ORDIN nr. 1985 din 21 decembrie 2012 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, a Procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare
În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 780 şi al art. 1.798 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Procedura de înregistrare a contractelor de fiducie, prevăzută în anexa nr. 1.
Art. 2
Se aprobă Procedura de înregistrare a contractelor de locaţiune, prevăzută în anexa nr. 2.
Art. 3
Se aprobă modelul şi conţinutul formularelor:
a)"Declaraţie de înregistrare a contractelor de fiducie", cod 14.13.01.43, prevăzut în anexa nr. 3;
b)"Declaraţie de înregistrare a contractelor de locaţiune", cod 14.13.01.42, prevăzut în anexa nr. 4.
Art. 4
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 5
Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Şerban Pop

ANEXA nr. 1: Procedura de înregistrare a contractelor de fiducie
1.Prezenta procedură se aplică contribuabililor care, potrivit prevederilor art. 780 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, deţin calitatea de fiduciar şi au obligaţia de a înregistra contractele de fiducie şi modificările acestora la organul fiscal competent.
2.Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe contribuabilii care deţin calitatea de fiduciar.
3._
(1)Contribuabilul care deţine calitatea de fiduciar, denumit în continuare fiduciar, depune, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de fiducie, la organul fiscal competent "Declaraţia de înregistrare a contractelor de fiducie", cod 14.13.01.43, prevăzută la anexa nr. 3 la ordin, însoţită de contractul de fiducie, în original şi copie.
(2)Declaraţia se completează în două exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de fiduciar.
(3)Organul fiscal certifică conformitatea copiei contractului de fiducie cu originalul şi restituie fiduciarului originalul.
(4)În cazul în care fiduciarul depune declaraţia prevăzută la alin. (1) prin poştă, cu confirmare de primire, aceasta va fi însoţită de o copie legalizată de pe contractul de fiducie.
4.Modificarea şi încetarea contractului de fiducie se înregistrează, de fiduciar, la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data producerii, prin depunerea declaraţiei prevăzute la pct. 3 alin. (1), având bifată căsuţa "Modificare" sau "Încetare", după caz, din formular, însoţită de documentele justificative.
5._
(1)Data înregistrării contractelor de fiducie, a modificărilor ulterioare şi a încetării acestora, la organul fiscal competent, este data depunerii acestora la registratura organului fiscal competent sau data poştei, după caz.
(2)În cazul contractelor de fiducie/modificărilor ulterioare/încetării, înregistrate direct la registratura organului fiscal competent, dovada înregistrării o constituie copia declaraţiei prevăzute la pct. 3 alin. (1), având înscrise numărul şi data înregistrării la organul fiscal.
(3)În cazul contractelor de fiducie/modificărilor ulterioare/încetării, transmise prin poştă, cu confirmare de primire, dovada înregistrării la organul fiscal competent o constituie copia declaraţiei prevăzute la pct. 3 alin. (1), însoţită de confirmarea de primire semnată de reprezentantul organului fiscal competent.
6.Declaraţia şi documentele depuse de fiduciar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.
7.Organul fiscal competent organizează evidenţa contractelor de fiducie într-un Registru al contractelor de fiducie, care se conduce informatizat, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură.
8.Înregistrarea în Registrul contractelor de fiducie se efectuează în maximum 5 zile de la data depunerii contractelor de fiducie.
9.Registrul contractelor de fiducie se gestionează la nivelul organelor fiscale competente, cu ajutorul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de către Direcţia Generală de Tehnologia Informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
ANEXA nr. 11:
(- ANEXĂ la Procedura de înregistrare a contractelor de fiducie)
REGISTRUL CONTRACTELOR DE FIDUCIE

Nr. crt.

Număr de înregistrare

Date de identificare a fiduciarului

Date despre contractul de fiducie

Contractul de fiducie iniţial

Modificări ale contractului de fiducie

Încetarea contractului de fiducie

Denumirea

Codul de identificare fiscală

Numărul

Data

Numărul

Data

Numărul

Data

1.

         

2.

         

3.

         

4.

         

5.

         

6.

         

7.

         

8.

         

9.

         

10.

         

11.

         

12.

         

13.

         

14.

         

15.

         

16.

         

17.

         

18.

         

19.

         

20.

         
ANEXA nr. 2: Procedura de înregistrare a contractelor de locaţiune
CAPITOLUL 1: A. Înregistrarea contractelor de locaţiune de către locatori, alţii decât persoanele fizice
1.Potrivit prevederilor art. 1.798 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, locatorii pot înregistra la organele fiscale competente din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală contractele de locaţiune pe care le încheie în calitate de locator atât cu persoane fizice, cât şi cu persoane juridice.
2.Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui evidenţă locatorul este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe.
3._
(1)Pentru înregistrarea contractului de locaţiune, locatorul depune "Declaraţia de înregistrare a contractelor de locaţiune", cod 14.13.01.42, prevăzută la anexa nr. 4 la ordin, însoţită de contractul de locaţiune, în original şi copie.
(2)Declaraţia se completează în două exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de locator.
(3)Organul fiscal certifică conformitatea copiei contractului de locaţiune cu originalul şi restituie locatorului originalul.
(4)În cazul în care locatorul depune declaraţia prevăzută la alin. (1) prin poştă, cu confirmare de primire, aceasta va fi însoţită de o copie legalizată de pe contractul de locaţiune.
4.Modificarea şi încetarea contractului de locaţiune pot fi înregistrate, de locator, la organul fiscal competent, prin depunerea declaraţiei prevăzute la pct. 3 alin. (1), având bifată căsuţa "Modificare" sau "Încetare", după caz, din formular, însoţită de documentele justificative.
5._
(1)Data înregistrării contractelor de locaţiune a modificărilor ulterioare şi a încetării acestora este data depunerii acestora la registratura organului fiscal competent sau data poştei, după caz.
(2)În cazul contractelor de locaţiune/modificărilor ulterioare/încetării, înregistrate direct la registratura organului fiscal competent, dovada înregistrării o constituie copia declaraţiei prevăzute la pct. 3 alin. (1), având înscrise numărul şi data înregistrării la organul fiscal.
(3)În cazul contractelor de locaţiune/modificărilor ulterioare/încetării transmise prin poştă, cu confirmare de primire, dovada înregistrării la organul fiscal competent o constituie copia declaraţiei prevăzute la pct. 3 alin. (1), însoţită de confirmarea de primire semnată de reprezentantul organului fiscal competent.
6.Declaraţia şi documentele depuse de locator se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.
7.Organul fiscal competent organizează evidenţa contractelor de locaţiune într-un Registru al contractelor de locaţiune, care se conduce informatizat, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură.
8.Înregistrarea în Registrul contractelor de locaţiune se efectuează în maximum 5 zile de la data depunerii contractelor.
9.Registrul contractelor de locaţiune se gestionează la nivelul organelor fiscale competente, cu ajutorul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de către Direcţia Generală de Tehnologia Informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
CAPITOLUL 2: B. Înregistrarea contractelor de locaţiune de către locatorul persoană fizică
1.Persoanele fizice care au calitatea de locator şi obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal şi venituri din arendare au obligaţia înregistrării contractului între părţi potrivit art. 81 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
2.Organul fiscal competent este:
a)organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana fizică îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, dacă aceasta este diferită de domiciliu - în cazul persoanelor fizice rezidente;
b)organul fiscal în a cărui rază teritorială se află bunul supus impunerii - în cazul persoanelor fizice nerezidente.
3._
(1)Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal şi venituri din arendare şi optează pentru determinarea venitului net, în sistem real, depun la organul fiscal competent contractul de locaţiune, în original şi copie, în termen de 15 zile de la încheierea acestuia, odată cu Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit (formular 220).
(2)Organul fiscal certifică conformitatea copiei cu originalul şi restituie locatorului originalul.
(3)În cazul în care locatorul depune declaraţia prevăzută la alin. (1) prin poştă, cu confirmare de primire, aceasta va fi însoţită de o copie legalizată de pe contractul de locaţiune.
(4)Data înregistrării contractelor de locaţiune este data depunerii acestora la registratura organului fiscal competent sau data poştei, după caz.
(5)În cazul contractelor de locaţiune, înregistrate direct la registratura organului fiscal competent, dovada înregistrării o constituie copia declaraţiei prevăzute la pct. 3 alin. (1), având înscrise numărul şi data înregistrării la organul fiscal.
(6)În cazul contractelor de locaţiune transmise prin poştă, cu confirmare de primire, dovada înregistrării la organul fiscal competent o constituie copia declaraţiei prevăzute la pct. 3 alin. (1), însoţită de confirmarea de primire semnată de reprezentantul organului fiscal competent.
(7)Declaraţia şi documentele depuse de locator se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.
4.Pentru contribuabilii care obţin venituri din arendare pentru care impunerea este finală sunt aplicabile corespunzător prevederile secţiunii A.
5.Organul fiscal competent organizează evidenţa contractelor de locaţiune într-un Registru al contractelor de locaţiune, care se conduce informatizat, potrivit modelului prevăzut în anexă.
6.Înregistrarea în Registrul contractelor de locaţiune se efectuează în maximum 5 zile de la data depunerii contractelor.
7.Registrul contractelor de locaţiune se gestionează la nivelul organelor fiscale competente, cu ajutorul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de către Direcţia Generală de Tehnologia Informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
ANEXA nr. 21:
(- ANEXĂ la Procedura de înregistrare a contractelor de locaţiune)
REGISTRUL CONTRACTELOR DE LOCAŢIUNE

Nr. crt.

Numărul de înregistrare

Datele de identificare a locatorului

Date despre contractul de locaţiune

Adresa bunului care face obiectul contractului

Contractul de locaţiune iniţial

Modificările contractului de locaţiune

Încetarea contractului de locaţiune

Denumirea/ Numele şi prenumele

Codul de identificare fiscală

Numărul

Data

Numărul

Data

Numărul

Data

1.

          

2.

          

3.

          

4.

          

5.

          

6.

          

7.

          

8.

          

9.

          

10.

          

11.

          

12.

          

13.

          

14.

          

15.

          

16.

          

17.

          

18.

          

19.

          

20.

          
ANEXA nr. 3:
Cod: 14.13.01.43
ANEXA nr. 4:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 16 din data de 9 ianuarie 2013