ORDIN nr. 64 din 15 ianuarie 2016 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008
În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale pct. 12.2.5 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
Art. I
Normele metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 23 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Capitolul I "Înregistrarea datoriei publice" se modifică şi completează după cum urmează:
a)La punctul 4 se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:
"Garanţiile emise în numele şi în contul statului de către FNGCIMM în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi se înregistrează în lei, cumulat pentru fiecare lună de raportare, pe instituţie de credit."
b)La punctul 8, subpunctul 8.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"8.3. În subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate - legi speciale se înregistrează garanţiile emise în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 8/2014, precum şi executările de garanţii, cumulat pentru luna de raportare, pe instituţie de credit."
c)La punctul 8, după subpunctul 8.3 se introduce un nou subpunct, subpunctul 8.4, cu următorul cuprins:
"8.4. În subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate - legi speciale se înregistrează garanţiile emise în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 88/2015, cu modificările ulterioare, precum şi executările de garanţii, cumulat pentru luna de raportare, pe instituţie de credit."
2.La capitolul II "Modalitatea de raportare a datoriei publice", la punctul 9, după subpunctul 9.3 se introduce un nou subpunct, subpunctul 9.4, cu următorul cuprins:
"9.4. Pentru garanţiile emise în numele şi în contul statului de către FNGCIMM în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, FNGCIMM va raporta Ministerului Finanţelor Publice formularul 1 «Prima Maşină» «Situaţia utilizării plafonului de garantare la data de .......», care se completează cu numărul şi valoarea garanţiilor, cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat la nivel de finanţator, formularul 2 «Prima Maşină» «Situaţia garanţiilor acordate de către FNGCIMM şi a comisionului de risc aferent la data de .......» cuprinzând informaţiile privind garanţiile emise în luna de raportare, precum şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat pe fiecare instituţie de credit, precum şi situaţia comisionului de risc achitat de beneficiarii Programului, aferent garanţiilor emise în luna de raportare, precum şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat pe fiecare finanţator, formularul 3 «Prima Maşină» «Scadenţarul estimativ al rambursărilor de capital aferente finanţărilor garantate de FNGCIMM la data de .......» care se completează de către FNGCIMM cu estimările de rambursări de capital ce urmează a fi efectuate, agregate pe finanţatori, pe toată durata contractului de credit garantat ............., formularul 4 «Prima Maşină» - «Rambursările de capital efectuate în contul finanţărilor garantate de către FNGCIMM la data de .......», prin care se vor raporta lunar rambursările de capital efectuate de beneficiarii de finanţări garantate, atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat pe finanţatori, formularul 5 «Prima Maşină» «Situaţia renunţărilor la garanţii/respingerilor la plată la data de .......» care se completează cu numărul şi valoarea renunţărilor la garanţii, precum şi valoarea garanţiilor pentru care FNGCIMM a emis decizii de respingere la plată, efectuate în luna de raportare, precum şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat la nivel de finanţator, formularul 6 «Prima Maşină» «Situaţia executării garanţiilor de stat la data de .......» care se completează cu valoarea garantată prin contractele de garantare emise şi care au fost supuse executării, respectiv plăţile de capital efectuate de Ministerul Finanţelor Publice, în cursul lunii de raportare, precum şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat pe finanţatori. Formularele 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 sunt prezentate în anexa nr. 12. FNGCIMM va raporta Ministerului Finanţelor Publice informaţiile privind garanţiile emise în luna de raportare până în penultima zi lucrătoare a lunii următoare lunii pentru care se face raportarea."
3.La capitolul III " Structura Contului general al datoriei publice", la punctul 4, subpunctul I se modifică şi va avea următorul cuprins:
"I. Garanţiile guvernamentale acordate în baza legilor speciale se raportează pe următoarea structură pentru fiecare act normativ în parte:
- a) garanţii emise în lei;
- b) garanţii emise în valută;
- c) echivalent în lei,
iar total general pentru toate legile speciale, astfel:
- a) garanţii emise în lei;
- b) garanţii emise în valută;
- c) echivalent în euro şi în lei.
Modalitatea de completare a acestei anexe este următoarea:
- coloana 1 cuprinde actele normative în baza cărora au fost emise garanţiile;
- coloana 2 se completează cu soldul la începutul anului aferent garanţiilor emise în lei şi în valută, precum şi cu echivalentul în lei al acestora;
- coloana 3 se completează cu valoarea în lei sau în valută, după caz, a garanţiilor acordate de stat în cursul anului de raportare;
- coloana 4 se completează cu ieşirile din cursul anului de raportare, operate în contul garanţiilor emise în lei şi în valută, astfel:
În cazul garanţiilor emise în baza legilor speciale coloana 4 se determină prin însumarea coloanelor 5 şi 7.
În cazul garanţiilor emise în cadrul Programului guvernamental «Prima casă», respectiv în cazul programelor «Reabilitare termică» şi «Programul de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României», coloana 4 se determină prin însumarea coloanelor 5, 6 şi 8.
În cazul garanţiilor emise în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, respectiv în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, coloana 4 se determină prin însumarea coloanelor 5, 6 şi 7.
În cazul garanţiilor emise în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, coloana 4 se determină prin însumarea coloanelor 5, 6 şi 7;
- coloana 5 se completează cu valoarea garanţiilor emise în baza legilor speciale stinse prin anulare ca urmare a comunicărilor primite de la bănci în cursul anului de raportare.
În cazul garanţiilor emise în cadrul programelor derulate prin FNGCIMM, coloana 5 se completează cu valoarea rezilierilor/renunţărilor aferente garanţiilor emise de către FNGCIMM, precum şi cu valoarea garanţiilor pentru care FNGCIMM a emis decizie de respingere la plată în cursul anului de raportare;
- coloana 6 se completează cu valoarea rambursărilor de capital efectuate de beneficiarii creditelor garantate în cursul anului de raportare;
- coloana 7 se completează cu sumele reprezentând valorile garantate prin scrisorile de garanţie emise de Ministerul Finanţelor Publice şi FNGCIMM care au fost supuse executării în cursul anului de raportare;
- coloana 8 se completează cu sumele plătite efectiv de Ministerul Finanţelor Publice în lei sau echivalent în lei, în cursul anului de raportare, astfel:
În cazul executării scrisorilor de garanţie emise în baza legilor speciale, se completează cu sumele plătite de Ministerul Finanţelor Publice în echivalent lei, calculat la cursul de schimb valutar istoric sau la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României valabil la data plăţii.
În cazul garanţiilor emise în cadrul Programului guvernamental «Prima casă», respectiv în cazul programelor guvernamentale «Reabilitare termică» şi «Programul de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României», se completează cu sumele plătite de Ministerul Finanţelor Publice în echivalent lei, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României valabil la data plăţii.
În cazul garanţiilor emise în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, respectiv în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, se completează în lei cu plăţile de capital efectuate de Ministerul Finanţelor Publice.
În cazul garanţiilor emise în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, se completează în lei cu plăţile de capital efectuate de Ministerul Finanţelor Publice;
- coloana 9 cuprinde soldul garanţiilor la finele anului de raportare, emise în lei şi în valută;
- total datorie în euro şi în lei se completează la coloanele 2-9, astfel:
- totalul în euro se stabileşte astfel: pentru coloanele 2 şi 9 valutele se transformă în euro la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi a anului de raportare, reprezentând raporturile de schimb dintre valutele respective şi euro, iar pentru coloanele 3-8 valutele se transformă în euro utilizând raportul de schimb dintre cursul valutar mediu anual calculat ca medie aritmetică a cursurilor valutare medii lunare, calculate pe baza cursurilor valutare zilnice comunicate de Banca Naţională a României pentru valutele respective, şi cursul mediu anual pentru euro comunicat de Banca Naţională a României;
- totalul în lei pentru coloanele 2 şi 9 se va calcula utilizându-se cursul valutar lei/euro comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi a anului de raportare, iar pentru coloanele 3-8 se va utiliza cursul valutar mediu lei/euro comunicat de Banca Naţională a României."
4.După anexa nr. 11 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 12, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. III
Normele metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 23 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin, se vor republica, dându-se textelor o nouă numerotare.
-****-

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

ANEXĂ:
(- Anexa nr. 12 la normele metodologice)
1.Formularul 1 "Prima Maşină"
Situaţia utilizării plafonului de garantare la data de .............
- lei -

Nr. crt.

Denumirea finanţatorului

Număr contracte în derulare

Plafon alocat

Valoarea garanţiilor

Plafon neutilizat

1

2

3

4

5

6

 

Finanţator 1

    
 

Finanţator 2

    
 

.....

    

TOTAL GENERAL

    
Mod de completare:
Prin acest formular se raportează utilizarea plafonului de garantare.
Se completează cu informaţiile privind numărul şi valoarea garanţiilor cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare.
Informaţiile se raportează agregat la nivel de finanţator.
2.Formularul 2 "Prima Maşină"
Situaţia garanţiilor acordate de către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN şi a comisionului de risc aferent la data de ..............
- lei -

Nr. crt.

Denumirea finanţatorului

Valoare garantată în luna de raportare

Valoare garantată cumulat de la începutul anului

Valoarea comisionului de risc aferent garanţiilor acordate în luna de raportare

Valoarea comisionului de risc aferent garanţiilor acordate cumulat de la începutul anului

Observaţii

1

2

3

4

5

6

7

 

Finanţator 1

     
 

Finanţator 2

     
 

.....

     

TOTAL GENERAL

     
Mod de completare:
Prin acest formular se raportează valoarea garanţiilor emise şi a comisionului de risc aferent garanţiilor acordate achitat de beneficiarii Programului.
Se completează cu informaţii din luna de raportare, dar şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare.
Informaţiile se raportează agregat la nivel de finanţator.
3.Formularul 3 "Prima Maşină"
Scadenţarul estimativ al rambursărilor de capital aferente finanţărilor garantate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN la data de ..................
- lei -

Nr. crt.

Denumirea finanţatorului

Rambursări de capital în primul an al contractului de finanţare

 

Rambursări de capital în anul ..... al contractului de finanţare

Total rambursări de capital

1

2

3

4

5

6

 

Finanţator 1

    
 

Finanţator 2

    
 

.....

    

TOTAL GENERAL

    
Mod de completare:
Pentru garanţiile emise în luna de raportare prin acest formular se raportează rambursările de capital ce urmează a fi efectuate, agregate pe finanţatori, pe toată durata contractului de credit garantat.
4.Formularul 4 "Prima Maşină"
Rambursările de capital efectuate în contul finanţărilor garantate de către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN la data de .............
- lei -

Nr. crt.

Denumirea finanţatorului

Rambursări de capital efectuate în luna de raportare

Total rambursări de capital

1

2

3

4

 

Finanţator 1

  
 

Finanţator 2

  
 

.....

  

TOTAL GENERAL

  
Mod de completare:
Prin acest formular se raportează rambursările de capital efectuate de beneficiarii de finanţări garantate, atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat pe finanţatori.
5.Formularul 5 "Prima Maşină"
Situaţia renunţărilor la garanţii/respingerilor la plată la data de .................
- lei -

Nr. crt.

Denumirea finanţatorului

Nr. renunţări la garanţii în luna de raportare

Valoarea renunţărilor la garanţii în luna de raportare

Valoarea renunţărilor la garanţii cumulat de la începutul anului

Valoarea garanţiilor respinse la plată în luna de raportare

Valoarea garanţiilor respinse la plată cumulat de la începutul anului

1

2

3

4

5

6

7

 

Finanţator 1

     
 

Finanţator 2

     
 

.....

     

TOTAL GENERAL

     
Mod de completare:
Prin acest formular se raportează numărul şi valoarea renunţărilor la garanţii, precum şi valoarea garanţiilor pentru care Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN a emis decizii de respingere la plată.
Se completează cu informaţiile din luna de raportare, dar şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat la nivel de finanţator.
6.Formularul 6 "Prima Maşină" Situaţia executării garanţiilor de stat la data de .............
- lei -

Nr. crt.

Denumirea finanţatorului

Valoarea garantată aferentă execuţiilor - în luna de raportare

Valoarea garantată aferentă execuţiilor - cumulat de la începutul anului

Plată efectivă în luna de raportare

Plată efectivă cumulat de la începutul anului

1

2

3

4

5

6

 

Finanţator 1

    
 

Finanţator 2

    
 

.....

    

TOTAL GENERAL

    
Mod de completare:
Prin acest formular se raportează valoarea garantată prin contractele de garantare emise şi care au fost supuse executării, respectiv plăţile de capital efectuate de Ministerul Finanţelor Publice în cursul lunii de raportare, precum şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, agregat pe finanţatori.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 75 din data de 2 februarie 2016