NORME METODOLOGICE din 3 octombrie 2012 de utilizare a sumelor alocate pentru destinaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.297/2012 de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (14) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 şi art. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
Art. 1
(1)În vederea determinării cuantumului sumei care se alocă fiecărei unităţi administrativ-teritoriale pentru achitarea obligaţiilor de plată prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.297/2012 de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (14) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 şi art. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, denumit în continuare ordin, aceasta prezintă direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene în a căror rază teritorială îşi au sediul, până la data de 10 octombrie 2012, Cererea privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012 repartizate conform prevederilor art. 7 alin. (14) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, denumită în continuare cerere, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin. Cererile aferente obligaţiilor de plată ale spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale se întocmesc distinct de cererile prevăzute în anexa nr. 2 la ordin.
(2)Cererea va cuprinde suma care se solicită pentru achitarea obligaţiilor de plată ale spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale prevăzute la art. IX alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.
(3)Cererea se depune însoţită de următoarele documente:
a)certificatele de atestare fiscală aferente operatorilor economici prevăzuţi la art. 7 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, pentru care se solicită stingerea obligaţiilor fiscale;
b)situaţia obligaţiilor de plată către operatorii economici furnizori de bunuri, servicii şi lucrări şi/sau către operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, prevăzuţi la art. 7 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, denumită în continuare situaţia obligaţiilor de plată, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin;
c)acordurile încheiate pentru stingerea obligaţiilor de plată/fiscale conform prevederilor art. 7 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, întocmite potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6 la ordin, şi/sau acordurile încheiate pentru stingerea obligaţiilor de plată/fiscale conform prevederilor art. 7 alin. (4) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, întocmite potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7 la ordin, denumite în continuare acorduri. Acordurile aferente obligaţiilor de plată ale spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale se întocmesc distinct de acordurile prevăzute în anexa nr. 2 la ordin.
(4)Certificatele de atestare fiscală se emit de organul fiscal competent, în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, la solicitarea unităţilor administrativ-teritoriale, în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2012. În certificatele de atestare fiscală sunt cuprinse obligaţiile fiscale principale şi accesorii, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale, stabilite prin declaraţii şi/sau decizii emise de organele fiscale competente, comunicate conform art. 44 din Codul de procedură fiscală.
(5)Acordurile se încheie de unităţile administrativ-teritoriale cu fiecare operator economic faţă de care spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale au obligaţii de plată, distinct pentru stingerea obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 7 alin. (4) lit. a) şi, respectiv, pentru stingerea obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 7 alin. (4) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2012, şi vor conţine obligatoriu următoarele elemente, care sunt corelate cu datele înscrise în certificatele de atestare fiscală:
a)în cazul acordurilor prevăzute în anexa nr. 6 la ordin:
1.a1) obligaţiile de plată ale spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale către operatorii economici furnizori de bunuri, servicii şi lucrări şi/sau către operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, care vor face obiectul cererii;
2.a2) obligaţiile fiscale restante ale operatorilor economici furnizori de bunuri, servicii şi lucrări şi/sau ale operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, care vor face obiectul cererii;
3.a3) suma care face obiectul cererii şi care trebuie să fie egală cu sumele prevăzute la lit. a1) şi a2);
b)în cazul acordurilor prevăzute în anexa nr. 7 la ordin:
1.b1) obligaţiile de plată ale spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale către operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, care vor face obiectul cererii;
2.b2) sumele datorate de operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat altor operatori economici care înregistrează obligaţii fiscale restante, care vor face obiectul cererii;
3.b3) obligaţiile fiscale restante ale operatorilor economici care au de încasat sume restante de la operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, care vor face obiectul cererii;
4.b4) suma care face obiectul cererii şi care trebuie să fie egală cu sumele prevăzute la lit. b1), b2) şi b3).
(6)Răspunderea pentru respectarea prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2012 şi ale art. 2 alin. (2) din ordin şi pentru stabilirea obligaţiilor de plată care fac obiectul cererilor depuse revine ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale.
Art. 2
(1)Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene înregistrează în ordinea primirii cererile depuse de unităţile administrativ-teritoriale potrivit art. 1 alin. (1). În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea cererilor, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene analizează şi verifică cel puţin următoarele:
a)dacă cererea este însoţită de documentele prevăzute la art. 1 alin. (3);
b)dacă cererea şi documentele anexate acesteia sunt întocmite şi respectă prevederile art. 7 alin. (3)-(18) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2012 şi ale prezentelor norme metodologice;
c)dacă suma din cerere corespunde cu totalul sumelor din acorduri;
d)dacă suma din cerere corespunde cu totalul obligaţiilor fiscale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale din acorduri şi din certificatele de atestare fiscală;
e)în cazul acordurilor prevăzute în anexa nr. 6 la ordin se verifică dacă suma stabilită prin acord este mai mică sau egală cu:
- suma obligaţiilor de plată ale spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale către operatorul economic furnizor de bunuri, servicii şi lucrări şi/sau către operatorul economic care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, cu care s-a încheiat acordul;
- suma din certificatul de atestare fiscală al operatorului economic furnizor de bunuri, servicii şi lucrări şi/sau al operatorului economic care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, cu care s-a încheiat acordul;
f)în cazul acordurilor prevăzute în anexa nr. 7 la ordin se verifică dacă suma stabilită prin acord este mai mică sau egală cu:
- suma obligaţiilor operatorului economic care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat faţă de operatorii economici ale căror obligaţii fiscale se sting;
- suma datorată de spitalul public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale către operatorul economic care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat;
- suma din certificatele de atestare fiscală ale operatorilor economici care au de încasat sume de la operatorul economic care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat.
(2)Pentru cererile pentru care a fost acordat avizul ca urmare a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1), direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene repartizează sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012 pe unităţi administrativ-teritoriale, prin decizie a directorului executiv, cu încadrarea în sumele aprobate în anexa nr. 1 la ordin. Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene vor transmite unităţilor Trezoreriei Statului la care îşi au deschise conturile unităţile administrativ-teritoriale copii ale deciziilor directorului executiv, însoţite de copii ale cererilor şi certificatelor de atestare fiscală aferente acestora, în prima zi lucrătoare de la aprobarea deciziilor.
(3)Pentru cererile pentru care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), dar nu mai există sume de repartizat la nivelul sumei pentru care s-a întocmit cererea, se vor aloca sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, la nivelul sumei de repartizat disponibile.
(4)Cererile pentru care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), precum şi cele pentru care nu mai există sume de repartizat se restituie unităţilor administrativ-teritoriale, împreună cu documentaţia aferentă.
(5)Unităţile administrativ-teritoriale cărora le-au fost restituite cererile ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1) pot depune o nouă cerere în cadrul termenului prevăzut la art. 1 alin. (1).
(6)În scopul alimentării bugetelor locale cu sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale aferente obligaţiilor de plată ale spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, unităţile administrativ-teritoriale vor prezenta unităţilor Trezoreriei Statului la care îşi au conturile deschise, în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicarea sumelor de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, următoarele documente:
a)bugetele locale rectificate, în care sunt cuprinse şi sumele repartizate pentru spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, aprobate prin hotărâre a autorităţilor deliberative;
b)hotărârea autorităţilor deliberative prin care s-a aprobat rectificarea bugetelor spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice;
c)ordinele de plată prin care virează sumele aferente arieratelor în contul spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale 50.47.21 "Disponibil din sume primite de la bugetul local conform OUG nr. 47/2012", care să corespundă cu sumele din ordinele de plată prevăzute la alin. (7) lit. b).
(7)Concomitent cu depunerea de către unităţile administrativ-teritoriale a documentelor prevăzute la alin. (6), spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale au obligaţia de a prezenta unităţilor Trezoreriei Statului următoarele documente:
a)bugetul rectificat în care sunt aprobate sumele destinate plăţii arieratelor prevăzute la art. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2012;
b)ordinele de plată prin care se achită sumele în contul 50.86.10 "Disponibil pentru stingerea creanţelor fiscale, conform art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2012", codificat cu codul de identificare fiscală al operatorilor economici ale căror obligaţii fiscale se sting, deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale competente în administrarea operatorilor economici respectivi.
(8)Ordinele de plată prin care se achită obligaţiile fiscale la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se întocmesc de către spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), cu modificările şi completările ulterioare. În ordinele de plată, în rubricile "Plătitor" şi "Cod de identificare fiscală" al plătitorului se vor înscrie denumirea şi, respectiv, codul de identificare fiscală ale spitalului public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale care dispune plata, în rubricile "Beneficiar" şi "Cod de identificare fiscală" al beneficiarului se vor înscrie denumirea operatorului economic ale cărui obligaţii fiscale se achită şi, respectiv, codul de identificare fiscală al acestuia, iar în rubrica "Cod IBAN beneficiar" se înscrie codul IBAN al contului 50.86.10 "Disponibil pentru stingerea creanţelor fiscale, conform art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2012".
(9)La data primirii ordinelor de plată, unităţile Trezoreriei Statului verifică următoarele:
- întocmirea ordinelor de plată prezentate de către spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale potrivit prevederilor alin. (8);
- sumele din ordinele de plată, care trebuie să fie egale sau inferioare sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, repartizate conform prevederilor alin. (2);
- sumele din ordinele de plată întocmite de unităţile administrativ-teritoriale, care trebuie să fie egale cu sumele din ordinele de plată prezentate de către spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale;
- sumele din ordinele de plată întocmite de unităţile administrativ-teritoriale, care trebuie să se încadreze în creditele bugetare aprobate în bugetele locale majorate în condiţiile art. 7 alin. (10) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2012 şi în creditele bugetare deschise şi repartizate cu această destinaţie.
(10)Ordinele de plată pentru care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (9) se restituie unităţilor administrativ-teritoriale, în scopul refacerii în prima zi lucrătoare de la primirea acestora. În cadrul aceluiaşi termen, unităţile administrativ-teritoriale vor lua măsurile necesare pentru refacerea ordinelor de plată întocmite de spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale pentru care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (9).
(11)Ordinele de plată întocmite de spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, pentru care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (9), se transmit cu adresă organelor fiscale, împreună cu copii ale certificatelor de atestare fiscală, în vederea confirmării acestora.
(12)Organele fiscale competente, în ziua primirii documentelor prevăzute la alin. (11), comunică unităţilor Trezoreriei Statului, prin adresă scrisă, în ordinea primirii acestora, dacă sumele care fac obiectul ordinelor de plată corespund creanţelor fiscale existente la data primirii documentelor, respectiv dacă acestea sunt egale sau mai mici decât creanţele fiscale. În cazul în care organele fiscale competente constată că sumele care fac obiectul documentelor de plată prezentate de spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sunt mai mari decât obligaţiile fiscale actualizate, acestea restituie unităţilor Trezoreriei Statului documentele primite, indicând în adresa de restituire care sunt erorile constatate.
(13)În cazul în care organele fiscale competente în administrarea operatorilor economici ale căror obligaţii fiscale se sting se află în alte judeţe decât cele în care se află unităţile Trezoreriei Statului la care au fost depuse documentele prevăzute la alin. (11), acestea vor fi transmise spre confirmare, scanate, prin organele fiscale în cadrul cărora funcţionează unităţile Trezoreriei Statului. Adresa de confirmare/Adresa de restituire se remite unităţii Trezoreriei Statului de organul fiscal competent în administrarea operatorului economic, scanată, în cadrul aceleiaşi zile, prin organul fiscal de la care au fost primite documentele respective.
(14)În ziua primirii documentelor prevăzute la alin. (12) şi (13) de la organele fiscale, unităţile Trezoreriei Statului vor proceda astfel:
a)pentru ordinele de plată confirmate de organele fiscale, virează suma corespunzătoare în contul de venituri ale bugetelor locale 21.11.02.06 "Veniturile bugetului local - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale", concomitent cu decontarea ordinelor de plată prevăzute la alin. (6) lit. c) şi, respectiv, alin. (7) lit. b);
b)restituie cu adresă unităţii administrativ-teritoriale ordinele de plată întocmite de spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale care nu au fost confirmate de organele fiscale, precum şi ordinele de plată prevăzute la alin. (6) lit. c), împreună cu o copie a adresei în care au fost identificate erorile constatate, în scopul refacerii acestora. Ordinele de plată refăcute de unităţile administrativ-teritoriale şi spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale se depun la unităţile Trezoreriei Statului în termenul prevăzut la art. 7 alin. (11) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2012.
Art. 3
(1)Unităţile Trezoreriei Statului transmit în sistem informatic organelor fiscale sumele încasate zilnic în contul 50.86.10 "Disponibil pentru stingerea creanţelor fiscale, conform art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2012", în scopul distribuirii acestora în contul obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 7 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2012.
(2)Distribuirea în conturile corespunzătoare de venituri bugetare a sumelor încasate în contul 50.86.10 "Disponibil pentru stingerea creanţelor fiscale, conform art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2012" se efectuează de organele fiscale în sistem informatic, cel târziu în prima zi lucrătoare de la încasarea acestora. Organele fiscale vor înştiinţa contribuabilii în legătură cu obligaţiile fiscale stinse potrivit prevederilor alin. (1), în termen de 10 zile de la efectuarea distribuirii sumelor.
Art. 4
Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene comunică Ministerului Finanţelor Publice cuantumul sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale repartizate şi neutilizate până la data de 30 octombrie 2012 de către unităţile administrativ-teritoriale, inclusiv cele nerepartizate pe unităţile administrativ-teritoriale.
Art. 5
Înregistrarea în contabilitatea operatorilor economici a stingerii creanţelor de natură comercială şi a obligaţiilor fiscale restante, potrivit procedurii aprobate prin prezentele norme metodologice, se efectuează pe baza copiilor de pe extrasele de cont şi de pe documentele de plată, care se transmit acestora de unităţile administrativ-teritoriale, şi a înştiinţărilor primite de la organele fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2).
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 687 din data de 4 octombrie 2012