HOTĂRÂRE nr. 2 din 8 februarie 2016 privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2016
În baza prevederilor art. 11 lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Normele privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali, aprobate prin Hotărârea Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2007, cu modificările ulterioare,
Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 20 ianuarie 2016, hotărăşte:
Art. 1
Se aprobă Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2016, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Direcţia de învăţământ va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,

Ion-Toni Teau

ANEXA nr. 1: PROGRAMUL de pregătire profesională continuă aferent anului 2016
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
1.Camera Consultanţilor Fiscali elaborează Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2016, în conformitate cu prevederile Normelor privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali, aprobate prin Hotărârea Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2007, cu modificările ulterioare.
2.Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2016 se adresează tuturor membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali, respectiv: consultanţi fiscali activi, consultanţi fiscali asistenţi şi consultanţi fiscali inactivi.
3.Pregătirea profesională continuă este un drept şi, în acelaşi timp, o obligaţie a membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali, în ceea ce priveşte actualizarea cunoştinţelor şi formarea eficientă, cu garantarea calităţii serviciilor prestate către clienţi. Totodată, pregătirea profesională continuă este o exigenţă impusă prin Codul privind conduita etică şi profesională în domeniul consultanţei fiscale, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2007.
4.Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2016 se va desfăşura sub următoarele forme:
- cursuri de pregătire profesională la sală (teorie şi aplicaţii pe studii de caz);
- cursuri online.
5.Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2016 prevede pentru consultanţii fiscali activi şi pentru consultanţii fiscali asistenţi un număr de 30 de ore de pregătire profesională, iar pentru consultanţii fiscali inactivi un număr de 15 ore de pregătire profesională.
6.Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2016 nu este obligatoriu în anul în care membrii Camerei Consultanţilor Fiscali au susţinut examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent.
7.În situaţia în care consultanţii fiscali şi consultanţii fiscali asistenţi au efectuat ore de pregătire profesională în anul în care au susţinut examenul pentru atribuirea acestor calităţi, aceste ore se vor include în numărul de ore de pregătire profesională aferente anului următor.
8.Fiecare participare a membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali la cursuri, conferinţe şi colocvii interne şi internaţionale, pe teme fiscale sau pe probleme legate de profesia de consultant fiscal - organizate în afara Programului de pregătire profesională continuă - va fi echivalată cu 5 ore de pregătire profesională, care vor fi incluse în limita orelor de pregătire prevăzute pentru anul 2016. În aceste cazuri participarea va fi justificată pe baza unui document care să ateste acest fapt, eliberat de organizatori.
9.Pentru consultanţii fiscali care au şi calitatea de lectori în cadrul Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2016, orele de curs efectuate se vor recunoaşte ca ore de pregătire profesională, care vor fi incluse în limita orelor de pregătire prevăzute pentru anul 2016.
10.Consultanţii fiscali şi consultanţii fiscali asistenţi care publică articole în revista Camerei Consultanţilor Fiscali pot solicita, pentru fiecare articol publicat, recunoaşterea a 5 ore de pregătire profesională, în limita orelor de pregătire profesională prevăzute pentru anul 2016.
11.Consultanţii fiscali şi consultanţii fiscali asistenţi care au absolvit într-un an calendaristic cursuri organizate de Ministerul Finanţelor Publice, de asociaţiile profesionale sau societăţile de profil din ţară, în baza acordurilor încheiate de Camera Consultanţilor Fiscali cu acestea, pot solicita includerea numărului de ore efectuate, în limita orelor de pregătire profesională prevăzute pentru anul 2016.
CAPITOLUL II: Organizarea şi desfăşurarea Programului de pregătire profesională continuă în sălile de curs, aferent anului 2016
1.Programul de pregătire profesională continuă în sălile de curs este structurat pe module de pregătire, aşa cum rezultă din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul program.
2.Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor în cadrul Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2016 se realizează în 7 centre zonale, respectiv: Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi şi Timişoara.
3.Fiecare acţiune organizată cuprinde mai multe module, care totalizează 15 ore de pregătire profesională. Calendarul acţiunilor de pregătire profesională continuă aferent anului 2016 sub formă de cursuri la sală este prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul program.
4.Înscrierea membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali la una dintre acţiunile cuprinse în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2016 se face direct pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali sau prin transmiterea unei cereri de înscriere la Direcţia de învăţământ a Camerei Consultanţilor Fiscali, prin poştă, fax sau e-mail, cu cel puţin 15 zile înaintea organizării acţiunii. Orice situaţie de anulare a înscrierilor la cursuri trebuie să fie efectuată cu cel puţin 5 zile înainte de data de începere a cursurilor.
5.Structura acţiunilor prevăzute în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2016 va putea fi modificată în cursul derulării acestuia în funcţie de necesităţile nou-apărute. Orice schimbare în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2016 va fi anunţată în timp util pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali.
6.Acţiunile de pregătire profesională la care numărul de înscrişi este mai mic de 50 vor fi reprogramate. Numărul cursanţilor înscrişi va fi analizat cu 3 zile înainte de perioada de desfăşurare a cursurilor.
7.Membrii Camerei Consultanţilor Fiscali pot opta să participe la acţiunile cuprinse în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2016 în oricare din centrele zonale programate.
8.Participarea la cursurile de pregătire profesională va fi consemnată în liste de prezenţă.
9.Direcţia de învăţământ va ţine evidenţa orelor de pregătire profesională pe fiecare membru, pe fiecare centru de pregătire şi pe judeţele de reşedinţă ale membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali.
CAPITOLUL III: Organizarea şi desfăşurarea Programului de pregătire profesională continuă sub formă de cursuri online, aferent anului 2016
Tematica cursurilor de pregătire profesională în sistem online va fi stabilită pe parcursul desfăşurării Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2016, în funcţie de necesităţile şi cerinţele intervenite.
ANEXA nr. 11: PROGRAMUL de pregătire profesională continuă în sistem de seminar în sălile de curs*), aferent anului 2016
(- ANEXA nr. 1 la program)

Specificare

Tema

Forma de pregătire

Nr. de ore

Modul I

(MI)

TVA - aspecte legislative

Seminar

(aspecte practice)

4

Modul II

(MII)

Accizele şi alte taxe speciale

Seminar

(aspecte practice)

2

Modul III

(MIII)

Procedura insolvenţei

Seminar

(aspecte practice)

2

Modul IV

(MIV)

Combaterea fraudei fiscale, aspecte legislative şi studii de caz

Seminar

(aspecte practice)

2

Modul V

(MV)

Procedura de colectare a creanţelor fiscale şi facilităţile la plată

Seminar

(aspecte practice)

3

Modul VI

(MVI)

Impozitele şi taxele locale

Seminar

(aspecte practice)

2

Modul VII

(MVII)

Procedura de înregistrare fiscală şi de stabilire a creanţelor fiscale

Seminar

(aspecte practice)

3

Modul VIII

(MVIII)

Impozitul pe venit

Seminar

(aspecte practice)

2

Modul IX

(MIX)

Contribuţii sociale

Seminar

(aspecte practice)

2

Modul X

(MX)

Reglementări contabile

Seminar

(aspecte practice)

3

Modul XI

(MXI)

Taxare internaţională

Seminar

(aspecte practice)

2

Modul XII

(MXII)

Drept fiscal/Expertize fiscale

Seminar

(aspecte practice)

3

Modul XIII

(MXIII)

TVA - implicaţii în practica aplicării legislaţiei în domeniu

Seminar

(aspecte practice)

4

Modul XIV

(MXIV)

Preţurile de transfer

Seminar

(aspecte practice)

2

Modul XV

(MXV)

Proceduri de control fiscal

Seminar

(aspecte practice)

2

Modul XVI

(MXVI)

Dispoziţii procedurale privind actele administrativ-fiscale, sancţiuni şi căi de atac

Seminar

(aspecte practice)

2

Modul XVII

(MXVII)

Impozitul pe veniturile nerezidenţilor

Seminar

(aspecte practice)

2

Modul XVIII

(MXVIII)

Impozitul pe profit

Seminar

(aspecte practice)

3

___
*)Structura acţiunilor prevăzute în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2016 va putea fi modificată în cursul derulării acestuia, în funcţie de necesităţile apărute.
ANEXA nr. 12: CALENDARUL acţiunilor de pregătire profesională continuă aferent anului 2016 - seminar în săli de curs
(- ANEXA nr. 2 la program)

Centrul de pregătire

Module de pregătire profesională

Perioada de desfăşurare

Bucureşti

MI, MII, MIII, MIV, MV, MVI

4-6 martie

9-11 septembrie

MVII, MVIII, MIX, MX, MXI, MXII

8-10 aprilie

30 septembrie-2 octombrie

MXIII, MXIV, MXV, MXVI, MXVII, MXVIII

3-5 iunie

4-6 noiembrie

Braşov

MI, MII, MIII, MIV, MV, MVI

1-3 aprilie

Cluj-Napoca

MXIII, MXIV, MXV, MXVI, MXVII, MXVIII

13-15 mai

MI, MII, MIII, MIV, MV, MVI

14-16 octombrie

Constanţa

MVII, MVIII, MIX, MX, MXI, MXII

20-22 mai

MXIII, MXIV, MXV, MXVI, MXVII, MXVIII

16-18 septembrie

Craiova

MVII, MVIII, MIX, MX, MXI, MXII

18-20 martie

Iaşi

MI, MII, MIII, MIV, MV, MVI

27-29 mai

MXIII, MXIV, MXV, MXVI, MXVII, MXVIII

7-9 octombrie

Timişoara

MI, MII, MIII, MIV, MV, MVI

8-10 aprilie

MVII, MVIII, MIX, MX, MXI, MXII

28-30 octombrie

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 127 din data de 18 februarie 2016