ORDIN nr. 2447 din 4 august 2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale
Având în vedere prevederile art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. I
Anexele nr. 1-7 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 590 din 25 august 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-7.
Art. II
Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

ANEXA nr. 1:
(- Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.438/2009)
(1)_
ANTET1)
Dosar de executare nr. ..../....
Nr. .......... din ..........

Către2) ........................

Cod de identificare fiscală ....................

Str. .............. nr. ..............., bl. ........., sc. ................., et. ............., ap. ............, sectorul ..., localitatea ................, judeţul .................

Cod poştal .......................

- TITLU EXECUTORIU3)

Natura obligaţiei fiscale4)

Documentul prin care s-a evidenţiat suma de plată5)

Termenul legal de plată sau perioada pentru care au fost calculate majorări de întârziere/dobânzi şi penalităţi de întârziere

Cuantumul sumei datorate (lei)

    
    
    

TOTAL:

   
Întrucât a expirat scadenţa/termenul de plată a/al obligaţiilor fiscale înscrise în document, prin care s-a stabilit ori s-a individualizat suma de plată, a fost emis prezentul înscris care constituie titlu executoriu în temeiul art. 141 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Conducătorul organului de executare,
..................
(numele şi prenumele)
Document editat prin sistemul informatic, valabil fără semnătură şi ştampilă, conform prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.107/2012 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative şi procedurale.
Număr de operator de date cu caracter personal - 759
___
1) Se va trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modalului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.
2) Numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
3) În titlul executoriu se înscriu toate creanţele fiscale neachitate la scadenţă, precum şi accesoriile aferente acestora, stabilite în condiţiile legii.
4) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie, amendă sau altă sumă ori a creanţei fiscale accesorii ori a altor sume, după caz, gestionate şi administrate de Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile sale teritoriale.
5) Se vor menţiona: denumirea documentului, numărul şi data.

COD DE BARE

(2)Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului "Titlu executoriu"
1.Denumire: TITLU EXECUTORIU
2.Format: A4/t1
3.Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
4.Se utilizează: în baza art. 141 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5.Se întocmeşte:
- de organul de executare, în format electronic pentru tipărire, transmitere şi arhivare;
- de Unitatea de imprimare rapidă, într-un exemplar, în format hârtie.
6.Circulă:
- 1 exemplar la Unitatea de imprimare rapidă, în format electronic;
- 1 exemplar la debitor, în format hârtie.
7.Se arhivează: în format electronic la Unitatea de imprimare rapidă.
ANEXA nr. 2:
(- Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.438/2009)
(1)_
ANTET1)
Dosar de executare nr. ...../.....
Nr. ............. din ................

COD DE BARE

Către2) ........................

Cod de identificare fiscală .......................

Str. ........... nr. ........, bl. ........., sc. ........, et. ........, ap. ......., sectorul ..., localitatea ................., judeţul .................

Cod poştal ..................

SOMAŢIE
În baza art. 145 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă înştiinţăm că figuraţi în evidenţa fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de ......... anexat/anexate.

Natura obligaţiei fiscale3)

Titlul executoriu nr./data 4)

Cuantumul sumei datorate
(lei)

Nr. contului în care urmează a se vira suma reţinută

    
    

TOTAL:

   
Daca, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somaţii, nu veţi achita sumele menţionate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veţi face dovada stingerii acestora, în baza prevederilor art. 145 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se va proceda la continuarea măsurilor de executare silită.
Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor menţionate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somaţii prin poştă, vor fi suportate de către dumneavoastră.
Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Conducătorul organului de executare,
.........................
(numele şi prenumele)
Document editat prin sistemul informatic, valabil fără semnătură şi ştampilă, conform prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.107/2012 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative şi procedurale.
Număr de operator de date cu caracter personal - 759
___
1) Se va trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modalului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.
2) Numele, prenumele/Denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a debitorului.
3) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie, amendă sau altă sumă ori a creanţei fiscale accesorii ori a altor sume, după caz, gestionate şi administrate de Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile sale teritoriale.
4) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.

COD DE BARE

(2)Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului "Somaţie".
1.Denumire: Somaţie
2.Format: A4/t1
3.Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
4.Se utilizează: în baza art. 145 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5.Se întocmeşte:
- de organul de executare, în format electronic pentru tipărire, transmitere şi arhivare;
- de Unitatea de imprimare rapidă, într-un exemplar, în format hârtie.
6.Circulă:
- 1 exemplar la Unitatea de imprimare rapidă, în format electronic;
- 1 exemplar la debitor, în format hârtie.
7.Se arhivează: în format electronic la Unitatea de imprimare rapidă.
ANEXA nr. 3:
(- Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.438/2009)
(1)_
ANTET1)
Dosar fiscal nr. .................
Nr. .......... din ...................

COD DE BARE

Către2) ........................

Cod de identificare fiscală .......................

Str. ........... nr. ........, bl. ........., sc. ........, et. ........, ap. ......., sectorul ........, localitatea ................., judeţul .................

Cod poştal ..................

DECIZIE referitoare la obligaţiile de plată accesorii
În temeiul art. 88 lit. c) şi art. 119 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri ale bugetului general consolidat, s-au calculat următoarele obligaţii fiscale accesorii:

Cod 3)

Natura obligaţiei fiscale4)

Obligaţii fiscale accesorii5))

   
   
   

TOTAL:

 
În conformitate cu prevederile art. 110 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu de creanţă.
Vă invităm ca, în termenul prevăzut la art. 111 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să achitaţi sau să faceţi dovada plăţii sumelor menţionate în prezenta decizie.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate formula contestaţie la organul fiscal emitent al actului administrativ atacat în conformitate cu prevederile art. 205 şi 206 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 207 al aceluiaşi act normativ.
Detaliile referitoare la modul de calcul al sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente obligaţiilor fiscale se află în anexă.
Conducătorul unităţii fiscale,
...................
(numele şi prenumele)
Document editat prin sistemul informatic, valabil fără semnătură şi ştampilă, conform prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.107/2012 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative şi procedurale.
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759
___
1) Se va trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modalului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.
2) Numele, prenumele/Denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, alte date de identificare a debitorului.
3) Se va menţiona codul existent în nomenclatorul aplicaţiilor informatica din care se emit, publicat pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
4) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie, amendă sau alte sume datorate bugetului general consolidat.
5) Dobânzile şi penalităţile de întârziere se vor calcula conform prevederilor art. 120, respectiv art. 1201 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

COD DE BARE

(2)Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare ale formularului "Decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii"
1.Denumire: Decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii
2.Format: A4/t1
3.Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
4.Se utilizează: în baza art. 88 lit. c) şi art. 119 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5.Se întocmeşte:
- de compartimentul de evidenţă pe plătitori, în format electronic pentru tipărire, transmitere şi arhivare;
- de Unitatea de imprimare rapidă, într-un exemplar, în format hârtie.
6.Circulă:
- 1 exemplar la Unitatea de imprimare rapidă, în format electronic;
- 1 exemplar la debitor, în format hârtie.
7.Se arhivează: în format electronic la Unitatea de imprimare rapidă.
ANEXA nr. 31: ANEXĂ
- ANEXĂ la Decizia nr. .................. din data de ..................

Cod1)

Documentul prin care s-a individualizat suma de plată2)

Categoria de sumă3)

Perioada

Suma debit

Zile/Luni

Cota4)

Suma accesoriu

        
        
        
        
        
        
        
        
        

TOTAL:

___
1) Se va menţiona codul existent în nomenclatorul aplicaţiei informatice din care se emite, publicat pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
2) Se vor menţiona: denumirea documentului care constituie titlu de creanţă şi prin care s-a individualizat creanţa principală, numărul şi data.
3) Se va menţiona categoria de sumă: majorări de întârziere/dobânzi şi penalităţi de întârziere.
4) Nivelul dobânzii şi cel al penalităţii de întârziere se stabilesc conform art. 120 alin. (7), respectiv art. 1201 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
ANEXA nr. 4:
(- Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 1.438/2009)
(1)_
ANTET1)
Dosar fiscal nr. ..................
Nr. ........... din .....................

COD DE BARE

Către2) .....................

Cod de identificare fiscală ..........................

Str. .............. nr. ........, bl. ......., sc. ......., et. ........, ap. ......., sectorul ........, localitatea ...................., judeţul ........................

Cod poştal .................................

ÎNŞTIINŢARE privind stingerea creanţelor fiscale
În conformitate cu prevederile art. 115 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă înştiinţăm că plăţile efectuate de dumneavoastră au stins creanţe fiscale, după cum urmează:

Informaţii referitoare la documentele de plată

Informaţii referitoare la stingerea sumelor

Document de plată Nr./data

Data plăţii

Suma achitată

Denumire obligaţii bugetare

Document de creanţă3)

Categorie sumă de plată4)

Termen de plată

Suma stinsă

        
        
        

TOTAL:

 

TOTAL:

În conformitate cu art. 205 şi 206 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentului act se poate formula contestaţie, care se depune la organul fiscal emitent în termenul prevăzut de art. 207 al aceluiaşi act normativ.
În vederea corelării evidenţei fiscale cu evidenţa contabilă, vă rugăm să efectuaţi corecţiile necesare. În speranţa că veţi da curs solicitării noastre, vă mulţumim.
Conducătorul unităţii fiscale,
....................
(numele şi prenumele)
Document editat prin sistemul informatic, valabil fără semnătură şi ştampilă, conform prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.107/2012 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative şi procedurale
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759
___
1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.
2) Numele, prenumele/Denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a debitorului.
3) Se va menţiona: denumirea documentului care constituie titlu de creanţă şi prin care s-a individualizat creanţa fiscală: DEC. - declaraţie, DEC IMP.- decizie de impunere, PVC. - proces-verbal de contravenţie, DEC. ACC. - decizie de calcul accesorii, numărul şi data.
4) Se va menţiona categoria de sumă: D - debit, M - majorare de întârziere/DO - dobândă, A - amendă, P - penalitate, MS - dobândă simplă, PI - penalitate de întârziere.

COD DE BARE

(2)Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare ale formularului "înştiinţare privind stingerea creanţelor fiscale"
1.Denumire: înştiinţare privind stingerea creanţelor fiscale
2.Format: A4/t1
3.Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
4.Se utilizează: în baza art. 115 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5.Se întocmeşte:
- de compartimentul de evidenţă pe plătitori, în format electronic pentru tipărire, transmitere şi arhivare;
- de Unitatea de imprimare rapidă, într-un exemplar, în format hârtie.
6.Circulă:
- 1 exemplar la Unitatea de imprimare rapidă, în format electronic;
- 1 exemplar la debitor, în format hârtie.
7.Se arhivează: în format electronic la Unitatea de imprimare rapidă.
ANEXA nr. 5:
(- Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 1.438/2009)
(1)_
ANTET1)
Nr. ............... din ................

COD DE BARE

Către2) ...............................

ADRESĂ de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti
În temeiul art. 149 alin. (11) şi (12) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se indisponibilizează de îndată, în măsura în care este necesar pentru stingerea obligaţiilor fiscale, sumele existente, precum şi cele viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi/sau valută deschise la unitatea dumneavoastră de către debitorul3) ......................., conform titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de .............. .
Sumele vor fi reţinute şi virate în conturile deschise la unitatea de trezorerie a statului ..................... după cum urmează:

Natura obligaţiei fiscale4)

Titlul executoriu nr./data5)

Cuantumul sumei datorate (lei)

Nr. contului în care urmează a se vira suma reţinută

    
    

TOTAL:

   
Poprirea se consideră înfiinţată din momentul primirii adresei de înfiinţare. În acest sens, aveţi obligaţia să înregistraţi atât ziua, cât şi ora primirii adresei de înfiinţare a popririi.
Din momentul indisponibilizării, respectiv de la data şi ora primirii prezentei, nu veţi proceda la decontarea documentelor de plată primite, respectiv la debitarea conturilor debitorului, şi nu veţi accepta alte plăţi din conturile acestuia6), până la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale, cu excepţia sumelor prevăzute la art. 149 alin. (12) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru stingerea obligaţiilor fiscale aferente bugetelor administrate de organul fiscal care a înfiinţat poprirea.
Despre aceste măsuri se va înştiinţa organul de executare.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Document editat prin sistemul informatic, valabil fără semnătură şi ştampilă, conform prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.107/2012 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative şi procedurale.
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Vă mulţumim pentru cooperare,
Conducătorul organului de executare,
..................
(numele şi prenumele)
__
1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modalului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.
2) Denumirea şi sediul băncii
3) Numele, prenumele/Denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, alte date de identificare a debitorului
4) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie, amendă sau altă sumă ori a creanţei fiscale accesorii ori alte sume, după caz, gestionate şi administrate de Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile sale teritoriale.
5) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
6) În situaţia în care sumele existente în conturile debitorului nu sunt la nivelul creanţei estimate/stabilite, după caz, terţul poprit nu va accepta alte plăţi din conturile debitorului.

COD DE BARE

(2)Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului "Adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti"
1.Denumire: Adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti
2.Format: A4/t1,
3.Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
4.Se utilizează: în baza art. 149 alin. (11) şi (12) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5.Se întocmeşte:
- de compartimentul cu atribuţii de executare silită, în format electronic pentru tipărire, transmitere şi arhivare;
- de Unitatea de imprimare rapidă, într-un exemplar, în format hârtie.
6.Circulă:
- 1 exemplar la Unitatea de imprimare rapidă, în format electronic;
- 1 exemplar la Unitatea bancara, în format hârtie.
7.Se arhivează: în format electronic la Unitatea de imprimare rapidă.
ANEXA nr. 6:
(- Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 1.438/2009)
(1)_
ANTET1)
Nr. ............... din ................

COD DE BARE

Către2) ...................

Cod de identificare fiscală ..................

Str. ................ nr. ........., bl. ......., sc. ..........., et. .........., ap. .........., sectorul ........., localitatea ........................, judeţul .......................

Cod poştal ...........................

ADRESĂ de înştiinţare privind înfiinţarea popririi asupra disponibilităţilor băneşti
În baza art. 149 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm că s-a luat măsura indisponibilizării sumelor existente, precum şi a celor provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi/sau în valută deschise la: ............................3).
Sumele vor fi reţinute şi virate în conturile deschise la unitatea de trezorerie a statului.

Natura obligaţiei fiscale4)

Titlul executoriu nr./data5)

Cuantumul sumei datorate
(lei)

   
   

TOTAL:

  
În temeiul art. 148 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care popririle înfiinţate de organul de executare generează imposibilitatea de a vă continua activitatea economică, cu consecinţe sociale deosebite, vă puteţi adresa creditorului fiscal care poate dispune, la cererea dumneavoastră şi ţinând seama de motivele invocate, fie suspendarea temporară totală, fie suspendarea temporară parţială a executării silite prin poprire.
Pentru aprobarea unei astfel de măsuri, veţi constitui o garanţie la nivelul sumei pentru care s-a început executarea silită.
Suspendarea se poate dispune pentru o perioadă de cel mult 6 luni de la data comunicării către bancă a suspendării popririi de către organul fiscal.
Conducătorul organului de executare,
.....................
(numele şi prenumele)
Document editat prin sistemul informatic, valabil fără semnătură şi ştampilă, conform prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.107/2012 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative şi procedurale.
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759
__
1) Se va trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modalului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.
2) Numele, prenumele/Denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a debitorului.
3) Denumirea şi sediul băncii.
4) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie, amendă sau altă sumă ori a creanţei fiscale accesorii ori alte sume, după caz, gestionate şi administrate de Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile sale teritoriale.
5) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.

COD DE BARE

(2)Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului "Adresă de înştiinţare privind înfiinţarea popririi asupra disponibilităţilor băneşti"
1.Denumire: Adresă de înştiinţare privind înfiinţarea popririi asupra disponibilităţilor băneşti
2.Format: A4/t1
3.Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
4.Se utilizează: în baza art. 149 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5.Se întocmeşte:
- de compartimentul cu atribuţii de executare silită, în format electronic pentru tipărire, transmitere şi arhivare;
- de Unitatea de imprimare rapidă, într-un exemplar, în format hârtie.
6.Circulă:
- 1 exemplar la Unitatea de imprimare rapidă, în format electronic;
- 1 exemplar la debitor, în format hârtie.
7.Se arhivează: în format electronic la Unitatea de imprimare rapidă.
ANEXA nr. 7:
(- Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 1.438/2009)
(1)_
ANTET1)
Nr. ............... din ................

COD DE BARE

Către2) .............................

DECIZIE de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti
În baza art. 148 alin. (5), (52) şi (53) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
se ridică măsurile de executare silită aplicate debitorului3) ........................ cu domiciliul fiscal în localitatea ........................, str. .......... nr. ........., cod de identificare fiscală4) ......................., întrucât au fost îndeplinite dispoziţiile art. 148 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la încetarea executării silite.
Având în vedere aceste motivaţii, urmează a se ridica măsurile de executare silită, respectiv, se va ridica poprirea înfiinţată prin adresa5) .................. nr. ....../............ asupra disponibilităţilor din conturile bancare ale debitorului deschise la băncile ..................
Conducătorul organului de executare,
..................
(numele şi prenumele)
Document editat prin sistemul informatic, valabil fără semnătură şi ştampilă, conform prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.107/2012 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative şi procedurale.
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759
___
1) Se va trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.
2) Se vor menţiona denumirea şi sediul băncii.
3) Se vor menţiona numele, prenumele/denumirea debitorului.
4) Se vor menţiona codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
5) Se vor menţiona numărul şi data popririi pentru care obligaţiile fiscale au fost stinse.

COD DE BARE

(2)Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului "Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti"
1.Denumire: Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti
2.Format: A4/t1
3.Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
4.Se utilizează: în baza art. 148 alin. (5), (52) şi (53) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5.Se întocmeşte:
- de compartimentul cu atribuţii de executare silită, în format electronic pentru tipărire, transmitere şi arhivare;
- de Unitatea de imprimare rapidă, într-un exemplar, în format hârtie.
6.Circulă:
- 1 exemplar la Unitatea de imprimare rapidă, în format electronic;
- 1 exemplar la debitor, în format hârtie;
- 1 exemplar fiecărei părţi căreia i-a fost comunicată indisponibilizarea veniturilor, în format hârtie.
7.Se arhivează: în format electronic la Unitatea de imprimare rapidă.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 616 din data de 21 august 2014