DECIZIE nr. 122 din 19 februarie 2013 privind modificarea şi completarea Deciziei prim-ministrului nr. 226/2012 pentru înfiinţarea Comitetului interministerial privind monitorizarea îndeplinirii obligaţiilor ce revin României din acordurile cu instituţiile financiare internaţionale
În temeiul art. 18 alin. (1) şi art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Art. I
Decizia prim-ministrului nr. 226/2012 pentru înfiinţarea Comitetului interministerial privind monitorizarea îndeplinirii obligaţiilor ce revin României din acordurile cu instituţiile financiare internaţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 21 mai 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) Ministerele şi instituţiile administraţiei publice centrale care fac parte din Comitet sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. Ministerele vor fi reprezentate la şedinţele Comitetului de către un secretar de stat, iar celelalte instituţii ale administraţiei publice centrale de către conducătorii acestora."
2.La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Comitetul prezintă prim-ministrului informări săptămânale şi ori de câte ori este necesar Guvernului informări bilunare, care cuprind inclusiv măsurile ce se impun a fi luate de către instituţiile responsabile pentru îndeplinirea angajamentelor asumate, precum şi termenele de realizare a acestora."
3.La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Cu acordul prim-ministrului, Comitetul poate prezenta informări instituţiilor financiare internaţionale prevăzute la art. 1 alin. (1)."
4.Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 3
Comitetul se reuneşte în şedinţe ordinare săptămânale şi, ori de câte ori este necesar, în şedinţe extraordinare."
5.La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
"(11) În termen de două zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, ministerele şi instituţiile administraţiei publice centrale prevăzute în anexă vor comunica reprezentantul lor permanent în Comitet, potrivit art. 1 alin. (4). Ministerele care au structuri coordonate de miniştri delegaţi vor desemna reprezentantul acestor structuri în Comitet."
6.Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
Art. II
În cuprinsul Deciziei prim-ministrului nr. 226/2012 pentru înfiinţarea Comitetului interministerial privind monitorizarea îndeplinirii obligaţiilor ce revin României din acordurile cu instituţiile financiare internaţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 21 mai 2012, sintagma "viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice" se înlocuieşte cu sintagma "ministru delegat pentru buget".
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

ANEXĂ:
(- Anexă la Decizia prim-ministrului nr. 226/2012)
Ministerele şi instituţiile administraţiei centrale care fac parte din Comitetul interministerial privind monitorizarea îndeplinirii obligaţiilor ce revin României din acordurile cu instituţiile financiare internaţionale
1.Ministerul Finanţelor Publice
2.Ministerul Economiei
3.Ministerul Transporturilor
4.Ministerul Justiţiei
5.Ministerul Sănătăţii
6.Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
7.Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
8.Ministerul pentru Societatea Informaţională
9.Ministerul Afacerilor Interne
10.Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice
11.Ministerul Fondurilor Europene
12.Secretariatul General al Guvernului
13.Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
14.Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
15.Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 99 din data de 19 februarie 2013