ORDIN nr. 60 din 9 mai 2013 privind înfiinţarea liniei telefonice şi a adresei de poştă electronică pentru sesizarea actelor/faptelor de discriminare, a comportamentelor de hărţuire sau a tratamentelor similare îndreptate împotriva personalului Ministerului Afacerilor Interne, precum şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice
În scopul creării unui mecanism instituţional de semnalare în timp real a cazurilor de hărţuire şi discriminare la locul de muncă în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi pentru prevenirea oricăror astfel de acte/fapte îndreptate împotriva personalului ministerului,
având în vedere necesitatea stabilirii unor reguli prin care să se asigure un management instituţional adecvat şi eficient la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, precum şi dispoziţiile art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora conducerea Ministerului Afacerilor Interne se exercită de către ministru,
în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:
Art. 1
(1)Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se înfiinţează, la nivelul Direcţiei secretariat general şi protocol din Ministerul Afacerilor Interne, denumit în continuare minister, o linie telefonică şi o adresă de poştă electronică pentru sesizarea oricăror acte/fapte de discriminare, comportamente de hărţuire sau tratamente similare săvârşite de către personalul ministerului asupra personalului din minister.
(2)Instalarea şi întreţinerea tehnică a liniei telefonice şi a adresei de poştă electronică prevăzute la alin. (1) se realizează prin grija Direcţiei pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei din minister.
(3)Numărul liniei telefonice şi adresa de poştă electronică înfiinţate potrivit alin. (1) se comunică prin dispoziţie a secretarului general al ministerului către toate structurile/unităţile ministerului. Comunicarea se realizează de către Direcţia secretariat general şi protocol din minister.
(4)Şefii/Comandanţii structurilor/unităţilor ministerului iau măsurile necesare în vederea aducerii la cunoştinţa personalului din subordine a dispoziţiei prevăzute la alin. (3).
Art. 2
Linia telefonică poate fi apelată de către personalul ministerului, de luni până vineri, între orele 8,00 şi 22,00.
Art. 3
(1)Preluarea apelurilor telefonice şi a mesajelor se face de către personal anume desemnat din cadrul Direcţiei secretariat general şi protocol din minister.
(2)Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de preluare a apelurilor telefonice şi a mesajelor se realizează potrivit unei proceduri de lucru comune elaborate de către Direcţia secretariat general şi protocol împreună cu Direcţia generală management resurse umane din minister.
(3)Toate sesizările care au ca obiect acte/fapte de discriminare, comportamente de hărţuire sau tratamente similare la locul de muncă sunt aduse în atenţia conducerii ministerului, care dispune, potrivit legii, efectuarea de verificări.
(4)Sesizările se soluţionează prin procedura medierii prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul constatării unor abateri disciplinare se aplică sancţiunile disciplinare, potrivit legii.
(5)Sesizările primite care semnalează fapte ce nu fac obiectul actelor/faptelor de discriminare, comportamentelor de hărţuire sau tratamentelor similare la locul de muncă se înaintează Serviciului relaţii cu publicul din cadrul Direcţiei secretariat general şi protocol din minister, care ia măsuri de soluţionare a acestora în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare, şi cu procedurile vizând organizarea şi desfăşurarea activităţilor de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor de la nivelul ministerului.
Art. 4
În înţelesul prezentului ordin, temenii "discriminare" şi "hărţuire" se interpretează în sensul prevăzut la art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la art. 4 lit. a)-d), g) şi h) din Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 271 din data de 14 mai 2013