ORDIN nr. 861 din 12 iulie 2013 privind înfiinţarea comisiilor pentru verificarea criteriilor utilizate la elaborarea planurilor de acţiune şi analizarea acestora, precum şi pentru aprobarea componenţei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale acestora
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 160.654/OP din 16 mai 2013 al Direcţiei evaluare impact şi controlul poluării,
În temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice şi al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul mediului şi schimbărilor climatice şi ministrul sănătăţii emit prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă înfiinţarea comisiilor pentru verificarea criteriilor utilizate la elaborarea planurilor de acţiune şi analizarea acestora de la nivelul agenţiilor pentru protecţia mediului, denumite în continuare comisii, prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 2
Se aprobă componenţa comisiilor, a căror structură este prevăzută în anexa nr. 2.
Art. 3
Se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor, prevăzut în anexa nr. 3.
Art. 4
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 5
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului sănătăţii publice nr. 831/1.461/2008 privind înfiinţarea comisiilor tehnice regionale pentru verificarea criteriilor utilizate la elaborarea planurilor de acţiune şi analizarea acestora, precum şi pentru aprobarea componenţei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 29 august 2008.
Art. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

ANEXA nr. 1: Agenţiile pentru protecţia mediului la nivelul cărora se constituie comisiile pentru verificarea criteriilor utilizate la elaborarea planurilor de acţiune şi analizarea acestora
1.Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
2.Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti
3.Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi
4.Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj
5.Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş
6.Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa
7.Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj
8.Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi
9.Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov
10.Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova
11.Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş
12.Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău
13.Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor
14.Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani
15.Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila
16.Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău
17.Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş
18.Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu
19.Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad
20.Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş
21.Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov
22.Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara
ANEXA nr. 2: COMPONENŢA comisiilor pentru verificarea criteriilor utilizate la elaborarea planurilor de acţiune şi analizarea acestora
Art. 1
Comisia de la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, prevăzută în anexa nr. 1 la ordin, se structurează conform următoarei componenţe:
a)un reprezentant al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului care desfăşoară activităţi specifice de gestionare şi evaluare a zgomotului ambiant, având calitatea de preşedinte;
b)un reprezentant al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului care desfăşoară activităţi specifice de gestionare şi evaluare a zgomotului ambiant, având calitatea de membru;
c)un reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului care desfăşoară activităţi specifice de monitorizare/evaluare a zgomotului, având calitatea de secretar;
d)un reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului care desfăşoară activităţi specifice de reglementare, având calitatea de membru;
e)un reprezentat al Institutului Naţional de Sănătate Publică, având calitatea de membru.
Art. 2
Comisiile de la nivelul fiecărei agenţii locale pentru protecţia mediului, prevăzute în anexa nr. 1 la ordin, se structurează conform următoarei componenţe:
a)un reprezentant al agenţiei locale pentru protecţia mediului care desfăşoară activităţi specifice de monitorizare/evaluare a zgomotului, având calitatea de preşedinte;
b)un reprezentant al agenţiei judeţene pentru protecţia mediului care desfăşoară activităţi specifice de reglementare, având calitatea de secretar;
c)un reprezentat al direcţiei de sănătate publică judeţeană din judeţul aferent agenţiei locale pentru protecţia mediului specificată în anexa nr. 1 la ordin, respectiv al direcţiei de sănătate publică a municipiului Bucureşti, în cazul comisiei de la nivelul agenţiei locale pentru protecţia mediului Bucureşti, având calitatea de membru.
Art. 3
Nominalizările membrilor comisiilor prevăzute la art. 1 şi 2 se fac de către structurile de conducere din care aceştia fac parte.
ANEXA nr. 3: REGULAMENTUL de organizare şi funcţionare a comisiilor pentru verificarea criteriilor utilizate la elaborarea planurilor de acţiune şi analizarea acestora
Art. 1
(1)Comisiile prevăzute în anexa nr. 1 la ordin realizează verificarea şi analizarea planurilor de acţiune care se pun la dispoziţia autorităţilor pentru protecţia mediului în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, republicată, cu modificările şi completările ulteriore.
(2)Comisiile verifică criteriile utilizate la elaborarea planurilor de acţiune, ţinând seama de prevederile art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 321/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)Comisiile analizează planurile de acţiune, ţinând seama de prevederile art. 2, art. 4 alin. (12)-(14), alin. (16)-(20), alin. (23), (26), (27) şi (29), precum şi de prevederile art. 11 şi anexei nr. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 321/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2
(1)Conducerea comisiei este asigurată de către un preşedinte.
(2)Convocarea comisiei se face în scris, cu cel puţin 5 zile înainte de data şedinţei, prin grija secretarului.
Art. 3
(1)Comisiile sunt legal întrunite în prezenţa tuturor membrilor, iar hotărârile se adoptă cu votul majorităţii acestora.
(2)În situaţia în care nu este întrunit cvorumul prevăzut la alin. (1), şedinţa se amână pentru o dată ulterioară, dar nu cu mai mult de 5 zile.
(3)Pentru fiecare şedinţă a comisiilor se întocmeşte câte un proces-verbal, care va fi semnat de către toţi membrii prezenţi.
Art. 4
(1)În cazul în care în urma procesului de analizare a planurilor de acţiune se constată necesitatea completării datelor sau a furnizării unor informaţii noi, comisiile solicită transmiterea acestora.
(2)Solicitarea datelor şi a informaţiilor noi se realizează după cum urmează:
a)în baza proceselor-verbale încheiate de comisii, secretarul fiecărei comisii va redacta solicitarea de transmitere a datelor, sub forma unei adrese oficiale care se transmite de la nivelul conducerii agenţiilor locale pentru protecţia mediului şi, după caz, de la nivelul conducerii Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului;
b)adresa oficială menţionată la lit. a) se transmite către autorităţile administraţiei publice locale şi/sau operatorii economici care au obligaţia realizării planurilor de acţiune, cu specificarea unui termen de răspuns, precum şi spre ştiinţa autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului;
c)în cazul în care autorităţile administraţiei publice locale şi/sau operatorii economici care au obligaţia realizării planurilor nu transmit în termen datele solicitate de către autoritatea pentru protecţia mediului, atunci, în baza prevederilor art. 4 alin. (11) din Hotărârea Guvernului nr. 321/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, agenţiile locale pentru protecţia mediului şi, după caz, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului vor sesiza în acest sens autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, în termen de 7 zile de la expirarea termenului de răspuns solicitat autorităţilor administraţiei publice locale şi/sau operatorilor economici;
d)în baza sesizării menţionate la lit. c), primite de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, aceasta va solicita Gărzii Naţionale de Mediu punerea în aplicare a prevederilor art. 13 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 321/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5
(1)Comisiile înfiinţate la nivelul agenţiilor locale pentru protecţia mediului, dacă consideră necesar, pot solicita sprijinul comisiei înfiinţate la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.
(2)Comisia înfiinţată la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului acordă sprijinul comisiilor înfiinţate la nivelul agenţiilor locale pentru protecţia mediului, la solicitarea acestora.
Art. 6
Preşedintele comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
a)convoacă, conduce şi coordonează şedinţele comisiei;
b)urmăreşte ca procesele-verbale ale întrunirilor comisiei să conţină obligatoriu concluziile rezultate în urma analizării planurilor de acţiune.
Art. 7
Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
a)răspunde de realizarea sarcinilor administrative ale comisiei;
b)transmite în scris convocarea membrilor comisiei, la solicitarea preşedintelui acesteia;
c)pregăteşte documentele întrunirii;
d)răspunde de întocmirea şi arhivarea proceselor-verbale ale întrunirilor;
e)răspunde de arhivarea tuturor materialelor aferente activităţii de analizare a planurilor de acţiune;
f)transmite către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi către autoritatea publică centrală pentru sănătate, în copie, toate procesele-verbale ale întrunirilor comisiei.
Art. 8
Membrii comisiei îndeplinesc următoarele atribuţii:
a)participă la întrunirile comisiei ori de câte ori sunt convocaţi în scris de către secretarul comisiei la solicitarea preşedintelui comisiei;
b)analizează planurile de acţiune primite potrivit art. 6 alin. (1) respectiv alin. (2), după caz, din Hotărârea Guvernului nr. 321/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c)stabilesc dacă este necesar să se solicite completarea datelor şi/sau furnizarea unora noi, în cazul în care planurile de acţiune primite nu ţin seama de prevederile specificate la art. 1 alin. (2) şi (3);
d)stabilesc dacă este necesar să se solicite informaţii suplimentare cu privire la modul de realizare a planurilor de acţiune, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (11) din Hotărârea Guvernului nr. 321/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
e)ţin seama de solicitările autorităţii pentru protecţia mediului transmise în baza art. 4 alin. (23) din Hotărârea Guvernului nr. 321/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, către autorităţile administraţiei publice locale şi/sau operatorii economici care au obligaţia realizării planurilor de acţiune.
Art. 9
Activitatea desfăşurată în cadrul comisiei de către membrii acesteia, indiferent de funcţiile îndeplinite, nu este remunerată.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 471 din data de 30 iulie 2013