hexogen

P

2

-

6

-

 

549.

118-96-7

204-289-6

2,4,6 Trinitrotoluen/TNT

 

0,5

-

1

-

 

550.

102-69-2

203-047-7

Tripropilamină

 

3

0,5

4

0,7

 

551.

7440-33-7

231-143-9

Tungsten

 

2

-

6

-

 

552.

63148-62-9

-

Ulei polidimetil-siloxanic

P

200

-

300

-

 

553.

-

-

Uleiuri minerale

 

5

-

10

-

 

554.

25013-15-4

246-562-2

Vinil toluen

 

300

-

400

-

 

555.

81-81-2

201-377-6

Warfarină

P

0,1

-

0,3

-

R1A

556.

1330-20-7

215-535-7

Xilen, izomer mixt, pur

P

221

50

442

100

Directiva 2000/39

557.

108-38-3

203-576-3

m-xilen

P

221

50

442

100

Directiva 2000/39

558.

95-47-6

202-422-2

o-xilen

P

221

50

442

100

Directiva 2000/39

559.

106-42-3

203-396-5

p-xilen

P

221

50

442

100

Directiva 2000/39

560.

576-26-1

209-400-1

2,6 Xilenol

 

15

-

20

-

 

561.

1300-73-8

215-091-4

Xilidină

P

1

-

2

-

 

562.

12122-67-7

235-180-1

Zineb/Etilen-bis-ditiocarbamat de zinc

 

0,5

-

1

-

 

563.

-

-

Zirconiu şi compuşi (exprimaţi în Zr)

 

5

-

10

-

 
(1)CAS: număr de înregistrare al Chemical Abstracts Service.
(2)EC (EINECS): număr de înregistrare din: Inventarul european al substanţelor (chimice) existente introduse pe piaţă/Catalogul european al substanţelor comercializate (European INventory of Existing Chemical Substances).
(3)Menţiunea "P" care însoţeşte valoarea-limită de expunere profesională indică posibilitatea unei penetrări cutanate importante.
(4)Măsurate sau calculate în raport cu o perioadă de referinţă de opt ore ca medie ponderată în timp (MPT).
(5)Nivel de expunere pe termen scurt. Valoare-limită peste care nu trebuie să existe o expunere şi care se raportează la o perioadă de cincisprezece minute, cu excepţia cazului în care se prevede altfel.
(6)mg/m3: miligrame pe metru cub de aer la 20 °C şi 101,3 kPa ("760 mm coloană de mercur").
(7)ppm: părţi per milion, volume de contaminant la 106 volume de aer (ml/m3).
(8)Notaţiile din această coloană au următorul înţeles:
C1A, C1B - poate provoca apariţia cancerului;
C2 - susceptibil de a provoca apariţia cancerului;
M1B - poate provoca anomalii genetice;
M2 - susceptibil de a provoca anomalii genetice;
R1A, R1B - poate dăuna fătului; poate dăuna fertilităţii;
R2 - susceptibil de a dăuna fertilităţii [conform Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 - anexa VI];
Fp - Foarte periculos. Concentraţia (prezenţa în mediul de muncă) acestor agenţi chimici trebuie să fie, practic, 0.
Directiva XXXX: Directiva europeană în care a fost stabilită respectiva valoare-limită orientativă, la nivel european. Numărul directivei poate fi însoţit şi de denumirea în limba română a agentului chimic respectiv, sub care îl regăsim în acea directivă.
(9)Pentru acid sulfuric: Atunci când se alege o metodă adecvată de monitorizare a expunerii, trebuie să se ţină cont de limitările şi interferenţele potenţiale care pot apărea în prezenţa altor compuşi ai sulfului.
(10)Pentru acid sulfuric: Particulele lichide pulverizate se definesc ca fracţiunea toracică.
(11)Pentru benzen, la notaţia "Piele": Este posibil ca la inhalarea reglementată să se adauge o absorbţie cutanată.
(12)Pentru mercur: în timpul monitorizării expunerii pentru mercur şi compuşii săi anorganici bivalenţi trebuie să se ţină cont de tehnicile relevante de monitorizare biologică care completează valorile-limită de expunere la mediul profesional.
NOTĂ:
Semnul "/" separă denumirile alternative ale aceluiaşi agent chimic.
ANEXA nr. 2: Valori-limită pentru pulberi
(- Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006)

Nr. crt.

Nr. CAS

Denumire

Valoare-limită

(la 8 ore)

Menţiuni

1.

-

Azbest (amestec de fibre)

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.875/2005

-

2.

 

Bumbac, in, cânepă

1 mg/m3

fracţie inhalabilă

3.

332-58-7

Caolin (fără fibre de azbest şi fără cuarţ >= 1%)

2 mg/m3

fracţie respirabilă

4.

409-21-2

Carbură de siliciu (carborund)

10 mg/m3

fracţie inhalabilă

5.

-

Cărbune, cocs, grafit (cuarţ <= 5%)

2 mg/m3

fracţie respirabilă

6.

9004-34-6

Celuloză

10 mg/m3

fracţie inhalabilă

7.

-

Cereale

4 mg/m3

fracţie inhalabilă

8.

-

Ciment Portland

10 mg/m3

fracţie inhalabilă

9.

14464-46-1

Cristobalit

0,05 mg/m3

fracţie respirabilă

10.

14808-60-7

Cuarţ

0,1 mg/m3

fracţie respirabilă

11.

-

Făină de grâu

0,5 mg/m3

fracţie inhalabilă

12.

-

Fibre de p-amidă

1 fibră/cm3

fracţie respirabilă

13.

-

Fibre de sticlă

1 fibră/cm3

fracţie respirabilă

14.

-

Ipsos, gips (cuarţ <= 1%)

10 mg/m3

fracţie inhalabilă

15.

-

Lână de furnal

1 fibră/cm3

fracţie respirabilă

16.

-

Lână de rocă

1 fibră/cm3

fracţie respirabilă

17.

-

Lână de sticlă

1 fibră/cm3

fracţie respirabilă

18.

-

Lemn de cedru

0,5 mg/m3

fracţie inhalabilă

19.

-

Lemn de esenţă moale

5 mg/m3

fracţie inhalabilă

20.

-

Lemn de esenţă tare

5 mg/m3(1)

fracţie inhalabilă(1)

Directiva 2004/37/CE(2)

21.

-

Marmură, cretă (carbonat de calciu) (cuarţ <= 1%)

10 mg/m3

fracţie inhalabilă

22.

12001-26-2

Mică (fără fibre de azbest şi fără cuarţ >= 1%)

3 mg/m3

fracţie respirabilă

23.

-

Pulberi fără efect specific

10 mg/m3

fracţie inhalabilă

5 mg/m3

fracţie respirabilă

24.

557-05-1

Stearat de zinc

10 mg/m3

fracţie inhalabilă

25.

14807-96-6

Talc (fără fibre de azbest şi fără cuarţ > 1%)

2 mg/m3

fracţie respirabilă

26.

15468-32-3

Tridimit

0,05 mg/m3

fracţie respirabilă

27.

-

Tutun

10 mg/m3

fracţie inhalabilă

(1)Dacă pulberile de lemn de esenţă tare sunt amestecate cu alte pulberi de lemn, valoarea-limită se aplică tuturor pulberilor de lemn prezente în amestec.
(2)Numărul directivei europene în care a fost stabilită respectiva valoare-limită maximă, la nivel european.
NOTĂ:
- fibre/cm3: se referă la fibrele respirabile care au diametrul < 3 (micrometri) şi lungimea fibrelor > 5 (micrometri), iar raportul lungime/diametru >= 3/1;
- mg/m3: miligrame pe metru cub de aer la 20°C şi 101,3 kPa (760 mm coloană de mercur).
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 374 din data de 28 mai 2015