ORDIN nr. 766 din 21 aprilie 2016 pentru aprobarea derogării pentru unele specii de faună sălbatică
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 109.550/AC din 11 aprilie 2016 al Direcţiei biodiversitate,
ţinând seama de Avizul Academiei Române nr. 3.922/CJ din 30 martie 2016,
luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. b) şi c) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,
În temeiul prevederilor art. 38 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:
Art. 1
Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă recoltarea unui număr de exemplare din specii de faună sălbatică în raza aeroporturilor Aurel Vlaicu - Băneasa şi Henri Coandă - Otopeni, după cum urmează:
a)Corvus frugilegus - 1.500 de exemplare;
b)Corvus corone cornix - 1.500 de exemplare;
c)Corvus monedula - 300 de exemplare;
d)Pica Pica - 1.500 de exemplare;
e)Phasianus colchicus -100 de exemplare;
f)Perdix perdix- 100 de exemplare;
g)Sturnus vulgaris - 1.500 de exemplare;
h)Columba palumbus - 50 de exemplare;
i)Streptopelia decaocto - 100 de exemplare;
j)Anas platyrynchos - 50 de exemplare;
k)Ardea cinerea - 50 de exemplare;
l)Lepus europaeus - 30 de exemplare;
m)Turdus pilaris - 100 de exemplare;
n)Vanellus vanellus - 50 de exemplare.
Art. 2
(1)Derogarea se stabileşte de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 31 decembrie 2016.
(2)Recoltarea exemplarelor din speciile prevăzute la art. 1 se va face prin împuşcare.
(3)Recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică în condiţiile alin. (2) se realizează numai de către Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Lunca Bucureşti, denumite în continuare beneficiarul, cu personal tehnic de specialitate şi cu respectarea prevederilor Legii vânătorii şi protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(4)Pentru activitatea prevăzută la alin. (3) se va solicita şi obţine autorizaţia de mediu pentru recoltare/capturare.
Art. 3
(1)În termen de 30 de zile de la data capturării beneficiarul are obligaţia să transmită agenţiei judeţene pentru protecţia mediului de pe raza administrativ-teritorială unde s-a desfăşurat acţiunea de capturare un raport asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute.
(2)Modelul raportului asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(3)Agenţia judeţeană pentru protecţia mediului transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în maximum 45 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acesteia în baza datelor prevăzute la alin. (1).
Art. 4
Controlul aplicării derogării se exercită de către personalul împuternicit din cadrul subunităţilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului.
Art. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

ANEXĂ: RAPORT asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute
- model -
Solicitant ......................
Specia pentru care s-a acordat derogarea ..................
Numărul exemplarelor ..............................
Stadiul de dezvoltare ................................
Starea exemplarelor înainte de prelevare ...........................
Starea exemplarelor după prelevare .................................
Locul ce prelevare ...................................
Data prelevării ................................
Mijloace, instalaţii şi metode avute în vedere ........................
Stocarea şi destinaţia specimenelor ............................................
Motivul recoltării/derogării
|_| În interesul protejării faunei şi florei sălbatice, precum şi al conservării habitatelor naturale
|_| Pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor, apelor şi altor bunuri
|_| În interesul sănătăţii şi al securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, inclusiv de natură socială ori economică, şi pentru consecinţe benefice de importanţă fundamentală pentru mediu
|_| În scopuri de repopulare şi reintroducere a acestor specii, precum şi pentru operaţiuni de reproducere necesare în acest scop
|_| Pentru a permite, în condiţii strict controlate, într-o manieră selectivă şi într-o măsură limitată, prinderea sau deţinerea unui număr limitat şi specificat de exemplare
(Ataşaţi documentele care să justifice recoltarea exemplarelor în conformitate cu motivul derogării.)
Data ....................
Semnătura ................
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 379 din data de 18 mai 2016